sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie nr 626251-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
  Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl, Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro”
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pok. 35
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/16/DZP-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”. 1. Opis Przedmiotu zamówienia Planowana jest przebudowa wraz z remontem istniejącego zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7 (działka nr 34 z obrębu 50609), w celu dostosowania Ośrodka do aktualnych przepisów budowlanych oraz wymagań funkcjonalnych placówki, wraz z rozbudową o nowe skrzydło mieszczące funkcje sportowe oraz rewitalizacją zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa ma uwzględniać etapowe wykonanie inwestycji w ramach jednego kompleksowego pozwolenia na budowę. Kolejność realizacji: 1. Etap I przebudowa wraz z remontem internatu i łącznika oraz rozbudowa o salę gimnastyczną; podstawą do wykonania dokumentacji projektowej jest Program funkcjonalno-użytkowy dla Zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie. 2. Etap II przebudowa wraz z remontem budynku szkoły oraz rewitalizacja wewnętrznego dziedzińca i dojazdu do zaplecza kuchennego; podstawą do wykonania dokumentacji projektowej jest Program funkcjonalno-użytkowy dla Zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie. 3. Etap III przebudowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska szkolnego; należy wykorzystać Projekt budowlany i wykonawczy remontu i modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie – w projekcie należy uwzględnić zmianę powierzchni boiska w związku z planowaną dobudową sali gimnastycznej. Budynki Ośrodka ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem znak WZW.5183.906.2019.KO z dnia 17 września 2019 r. wydał zalecenia dot. przedmiotowego zadania, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Materiały wyjściowe do projektowania (w 3 egz.): a) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; b) Audyt Energetyczny, w tym sporządzenie charakterystyki energetycznej z analizą zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz spełnienie wymagań warunków technicznych 2021; c) Ekspertyza mykologiczna; d) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji. 2) Projekt budowlany (w 6 egz.): a) Projekt Zagospodarowania Terenu; b) Projekt Gospodarki Zielenią Istniejącą i Projekt Zieleni; c) Projekt Architektoniczno-Budowlany; d) Projekt Konstrukcji; e) Projekt Instalacji Sanitarnych; f) Projekt Instalacji Elektrycznych; g) Projekt Instalacji Teletechnicznych; h) Projekt Drogowy (wraz ze stałą organizacją ruchu i projektem dojazdu pożarowego); i) Projekt technologiczny obiektu; j) Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej z uzyskaniem postanowienia KM PSP oraz warunki ochrony pożarowej; k) Scenariusz Pożarowy; l) Informacja BIOZ; m) Wytyczne akustyczne projektowanych rozwiązań z określeniem wpływu obiektu na otoczenie i otoczenia na obiekt; n) Załączniki formalno-prawne. 3) Projekty wykonawcze (w 6 egz.): a) Projekt Zagospodarowania Terenu; b) Projekt Gospodarki Zielenią Istniejącą i Projekt Zieleni; c) Projekt Architektoniczno-Budowlany; d) Projekt Konstrukcji; e) Projekt Instalacji Sanitarnych; f) Projekt Instalacji Elektrycznych; g) Projekt Instalacji Teletechnicznych; h) Projekt Drogowy; i) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego; j) Korekta wytycznych akustycznych projektowanych rozwiązań; k) Projekt aranżacji wnętrz z opisem poszczególnych elementów wyposażenia oraz zestawieniem dla poszczególnych pomieszczeń; l) Książka pomieszczeń wraz z kartami pomieszczeń z wizualizacją 3D (wizualizację należy wykonać dla 5 wybranych przez Zamawiającego pomieszczeń). 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 6 egz.); 5) Przedmiary robót (w 6 egz.); 6) Kosztorysy inwestorskie (w 2 egz.); 7) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w 2 egz.); 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty; 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową i przetargową. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania: Audyt Energetyczny i Ekspertyza mykologiczna w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), b) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf). 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana dokumentacja projektowa w jednym pliku), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Szczegółowy zakres prac projektowych niezbędnych do wykonania określają: 1) Program funkcjonalno-użytkowy dla Zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie; 2) dokument pn.: ” Dodatkowe wymagania Zamawiającego” – Załącznik Nr 17 do SIWZ; 3) Projekt budowlany remontu i modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie; 4) Projekt wykonawczy remontu i modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie; 5) Zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pismo znak WZW.5183.906.2019.KO z dnia 17 września 2019 r.; 6) Inwentaryzacja budowlana; 7) Inwentaryzacja zieleni. UWAGA: Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*”, w szczególności potrzeby dzieci niedowidzących oraz treścią dokumentów: a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 poz. 1696); b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem: d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.); Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie – w terminie do dnia 20.12.2021 r., w tym: 1) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 270 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy; b) projekt budowlany – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia Umowy; c) projekty wykonawcze, przedmiary robót – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia Umowy; d) STWiOR, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie do 270 dni od dnia zawarcia Umowy; 2) Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – 20.12.2021 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich ulegnie zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych. Okres świadczenia nadzorów autorskich będzie wynosił ok. 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe Uwaga! 1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek, o którym mowa powyżej muszą spełnić łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1. Posiada doświadczenie: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej lub projektowej i przetargowej na budowę2, przebudowę3 lub remont4 budynku użyteczności publicznej5 o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2 każdy. 3.2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub który ukończył Wydział Ogrodniczy w zakresie Kształtowania Terenów Zieleni albo posiada wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie terenów zielonych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 3.1.: Uwaga: 1 Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 2 Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. 3 Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. 4 Przez „remont” – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 5 Przez „obiekt użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie obiekt przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny obiekt przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za obiekt użyteczności publicznej uznaje się także obiekt biurowy i socjalny. 6 W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 3.2.: Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 3.2. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.) *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! 1) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej (o której mowa w pkt 3, ppkt 3.1.), Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w sekcji III.3) – III.5), Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie architekta 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, żę: 1. Odnośnie oświadczeń, o których mowa w sekcji III.3): 1) Oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – powinno być złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów powyższe oświadczenie musi zawierać również informację o tych podmiotach, że nie zachodzą w stosunku do nich podstawy wykluczenia z postępowania. 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – powinno być złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów powyższe oświadczenie musi zawierać również informację: wskazanie podmiotu i określenie odpowiedniego zakresu dla wskazanego podmiotu. 3) Powyższe oświadczenia muszą zawierać klauzulę dotyczącą podanych informacji tj., oświadczenie, że wszelkie informacje w nich podane są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 4) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia, o których mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Postanowienia związane z ochroną danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”. (Nr procedury: RZP-II-WI/16/DZP-1/2019), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załacznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Projekt budowlany – pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Projekt wykonawczy – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Zalecenia MWKZ – pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ – Inwentaryzacja i ocena stanu istniejącego – pobierz

