wtorek, 7 grudnia 2021

 

logo

Projekt „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Polska-Warszawa: Meble biurowe

2015/S 144-265725

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
00-099 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szrm.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: administracja samorządowa

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.
Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” – zakres według załącznika nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części w następujący sposób:
Część I – Meble biurowe,
Część II – Zabudowy.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39130000, 39141000, 39141300, 39711100, 39711362

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” .
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części w następujący sposób:
Część I – Meble biurowe,
Część II – Zabudowy.
W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2) sprzedaży, dostarczenia, rozstawienia/zamontowania wyposażenia wymienionego w Załączniku Nr 5 do SIWZ, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, a także zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.
Termin wykonania zamówienia dla Części I i Części II:
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy
2) zakończenie – w terminie do 29.1.2016 w tym:
Etap I – w terminie do 30.11.2015,
Etap II – w terminie do 29.1.2016.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Meble biurowe

1)Krótki opis

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia (Część I – Meble biurowe).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39130000, 39141000, 39141300, 39711100, 39711362

3)Wielkość lub zakres

W ramach realizacji ww. części, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2) sprzedaży, dostarczenia, rozstawienia/zamontowania wyposażenia wymienionego w Załączniku Nr 5 do SIWZ (Część I – Meble biurowe), we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, a także zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.
Termin wykonania zamówienia (Część I – Meble biurowe):
— rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy;
— zakończenie – do 29.1.2016, w tym:
Etap I – w terminie do 30.11.2015,
Etap II – w terminie do 29.1.2016.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zabudowy

1)Krótki opis

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia (Część II – Zabudowy).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39130000, 39141000, 39141300, 39711100, 39711362

3)Wielkość lub zakres

W ramach realizacji ww. części, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń,
2) sprzedaży, dostarczenia, rozstawienia/zamontowania wyposażenia wymienionego w Załączniku Nr 5 do SIWZ (Część II – Zabudowy), we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, a także zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.
Termin wykonania zamówienia (Część II – Zabudowy):
— rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy;
— zakończenie – do 29.1.2016, w tym:
Etap I – w terminie do 30.11.2015,
Etap II – w terminie do 29.1.2016.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium, przy czym w związku z możliwością składania ofert częściowych, odpowiednio dla:
a) Części I – wniesione wadium musi być w wysokości 24 500 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące pięćset i 00/100),
b) Części II – wniesione wadium musi być w wysokości 770 PLN (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt i 00/100),
— zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XV SIWZ.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, wadium musi być wniesione w odpowiedniej wysokości odpowiadającej sumie wysokości wadium określonego dla danych części oraz w dokumencie wadialnym powinno zostać wskazane których części wadium dotyczy.
Natomiast w przypadku złożenia oferty na dowolnie wybraną część, w dokumencie wadialnym musi być odpowiednio wskazana kwota oraz oznaczenie części, na którą jest składana oferta i której to części wadium dotyczy.
2) Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIX SIWZ.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający poda w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Wykazu wykonanych głównych dostaw, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) dla Części I – jedną dostawą mebli biurowych o łącznej wartości zamówienia co najmniej 1 200 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) brutto**,
b) dla Części II – jedną dostawą mebli pod zabudowę o łącznej wartości zamówienia co najmniej 45 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto**,
Uwaga!
(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
3) dowodów dotyczących głównych dostaw, określających, czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia)
Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.
* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz
z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.
2. Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Okres gwarancji zamówienia. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

RZP-II-WI/14/DZP-1/2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

8.9.2015 – 11:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 8.9.2015 – 11:30
Miejscowość:Siedziba Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), Sala konferencyjna, pok.Nr 12

