środa, 1 grudnia 2021

Projekt Projekt pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 
06/12/2012 S235 Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta.

PL-Warszawa: Roboty budowlane

2012/S 235-386689

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Punkt kontaktowy: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
00-099 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223124400
E-mail: mailto:jpolak@szrm.pl?subject=TED
Faks: +48 223124490

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szrm.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Ogólny opis planowanej inwestycji.
W ramach działającego „Centrum Kreatywności – Targowa 56” wynajmowana będzie powierzchnia biurowa oraz konferencyjna i wystawiennicza dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w sektorach kreatywnych. Projektowane założenie ma na celu stworzenie zwartego kwartału zabudowy z dziedzińcem wewnętrznym, w nawiązaniu do istniejących elementów. Projekt przewiduje adaptację na cele biurowo-usługowe istniejącego budynku frontowego oraz oficyny północnej pięciokondygnacyjnej oraz rozbiórkę oficyny południowej dwukondygnacyjnej i wybudowanie od nowa trzykondygnacyjnego skrzydła oraz zadaszenie dziedzińca.
Budynek przy ul. Targowej 56 znajduje się na obszarze układu urbanistycznego ulicy Targowej na odcinku Plac Wileński – wiadukt kolejowy (Warszawa Praga Północ), wpisanego pod nr A-865 do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego decyzją nr 538/2009 r. z maja 2009 r. Projekt oraz roboty budowlane muszą uwzględniać zalecenia konserwatorskie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków – pismo KZ-SII.4120.58.2012.JTO z dnia 4 kwietnia 2012 r. i pismo KZ-SII.410.12.2012.JTO z dnia 18 maja 2012 r. Teren ul. Targowa – Kijowska – Brzeska – Ząbkowska znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych (Archeologia) pod nr 43.
Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe nowo powstałego i adaptowanego zespołu obiektów:
— powierzchnia zabudowy łącznie – ok. 890 m²,
— powierzchnia zabudowy bud. frontowy – ok. 380 m²,
— powierzchnia zabudowy oficyna płn. – ok. 220 m²,
— powierzchnia zabudowy oficyna płd. – ok. 300 m²,
— powierzchnia użytkowa łącznie – ok. 2700 m²,
— powierzchnia użytkowa podstawowa – ok. 1520 m²,
— zadaszony dziedziniec – ok. 360 m²,
— powierzchnia użytkowa pomocnicza – ok. 220 m²,
— powierzchnia ruchu – ok. 840 m²,
— powierzchnia usługowa – ok. 85 m²,
— kubatura – ok. 15000 m³.
Charakterystyczne parametry określające wielkość robót w nowo powstałym i adaptowanym zespole obiektów:
— rozbiórka budynku oficyny południowej – kubatura ok. 4000 m³,
— prace rozbiórkowe w budynkach, stropy, ściany wew., schody, elementy wykończenia – ok. 1900 m²,
— rozbiórka nawierzchni podwórza – ok. 350 m²,
— powierzchnia całkowita adaptowanych budynków: frontowego oraz oficyny północnej: remont, konserwacja, adaptacja – ok. 1850 m²,
— powierzchnia dziedzińca wewnętrznego przekrytego dachem szklanym na stalowej konstrukcji – ok. 360 m²,
— powierzchnia parkingu za budynkami – ok. 1100 m²,
— powierzchnia całkowita nowo budowanego skrzydła – oficyna południowa – ok. 810 m².
2. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty:
1)Program funkcjonalno-użytkowy; autorzy: mgr inż. Wojciech Tyszkiewicz, mgr inż. Janusz Paszkiewicz – październik 2012 r.;
2)Wytyczne projektowe dla aranżacji wnętrza Centrum Kreatywności w Warszawie; autor: Sylwia Tyszkiewicz – październik 2012 r.;
3)Monografia kamienicy przy ul. Targowej 56;
4)Inwentaryzacja architektoniczna nieruchomości położonej na terenie działek 11/2 oraz 67/1 przy ul. Targowej 56 w Warszawie w związku z realizacją projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56”; autor opracowania: inż. arch. Marcin Tarłowski – sierpień 2011;
5)Badania historyczno-architektoniczne; autorzy: mgr Stanisław Sławiński, mgr inż. Dorota Rozbicka – październik 2011;
6)Kwerenda archiwalna i kartograficzna; autor opracowania: inż. arch. Marcin Tarłowski – Warszawa 2011;
7)Ekspertyza mykologiczno-budowlana; autorzy opracowania: mgr inż. Mirosław Zaród, mgr Katarzyna Kłos – październik 2011;
8)Opinia geotechniczna dotycząca budynku frontowego przy ul. Targowej 56 w Warszawie; autorzy opracowania: inż. Marian Dmowski, mgr inż. Andrzej Dmowski – grudzień 2009 r.;
9)Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie; autor: mgr inż. Andrzej Kołdej – grudzień 2009 r.;
10)Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy nr 257/2003 z dnia 18.3.2003 r.;
11)Zalecenia konserwatorskie – pismo KZ-SII.4120.58.2012.JTO z dnia 4.4.2012 r. i pismo KZ-SII.410.12.2012.JTO z dnia 18 maja 2012 r.;