Załącznik Nr 16 do SIWZ – Inwentaryzacja zieleni – pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ – Dodatkowe wymagania Zamawiającego – pobierz

 

Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 8 i Nr 10 – pobierz

Uwaga: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo z dnia 05.12.2019 r. – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

11 grudnia 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/16/DZP-1/2019
Nr sprawy:DZP-1.260.58.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – informuje, iż w dniu 10.12.2019 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 887.444,86 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje zawarte w ofertach kwoty brutto oraz informacje dotyczące ilości – doświadczenia architekta w opracowaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2 każdy.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

Doświadczenie architekta w opracowaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2 każdy.
1 AC-STUDIO s.c.

Jacek Sołgała

Jarosław Romański

ul. Starowiejska 1H/2

61-664 Poznań

294.216,00 zł 4 zamówienia

 

2 LODROM Sp. z o.o.

ul. Długa 56/1

31-146 Kraków

618.654,20 zł 4 zamówienia
3 „Sosak i Sosak Projekt”

Spółka z o.o.

ul. Zodiakalna 2

10-712 Olsztyn

827.765,40 zł 12 zamówień
4 Ewa Owczarek

Remigiusz Owczarek

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

Dmosin Drugi Nr 89B

95-061 Dmosin

898.884,00 zł 5 zamówień
5 Archenika Sp. z o.o.

ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań

479.700,00 zł „Ponad 8” zamówień
6 Konsorcjum:

Demiurg Project S.A.

