sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie nr 623218-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaOpracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro) pok. 35

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/15/DZP-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej dla przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku leśniczówki i pełnienie nadzoru autorskiego w Warszawie przy ul. Rydzowej 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid.nr 2/4 z obrębu 1-12-10. Leśniczówka zbudowana w końcu XIX wieku (1890 r.) z przeznaczeniem dla pracowników administracyjnych dla zarządzania wilanowskimi dobrami leśnymi wraz z zielenią w najbliższym otoczeniu obiektu – została wpisana w dniu 1987-03-11 do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy pod nr rejestru 1285 jako dobro kultury. 2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: 1)Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a)wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzeniem inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – w 1 egz., b)wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej istniejącego budynku leśniczówki – w 6 egz., c)wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją zieleni – w 6 egz., d)opracowanie aktualizacji ekspertyzy mykologicznej – w 6 egz., e)wykonanie badań stratygraficznych – w 6 egz., f)opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji – w 3 egz. 2) Wykonanie koncepcji architektonicznej w 2 wariantach uwzględniających wytyczne i założenia zawarte w projekcie koncepcyjnym ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w 3 egz., w tym w szczególności: a)wykonanie wizualizacji 3D ekspozycji i budynku wraz z jego otoczeniem, b)wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji, Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania. 3) Wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: a) projekt budowlany zawierający: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, projekt gospodarki zielenią istniejącą oraz projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przyłączy-sieci, b) warunki ochrony pożarowej i scenariusz pożarowy, c)opracowanie ekspertyzy pożarowej w związku z planowaną adaptacją na cele edukacyjno- muzealne, d)wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, w tym: ekspertyzy konstrukcyjnej, e)wykonanie programu prac konserwatorskich dla zabytkowej konstrukcji drewnianej, drewnianych detali oraz innych zachowanych elementów oryginalnych, f)charakterystyka energetyczna budynku, g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) projekt architektoniczny z zagospodarowaniem terenu, b) architektura – projekt aranżacji wnętrz wraz z projektem ekspozycji przyrodniczo – historycznej w budynku leśniczówki, c) architektura – wyposażenie wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, d) projekt konstrukcyjny, e) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją, z gospodarką zieleni istniejącej, drzewostanem i dendrochronologią, f) instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz ewentualne uzyskanie warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, • projekt przebudowy przyłącza energetycznego, g) instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • sieć strukturalna wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi, • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, ekspertyzy pożarowej i ewentualnie zaleceń komendanta PSP, w tym: m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • projekt przebudowy przyłącza teletechnicznego, h) instalacje sanitarne: • projekt przyłącza gazu, • projekt przebudowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego • instalacja centralnego ogrzewania, • instalacja zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami przyłączeniowymi MPWiK oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych, • instalacja p.poż • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • Kotłownia gazowa 5) wykonanie przedmiarów robót – w 6 egz., 6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w 6 egz., 7) wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 3 egz. 8) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo- historycznej – w 3 egz. 9) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę, modernizację wraz z adaptacją leśniczówki, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid, pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcia drzew i krzewów. 2.2.Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją. 3. Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/dxt), (*.pdf) dla rysunków, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) koncepcję, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) oraz (*.pdf) dla rysunków w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem Umowy (zeskanowane każde opracowanie w odrębnych plikach opatrzonych nazwą danego opracowania np. plik o nazwie „projekt budowlany”, plik o nazwie „projekt wykonawczy” itp.), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca całą dokumentację projektu budowlanego, wykonawczego, zeskanuje i przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym. 4. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają: 1) Inwentaryzacja budowlana obiektów przy ul. Rydzowej – stanowiąca Załącznik Nr 11 do SIWZ, 2) Zalecenia pokontrolne wydane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 17.06.2015 r. – dotyczące stanu zachowania i zabezpieczenia drewnianego budynku leśniczówki – stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ, 3) Opinia Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 26.04.2019 r. nr Kz-NK-AU-4120- 84.2019.ABO – stanowiąca Załącznik Nr 13 do SIWZ, 4) Projekt koncepcyjny ekspozycji przyrodniczo-historycznej w budynku leśniczówki na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa przy ul. Rydzowej 1A stanowiąca Załącznik Nr 14 do SIWZ, 5) Decyzja nr 2/URN/WIL/C2/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.02.2011r. stanowiąca Załącznik Nr 15 do SIWZ, 6) Ekspertyza mykologiczno-budowlana stanowiąca Załącznik Nr 16 do SIWZ, 7) Ocena z wnioskami konserwatorskimi restauracji leśniczówki Rydzowa 1 w Warszawie – Powsinie stanowiąca Załącznik Nr 17 do SIWZ , 8) Ocena mykologiczno-budowlana obiektu w ramach zalecenia pokontrolnego dotyczącego zachowania i zabezpieczenia drewnianego budynku leśniczówki wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1285, położonego przy ul. Rydzowej 1 w Warszawie – Część budowlano-konstrukcyjna – stanowiąca Załącznik Nr 18 do SIWZ. UWAGA: Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696) b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem: d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.); IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2. Zakończenie – do dnia 15.12.2020 r., w tym: 1) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania, koncepcja – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) projekt budowlany – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy. 2) Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – 15.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich ulegnie zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych. Okres świadczenia nadzorów autorskich będzie wynosił ok. 24 miesiące.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Doświadczenie: 1) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu1 dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę2 lub remont3 dla drewnianych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o wartości zamówienia co najmniej 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)4 brutto. 2) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu1 dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę2 lub remont3 dla drewnianych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o powierzchni użytkowej co najmniej 150 m2. 2.Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: 1)do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, który wykaże się wykonaniem co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu projektu dla drewnianych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; 2)do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 3)do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych; 4) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 5)do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 6)osobą konserwatora zabytków o specjalności konserwacja drewna i detalu architektonicznego, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1 – Uwaga: 1 Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 2 Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. Odnośnie warunku3 Przez „remont” należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 4 W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. Uwaga:W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3. pkt 2) – Uwaga:W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.) *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa wyżej, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 1.3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz określi czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 1.4. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 1.5. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie w opracowaniu projektów dotyczących drewnianych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Postanowienia związane z ochrona danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1.administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2.z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3.dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze.” (Nr procedury: RZP-II-WI/15/DZP-1/2019), 4.odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5.dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6.obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7.w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8.dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10.w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 1a  do SIWZ- WYKAZ DOŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 (…) – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu (…) – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie Kosztów Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące Grupy kapitałowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ- Inwentaryzacja budowlana – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ- Zalecenia pokontrolne SKZ – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – opiniia BSKZ – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ- Projekt koncepcyjny – pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji (…) – pobierz

