niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 635852-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
  Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pok. 22.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.
Numer referencyjny: RZP-II-WB/2/DZP-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony terenów wraz z zabudowaniami położonych w Dzielnicy Warszawa – Wilanów przez dwóch nieuzbrojonych, umundurowanych pracowników ochrony. 1) Ochrona polegać ma na: a) przeciwdziałaniu próbom naruszenia porządku na ochranianym terenie rozumianemu jako uniemożliwienie osobom trzecim wykorzystywanie terenu jako wysypiska, składowiska itp. b) uniemożliwianiu osobom trzecim jakiegokolwiek wykorzystania nieruchomości gruntowych i budynków podlegających ochronie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; c) przeciwdziałaniu próbom dokonania kradzieży składników majątkowych, włamania, uszkodzenia instalacji, dokonania dewastacji budynków na strzeżonym terenie oraz przeciwdziałanie próbom rozbiórek, demontażu naniesień, wzniecaniu ognisk i likwidacji nasadzeń. 2) W sytuacji naruszenia porządku na strzeżonym terenie, tj. wykorzystania terenu jako wysypiska bądź składowiska, Wykonawca zapewni na własny koszt uporządkowanie chronionego terenu. 3) Usługa w zakresie ochrony mienia będzie wykonywana przez pracowników ochrony w oparciu o „Instrukcję służby ochrony mienia” przekazaną przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. 4) Mapę terenu objętego ochroną zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego wniosku. 5) Wykaz nieruchomości i obiektów podlegających ochronie zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego wniosku. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty: 1) Mapka terenów podlegających ochronie – Załącznik Nr 9 do SIWZ 2) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie- Załącznik Nr 10 do SIWZ 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – Bezpośrednia ochrona terenu przez patrole składające się z pracowników nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, – Nadzór i kontrola oraz organizacja pracy pracowników ochrony fizycznej nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony realizowana przez pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 2) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego: a) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca będzie zobowiązany do oświadczenia, że osoby, które będą wykonywały czynności, określone przedmiotem umowy, posiadają ważne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia w/w zaświadczeń w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku przedstawienia w ciągu 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 2) Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego zaświadczeń, o których mowa w pkt 3 przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz nw. dokumenty: 1) Mapka terenów podlegających ochronie – Załącznik Nr 9 do SIWZ 2) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie- Załącznik Nr 10 do SIWZ 5. Termin wykonania zamówienia: od godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2018 roku do godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2021 roku.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* lub wykonywaniu** co najmniej trzech usług polegających na pełnieniu ochrony obiektów na terenie otwartym. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Za usługę wykonywaną Zamawiający rozumie taką usługę, która jest nadal realizowana (niezakończona) na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i jest wykonywana należycie. Potwierdzenie należytego wykonania w przypadku usług wykonywanych musi być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) co najmniej 6 pracownikami ochrony fizycznej w wieku od 30 do 65 lat, którzy to pracownicy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym oraz posiadają: – ważne orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony – odpowiednie przeszkolenie w zakresie ochrony obiektów i terenu; b) co najmniej jednym pracownikiem ochrony wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do nadzoru i kontrolowania pracy pracowników ochrony fizycznej oraz do organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej i opracowywania instrukcji ochrony. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Koncesji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; Ww. dokument musi potwierdzać uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.) *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Wypełniony Formularz „Cenowy” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Cena
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W trakcie aukcji elektronicznej Wykonawcom zostaną udostępnione następujące informacje: – cena ofertowa własnej oferty wraz z uzyskaną punktacją, – wartość oferty prowadzącej w trakcie aukcji, – aktualna pozycja w rankingu zajmowana przez daną ofertę w trakcie aukcji,
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Natomiast termin płatności zaproponowany w złożonej ofercie przez danego Wykonawcę jest parametrem stałym i nie podlega licytacji w toku prowadzonej aukcji. 3. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w Rozdziale XXIV pkt 2 SIWZ.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):Minimalna wysokość postąpienia wynosi 4.700,00 zł brutto.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: – posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), – być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), – posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, – posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców: Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: Zamawiający zamyka aukcję, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 6 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-23, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, w zakresie niepodlegania wykluczeniu powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. e) POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; § z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na: całodobową ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy (Nr procedury: RZP-II-WB/2/DZP-1/2018), § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500247679-N-2018 z dnia 15-10-2018 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635852-N-2018
Data: 12/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie www.szrm.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro” Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pok. 22. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.szrm.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro” Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pok. 22. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: 2018-12-31 lub zakończenia: 2021-12-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* lub wykonywaniu** co najmniej trzech usług polegających na pełnieniu ochrony obiektów na terenie otwartym. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Za usługę wykonywaną Zamawiający rozumie taką usługę, która jest nadal realizowana (niezakończona) na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i jest wykonywana należycie. Potwierdzenie należytego wykonania w przypadku usług wykonywanych musi być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) co najmniej 6 pracownikami ochrony fizycznej w wieku od 30 do 65 lat, którzy to pracownicy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym oraz posiadają: – ważne orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony – odpowiednie przeszkolenie w zakresie ochrony obiektów i terenu; b) co najmniej jednym pracownikiem ochrony wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do nadzoru i kontrolowania pracy pracowników ochrony fizycznej oraz do organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej i opracowywania instrukcji ochrony. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* lub wykonywaniu** co najmniej trzech usług polegających na pełnieniu ochrony obiektów na terenie otwartym. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Za usługę wykonywaną Zamawiający rozumie taką usługę, która jest nadal realizowana (niezakończona) na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i jest wykonywana należycie. Potwierdzenie należytego wykonania w przypadku usług wykonywanych musi być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) co najmniej 6 pracownikami ochrony fizycznej w wieku od 30 do 65 lat, którzy to pracownicy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym oraz posiadają: – ważne orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony – odpowiednie przeszkolenie w zakresie ochrony obiektów i terenu; b) co najmniej jednym pracownikiem ochrony wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do nadzoru i kontrolowania pracy pracowników ochrony fizycznej oraz do organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej i opracowywania instrukcji ochrony. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp. – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Cenowy – pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Mapka terenów podlegających ochronie – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wykaz nieruchomości i obiektów podlegających ochronie – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 16.10.2018 r. – pobierz