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań – lider Konsorcjum

Demiurg Spółka z o.o. Spółka komandytowa

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań

442.308,00 zł 5 zamówień
7 Mateusz Wejchert Architekt

ul. Sarmacka 1/122

02-972 Warszawa

731.296,50 zł 5 zamówień

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór ww. oświadczenia stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Warszawa, dn. 17 stycznia 2020 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/16/DZP-1/2019
Nr sprawy:DZP-1.260.58.2019                                                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.
W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę Konsorcjum: Demiurg Project S.A., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań – lider Konsorcjum; Demiurg Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań – za cenę brutto 442.308,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.12.2019 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 7 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 1. AC-STUDIO s.c. Jacek Sołgała Jarosław Romański, ul. Starowiejska 1H/2, 61-664 Poznań. Cena oferty brutto: 294.216,00 zł.
 2. LODROM Sp. z o.o., ul. Długa 56/1, 31-146 Kraków. Cena oferty brutto: 618.654,20 zł.
 3. „Sosak i Sosak Projekt” Spółka z o.o., ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn. Cena oferty brutto: 827.765,40 zł.
 4. Ewa Owczarek Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi Nr 89B, 95-061 Dmosin. Cena oferty brutto: 898.884,00 zł.
 5. Archenika Sp. z o.o., ul. Jarochowskiego 51, 60-248 Poznań. Cena oferty brutto: 479.700,00 zł. Po poprawie omyłki rachunkowej: 468.906,75 zł.
 6. Konsorcjum: Demiurg Project S.A., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań – lider Konsorcjum, Demiurg Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań. Cena oferty brutto: 442.308,00 zł.
 7. Mateusz Wejchert Architekt, ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa. Cena oferty brutto: 731.296,50 zł.

przy czym Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 90 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z faktem, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nie dokonano badania, czy Wykonawcy, którzy złożyli Ofertę Nr 1, Ofertę Nr 2, Ofertę Nr 3, Ofertę Nr 4, Ofertę Nr 5 i Ofertę Nr 7, podlegają wykluczeniu oraz czy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego podano poniżej punktację przyznaną Ofertom: Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6 i Ofercie Nr 7 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Doświadczenie architekta w opracowaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2“ oraz łączną punktację:

Nr oferty Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Doświadczenie architekta w opracowaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2.

Ilość zamówień – Liczba punktów przyznanych w ww. kryterium

RAZEM

LICZBA PUNKTÓW

2 442.308,00
————— x 60 = 42,9 pkt
618.654,20
4 zamówienia – 40 pkt1 82,9 pkt
3 442.308,00
————— x 60 = 32,1 pkt
827.765,40
12 zamówień – 40 pkt2 72,1 pkt
4 442.308,00
————— x 60 = 29,5 pkt
898.884,00
5 zamówień – 40 pkt3 69,5 pkt
5 442.308,00
————— x 60 = 56,6 pkt
468.906,75
„Ponad 8” zamówień – 30 pkt4 86,6 pkt
6 442.308,00
————— x 60 = 60,0 pkt
442.308,00
5 zamówień – 40 pkt5 100,0 pkt
7 442.308,00
————— x 60 = 36,3 pkt
731.296,50
5 zamówień – 40 pkt6 76,3 pkt

1,2,3,5,6 –   Zamawiający w Rozdziale XIV SIWZ „Kryteria i zasady oceny ofert” wskazał, iż w kryterium „Doświadczenie Architekta” dokonując oceny oferty Wykonawcy, będzie stosował następującą punktację: 40 pkt – pełnił funkcję architekta przy opracowaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2 – przy wykazaniu 4 zamówień i więcej.
Wobec powyższego w związku z wykazaniem zamówień w ilości 4 lub więcej przez Wykonawców, którzy złożyli oferty Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, przyznano im po 40 punktów w ww. kryterium oceny ofert.   