Załącznik Nr 16 do SIWZ- Ekspertyza Mykologiczno-Budowlana – pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ -Ocena .z wnioskami konserwatorskimi (…)- pobierz

Załącznik Nr 18 -Ocena mykologiczno_budowlana_ – pobierz

Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej

Załączniki od Nr 1 do Nr 8 i Nr 10 – pobierz

Uwaga: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem,że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr procedury: RZP-II-WI/15/DZP-1/2019                                                                                                                                                                         Warszawa, 09 grudnia 2019 r.

 Nr sprawy: DZP-1.260.60.2019. JP                                                                                                          

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku  leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace  przygotowawcze.

             Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – informuje, iż w dniu 09.12.2019 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 196.220,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz informację dotyczącą ilości – doświadczenia w opracowaniu projektów dotyczących drewnianych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wyszczególnienie

 

Cena zł brutto

 

Oferujemy doświadczenie w opracowaniu

projektów dotyczących drewnianych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury

1 LODROM
Sp. z o.o.
Ul. Długa 56/1

31-146 Kraków

149.999,10 zł a)    w branży architektonicznej – 1 projekt/y/ów

b)    w branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 projekt/y/ów

c)     w branży sanitarnej – 1 projekt/y/ów

d)    w branży elektrycznej – 1 projekt/y/ów

e)     w branży teletechnicznej – 1 projekt/y/ów

 

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII ust. 4 SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr procedury: RZP-II-WI/15/DZP-1/2019                                                                                                                                                                                       Warszawa, dnia 11 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku  leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace  przygotowawcze

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:

UNIEWAŻNIONO postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz. 11:30 została złożona jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

– Oferta Nr 1 – złożona przez Wykonawcę: LODROM Sp. z o.o., ul. Długa 56/1, 31-146 Kraków.
Cena Oferty brutto: 149.999,10 zł.

