sobota, 18 września 2021

16/12/2017    S242    – Usługi – Konkurs na projekt – Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 242-504031

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szrm.pl
I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szrm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga

Numer referencyjny: RZP-II-WI/21/DZP-1/2017

II.1.2)Główny kod CPV

71000000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem konkursu będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga.

Koncepcja obejmie kapitalny remont, przebudowę zabytkowej kamienicy pod adresem Targowa 80a i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41–30–06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.

Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowi przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. Klaster skupia inicjatywy oparte na kreatywności i odpowiedzialności za wspólnotę. Oferując przestrzeń, a w niej możliwość inspirujących spotkań wyzwala energię płynącą ze współpracy i wykorzystuje ją do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. CKNP jest mocno osadzone w realiach dzielnicy, zna potrzeby lokalnej społeczności i rozumie je, działa w sieci instytucji realizujących podobne cele, w ścisłej współpracy z otoczeniem.

CKNP to kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne nie tylko pod względem przestrzennym ale i społecznym. Zachęca do aktywności inspiruje do spotkań, współpracy i wymiany.

Jest inwestycją wpisaną do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/zintegrowany-program-rewitalizacji-mst-warszawy-do-2022-roku i realizuje jego cele.

Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do inspirującego kontaktu ze sztuką i rzemiosłem tak by aktywnie włączali się w zmienianie swojego otoczenia. Misję tę realizuje poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.

CKNP należy zaprojektować jako miejsce zapraszające i ogólnodostępne, o niezobowiązującym, dalekim od oficjalnego, charakterze wystroju, zachęcające do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniające oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacyjnym, opisanym w raporcie z konsultacji społecznych pt. Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego budynków Centrum Kreatywności Nowa Praga oraz w Raporcie z realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych.

Architektura CKNP powinna ustanawiać przestrzeń współdzieloną („Shared Space”) i egalitarną, stymulującą użytkowników do integracji i współdziałania, grupowej kreacji, poszukiwania pomysłów, dyskusji i inspiracji. Wnętrze powinno być otwarte na dynamiczne zmiany i umożliwiać szybkie modyfikacje dostosowujące je do tymczasowych potrzeb i pomysłów użytkowników. Metaforą dla CKNT nie jest terytorium, ale katalizator przemian. Oczekiwanym efektem projektu będzie przestrzeń wielofunkcyjna, o dużych możliwościach aranżacyjnych, eliminująca potencjalne bariery poprzez inkluzywność przestrzeni oraz jej otwartość na zmiany („aranżowalność”) i rezygnację z zaznaczania hierarchicznych podziałów (przestrzennych i symbolicznych), które wymuszałyby określone zachowania, ograniczały inwencję i spontaniczność.

W projektowaniu CKNP należy wziąć pod uwagę zapisy wynikające z dokumentu pn. „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktur dla pieszych w m. st. Warszawie”.

Szczegółowe wymagania i wytyczne zostały określone w Regulaminie Konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: DPT/BDG-II/POPT/146/16

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu

Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

Kryteria pierwszorzędne.

1) wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta,

2) integralność kompozycji w całości,

3) uwzględnienie oczekiwań społecznych wynikających z konsultacji społecznych,

4) walory architektoniczne.

Kryteria drugorzędne.

1) podział na poszczególne strefy funkcjonalne – właściwy układ pomieszczeń,

2) efektywność energetyczna, z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków,

3) walory ekonomiczne.

Kryteria wymienione powyżej są rozpatrywane całościowo i łącznie decydują o ocenie pracy konkursowej. Sędziowie mają równe prawa w głosowaniu. W spornych sytuacjach niemożliwych do rozwiązania większością głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu.

Ewentualne wyróżnienia będą przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy, zajmą kolejne miejsca w Konkursie lub, w ocenie Sądu Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe rozwiązania.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/01/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień w łącznej wysokości 115 000 PLN brutto, w tym:

— I nagroda – pieniężna w wysokości 50 000 PLN oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Nagroda finansowana z Projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020,

— II nagroda – pieniężna w wysokości 35 000 PLN;

— III nagroda – pieniężna w wysokości 20 000 00 PLN.

2 wyróżnienia – po 5 000 PLN każde. Wyróżnienia finansowane z Projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020.

Organizator konkursu zastrzega możliwość innego podziału kwoty nagród w przypadku nie przyznania którejś z nagród, albo sklasyfikowaniu więcej niż jednego Uczestnika konkursu na tym samym poziomie (II lub III).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami..

Nagrody pieniężne będą wypłacone nie wcześniej niż 21 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.

