środa, 1 grudnia 2021

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2015/S 177-321749

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
00-099 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szrm.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: administaracja samorządowa

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy kanału zbiorczego celem prowadzenia przewodów rozdzielczych infrastruktury technicznej oraz budowy placu miejskiego przed PKiN wraz z parkingiem podziemnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.
Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy kanału zbiorczego celem prowadzenia przewodów rozdzielczych infrastruktury technicznej oraz budowy placu miejskiego przed PKiN wraz z parkingiem podziemnym, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania”.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000, 71222000, 71220000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest; Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy kanału zbiorczego celem prowadzenia przewodów rozdzielczych infrastruktury technicznej oraz budowy placu miejskiego przed PKiN wraz
z parkingiem podziemnym, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania”.
2. Przewidziany zakres inwestycji:
— kanał zbiorczy: działki o nr ew. 23/3, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/51, 23/59, 23/63, 23/67, 23/80, 23/81, 23/82, 23/83, 23/97, 24/24, 24/25, 24/30, 24/31 w obrębie 5.03.09,
— parking podziemny: teren wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako 9.KPp, działki o nr ew. 1/10, 23/71, 23/72, 23/73, 23/74, 23/75, 23/76, 23/98, 24/6, 24/7, 24/31, , w obrębie 5.03.09.
3. Dokumentacja projektowa i przetargowa powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem:
1) Zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (uchwała nr XCIV/2749/2010 Rady m. st. Warszawy z dn. 9 listopada 2010 r.),
2) „Koncepcji programowej zaopatrzenia w media obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie” opracowanej przez Buro Happold z dnia 14.11.2014 r.,
3) Koncepcji „Analizy uwarunkowań architektonicznych lokalizacji publicznego wielopoziomowego parkingu podziemnego pod Placem Defilad” opracowanej przez FS&P ARCUS z grudnia 2009 r.,
4) Koncepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości Warszawa opracowaną przez Thomas Phifer z dnia 12.06.2015 r.,
5) Wytycznych do projektowania.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Etap I – Opracowanie projektu koncepcyjnego (w 3 egz.) obejmującego swoim zakresem:
a) koncepcję kanału zbiorczego wraz z instrukcją użytkowania i obsługi,
b) koncepcję placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym,
c) koncepcję przyłączy oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną, rozwiązania tymczasowe i docelowe usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną dla kanału zbiorczego,
d) koncepcję przyłączy oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną, rozwiązania tymczasowe i docelowe usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną dla placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym,
e) zakres projektów rozbiórek istniejącej zabudowy i infrastruktury, elementów terenowych, w tym małej architektury dla kanału zbiorczego,
f) zakres projektów rozbiórek istniejącej zabudowy i infrastruktury, elementów terenowych, w tym małej architektury dla placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym,
g) koncepcję podziału zagadnienia projektowego, jak i realizacji inwestycji dla kanału zbiorczego,
h) koncepcję podziału zagadnienia projektowego, jak i realizacji inwestycji dla placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym.
2) Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy kanału zbiorczego celem prowadzenia przewodów rozdzielczych infrastruktury technicznej, w tym:
a) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w szczególności:
— mapy geodezyjnej do celów projektowych, wraz z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury – w 2 egz.,
— badania geotechniczne gruntu w zakresie niezbędnym do wykonania projektów i realizacji robót – w 3 egz.,
— niezbędne ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego obiektów istniejących, będących we wzajemnych strefach oddziaływań w szczególności tunel drogowy pod ul. Marszałkowską w ciągu ulicy Złotej, obiekty i tunele szlakowe Metra, itp. – w 3 egz.,
— inwentaryzacja istniejącej zabudowy i elementów terenowych, w tym małej architektury przeznaczonych do rozbiórki lub przebudowy – w 3 egz.,
— inwentaryzacja zieleni – w 3 egz.,
— inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – w 3 egz.
b) Wykonanie projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (w 6 egz.), w tym:
— projekt budowlany kanału zbiorczego wraz z instrukcją użytkowania i obsługi,
— projekt budowlany przyłączy oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną,
— projekt budowlany rozbiórek istniejącej zabudowy i infrastruktury, elementów terenowych, w tym małej architektury.
Projekty przedstawione powyżej należy opracować w następującym zakresie:
— Projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt architektoniczny,
— Projekt drogowy,
— Projekt konstrukcji,
— Projekt instalacji sanitarnych,
— Projekt instalacji przeciw pożarowych,
— Projekt instalacji elektrycznych,
— Projekt instalacji teletechnicznych i niskoprądowych,
— Załączniki formalno-prawne.
c) Wykonanie projektów wykonawczych (w 6 egz.), w tym:
— Projekt wykonawczy kanału zbiorczego wraz z instrukcją użytkowania i obsługi,
— Projekt wykonawczy przyłączy oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną,
— Projekt wykonawczy rozbiórek istniejącej zabudowy i infrastruktury, elementów terenowych, w tym małej architektury,
— Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Projekty przedstawione powyżej należy opracować w następującym zakresie:
— Projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt architektoniczny,
— Projekt drogowy,
— Projekt konstrukcji,
— Projekt instalacji sanitarnych,
— Projekt instalacji przeciw pożarowych,
— Projekt instalacji elektrycznych,
— Projekt instalacji teletechnicznych i niskoprądowych,
— Załączniki formalno-prawne.
d) Wykonanie przedmiarów robót (w 6 egz.).
e) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 6 egz.).
f) Wykonanie kosztorysów inwestorskich (w 2 egz.).
g) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów, uzyskanie warunków technicznych przyłączeń do sieci, uzyskanie warunków likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą, uzyskanie pozwoleń na budowę. Uzyskanie uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż. oraz ds. sanitarno-higieniczno-epidemiologicznych.
h) Pełnienie nadzoru autorskiego – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie Etapu II przedmiotu zamówienia.
3) Etap III – opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy placu miejskiego przed PKiN wraz z parkingiem podziemnym, w tym:
a) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w szczególności:
— mapy geodezyjnej do celów projektowych, wraz z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury – w 2 egz.,
— badania geotechniczne gruntu w zakresie niezbędnym do wykonania projektów i realizacji robót – w 3 egz.,
— niezbędne ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego obiektów istniejących, będących we wzajemnych strefach oddziaływań w szczególności tunel drogowy pod ul. Marszałkowską w ciągu ulicy Złotej, obiekty i tunele szlakowe Metra, itp. – w 3 egz.,
— inwentaryzacja istniejącej zabudowy i elementów terenowych, w tym małej architektury przeznaczonych do rozbiórki lub przebudowy – w 3 egz.,
