niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 612602-N-2018 z dnia 2018-09-05 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaDostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważnosci.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro) pok. 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
Numer referencyjny: RZP-II-WI/10/DZP-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione załączniki: 1) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części (Załącznik Nr 7 do SIWZ); 2) Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia i schematy zabudów – dotyczy Części I i Części II (Załącznik Nr 9 do SIWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I – meble typowe 2. Część II – zabudowy meblowe 3. Część III – sprzęt AGD 4. Część IV – drobny sprzęt gospodarstwa domowego 5. Część V – rolety i verticale Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Część I – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i rozmieszczenie wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r. Część II – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy; Część III – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i rozmieszczenie wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r.; Część IV – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r.; Część V – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i montaż wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 5.11.2018 r. Zakończenie: Część I – w terminie do dnia 30.11.2018 r. Część II – w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część III – w terminie do dnia 30.11.2018 r. Część IV – w terminie do dnia 30.11.2018 r. Część V – w terminie do dnia 30.11.2018 r. 

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39110000-6
39143000-6
39141400-6
39710000-2
39710000-2
39220000-0
39512000-4
39713211-5
31520000-7
39254120-4
39515400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Część I – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i rozmieszczenie wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r. Część II – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy; Część III – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i rozmieszczenie wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r.; Część IV – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r.; Część V – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i montaż wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 5.11.2018 r. Zakończenie: Część I – w terminie do dnia 30.11.2018 r. Część II – w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część III – w terminie do dnia 30.11.2018 r. Część IV – w terminie do dnia 30.11.2018 r. Część V – w terminie do dnia 30.11.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Część I – meble typowe – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy wyposażenia mebli biurowych o wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł brutto** (słownie: dwieście tysięcy złotych); Część II – zabudowy meblowe – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy zabudów meblowych na wymiar o wartości zamówienia co najmniej 60.000,00 zł brutto** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych); Część III – sprzęt AGD – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy wyposażenia AGD o wartości zamówienia co najmniej 20.000,00 zł brutto** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); Część IV – drobny sprzęt gospodarstwa domowego – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy drobnego sprzętu gospodarstwa domowego o wartości zamówienia co najmniej 30.000,00 zł brutto** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); Część V – rolety i verticale – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy rolet i/lub verticali o wartości zamówienia co najmniej 10.000,00 zł brutto** (słownie: dziesięć tysięcy złotych); * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem dostaw – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Rozdz. XVIII SIWZ, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3)Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4)Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 5)Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 12 wzoru umowy (dla każdej z części), stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-09-17, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a)oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c)W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). d)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;  z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na: dostawę wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. (Nr procedury: RZP-II-WI/10/DZP-1/2018),  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Meble typowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część I meble typowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39110000-6, 39143000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Część I – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i rozmieszczenie wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r. Zakończenie: Część I – w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Część nr: 2 Nazwa: Zabudowy meblowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 7 do SIWZ – Część II – zabudowy meblowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141400-6, 39710000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Część II – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy; Zakończenie: Część II – w terminie do dnia 15.11.2018 r.

Część nr: 3 Nazwa: Sprzęt AGD

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ – Część III Sprzęt AGD.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39710000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gawarncji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Część III – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i rozmieszczenie wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r.; Zakończenie: Część III – w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Część nr: 4 Nazwa: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 7 do SIWZ – Część IV – drobny sprzęt gospodarstwa domowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39220000-0, 39512000-4, 39713211-5, 31520000-7, 39254120-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Część IV – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r.; Zakończenie: Część IV – w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Część nr: 5 Nazwa: Rolety i verticale

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ – Część V – rolety i verticale.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39515400-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:3. Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Część V – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i montaż wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 5.11.2018 r. Zakończenie: Część V – w terminie do dnia 30.11.2018 r.

p.o. Dyrektora
Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500220791-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612602-N-20128
Data: 2018-09-05
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-17, godzina: 11:30.Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-20, godzina: 11:30. Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
p.o. Dyrektora
Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art 24 ust 1 pkt 12 -23 i art. 24 ust.5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres – cześć/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonania Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (…) – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część I – formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część II – formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część III – formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część IV – formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Część V – formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Zalacznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia i schematy zabudów (dot. Części I i Części II) – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (…) – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 06.09.2018 r. – Zmodyfikowany w dniu 06.09.2018 r. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – pobierz

Pismo z dnia 13.09.2018 r. – pobierz

Pismo z dnia 14.09.2018 r. – pobierz

– dot. pisma z dnia 14.09.2018 r. – Zmodyfikowany w dniu 14.09.2018 r. – Załącznik Nr 7 do SIWZ Część I Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