W przypadku gdy nagrodzony Wykonawca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wypłata nagrody zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak

IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

1) Tomasz Konior – Przewodniczący sądu konkursowego
2) Beata Bejtman-Kuźmienko – Sędzia Referent – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
3) Wojciech Hawryłkiewicz – Sędzia konkursowy – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
4) Dorota Czerwińska – Sędzia konkursowy – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
5) Grzegorz Wolff – Sędzia konkursowy – Biuro Rozwoju Gospodarczego
6) Katarzyna Wrońska – Sędzia konkursowy – Biuro Rozwoju Gospodarczego
7) Piotr Sawicki – Sędzia konkursowy – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
8) Jacek Grunt-Mejer – Sędzia konkursowy – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
9) Beata Marczak-Wacławek – Sędzia konkursowy – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:

● nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 5 ust. 1 i 4 Ustawy.

● spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.:

a) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej,

b) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie zobowiązany jest złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (wraz z załącznikami) zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu.

Po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (w tym dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie), Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245877801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/12/2017

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin Konkursu – pobierz

1.Załączniki formalne:

załączniki formalne od Nr F1 do F7 oraz F9 i F10 w wersji edytowalnej – pobierz

załączniki formalne od Nr F1 do Nr F10 w pdf – pobierz

2. Załączniki merytoryczne:

M1 Opis stanu istniejącego – pobierz

M 2 Mapka z opisem granic obszaru opracowania – pobierz

M 3 Decyzja SKZ z 17.11.2014 r. – pobierz

M 4 Decyzja SKZ z 16.05.2016 r. – pobierz

M 5 Standardy dostępności dla m. st. Warszawy – pobierz

M 6 Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st.Warszawie-pobierz

M 7 Wytyczne do pfu – pobierz

M 8 Raport z realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych – pobierz

M 9 Ekspertyza mykologiczna – pobierz

M 10 Ekspertyza techniczna – pobierz

M 11 Inwentaryzacja konserwatorska – pobierz

M 12 Geotechniczne warunki posadowienia – pobierz

M 13 Mapa do celów projektowych – pobierz

M 14 Wykonanie waloryzacji zieleni (wraz z jej aktualizacją) – pobierz

M 15 Inwentaryzacja architektoniczna – ul. Targowa 80 – pobierz

M 16 Mapka z naniesionymi numerami obiektów – pobierz

M 17 Tabela bilansu terenu w formacie xlsx – pobierz

Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja – POBIERZ

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

ul. Senatorska 29/31 Warszawa 00-099 Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Polak Tel.: +48 223124400

E-mail: jpolak@szrm.pl Faks: +48 223124490

Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szrm.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ADAPTACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY TARGOWEJ 80A I INŻYNIERSKIEJ 3 W WARSZAWIE NA CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA W RAMA
Numer referencyjny: RZP-II-WI/21/DZP-1/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
71000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem konkursu będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga.
Koncepcja obejmie kapitalny remont, przebudowę zabytkowej kamienicy pod adresem Targowa 80A i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41-30-06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.
Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowi przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. Klaster skupia inicjatywy oparte na kreatywności i odpowiedzialności za wspólnotę. Oferując przestrzeń, a w niej możliwość inspirujących spotkań wyzwala energię płynącą ze współpracy i wykorzystuje ją do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. CKNP jest mocno osadzone w realiach dzielnicy, zna potrzeby lokalnej społeczności i rozumie je, działa w sieci instytucji realizujących podobne cele, w ścisłej współpracy z otoczeniem.
CKNP to kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne nie tylko podwzględem przestrzennym ale i społecznym. Zachęca do aktywności inspiruje do spotkań, współpracy i wymiany.
Jest inwestycją wpisaną do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/zintegrowany-program-rewitalizacji-mst-warszawy-do-2022-roku i realizuje jego cele.
Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do inspirującego kontaktu ze sztuką i rzemiosłem tak by aktywnie włączali się w zmienianie swojego otoczenia. Misję tę realizuje poprzez udostępnianie lokali(pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.
CKNP należy zaprojektować jako miejsce zapraszające i ogólnodostępne, o niezobowiązującym, dalekim od oficjalnego, charakterze wystroju, zachęcające do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniające oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacyjnym, opisanym w raporcie z konsultacji społecznych pt. Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego budynków Centrum Kreatywności Nowa Praga oraz w Raporcie z realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych .
Architektura CKNP powinna ustanawiać przestrzeń współdzieloną („Shared Space”) i egalitarną, stymulującąużytkowników do integracji i współdziałania, grupowej kreacji, poszukiwania pomysłów, dyskusji i inspiracji.Wnętrze powinno być otwarte na dynamiczne zmiany i umożliwiać szybkie modyfikacje dostosowujące jedo tymczasowych potrzeb i pomysłów użytkowników. Metaforą dla CKNT nie jest terytorium, ale katalizatorprzemian. Oczekiwanym efektem projektu będzie przestrzeń wielofunkcyjna, o dużych możliwościacharanżacyjnych, eliminująca potencjalne bariery poprzez inkluzywność przestrzeni oraz jej otwartość na zmiany(„aranżowalność”) i rezygnację z zaznaczania hierarchicznych podziałów (przestrzennych i symbolicznych),które wymuszałyby określone zachowania, ograniczały inwencję i spontaniczność.
W projektowaniu CKNP należy wziąć pod uwagę zapisy wynikające z dokumentu pn. „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktur dla pieszych w m. st. Warszawie” .
Szczegółowe wymagania i wytyczne zostały określone w Regulaminie Konkursu.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2017
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SZRM
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-176653
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/12/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Część nr: II.1.
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ADAPTACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY TARGOWEJ 80A I INŻYNIERSKIEJ 3 W WARSZAWIE NA CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA W RAMA
Numer referencyjny: RZP-II-WI/21/DZP-1/2017
Powinno być:
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ADAPTACJI NIERUCHOMOŚCIPOŁOŻONEJ PRZY ULICY TARGOWEJ 80A I INŻYNIERSKIEJ 3 W WARSZAWIE NA CENTRUMKREATYWNOŚCI NOWA PRAGA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
„WARSZAWSKA PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA – CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA”
Numer referencyjny: RZP-II-WI/21/DZP-1/2017
Numer sekcji: VI.4.1
Część nr: VI.4.
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Art. 179198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Powinno być:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Art. 179-198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