— inwentaryzacja zieleni – w 3 egz.,
— inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – w 3 egz.
b) Wykonanie projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (w 6 egz.), w tym:
— projekt budowlany placu wraz z parkingiem podziemnym,
— projekt budowlany przyłączy oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną,
— projekt budowlany rozbiórek istniejącej zabudowy i infrastruktury, elementów terenowych, w tym małej architektury.
Projekty przedstawione powyżej należy opracować w następującym zakresie:
— Projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt architektoniczny,
— Projekt drogowy,
— Projekt konstrukcji,
— Projekt instalacji sanitarnych,
— Projekt instalacji przeciw pożarowych,
— Projekt instalacji elektrycznych,
— Projekt instalacji teletechnicznych i niskoprądowych,
— Projekt wnętrz oraz wyposażenia pomieszczeń technicznych (m.in. pom. monitoringu) i użyteczności publicznej parkingu (m.in. toalety, klatki schodowe) i kanału zbiorczego z uwzględnieniem w szczególności aranżacji stanowisk wizualizacji systemów zainstalowanych w obiektach,
— Załączniki formalno-prawne.
c) Wykonanie projektów wykonawczych (w 6 egz.), w tym:
— Projekt wykonawczy placu wraz z parkingiem podziemnym,
— Projekt wykonawczy przyłączy oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną,
— Projekt wykonawczy rozbiórek istniejącej zabudowy i infrastruktury, elementów terenowych, w tym małej architektury,
— Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Projekty przedstawione powyżej należy opracować w następującym zakresie:
— Projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt architektoniczny,
— Projekt drogowy,
— Projekt konstrukcji,
— Projekt instalacji sanitarnych,
— Projekt instalacji przeciw pożarowych,
— Projekt instalacji elektrycznych,
— Projekt instalacji teletechnicznych i niskoprądowych,
— Projekt wnętrz oraz wyposażenia pomieszczeń technicznych (m.in. pom. monitoringu) i użyteczności publicznej parkingu (m.in. toalety, klatki schodowe) i kanału zbiorczego z uwzględnieniem w szczególności aranżacji stanowisk wizualizacji systemów zainstalowanych w obiektach,
— Załączniki formalno-prawne.
d) Wykonanie przedmiarów robót (w 6 egz.).
e) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 6 egz.).
f) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia (w 2 egz.).
g) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów, uzyskanie warunków technicznych przyłączeń do sieci, uzyskanie warunków likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą, uzyskanie pozwoleń na budowę. Uzyskanie uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż. oraz ds. sanitarno-higieniczno-epidemiologicznych.
h) Pełnienie nadzoru autorskiego – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie Etapu III przedmiotu zamówienia.
Dokumentację projektową należy uzgodnić z: Projektantem Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości Warszawa – firma Thomas Phifer and Partners oraz projektantem kanału ogólnospławnego firmą TREMEND Sp. z o.o., Metrem Warszawskim Sp. z o.o. m.in. w zakresie przebiegu kanałów nad pierwszą linią, łącznikiem metra oraz RWE STOEN m.in. w zakresie dostępu do RPZ Pałac.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.
1) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
b) Projekt koncepcyjny w formatach:
— dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf),
— dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
c) projekty budowlane, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
d) projekt aranżacji wnętrz w formacie:
— dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi,
— dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
e) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath),
f) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf),
2) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.
Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
2) Zakończenie:
a) wykonania projektu koncepcyjnego – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy,
b) wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej Etapu II – w terminie nie krótszym niż 300 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 340 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
— Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,
— projekt budowlany – w terminie do 220 dni od dnia zawarcia umowy,
— projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie nie krótszym niż 300 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 340 dni od dnia zawarcia umowy,
c) wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej Etapu III – w terminie nie krótszym niż 530 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 570 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
— Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie nie krótszym niż 150 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 170 dni od dnia zawarcia umowy,
— projekt budowlany – w terminie do 350 dni od dnia zawarcia umowy,
— projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 530 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 570 dni od dnia zawarcia umowy
d) Nadzory autorskie, będą wykonywane w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji danego Etapu, w tym:
— nadzór autorski nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie Etapu II – do dnia 15.12.2019 r.,
— nadzór autorski nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie Etapu III – do dnia 15.12.2020 r.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 187.000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy i 00/100) – zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XV SIWZ.
2) Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie dla danego Etapu Przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIX SIWZ.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający poda w Specyfikacji Istostnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzenia ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Ustawy- zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu wykonanych głównych usług, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1- zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** parkingu podziemnego minimum trzy kondygnacyjnego,
b) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** parkingu podziemnego wielokondygnacyjnego o ilości miejsc min. 400 stanowisk wraz z infrastrukturą podziemną,
c) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** zbiorczych kanałów technicznych wieloprzewodowych o długości min. 500 mb.
* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** Przez „budowę” należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
3) Dowodów dotyczących głównych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia)
Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Za główne usługi Zamawiający rozumie te, które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.
2. Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej,
b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej,
f) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
g) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzenia inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającą wykształcenie w zakresie Architektury Krajobrazu.
Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujących wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: termin wykonania dokumentacji proj. i przetarg. Etapu II – 5 % oraz termin wykonania dokumetacji proj. i przetarg. Etapu III – 5 %. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

