niedziela, 17 października 2021


Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021.

Ogłoszenie nr 639062-N-2018 z dnia 2018-10-22 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (I Piętro) pokój 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021.
Numer referencyjny: RZP-II-WB/3/DZP-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja) do budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie na warunkach określonych poniżej: 1) Dane odbiorcy: a) Odbiorca: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, b) Adres odbiorcy: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, c) Adres obiektu: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa. 2) Charakterystyka obiektu: a) Rok budowy: 1951 b) Temperatury obliczeniowe instalacji c.o.: 95/70 0C, c) Powierzchnia całkowita budynku: 2 760,00 m2, d) Liczba stałych użytkowników: około 110 pracowników, e) Kubatura budynku: 9 510,00 m3, f) Informacje dodatkowe: budynek otynkowany, g) Nośnikiem ciepła jest gorąca woda o zmiennej temperaturze, h) Rozgraniczenie odbiorcy i sprzedawcy: zawory przyłącza w węźle cieplnym. 3) Dane dotyczące zamówionej mocy cieplnej: a) Moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1395 MW, b) Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: max. 0,0523 MW, śr. 0,0366 MW, c) Zamówiona moc cieplna: 0,1761 MW, d) Dotychczasowa grupa taryfowa: A3/B1/C3, e) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy – 2,16 m3/h, f) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata – 1,08 m3/h, g) Węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, h) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i jest zainstalowany w makiecie węzła cieplnego. 2. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ); 3. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – 01.01.2019 r. 2) Zakończenie – 31.12.2021 r. II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła lub w zakresie obrotu ciepłem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 2) posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub Oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektu Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) (zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ). (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał się spełnieniem tego warunku łącznie).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.3)-III.5), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ –.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 98,00
Termin płatności faktury 2,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 13 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-30, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że:
a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 pkt 1) SIWZ, powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
d) POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;  z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na: „Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021” (Nr procedury: RZP-II-WB/3/DZP-1/2018),  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta-pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu-pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”-pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Załącznik Nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Załącznik Nr 5 do umowy – Oświadczenia stron związane z ochroną danych osobowych – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucji) – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 26.10.2018 r. pytania i odpowiedzi – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

30 października 2018 r.

Nr procedury: RZP-II-WB/3/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.47.2018.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksową dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – informuje, iż w dniu 30.10.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 221.804,72 zł brutto.
Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto i terminy płatności faktury zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Termin płatności faktury

1 Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
182.670,18 30 dni
2 PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
182.670,18  30 dni

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór ww. oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – Załącznik Nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr procedury: RZP-II-WB/3/DZP-1/2018                                                         19 listopada 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.47.2018.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksową dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 października 2018 r. do godz. 11:30 zostały złożone dwie niżej wymienione oferty:

  • Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Veolia Energia Warszawa S.A. Puławska 2, 02-566 Warszawa – cena oferty brutto: 182.670,18 zł; termin płatności faktury: 30 dni;
  • Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: PGNiG TERMIKA SA Modlińska 15, 03-216 Warszawa – cena oferty brutto: 182.670,18 zł, termin płatności faktury: 30 dni.

Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, z uwagi na to, że Zamawiający nie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty, wezwał ww. Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. Ww. Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert dodatkowych złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców o następującej treści:

  • Wykonawca: Veolia Energia Warszawa S.A. Puławska 2, 02-566 Warszawa – cena oferty dodatkowej brutto: 182.670,18 zł;
  • Wykonawca: PGNiG TERMIKA SA Modlińska 15, 03-216 Warszawa – cena oferty dodatkowej brutto: 182.670,18 zł.

Z treści złożonych ofert dodatkowych wynika, iż Wykonawcy ponownie zaoferowali w ofertach dodatkowych taką samą cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wobec powyższych okoliczności oraz mając na uwadze przesłanki unieważnienia określone w art. 93 ustawy Pzp Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia postępowania, ponieważ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie nr 500276117-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Kompleksową dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 639062-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksową dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2019-2021.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WB/3/DZP-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja) do budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie na warunkach określonych poniżej: 1) Dane odbiorcy: a) Odbiorca: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, b) Adres odbiorcy: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, c) Adres obiektu: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa. 2) Charakterystyka obiektu: a) Rok budowy: 1951 b) Temperatury obliczeniowe instalacji c.o.: 95/70 0C, c) Powierzchnia całkowita budynku: 2 760,00 m2, d) Liczba stałych użytkowników: około 110 pracowników, e) Kubatura budynku: 9 510,00 m3, f) Informacje dodatkowe: budynek otynkowany, g) Nośnikiem ciepła jest gorąca woda o zmiennej temperaturze, h) Rozgraniczenie odbiorcy i sprzedawcy: zawory przyłącza w węźle cieplnym. 3) Dane dotyczące zamówionej mocy cieplnej: a) Moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1395 MW, b) Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: max. 0,0523 MW, śr. 0,0366 MW, c) Zamówiona moc cieplna: 0,1761 MW, d) Dotychczasowa grupa taryfowa: A3/B1/C3, e) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy – 2,16 m3/h, f) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata – 1,08 m3/h, g) Węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, h) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i jest zainstalowany w makiecie węzła cieplnego. 2. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ); 3. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – 01.01.2019 r. 2) Zakończenie – 31.12.2021 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 października 2018 r. do godz. 11:30 zostały złożone dwie niżej wymienione oferty: 1) Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa – cena oferty brutto: 182.670,18 zł; termin płatności faktury: 30 dni; 2) Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: PGNiG TERMIKA SA ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa – cena oferty brutto: 182.670,18 zł, termin płatności faktury: 30 dni. Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, z uwagi na to, że Zamawiający nie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty, wezwał ww. Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. Ww. Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert dodatkowych złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców o następującej treści: 1) Wykonawca: Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa – cena oferty dodatkowej brutto: 182.670,18 zł; 2) Wykonawca: PGNiG TERMIKA SA ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa – cena oferty dodatkowej brutto: 182.670,18 zł. Z treści złożonych ofert dodatkowych wynika, iż Wykonawcy ponownie zaoferowali w ofertach dodatkowych taką samą cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wobec powyższych okoliczności oraz mając na uwadze przesłanki unieważnienia określone w art. 93 ustawy Pzp Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia postępowania, ponieważ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 22 października 2018 godz 14:44
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 19 listopada 2018 godz 15:51