– dot. pisma z dnia 14.09.2018 r. – Zmodyfikowany w dniu 14.09.2018 r. -Załącznik Nr 7 do SIWZ Część IV Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Pismo z dnia 17.09.2018 r. – pobierz

– dot. pisma z dnia 17.09.2018 r. – Zmodyfikowany w dniu 17.09.2018 r. – Załącznik Nr 7 do SIWZ Część III Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr procedury: RZP-II-WI/10/DZP-1/2018                                                                                                                                                                           20 września 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.34.2018. … . JP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15  z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

             Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – informuje, iż w dniu 20.09.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 352.907,71 zł brutto, w tym:

dla Części I – Meble typowe  – 216.676,60 zł brutto,

dla Części II – Zabudowy meblowe – 63.069,48 zł brutto,

dla Części III – Sprzęt AGD – 22.745,16 zł brutto,

dla Części IV – Drobny sprzęt gospodarstwa domowego – 38.890,14 zł brutto,

dla Części V – Rolety i verticale  – 11.526,33 zł brutto,

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okres gwarancji zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Część I

 

Część II

 

Część III

Cena

PLN

Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena

PLN

Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena

PLN

Okres gwarancji

(w miesiącach)

1 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów19

58-405 Krzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.700,88

 

 

 

36 miesięcy

2 Oprema Tomasz Turek

 

ul. Fryderyka Chopina 8a/7

42-480 Poręba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

 

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

 

 

 

 

 

 

 

77.490,00

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

4 DORTEX Firma Wielobranżowa

Andrzej Zagończyk

 

ul. Warszawska 33

05-520 Konstancin Jeziorna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Biuro Techniczno-Handlowe

Marcin Liminowicz

 

os. Wichrowe Wzgórze 11/118

61-674 Poznań

 

 

OFERTA WYCOFANA

6 W&W design

Katarzyna Kaczmarczyk

 

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.025,59

 

 

24

7 TopGastro

Grzegorz Kowalski

 

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 LT CONCEPT Sp.
z o.o.
ul. Kościerska 17A83-250 Skarszewy
 

 

254.757,60

 

 

60 miesięcy

 

 

61.320,42

 

 

60 miesięcy

 

 

29.003,40

 

 

60 miesięcy

 

 

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Część IV

 

Część V

Cena

PLN

Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena

PLN

Okres gwarancji

(w miesiącach)

1 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów19

58-405 Krzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Oprema Tomasz Turek

 

ul. Fryderyka Chopina 8a/7

42-480 Poręba

 

 

 

 

18.696,00

 

 

60 miesięcy

 

3 Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

 

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DORTEX Firma Wielobranżowa

Andrzej Zagończyk

 

ul. Warszawska 33

05-520 Konstancin Jeziorna

 

 

 

 

 

 

 

13.601,34

 

 

60 miesięcy

5 Biuro Techniczno-Handlowe

Marcin Liminowicz

 

os. Wichrowe Wzgórze 11/118

61-674 Poznań

 

 

 

OFERTA WYCOFANA

6 W&W design

Katarzyna Kaczmarczyk

 

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

 

 

28.331,21

 

 

36 miesięcy

 

 

7.309,89

 

 

36 miesięcy

7 TopGastro

Grzegorz Kowalski

 

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław

 

 

 

38.042,67

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

8 LT CONCEPT Sp.
z o.o.
ul. Kościerska 17A83-250 Skarszewy
 

 

56.580,00

 

 

60 miesięcy

 

 

49.815,00

 

 

60 miesięcy

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

 

p.o. Dyrektora
Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZEŚĆ IV

 Nr procedury: RZP-II-WI/10/DZP-1/2018                                                                                                                                                                                 10  października 2018 r.                                                                    

Nr sprawy: DZP-1.260.34.2018……JP

         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy Części IV: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15  z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – Część IV – Drobny sprzęt gospodarstwa domowego

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części IV: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: Grzegorz Kowalski TopGastro, Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław za cenę brutto 36.891,39 zł. Okres gwarancji – 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.09.2018 r. do godz. 11:30 na Część IV – Drobny sprzęt gospodarstwa domowego zostały złożone 3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)   Oferta Nr 6 Wykonawcy: W&W design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice;

2)   Oferta Nr 7 Wykonawcy: TopGastro Grzegorz Kowalski, Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław;

3)   Oferta Nr 8 Wykonawcy: LT CONCEPT Sp. z o.o., ul. Kościerska 17a, 83-250 Skarszewy.

 

przy czym:

– Oferta Nr 8 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.)