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45200000, 45110000, 45210000, 45300000, 71221000, 71320000, 71220000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy, które obejmują odpowiednio:
1.1.Etap I: obejmuje w szczególności:
1.1.1. Projekt rozbiórki oficyny południowej, w tym projekt tymczasowego zabezpieczenia stateczności pozostałych obiektów, tj. budynku frontowego i oficyny północnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oficyny południowej.
1.1.2. Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia stateczności obiektów tj. budynku frontowego i oficyny północnej – zabezpieczenie budynków przed zawaleniem.
1.1.3. Rozbiórkę oficyny południowej dwukondygnacyjnej.
1.2. Etap II: obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w tym:
1.2.1 Materiały wyjściowe do projektowania, w tym w szczególności:
a)mapa geodezyjna do celów projektowych,
b)warunki techniczne zasilania w media,
c)badania geotechniczne w miejscu posadowienia budynku,
d)inwentaryzacja zieleni,
e)wytyczne technologiczne,
f)inwentaryzacja wraz z ekspertyzą techniczną istniejącego uzbrojenia w zakresie sieci,
g)ekspertyza dendrologiczna, mykologiczna, wytrzymałości i stanu zawilgocenia,
h)aktualizacja i uzupełnienie ekspertyzy konstrukcyjnej i geotechnicznej,
i)badania archeologiczne,
j)badania i programy prac konserwatorskich,
k)inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji.
1.2.2 Koncepcja architektoniczna i funkcjonalna w trzech wariantach,
1.2.3 Dokumentacja projektowa, w tym:
1)Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków.
2)Projekty wykonawcze dla istniejącego budynku, oficyny północnej oraz nowego budynku wraz z zadaszeniem dziedzińca, w tym w szczególności:
a)zagospodarowanie terenu, w tym m.in. drogi dojazdowe z kostki betonowej, odtworzenie nawierzchni dziedzińca wewnętrznego – ułożenie historycznej kostki z oryginalnego materiału, parkingi z kostki granitowej, zieleń, oświetlenie terenu i obiektu, ogrodzenia,
b)architektura,
c)konstrukcja,
d) technologia dla lokalu gastronomicznego wraz z uzgodnieniem w odpowiedniej jednostce SANEPID,
e)instalacje elektryczne,
f)instalacja odgromowa,
g)instalacja kolektorów słonecznych wraz z podgrzewaczami i układem sterującym;
h)instalacje teletechniczne i sieci strukturalnych, SAP, DSO,
i)instalacja c.o.,
j)węzeł cieplny,
k)instalacja wodna,
l)instalacja tryskaczowa,
m)instalacja kanalizacji sanitarnej,
n)instalacja kanalizacji deszczowej,
o)instalacja wentylacji mechanicznej,
p)instalacja klimatyzacji i wentylacji,
q)przyłącze wodociągowe,
r)przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
s)przyłącze ciepłownicze,
t)przyłącze energii elektrycznej,
u)przyłącze telekomunikacyjne,
v)projekt zieleni.
3)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
4)Kosztorysy robót budowlanych.
5)Scenariusz pożarowy.
6)Projekty wykonawcze: aranżacji wnętrz oraz wyposażenia obiektów wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia.
1.2.4 Roboty budowlane:
1)Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, w tym wycinka i karczowanie zieleni.
2)Adaptacja istniejącego budynku frontowego oraz oficyny północnej pięciokondygnacyjnej.
3)Wybudowanie trójkondygnacyjnego skrzydła w miejscu wyburzonej południowej oficyny.
4)Wykonanie zadaszenia dziedzińca.
5)Zagospodarowanie terenu za budynkami, w tym budowa miejsc parkingowych.
2. Poszczególne elementy Dokumentacji należy wykonać w formie:
1) papierowej – w niżej wymienionych ilościach egzemplarzy:
a) projekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1.1 – 6 egz.;
b) materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.1 lit a, b, k – po 1egz.;
c) materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.1 lit c – j – po 3 egz.;
d) koncepcja, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2.2 – po 4 egz. każdego z trzech wariantów;
e) projekt budowlany, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2.3 ppkt 1 – 6 egz.;
f) projekty wykonawcze, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.3 ppkt 2 oraz ppkt 6 – 4 egz.;
g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.3 ppkt 3 – 4 egz.;
h) kosztorysy robót budowlanych oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.3 ppkt 4 oraz ppkt 6 – 4 egz.
i) scenariusz pożarowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2.3 ppkt 5 – 4 egz.
2) elektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a)koncepcja architektoniczna i funkcjonalna w formacie (*.pdf), przy czym część cyfrowa Koncepcji powinna obejmować również wizualizację 3D,
b)materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF,
c)projekt rozbiórki, projekt tymczasowego zabezpieczenia, projekt budowlany i projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF,
d)kosztorysy robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath lub .kst),
e)STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia, scenariusz pożarowy – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf),
3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.