Załączniki od Nr 1 do Nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej – Pobierz

Pismo z dnia 17.10.2018 r. – pobierz

Pismo z dnia 22.10.2018 r. – pobierz

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr procedury: RZP-II-WB/2/DZP-1/2018                                                        23 października 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.51.2018. … . DK

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: całodobową ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – informuje, iż w dniu 23.10.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 1 157 595,48 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz termin płatności zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Termin płatności
1. „SECUREX” Sp. z o.o.

ul. Wojnicka 2

03-774 Warszawa

1 259 323,20 22 dni
2. Konsorcjum:

1) „MAXUS” Sp. z o.o. – Lier Konsorcjum

ul. 3-go Maja 64/66

93-408 Łódź

2) MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. – Konsorcjant

ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

1 594 080,00 21 dni
3 Konsorcjum firm:

1) Agencja Ochrony Mienia „MATPOL” Sp. z o.o. – Lider

ul. Dominikańska 33

02-738 Warszawa

2) MATPOL GRUPA Sp. z o.o. – Partner

ul. Dominikańska 33

02-738 Warszawa

3) MJK Sp. z o.o. – Partner

ul. Dominikańska 33

02-738 Warszawa

 

 

 

1 466 553,60 21 dni
4 Konsorcjum:

1)    OCHRONA GOT Sp. z o.o. – Lider

ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1

01-445 Warszawa

2)   A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Partner

Al. Jerozolimskie 85 lok. 21

02-001 Warszawa

 