 

Pytania uczestników konkursu i odpowiedzi

Pismo z dnia 08.01.2018 r. – pobierz

Pismo z dnia 12.01.2018 r. – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 12.01.2018 r. – F6 -formularz-JEDZ – w formacie xml – pobierz

Pismo z dnia 15.01.2018 r. – pobierz

espd-request – dot. pisma z dnia 15.01.2018 r. – pobierz

Pytania Uczestników konkursu po terminie składania Wniosków i odpowiedzi

Pismo z dnia 28.02.2018 r. – pobierz

Zmiany do Regulaminu Konkursu

Pismo dot. zmiany regulaminu konkursu – pobierz

Pismo z dnia 16.02.2018 r. – zmiana terminów przebiegu konkursu – pobierz

Pismo z dnia 28.02.2018 r. – pobierz

Pismo z dnia 25.05.2018 r. – pobierz

Pytania Uczestników konkursu do Regulaminu i odpowiedzi

Pismo z dnia 17.04.2018 r. – pobierz

Mapa do celów projektowych – pobierz

Inwentaryzacja – budynek Targowa 80A (…) – pobierz

Inżynierska 3 – dokumentacja odtworzeniowa – pobierz

Pismo z dnia 10.05.2018 r. – pobierz

Zamienny Załącznik Nr M7 – pobierz

dot. opis+dok.fotograficzna budynki 3,4,5 – pobierz

dot. rysunki w dwg, opis+dok.fotograficzna budynków oznaczonych na Załączniku M16 – cyframi I i II – pobierz

Pismo z dnia 15.05.2018 r. – pobierz

-uzupełniony krótki opis bud.3,4 i 5 – pobierz

-dokumentacja fotograficzna – Budynek Nr 3 – pobierz

-dokumentacja fotograficzna – Budynek nr 4 – pobierz

-dokumentacja fotograficzna – Budynek nr 5 – pobierz

Pismo z dnia 22.05.2018 r. – pobierz

Inne informacje

Pismo z dnia 22.06.2018 r. – pobierz

Pismo z dnia 05.07.2018 r. – zmiana składu Sądu Konkursowego – pobierz

Pismo z dnia 20.07.2018 r. – pobierz

Pismo z dnia 06.08.2018 r. – pobierz

Pismo z dnia 14.08.2018 r. – pobierz

Informacja o publicznym ogłoszeniu wyników konkursu

Pismo z dnia 20.08.2018 r. – pobierz

Pismo z dnia 21.08.2018 r. – SPROSTOWANIE – pobierz

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2018/S 161-368942

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911Adresy internetowe:

Główny adres: www.szrm.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga

Numer referencyjny: RZP-II-WI/21/DZP-1/2017
II.1.2)Główny kod CPV

71000000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem konkursu będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga.

Koncepcja obejmie kapitalny remont, przebudowę zabytkowej kamienicy pod adresem Targowa 80a i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41–30–06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.

Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowi przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. Klaster skupia inicjatywy oparte na kreatywności i odpowiedzialności za wspólnotę. Oferując przestrzeń, a w niej możliwość inspirujących spotkań wyzwala energię płynącą ze współpracy i wykorzystuje ją do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. CKNP jest mocno osadzone w realiach dzielnicy, zna potrzeby lokalnej społeczności i rozumie je, działa w sieci instytucji realizujących podobne cele, w ścisłej współpracy z otoczeniem.