UWAGA! Dostawy wyposażenia, o których mowa w Programie funkcjonalno – użytkowym w punkcie 2.3.7.4, nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, wobec czego nie należy ich uwzględniać w cenie oferty.
3. Termin wykonania zamówienia:
1.Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
2.Zakończenie – do dnia 15.12.2014 r., w tym:
1) zakończenie Etapu I (o którym mowa w pkt 1.1) – 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.
2) zakończenie Etapu II (o którym mowa w pkt 1.2) – do dnia 15.12.2014 r., w tym:
a) Materiały wyjściowe do projektowania oraz koncepcja architektoniczna i funkcjonalna w trzech wariantach (o których mowa w pkt 1.2.1 i 1.2.2) – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
b) Dokumentacja projektowa (o której mowa w pkt 1.2.3 ppkt 1-5) – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
— przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego (o którym mowa w pkt 1.2.3 ppkt 1) do sprawdzenia – w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
— przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji projektowej (o której mowa w pkt 1.2.3 ppkt 2-5) do sprawdzenia – w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
c) Dokumentacja projektowa (o której mowa w pkt 1.2.3 ppkt 6) – do dnia 28.2.2014 r.
d) Roboty budowlane (o których mowa w pkt 1.2.4) – do dnia 15.12.2014 r.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 450 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100), zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XV SIWZ.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIX SIWZ.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający poda w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2)Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych)*, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
* W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 4.12.2012 r.
Uwaga!
(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. zdolnością finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
— informację, o której mowa w pkt 2) dotyczącą tych podmiotów.
(c) W przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny, którą wskaże w ofercie, nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 2) może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający będzie potwierdzał spełnienie opisanego ww. warunku.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2)Wykazu robót budowlanych, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu roboty budowlanej w obiektach zabytkowych** o charakterze „użyteczności publicznej”*** wpisanych do rejestru zabytków lub obiektach znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków i wartości zamówienia co najmniej 18 000 000,00 PLN ****** (słownie: osiemnaście milionów złotych) brutto;
b) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu budowy**** lub przebudowy***** budynku użyteczności publicznej*** o kubaturze co najmniej 12 000 m3.
Uwaga!
(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** Przez „obiekt zabytkowy/zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
***Przez budynek „użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,
**** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.
***** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
****** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 4.12.2012 r.
2. Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2)Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:
a)dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej,
b)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
f)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się odbyciem co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych*,
g)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
h)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
i)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
j)dysponowaniem osobami wyznaczonymi do wykonywania prac konserwatorskich, tj. odpowiednio:
— prac konserwatorskich stolarki drewnianej,
— prac konserwatorskich elementów metalowych,
— prac konserwatorskich ceramiki, cegły i kamienia, które posiadają wykształcenie wyższe w specjalności konserwacja zabytków oraz odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków, lub też które posiadają wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły co najmniej 5–letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków.
k)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do wykonywania badań archeologicznych, która posiada wykształcenie wyższe o kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań.
Uwaga!
(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.
* Przez „obiekt zabytkowy/zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RZP-II-WI/52/DZP-1/2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.1.2013 – 11:30
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 600,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Opłatę za SIWZ należy uregulować na rachunek Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, Nr: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.1.2013 – 11:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.1.2013 – 12:00