RZP-II-WI/18/DZP-1/2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

26.10.2015 – 11:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 26.10.2015 – 12:00
Miejscowość:Siedziba Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), Sala konferencyjna, pok. Nr 12

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

I. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 ORAZ ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ Wykazem wykonanych głównych usług) oraz załączeniem dowodów* czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie (zwanych w SIWZ: dowodami dotyczącymi głównych usług, określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie.
*Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”).
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym
w ust. 2.
II. Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 1, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa
w Sekcji VI.3) Część I ust. 2 pkt 2-4, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) odnośnie dokumentu, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I ust 2 pkt 5 i 7 – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki.
d) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I ust. 2 pkt 6 dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.
III. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
— Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy – zgodnej w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa wyżej musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 6, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 7, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienia ust. 2 i 4 w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.
3) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
V. INNE DOKUMENTY
Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.
4) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
5) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
VI. ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 179-198 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:9.9.2015

p. o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane w dniu 05.10.2015 r. do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – pobierz

 

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane w dniu 20.10.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 10 – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (uchwała nr XCIV/2749/2010 Rady m. st. Warszawy z dn. 9 listopada 2010 r.) – pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Koncepcja programowa zaopatrzenia w media obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Rejonie PKiN w Warszawie opracowana przez Buro Happold z dn.14.11.2014 r.
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Koncepcja „Analizy uwarunkowań architektonicznych lokalizacji publicznego wielopoziomowego parkingu podziemnego pod Placem Defilad” opracowana przez FS&P ARCUS z grudnia 2009 r. – pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – Koncepcja MSN i TR opracowana przez Thomas Phifer z dn.12.06.2015 r.
Załącznik Nr 16 do SIWZ – Wytyczne do projektowania – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 22.09.2015 r. – pobierz
Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 9 i Nr 11 do SIWZ – z rozszerzeniem .doc – pobierz

Pismo SZRM z dnia 05.10.2015 r. – pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją SIWZ

Pismo z dnia 20.10.2015 r. – modyfikacja opisu Przedmiotu zamówienia – pobierz

Pismo z dnia 22.10.2015 r. – pobierz

Zmodyfikowany w dniu 20.10.2015 r. Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” z rozszerzeniem .doc – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/18/DZP-1/201515 grudnia 2015 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy kanału zbiorczego celem prowadzenia przewodów rozdzielczych infrastruktury technicznej oraz budowy placu miejskiego przed PKiN wraz z parkingiem podziemnym, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania”.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Konsorcjum firm:
1) SAFEGE S.A.S.,15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja – Pełnomocnik

2) Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14, (kod: 00-132) Warszawa – Partner.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 11:30 została złożona jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

– Konsorcjum firm: 1) SAFEGE S.A.S., 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja – Pełnomocnik 2) Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14, (kod: 00-132) Warszawa – Partner – za cenę oferty brutto: 8.224.764,00 zł.

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i  „Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwy (firmy) wykonawcy Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej

Razem
Etap II Etap III
1 Konsorcjum firm:

1) SAFEGE S.A.S.,

15-27 rue du Port,

Parc de l’Ile,

92000 Nanterre,

Francja  – Pełnomocnik

2) Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 12/14

00-132 Warszawa  – Partner

8.224.764,00

——————  x 90 = 90,0 pkt.

8.224.764,00

300

_____ x 5 = 5 pkt.

300

530

_____ x 5 = 5 pkt.

530

100,0 pkt.

 

p. o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 września 2015 godz 8:07
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 11:31