4 – Zamawiający w Rozdziale XIV SIWZ „Kryteria i zasady oceny ofert” wskazał, iż w kryterium „Doświadczenie Architekta” dokonując oceny oferty Wykonawcy, będzie stosował następującą punktację:
10 pkt – pełnił funkcję architekta przy opracowaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę1, przebudowę2 lub remont3 budynku użyteczności publicznej4 o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2 – przy wykazaniu 1 zamówienia,
20 pkt – pełnił funkcję architekta przy opracowaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę1, przebudowę2 lub remont3 budynku użyteczności publicznej4 o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2 – przy wykazaniu 2 zamówień,
30 pkt – pełnił funkcję architekta przy opracowaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę1, przebudowę2 lub remont3 budynku użyteczności publicznej4 o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2 – przy wykazaniu 3 zamówień,
40 pkt – pełnił funkcję architekta przy opracowaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę1, przebudowę2 lub remont3 budynku użyteczności publicznej4 o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m2 – przy wykazaniu 4 zamówień i więcej.

1 Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.
2 Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji.
3 Przez „remont” – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
4 Przez „obiekt użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie obiekt przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny obiekt przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za obiekt użyteczności publicznej uznaje się także obiekt biurowy i socjalny.

Wykonawca Archenika Sp. z o.o. (Oferta Nr 5) w formularzu druk Oferta w pkt. 5 lit. oświadczył, iż kieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osobę architekta tj. Panią Monikę Jasińską, która została wskazana w Wykazie osób lit. a) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w Załączniku Nr 5 do SIWZ, tj. osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, posiadającą doświadczenie w opracowaniu – w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert – dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 3.000m2 – w ilości zrealizowanych „ponad 8“ zamówień, wpisując w tabelę poniższe zamówienia:
1) Przebudowa i remont istniejących pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie.
2) Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem w Płocku.
3) Rozbudowa Sali gimnastycznej z zapleczem magazynowym oraz zagosp. terenu, Błonie.
4) Centrum Kultury wraz z salami (…) w Gnieźnie.
5) Budowa zespołu trzech budynków wielorodzinnych oraz lokali usługowych, Plewiska.
6) Budowa zespołu budynków, etap III, Plewiska.
7) Budowa pięciu budynków z lokalami usługowymi i garażem podziemnym, Luboń.
8) Zespół trzech budynków hotelowych w Luboniu.

ad. 2), 5), 6), 7), 8)
Biorąc pod uwagę określoną przez Zamawiającego w SIWZ definicję „obiektu użyteczności publicznej” należy stwierdzić, że budynki mieszkalne/hotelowe stanowiące element budownictwa wielorodzinnego a także żłobek nie są obiektami użyteczności publicznej, w związku z czym ww. zamówienia nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w kryterium „Doświadczenie architekta”.