Miejscowość:

Siedziba Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), Sala konferencyjna, pokój nr 12.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

VI.3)Informacje dodatkowe
I. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:
1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zwanym w SIWZ Dokumentem potwierdzającym, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone).
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia).
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ),
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2.
Zamawiający informuje, że:
a)dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt 2 ppkt 1) niniejszego Ogłoszenia, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt 2 ppkt 2-4 niniejszego Ogłoszenia, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
c)odnośnie dokumentu, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt 2 ppkt 5 niniejszego Ogłoszenia – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki;
d)dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt. 2 ppkt. 6 niniejszego Ogłoszenia dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji VI.3) Części I pkt 2 ppkt 2-4 i 6 niniejszego Ogłoszenia, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji VI.3) Części I pkt 2 ppkt 5 niniejszego Ogłoszenia, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji VI.3) Części I pkt 3 ppkt 1 i 2 niniejszego Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia Sekcji VI.3. Część I pkt 2 ppkt 2 i 3 w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.
3) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
II. Inne dokumenty.
Inne dokumenty niewymienione wyżej:
Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa wyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk „Oferta” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Kopia dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.
4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
III. Zmiany umowy.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
01-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 179-198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
01-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.12.2012

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.12.2012 r. – Pobierz

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art. 22 ust.1 – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, ze osoby które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (cześć) przedmiotu zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wytyczne projektowe dla aranżacji wnętrz – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Monografia kamienicy przy ul.Targowej 56 – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Inwentaryzacja architektoniczna (…) – pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Badania historyczno-architektoniczne – pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Kwerenda archiwalna i kartograficzna – pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – Ekspertyza mykologiczno-budowlana – pobierz
Załącznik Nr 16 do SIWZ – Opinia geotechniczna – pobierz
Załącznik Nr 17 do SIWZ – Ekspertyza techniczna budynku – pobierz
Załącznik Nr 18 do SIWZ – Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – pobierz
Załącznik Nr 19 do SIWZ – Zalecenia konserwatorskie – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego (korespondencja)

Pismo z dnia 13.12.2012 r. – pobierz

Pismo z dnia 19.12.2012 r. wraz ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Pismo z dnia 03.01.2013 r. – pobierz

Załączniki do pisma z dnia 03.01.2013 r. – w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – zmodyfikowany na dzień 19.12.2012 r. – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art 22 ust. 1 – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz

Pismo z dnia 15.01.2013 r. – pobierz

Pismo z dnia 18.01.2013 r. – pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

07 lutego 2013 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/52/DZP-1/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56”. 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

– za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków ARCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (kod: 20-112), ul. Grodzka 32.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

                 Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 stycznia 2013 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dziewięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Plac Piastów 10, 44-101  Gliwice (Oferta Nr 1),2) ROSA-BUD S.A., ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom (Oferta nr 2),

3) Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków ARCUS Sp.
z o.o. ul. Grodzka 32, 20-112 Lublin (Oferta Nr 3),

4) POLBUD S.A., ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski (Oferta Nr 4),

5) Paweł Winnicki „WINNICKI”, ul. Chopina 117 A, 96-500 Sochaczew (Oferta Nr 5),

6) Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa (Oferta Nr 6), 

7) Konsorcjum: Lider Konsorcjum: AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa Partner Konsorcjum: Renova Sp. z o.o., ul. Piękna 47, 00-675 Warszawa
(Oferta Nr 7),

8) DORBUD S.A., ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce (Oferta Nr 8),

9) „CIAŁBUD” Wiesław Ciałkowski, Ciemne 17, 05-250 Radzymin (Oferta Nr 9).

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6, Oferta Nr 7, Oferta Nr 8 i Oferta Nr 9 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Razem
1  19.773.500,00

_____________________  x 100 = 81,1 pkt.

24.395.820,00

81,1 pkt.
2  19.773.500,00

_____________________  x 100 = 82,5 pkt.

23.978.735,00

82,5 pkt.
3  19.773.500,00

_____________________  x 100 = 100,0 pkt.

19.773.500,00

100,0 pkt.
4  19.773.500,00

_____________________  x 100 = 75,9 pkt.

26.054.100,00

75,9 pkt.
5  19.773.500,00

_____________  x 100 = 82,4 pkt.

23.984.997,10

82,4 pkt.
6  19.773.500,00

_____________  x 100 = 71,0 pkt.

27.845.900,00

71,0 pkt.
7  19.773.500,00

____________  x 100 = 66,2 pkt.

29.851.710,84

66,2 pkt.
8  19.773.500,00

____________  x 100 = 71,1 pkt.

27.821.000,00

71,1 pkt.
9  19.773.500,00

____________  x 100 = 82,8 pkt.

23.885.000,00

82,8 pkt.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 6 grudnia 2012 godz 11:02
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 9 grudnia 2016 godz 12:28