Oferta Nr 6 i  Oferta Nr 7 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 6 i Ofercie Nr 7 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
6 W&W design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

       28.471,43

————–  x 60 = 60,0

28.471,43

          36

—-  x 40 = 24,0

60

84,0
 

7

Grzegorz Kowalski TopGastro

AL. Armii Krajowej 45

50-5431 Wrocław

 

28.471,43

————  x 60 = 46,3

36.891,39

 

            60

—-  x 40 = 40,0

60

86,3

 

p.o. Dyrektora
Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ I

Nr procedury: RZP-II-WI/10/DZP-1/2018                                                                                                                                                                                                              17  października 2018 r.                                                                    

Nr sprawy: DZP-1.260.34.2018……JP

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 

dotyczy Części I: Meble typowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15  z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – Część I – Meble typowe

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: Meble typowe uznano Ofertę Nr 8 złożoną przez Wykonawcę LT CONCEPT Sp. z o.o., ul. Kościerska 17a, 83-0250 Skarszewy za cenę brutto 254.757,60 zł. Okres gwarancji – 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.09.2018 r. do godz. 11:30 na  Część I – Meble typowe została złożona 1 oferta przez Wykonawcę: LT CONCEPT Sp. z o.o., ul. Kościerska 17a, 83-250 Skarszewy (Oferta Nr 8).

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 8 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
8 LT Concept Sp. z o.o.

ul. Kościerska 17A

84-250 Skarszewy

       254.757,60

————–  x 60 = 60,0

254.757,60

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0
p.o. Dyrektora
Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ II

Nr procedury: RZP-II-WI/10/DZP-1/2018                                                                                                                                                                                                             17  października 2018 r.                                                                    

Nr sprawy: DZP-1.260.34.2018……JP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy Części II: Zabudowy meblowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15  z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – Część II – Zabudowy meblowe

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części II: Zabudowy meblowe uznano Ofertę Nr  8 złożoną przez Wykonawcę –  LT Concept Sp. z o.o. ul. Kościerska 17A, 84-250 Skarszewy za cenę brutto 61.320,42 zł. Okres gwarancji – 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.09.2018 r. do godz. 11:30 na  Część II – |Zabudowy meblowe zostały złożone 2 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)    Oferta Nr 3 przez Wykonawcę: Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul., Lubomira 29A, 62-090 Mrowino

2)    Oferta Nr 8 przez Wykonawcę: LT CONCEPT Sp. z o.o., ul. Kościerska 17a, 83-250 Skarszewy.

 

Oferta Nr 3 i Oferta Nr 8 – spełniają wymagania SIWZ  i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

                                   

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 8 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3 Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

               61.320,42

————- x 60 = 47,5

77.490,00

          60

—-  x 40 = 40,0

60

87,5
8 LT Concept Sp. z o.o.

ul. Kościerska 17A

84-250 Skarszewy

       61.320,42

————–  x 60 = 60,0

61.320,42

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0
p.o. Dyrektora
Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ III

Nr procedury: RZP-II-WI/10/DZP-1/2018                                                                                                                                                                             17  października 2018 r.                                                                    

Nr sprawy: DZP-1.260.34.2018……JP

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy Części III: Sprzęt AGD

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15  z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – Część III – Sprzęt AGD

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części III: Sprzęt AGD uznano Ofertę Nr  8 złożoną przez Wykonawcę –  LT Concept Sp. z o.o. ul. Kościerska 17A, 84-250 Skarszewy za cenę brutto 29.003,40 zł. Okres gwarancji – 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.09.2018 r. do godz. 11:30 na Część III – Sprzęt AGD zostały złożone 2 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)   Oferta Nr 1 przez Wykonawcę: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów,

2)   Oferta Nr 6 przez Wykonawcę: W&W design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice

3)   Oferta Nr 8 przez Wykonawcę: LT CONCEPT Sp. z o.o., ul. Kościerska 17a, 83-250 Skarszewy.