W związku z faktem, iż tylko trzy (poz. 1, poz. 3 i poz. 4) z ośmiu zamówień wskazanych przez Wykonawcę w druku Oferta spełniają wymagania Zamawiającego, przyznano Wykonawcy 30 punktów w ww. kryterium oceny ofert.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510019663-N-2020 z dnia 03-02-2020 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 626251-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/16/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”. 1. Opis Przedmiotu zamówienia Planowana jest przebudowa wraz z remontem istniejącego zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7 (działka nr 34 z obrębu 50609), w celu dostosowania Ośrodka do aktualnych przepisów budowlanych oraz wymagań funkcjonalnych placówki, wraz z rozbudową o nowe skrzydło mieszczące funkcje sportowe oraz rewitalizacją zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa ma uwzględniać etapowe wykonanie inwestycji w ramach jednego kompleksowego pozwolenia na budowę. Kolejność realizacji: 1. Etap I przebudowa wraz z remontem internatu i łącznika oraz rozbudowa o salę gimnastyczną; podstawą do wykonania dokumentacji projektowej jest Program funkcjonalno-użytkowy dla Zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie. 2. Etap II przebudowa wraz z remontem budynku szkoły oraz rewitalizacja wewnętrznego dziedzińca i dojazdu do zaplecza kuchennego; podstawą do wykonania dokumentacji projektowej jest Program funkcjonalno-użytkowy dla Zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie. 3. Etap III przebudowa i modernizacja placu zabaw oraz boiska szkolnego; należy wykorzystać Projekt budowlany i wykonawczy remontu i modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie – w projekcie należy uwzględnić zmianę powierzchni boiska w związku z planowaną dobudową sali gimnastycznej. Budynki Ośrodka ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem znak WZW.5183.906.2019.KO z dnia 17 września 2019 r. wydał zalecenia dot. przedmiotowego zadania, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Materiały wyjściowe do projektowania (w 3 egz.): a) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; b) Audyt Energetyczny, w tym sporządzenie charakterystyki energetycznej z analizą zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz spełnienie wymagań warunków technicznych 2021; c) Ekspertyza mykologiczna; d) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji. 2) Projekt budowlany (w 6 egz.): a) Projekt Zagospodarowania Terenu; b) Projekt Gospodarki Zielenią Istniejącą i Projekt Zieleni; c) Projekt Architektoniczno-Budowlany; d) Projekt Konstrukcji; e) Projekt Instalacji Sanitarnych; f) Projekt Instalacji Elektrycznych; g) Projekt Instalacji Teletechnicznych; h) Projekt Drogowy (wraz ze stałą organizacją ruchu i projektem dojazdu pożarowego); i) Projekt technologiczny obiektu; j) Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej z uzyskaniem postanowienia KM PSP oraz warunki ochrony pożarowej; k) Scenariusz Pożarowy; l) Informacja BIOZ; m) Wytyczne akustyczne projektowanych rozwiązań z określeniem wpływu obiektu na otoczenie i otoczenia na obiekt; n) Załączniki formalno-prawne. 3) Projekty wykonawcze (w 6 egz.): a) Projekt Zagospodarowania Terenu; b) Projekt Gospodarki Zielenią Istniejącą i Projekt Zieleni; c) Projekt Architektoniczno-Budowlany; d) Projekt Konstrukcji; e) Projekt Instalacji Sanitarnych; f) Projekt Instalacji Elektrycznych; g) Projekt Instalacji Teletechnicznych; h) Projekt Drogowy; i) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego; j) Korekta wytycznych akustycznych projektowanych rozwiązań; k) Projekt aranżacji wnętrz z opisem poszczególnych elementów wyposażenia oraz zestawieniem dla poszczególnych pomieszczeń; l) Książka pomieszczeń wraz z kartami pomieszczeń z wizualizacją 3D (wizualizację należy wykonać dla 5 wybranych przez Zamawiającego pomieszczeń). 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 6 egz.); 5) Przedmiary robót (w 6 egz.); 6) Kosztorysy inwestorskie (w 2 egz.); 7) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w 2 egz.); 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty; 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową i przetargową. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania: Audyt Energetyczny i Ekspertyza mykologiczna w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), b) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf). 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana dokumentacja projektowa w jednym pliku), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Szczegółowy zakres prac projektowych niezbędnych do wykonania określają: 1) Program funkcjonalno-użytkowy dla Zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie; 2) dokument pn.: ” Dodatkowe wymagania Zamawiającego” – Załącznik Nr 17 do SIWZ; 3) Projekt budowlany remontu i modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie; 4) Projekt wykonawczy remontu i modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie; 5) Zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pismo znak WZW.5183.906.2019.KO z dnia 17 września 2019 r.; 6) Inwentaryzacja budowlana; 7) Inwentaryzacja zieleni. UWAGA: Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*”, w szczególności potrzeby dzieci niedowidzących oraz treścią dokumentów: a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 poz. 1696); b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem: d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.); Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie – w terminie do dnia 20.12.2021 r., w tym: 1) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 270 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy; b) projekt budowlany – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia Umowy; c) projekty wykonawcze, przedmiary robót – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia Umowy; d) STWiOR, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie do 270 dni od dnia zawarcia Umowy; 2) Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – 20.12.2021 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich ulegnie zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych. Okres świadczenia nadzorów autorskich będzie wynosił ok. 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71221000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 721499.89
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Demiurg Project S.A. – lider Konsorcjum; Demiurg Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Email wykonawcy: przetargi@demiurg.com.pl
Adres pocztowy: ul. Górnicza 2/143A
Kod pocztowy: 60-107
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 442308.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 294216.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 898884.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Magdalena Głowacka - 27 listopada 2019 godz 11:26
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 4 lutego 2020 godz 9:09