sobota, 18 września 2021

Dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu:

 Ogłoszenie o zamówieniu Nr 764841-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. – pobierz

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta- pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp. – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz 

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla każdej części. – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – dla każdej części – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – Część I – pobierz

Załacznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – Część II – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – Część III – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – Część IV – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – Część V – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki (dot. Cz. I i Cz. III) – pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej:

Załączniki od Nr 1 do 5 i Nr 7 do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (Korespondencja)

Pismo z dnia 21.12.2020 r. – pobierz

Zmodyfikowany w dniu 21.12.2020 r. Załącznik Nr 6 do SIWZ – Załącznik do pisma z dnia 21.12.2020 r. – pobierz

Pismo z dnia 29.12.2020 r. – pobierz

Zmodyfikowany w dniu 29.12.2020 r. Załącznik Nr 6 do SIWZ – Załącznik do pisma z dnia 29.12.2020 r. – pobierz

Pismo z dnia 19.01.2021 r – pobierz

Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.02.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część II – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część III – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część IV – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część V – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część I – pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania – Część II – pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Część III – pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Część IV – pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Część V – pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/adedf52a-e767-4b47-b8aa-2738d395c78b

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 16 grudnia 2020 godz 9:18
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 22 marca 2021 godz 14:07