 

Oferta Nr 1, Oferta Nr 6 i Oferta Nr 8 – spełniają wymagania SIWZ  i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

                                   

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 6 i Ofercie Nr 8 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

 

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
1 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

               22.700,88

————- x 60 = 60,0

22.700,88

          36

—-  x 40 = 24,0

60

84,0
6 W&W design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

               22.700,88

————- x 60 = 56,7

24.025,59

          24

—-  x 40 = 16,0

60

72,7
8 LT Concept Sp. z o.o.

ul. Kościerska 17A

84-250 Skarszewy

               22.700,88

————- x 60 = 47,0

29.003,40

          60

—-  x 40 = 40,0

60

87,0

 

p.o. Dyrektora
Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ V

 

Nr procedury: RZP-II-WI/10/DZP-1/2018                                                                                                                                                                             17  października 2018 r.                                                                    

Nr sprawy: DZP-1.260.34.2018……JP

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy Części V Rolety i verticale

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15  z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – Część V – Rolety i verticale

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części V: Rolerty i verticale uznano Ofertę Nr  4 złożoną przez Wykonawcę –  Andrzej Zagończyk DORTEX Firma Wielobranżowa, ul. Warszawska 33,
05-520 Konstancin Jeziorna
za cenę brutto 13.601,34 zł. Okres gwarancji – 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.09.2018 r. do godz. 11:30 na Część V – Rolety i verticale zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

 

1)   Oferta Nr 2 przez Wykonawcę: Oprema Tomasz Turek ul. Fryderyka Chopina 8a/7, 42-480 Poręba,

2)   Oferta Nr 4 przez Wykonawcę: DORTEX Firma Wielobranżowa Andrzej Zagończyk, ul. Warszawska 33, 05-520 Konstancin Jeziorna,

3)   Oferta Nr 6 przez Wykonawcę: W&W design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice,

4)   Oferta Nr 8 przez Wykonawcę: LT CONCEPT Sp. z o.o., ul. Kościerska 17a, 83-250 Skarszewy.

przy czym:

– Oferta nr 6 została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Oferta Nr 2, Oferta Nr 4 i Oferta Nr 8 – spełniają wymagania SIWZ  i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 4 i Ofercie Nr 8 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
2 Oprema

Tomasz Turek

ul. Fryderyka Chopina 8a/7

42-480 Poreba

               13.601,34

————- x 60 = 43,7

18.696,00

          60

—-  x 40 = 40,0

60

83,7
4 Andrzej Zagończyk

DORTEX Firma Wielobranżowa

Ul. Warszawska 33

05-520 Konstancin Jeziorna

               13.601,34

————- x 60 = 60,0

13.601,34

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0
8 LT Concept Sp. z o.o.

ul. Kościerska 17A

84-250 Skarszewy

               13.601,34

————- x 60 = 16,4

49.815,00

          60

—-  x 40 = 40,0

60

56,4

 

p.o. Dyrektora
Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

Ogłoszenie nr 500262249-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 612602-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500220791-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/10/DZP-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione załączniki:1) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części (Załącznik Nr 7 do SIWZ); 2) Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia i schematy zabudów – dotyczy Części I i Części II (Załącznik Nr 9 do SIWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I – meble typowe 2. Część II – zabudowy meblowe 3. Część III – sprzęt AGD 4. Część IV – drobny sprzęt gospodarstwa domowego 5. Część V – rolety i verticale Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: Część I – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i rozmieszczenie wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r. Część II – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy; Część III – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i rozmieszczenie wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r.;Część IV – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 16.11.2018 r.;Część V – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i montaż wyposażenia w obiekcie nastąpi od dnia 5.11.2018 r. Zakończenie:Część I – w terminie do dnia 30.11.2018 r.Część II – w terminie do dnia 15.11.2018 r.Część III – w terminie do dnia 30.11.2018 r. Część IV – w terminie do dnia 30.11.2018 r.Część V – w terminie do dnia 30.11.2018 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV: 39110000-6, 39143000-6, 39141400-6, 39710000-2, 39710000-2, 39220000-0, 39512000-4, 39713211-5, 31520000-7, 39254120-4, 39515400-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Meble typowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 176159.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: LT-CONCEPT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościerska Nr 17A
Kod pocztowy: 83-250
Miejscowość: SKARSZEWY
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 254757.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 254757.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 254757.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zabudowy meblowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 51276.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: LT CONCEPT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościerska Nr 17A
Kod pocztowy: 84-250
Miejscowość: SKARSZEWY
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 61320.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61320.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77490.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Sprzęt AGD
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18492.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: LT CONCEPT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Kościerska Nr 17A
Kod pocztowy: 83-250
Miejscowość: SKARSZEWY
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29003.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22700.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29003.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Dostawa sprzętu AGD.
CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Drobny sprzęt gospodarstwa domowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 31618.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Grzegorz Kowalski TopGastro
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Armii Krajowej 45
Kod pocztowy: 50-541
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 36891.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28471.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56580.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Rolety i verticale
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9371.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Andrzej Zagończyk DORTEX Firma Wielobranżowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 33
Kod pocztowy: 05-520
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13601.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7309.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49815.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
p.o. Dyrektora
Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 5 września 2018 godz 15:27
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 31 października 2018 godz 14:15