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

VI.3)Informacje dodatkowe

I. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:
— wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ Wykazem wykonanych głównych dostaw), oraz załączeniem dowodów* czy zostały one wykonane należycie (zwanym w SIWZ dowodami dotyczącymi głównych dostaw, określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie),
* Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2.
II. Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 1, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 2-4, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
c) odnośnie dokumentu, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust 2 pkt 5 i 7 – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki.
d) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 6 dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.
III. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
— Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy – zgodnej w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa wyżej musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 6, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 7, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 2 i 4 w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.
3) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
V. INNE DOKUMENTY
Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Rozdz. XVII, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ).
3) Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.
4) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
5) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
VI. ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 179-198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24.7.2015
p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw- pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część I -meble – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część II -zabudowy – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Rys.MEB01 – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Rys.MEB02 – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Rys.MEB03 – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Rys.MEB04 – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Rys.MEB05 – pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ – Rys.MEB06- pobierz

Załącznik Nr 16 do SIWZ – Rys.MEB10 – pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ – Rys.MEB11 – pobierz

Załącznik Nr 18 do SIWZ – Rys.MEB07 – pobierz

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____
Adres pocztowy: ul. Senatorska 29/31
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-099 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 223124400
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
E-mail: jpolak@szrm.pl Faks: +48 223124490

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
X Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części w następujący sposób:
Część I – Meble biurowe,
Część II – Zabudowy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot
39130000
Dodatkowe przedmioty
39141000
39141300
39711100
39711362

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
X Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
RZP-II-WI/14/DZP-1/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
X eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_SZRM
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-099712 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 144-265725 z dnia: 29/07/2015 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
24/07/2015 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
X Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
X Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
X W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Zamiast: 08/09/2015 Godzina: 11:30 (dd/mm/rrrr)

Powinno być: 08/09/2015 Godzina: 12:00 (dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2015 (dd/mm/rrrr) – ID:2015-105966

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 19.08.2015 r. – pobierz
Załącznik do pisma z dnia 19.08.2015 r. – Zmodyfikowany w dniu 19.08.2015 r. Załącznik Nr 5 do SIWZ – formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I – pobierz

Pismo z dnia 28.08.2015 r. – pobierz
Załącznik do pisma z dnia 28.08.2015 r. – Zmodyfikowany w dniu 28.08.2015 r. – Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia Część I – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/201530 września 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części I

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” – Część I – Meble biurowe.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Starpol Meble, ul. Kołłątaja 100, (kod: 24-100) Puławy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08 września 2015 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części I trzy oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, (kod: 85-374) Bydgoszcz (Oferta Nr 1),

2)       Starpol Meble, ul. Kołłątaja 100, (kod: 24-100) Puławy (Oferta Nr 2),

3)       MIKOMAX Warszawa Sp. z o.o., ul. Młynarska 8/12, (kod: 01-194) Warszawa (Oferta Nr 3),

przy czym:

Oferta Nr 1 – została odrzucona na podstawie:

– art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Oferty Nr 2 i 3 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 2 i 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwy (firmy) wykonawcy Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji zamówienia

Razem
2 STARPOL Meble

ul. Kołłątaja 100

24-100 Puławy

1.241.068,77

——————-  x 90 = 90,0 pkt.

1.241.068,77

60

____ x 10 = 10,0 pkt.

60

100,0 pkt.
3 MIKOMAX WARSZAWA Sp. z o.o.

ul. Młynarska 8/12

01-194 Warszawa

1.241.068,77

——————-  x 90 = 86,9 pkt.

1.284.620,61

24

____ x 10 =   4,0 pkt.

60

90,9 pkt.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II

Nr sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/201530 września 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części II

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” – Część II – Zabudowy.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, (kod: 00-488) Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08 września 2015 r. do godz. 11:30 została złożona w Części II jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

– JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, (kod: 00-488) Warszawa (Oferta Nr 4),

Oferta Nr 4 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwy (firmy) wykonawcy Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji zamówienia

Razem
4 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

58.732,50

——————  x 90 = 90,0 pkt.

58.732,50

24

____ x 10 = 10,0 pkt.

24

100,0 pkt.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 29 lipca 2015 godz 9:05
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:15