Oferta Nr 1 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w związku z odrzuceniem wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510270394-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 623218-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/15/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej dla przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku leśniczówki i pełnienie nadzoru autorskiego w Warszawie przy ul. Rydzowej 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid.nr 2/4 z obrębu 1-12-10. Leśniczówka zbudowana w końcu XIX wieku (1890 r.) z przeznaczeniem dla pracowników administracyjnych dla zarządzania wilanowskimi dobrami leśnymi wraz z zielenią w najbliższym otoczeniu obiektu – została wpisana w dniu 1987-03-11 do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy pod nr rejestru 1285 jako dobro kultury. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: 1) Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzeniem inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – w 1 egz., b) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej istniejącego budynku leśniczówki – w 6 egz., c) wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją zieleni – w 6 egz., d) opracowanie aktualizacji ekspertyzy mykologicznej – w 6 egz., e) wykonanie badań stratygraficznych – w 6 egz., f) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji – w 3 egz. 2) Wykonanie koncepcji architektonicznej w 2 wariantach uwzględniających wytyczne i założenia zawarte w projekcie koncepcyjnym ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w 3 egz., w tym w szczególności: a) wykonanie wizualizacji 3D ekspozycji i budynku wraz z jego otoczeniem, b) wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji, Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania. 3) Wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: a) projekt budowlany zawierający: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, projekt gospodarki zielenią istniejącą oraz projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przyłączy-sieci, b) warunki ochrony pożarowej i scenariusz pożarowy, c) opracowanie ekspertyzy pożarowej w związku z planowaną adaptacją na cele edukacyjno- muzealne, d) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, w tym: ekspertyzy konstrukcyjnej, e) wykonanie programu prac konserwatorskich dla zabytkowej konstrukcji drewnianej, drewnianych detali oraz innych zachowanych elementów oryginalnych, f) charakterystyka energetyczna budynku, g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) projekt architektoniczny z zagospodarowaniem terenu, b) architektura – projekt aranżacji wnętrz wraz z projektem ekspozycji przyrodniczo – historycznej w budynku leśniczówki, c) architektura – wyposażenie wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, d) projekt konstrukcyjny, e) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją, z gospodarką zieleni istniejącej, drzewostanem i dendrochronologią, f) instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz ewentualne uzyskanie warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, • projekt przebudowy przyłącza energetycznego, g) instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • sieć strukturalna wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi, • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, ekspertyzy pożarowej i ewentualnie zaleceń komendanta PSP, w tym: m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • projekt przebudowy przyłącza teletechnicznego, h) instalacje sanitarne: • projekt przyłącza gazu, • projekt przebudowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego • instalacja centralnego ogrzewania, • instalacja zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami przyłączeniowymi MPWiK oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych, • instalacja p.poż • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • Kotłownia gazowa 5) wykonanie przedmiarów robót – w 6 egz., 6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w 6 egz., 7) wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 3 egz. 8) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo- historycznej – w 3 egz. 9) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę, modernizację wraz z adaptacją leśniczówki, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid, pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcia drzew i krzewów. 2.2.Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją. 2. Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/dxt), (*.pdf) dla rysunków, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) koncepcję, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) oraz (*.pdf) dla rysunków w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem Umowy (zeskanowane każde opracowanie w odrębnych plikach opatrzonych nazwą danego opracowania np. plik o nazwie „projekt budowlany”, plik o nazwie „projekt wykonawczy” itp.), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca całą dokumentację projektu budowlanego, wykonawczego, zeskanuje i przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym. 4. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają: 1) Inwentaryzacja budowlana obiektów przy ul. Rydzowej – stanowiąca Załącznik Nr 11 do SIWZ, 2) Zalecenia pokontrolne wydane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 17.06.2015 r. – dotyczące stanu zachowania i zabezpieczenia drewnianego budynku leśniczówki – stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ, 3) Opinia Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 26.04.2019 r. nr Kz-NK-AU-4120- 84.2019.ABO – stanowiąca Załącznik Nr 13 do SIWZ, 4) Projekt koncepcyjny ekspozycji przyrodniczo-historycznej w budynku leśniczówki na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa przy ul. Rydzowej 1A stanowiąca Załącznik Nr 14 do SIWZ, 5) Decyzja nr 2/URN/WIL/C2/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.02.2011r. stanowiąca Załącznik Nr 15 do SIWZ, 6) Ekspertyza mykologiczno-budowlana stanowiąca Załącznik Nr 16 do SIWZ, 7) Ocena z wnioskami konserwatorskimi restauracji leśniczówki Rydzowa 1 w Warszawie – Powsinie stanowiąca Załącznik Nr 17 do SIWZ , 8) Ocena mykologiczno-budowlana obiektu w ramach zalecenia pokontrolnego dotyczącego zachowania i zabezpieczenia drewnianego budynku leśniczówki wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1285, położonego przy ul. Rydzowej 1 w Warszawie – Część budowlano- konstrukcyjna – stanowiąca Załącznik Nr 18 do SIWZ. UWAGA: Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696) b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem: d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.); Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2. Zakończenie – do dnia 15.12.2020 r., w tym: 1) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania, koncepcja – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) projekt budowlany – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy. 2) Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – 15.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich ulegnie zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych. Okres świadczenia nadzorów autorskich będzie wynosił ok. 24 miesiące.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71221000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz. 11:30 została złożona jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę: – Oferta Nr 1 – złożona przez Wykonawcę: LODROM Sp. z o.o., ul. Długa 56/1, 31-146 Kraków. Cena Oferty brutto: 149.999,10 zł. Oferta Nr 1 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w związku z odrzuceniem wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 27 listopada 2019 godz 12:02
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 11 grudnia 2019 godz 8:58