1 466 553,60 30 dni
5 Vision Group Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515

00-695 Warszawa

988 329,60 30 dni
6 Konsorcjum:

1) „Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI” Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Łucka 18 lok. 1701A

00-845 Warszawa

2) „Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI” Sebastian Zubrzycki – uczestnik konsorcjum
ul. Łucka 18 lok. 1701A

00-845 Warszawa

1 271 438,28 30 dni
7 Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16B/5

96-500 Sochaczew

1 115 856,00 30 dni
8. Konsorcjum:

1) Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. – Lider

ul. Jabłoniowa 5A

41-200 Sosnowiec

2) Security Group Sp. z o.o. – Współuczestnik

ul. Jabłoniowa 3

41-200 Sosnowiec

3) Business Security Center Sp. z o.o. – Współuczestnik

ul. Ks. F. Ścigały 10

40-208 Katowice

1 179 619,20 21 dni
9. Biuro Ochrony PANTERA

ul. Armii Ludowej 9 lok. 2

00-575 Warszawa

133 902,72 21 dni

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Nr procedury: RZP-II-WB/2/DZP-1/2018                                                          19 listopada 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.51.2018. … . DK

 

ZAWIADOMIENIE O OFERCIE,
KTÓRA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: całodobową ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 80 ust. 2 w związku z art. 91c ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – podaje do wiadomości, iż w aukcji elektronicznej dotyczącej ww. postępowania najwyżej oceniona została oferta Wykonawcy „SECUREX” Sp. z o.o., ul. Wojnicka 2, 03-774 Warszawa.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WB/2/DZP-1/2018                                                                 28 listopada 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.51.2018. … . DK

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Całodobową ochronę terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę „SECUREX” Sp. z o.o., ul. Wojnicka 2, 03-774 Warszawa – za cenę brutto 878 623,20 zł oraz terminem płatności 22 dni.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.10.2018 r. do godz. 11:30 zostało złożonych
9 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • „SECUREX” Sp. z o.o., Wojnicka 2, 03-774 Warszawa (Oferta Nr 1);
 • Konsorcjum: „MAXUS” Sp. z o.o. – Lier Konsorcjum, 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź, MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. – Konsorcjant, ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów (Oferta Nr 2);
 • Konsorcjum firm: Agencja Ochrony Mienia „MATPOL” Sp. z o.o. – Lider,
  Dominikańska 33, 02-738 Warszawa, MATPOL GRUPA Sp. z o.o. – Partner,
  ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa, MJK Sp. z o.o. – Partner, ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa (Oferta Nr 3);
 • Konsorcjum: OCHRONA GOT Sp. z o.o. – Lider, Erazma Ciołka 13 lok. 1, 01-445 Warszawa, A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Partner, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa (Oferta Nr 4);
 • Vision Group Sp. z o.o., Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa (Oferta Nr 5);
 • Konsorcjum: „Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI” Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Łucka 18 lok. 1701A, 00-845 Warszawa, Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI” Sebastian Zubrzycki – uczestnik konsorcjum, ul. Łucka 18 lok. 1701A,
  00-845 Warszawa (Oferta Nr 6);
 • Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o., Piłsudskiego 16B/5, 96-500 Sochaczew (Oferta Nr 7);
 • Konsorcjum: Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. – Lider, Jabłoniowa 5A, 41-200 Sosnowiec, Security Group Sp. z o.o. – Współuczestnik, ul. Jabłoniowa 3, 41-200 Sosnowiec, Business Security Center Sp. z o.o. – Współuczestnik, ul. Ks. F. Ścigały 10, 40-208 Katowice (Oferta Nr 8);
 • Biuro Ochrony PANTERA, Armii Ludowej 9 lok. 2, 00-575 Warszawa (Oferta Nr 9);

 

przy czym:

–  Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy;

–  Oferta Nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 7a ustawy;

–  Oferta Nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy.