CKNP to kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne nie tylko pod względem przestrzennym ale i społecznym. Zachęca do aktywności inspiruje do spotkań, współpracy i wymiany.

Jest inwestycją wpisaną do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/zintegrowany-program-rewitalizacji-mst-warszawy-do-2022-roku i realizuje jego cele.

Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do inspirującego kontaktu ze sztuką i rzemiosłem tak by aktywnie włączali się w zmienianie swojego otoczenia. Misję tę realizuje poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.

CKNP należy zaprojektować jako miejsce zapraszające i ogólnodostępne, o niezobowiązującym, dalekim od oficjalnego, charakterze wystroju, zachęcające do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniające oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacyjnym, opisanym w raporcie z konsultacji społecznych pt. Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego budynków Centrum Kreatywności Nowa Praga oraz w Raporcie z realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych.

Architektura CKNP powinna ustanawiać przestrzeń współdzieloną („Shared Space”) i egalitarną, stymulującą użytkowników do integracji i współdziałania, grupowej kreacji, poszukiwania pomysłów, dyskusji i inspiracji. Wnętrze powinno być otwarte na dynamiczne zmiany i umożliwiać szybkie modyfikacje dostosowujące je do tymczasowych potrzeb i pomysłów użytkowników. Metaforą dla CKNT nie jest terytorium, ale katalizator przemian. Oczekiwanym efektem projektu będzie przestrzeń wielofunkcyjna, o dużych możliwościach aranżacyjnych, eliminująca potencjalne bariery poprzez inkluzywność przestrzeni oraz jej otwartość na zmiany („aranżowalność”) i rezygnację z zaznaczania hierarchicznych podziałów (przestrzennych i symbolicznych), które wymuszałyby określone zachowania, ograniczały inwencję i spontaniczność.

W projektowaniu CKNP należy wziąć pod uwagę zapisy wynikające z dokumentu pn. „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktur dla pieszych w m. st. Warszawie”.

Szczegółowe wymagania i wytyczne zostały określone w Regulaminie Konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

DPT/BDG-II/POPT/146/16

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu

Otwarta
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

Kryteria pierwszorzędne.

1) wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta,

2) integralność kompozycji w całości,

3) uwzględnienie oczekiwań społecznych wynikających z konsultacji społecznych,

4) walory architektoniczne.

Kryteria drugorzędne.

1) podział na poszczególne strefy funkcjonalne – właściwy układ pomieszczeń,

2) efektywność energetyczna, z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków,

3) walory ekonomiczne.

Kryteria wymienione powyżej są rozpatrywane całościowo i łącznie decydują o ocenie pracy konkursowej. Sędziowie mają równe prawa w głosowaniu. W spornych sytuacjach niemożliwych do rozwiązania większością głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu.

Ewentualne wyróżnienia będą przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy, zajmą kolejne miejsca w Konkursie lub, w ocenie Sądu Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe rozwiązania.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 242-504031

Sekcja V: Wyniki konkursu

Konkurs zakończył się bez przyznania nagrody: nie
V.3)Przyznanie i nagrody
V.3.1)Data decyzji sądu konkursowego:

09/08/2018
V.3.2)Informacje o uczestnikach

Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 8
Liczba uczestniczących MŚP: 8
Liczba uczestników z innych krajów: 1
V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu

Trektura Pracownia Architektoniczna Tomasz Ginter, Łukasz Katarzyński spółka cywilna
pl. Przymierza 3/4
Warszawa
03-944
Polska
Kod NUTS: PL
Zwycięzcą jest MŚP: tak
V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu

WXCA Sp. z o.o.
ul. Bracka 18, lok. 62
Warszawa
00-028
Polska
Kod NUTS: PL
Zwycięzcą jest MŚP: tak
V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu

Inicjatywa projektowa Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30, lok. 417
Warszawa
00-739
Polska
Kod NUTS: PL
Zwycięzcą jest MŚP: tak
V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu

Andrzej Klimkiewicz Biuro architektoniczne „Andrzej Klimkiewicz Architekt”
ul. Tamka 5/25
Warszawa
00-349
Polska
Kod NUTS: PL
Zwycięzcą jest MŚP: tak
V.3.3)Nazwy i adresy zwycięzców konkursu

Tomcat. Arch.Design Tomasz Olszewski
ul. Hemara 33
Piaseczno
05-501
Polska
Kod NUTS: PL
Zwycięzcą jest MŚP: tak
V.3.4)Wartość nagród

Wartość przyznanych nagród bez VAT: 115 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dotyczy: konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

Nagrody i wyróżnienia współfinansowane są z Projektu „Rewitalizacja – Wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245877801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179 -198 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/08/2018

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 18 grudnia 2017 godz 9:40
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Głowacka - 23 sierpnia 2018 godz 9:31