Oferta Nr 1, Oferta Nr 3, Oferta Nr 5, Oferta Nr 7, Oferta Nr 8 i Oferta Nr 9 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 5 Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 8 i Ofercie Nr 9 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Termin płatności” oraz łączna punktacja:

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt
w kryterium
„Termin płatności”
Razem
1 878 623,20

————— x 100 x 60% = 60,0

878 623,20

 

40

____ x 40 = 40,0

40

100,0
5 878 623,20

————— x 100 x 60% = 53,3

988 329,60

40

____ x 40 = 40,0

40

93,3
8 878 623,20

————— x 100 x 60% = 47,7

1 104 419,20

40

____ x 40 = 40,0

40

87,7
7 878 623,20

————— x 100 x 60% = 47,5

1 110 856,00

40

____ x 40 = 40,0

40

87,5
9 878 623,20

————— x 100 x 60% = 39,4

1 339 027,20

40

____ x 40 = 40,0

40

79,4
3 878 623,20

————— x 100 x 60% = 35,9

1 466 553,60

40

____ x 40 = 40,0

40

75,9

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500300072-N-2018 z dnia 14-12-2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 635852-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500247679-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WB/2/DZP-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie 24 godzinnej ochrony terenów wraz z zabudowaniami położonych w Dzielnicy Warszawa – Wilanów przez dwóch nieuzbrojonych, umundurowanych pracowników ochrony. 1) Ochrona polegać ma na: a) przeciwdziałaniu próbom naruszenia porządku na ochranianym terenie rozumianemu jako uniemożliwienie osobom trzecim wykorzystywanie terenu jako wysypiska, składowiska itp. b) uniemożliwianiu osobom trzecim jakiegokolwiek wykorzystania nieruchomości gruntowych i budynków podlegających ochronie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; c) przeciwdziałaniu próbom dokonania kradzieży składników majątkowych, włamania, uszkodzenia instalacji, dokonania dewastacji budynków na strzeżonym terenie oraz przeciwdziałanie próbom rozbiórek, demontażu naniesień, wzniecaniu ognisk i likwidacji nasadzeń. 2) W sytuacji naruszenia porządku na strzeżonym terenie, tj. wykorzystania terenu jako wysypiska bądź składowiska, Wykonawca zapewni na własny koszt uporządkowanie chronionego terenu. 3) Usługa w zakresie ochrony mienia będzie wykonywana przez pracowników ochrony w oparciu o „Instrukcję służby ochrony mienia” przekazaną przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. 4) Mapę terenu objętego ochroną zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego wniosku. 5) Wykaz nieruchomości i obiektów podlegających ochronie zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego wniosku. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty: 1) Mapka terenów podlegających ochronie – Załącznik Nr 9 do SIWZ 2) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie- Załącznik Nr 10 do SIWZ 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – Bezpośrednia ochrona terenu przez patrole składające się z pracowników nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, – Nadzór i kontrola oraz organizacja pracy pracowników ochrony fizycznej nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony realizowana przez pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 2) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego: a) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca będzie zobowiązany do oświadczenia, że osoby, które będą wykonywały czynności, określone przedmiotem umowy, posiadają ważne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia w/w zaświadczeń w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku przedstawienia w ciągu 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 2) Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego zaświadczeń, o których mowa w pkt 3 przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz nw. dokumenty: 1) Mapka terenów podlegających ochronie – Załącznik Nr 9 do SIWZ 2) Wykaz nieruchomości, obiektów i nasadzeń podlegających ochronie- Załącznik Nr 10 do SIWZ 5. Termin wykonania zamówienia: od godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2018 roku do godz. 10:00 dnia 31 grudnia 2021 roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 941134.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: „SECUREX” Sp. z o.o.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojnicka 2
Kod pocztowy: 03-774
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 878019.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 878019.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1594080.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 12 października 2018 godz 15:13
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 14 grudnia 2018 godz 14:24