niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 601564-N-2018 z dnia 2018-08-31 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaOpracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (I Piętro) pokój 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”
Numer referencyjny: RZP-II-WI/8/DZP-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–przetargowej, na podstawie której możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowej modernizacji istniejącego budynku Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusz 45/47 w Warszawie. Charakterystyka budynku: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 6 z obrębu 6-06-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Wola przy ul. Księcia Janusza 45/47. Budynek Bursy nr 4 został wybudowany w 1964 r. Składa się z dwóch brył połączonych łącznikiem. W części głównej umieszczone są pokoje mieszkalne, administracja oraz poradnia pedagogiczno-psychologiczna. Część ta posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną. W drugiej części budynku mieści się blok żywienia, pomieszczenia socjalne, mieszkanie oświatowe oraz CKU. Część ta składa się z jednej kondygnacji nadziemnej i jednej podziemnej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod-kan, kanalizację deszczową, c.o. z sieci miejskiej, instalację gazu, instalację hydrantową, odgromową, teletechniczną i TV oraz instalację sygnalizacji pożaru. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy – 1.597,74 m2 Powierzchnia całkowita – 4.133,36 m2 Powierzchnia użytkowa – 3.184,45 m2 Kubatura –16.283 m3 Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza. 1. W ramach planowanych prac przewiduje się: 1) Przebudowę układu funkcjonalnego budynku, której efektem będzie zwiększenie ilości miejsc noclegowych oraz podniesienie standardu zamieszkania poprzez urządzenie łazienek przy pokojach; 2) Modernizację bloku żywienia; 3) Demontaż istniejących oraz wykonanie nowych niezbędnych instalacji wewnętrznych (w tym m.in. instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji wodno–kanalizacyjnej, c.o., wentylacji, instalacji gazowej); 4) Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych; 5) Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych; 6) Kompleksową termomodernizację budynku; 7) Wykonanie nowych warstw posadzkowych na kondygnacjach użytkowych; 8) Wykonanie izolacji przeciwwodnych piwnic i ścian fundamentowych; 9) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Bursy na cele rekreacyjne wraz z budową oświetlenia i nowego ogrodzenia, które będzie wydzieleniem funkcjonalnym dla Bursy. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej, w tym: a) projekt koncepcyjny: 2 warianty każdy w 2 egz. W skład każdego wariantu koncepcji powinny wejść: rzuty wszystkich kondygnacji (skala 1:200), przekroje w charakterystycznych miejscach – min. 2 (skala 1:200), widoki elewacji (skala 1:200) oraz zagospodarowanie terenu (skala 1:500 lub 1:1000), w tym również analiza możliwości wykorzystania istniejących przyłączy; b) projekt budowlany (5 egz.), obejmujący m.in.: – ekspertyzę konstrukcyjną,- badania geotechniczne, – projekt zagospodarowania terenu, – projekt budowlany architektoniczno–konstrukcyjny, – projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, – projekt technologii kuchni,- projektowaną charakterystykę energetyczną budynku,- informację BIOZ. c) scenariusz pożarowy (5 egz.), d) projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym:- Projekt zagospodarowania terenu, – Projekt architektoniczny (w tym również projekt rozbiórek), – Projekt architektury wnętrz, w tym m.in: • aranżacja wnętrz wraz z wizualizacją 3D. Wizualizację należy wykonać dla 5 charakterystycznych pomieszczeń, • zestawienie i charakterystyka pierwszego wyposażenia, • kolorystyka wnętrz i pierwszego wyposażenia, • opis materiałów wykończeniowych. – Projekt konstrukcyjny, – Projekt instalacji sanitarnych, w tym: • projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacje p.poż.; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), • projekt instalacji centralnego ogrzewania, • projekt wentylacji mechanicznej zgodnie z przepisami w niezbędnych pomieszczeniach, • projekt instalacji gazowej, • projekt zewnętrznych instalacji wodno–kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa i sanitarna). – Projekt instalacji elektrycznych, w tym: • sporządzenie bilansu mocy, • wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja oświetlenia zewnętrznego, • instalacja gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych sieci komputerowej, • instalacja odgromowa, • instalacja połączeń wyrównawczych. – Projekt instalacji teletechnicznych, w tym: • instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, • system CCTV (monitoring IP), • system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu (system hotelowy w pokojach mieszkalnych), • instalacja wideodomofonowa, • instalacja RTV, • systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami, • system przyzywowy dla niepełnosprawnych, • projekt przyłącza teletechnicznego. – Projekt zieleni oraz gospodarki drzewostanem (w tym również inwentaryzacja zieleni), – Projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku oraz innych nawierzchni utwardzonych, – Projekt elementów małej architektury, – Projekt ogrodzenia. e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (5 egz.), f) przedmiary robót (2 egz.), g) kosztorysy inwestorskie (2 egz.), h) szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (2 szt.), i) wizualizacja budynku Bursy wraz z otaczającym go terenem – 3 ujęcia każde w formacie (*.pdf), (*.jpg) oraz (*.tif) – ww. wizualizację należy wykonać tylko w wersji elektronicznej na potrzeby wykonania tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m. j) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. UWAGA: Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2018/luty/291_2018.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 2017r. Dostęp online: http://www.miir.gov.pl/media/51693/Standardy_Dostepnosci.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012 r.). 3. Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekty wykonawcze w formacie: (*.dwg)/(*.dxf) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) – dla tekstu. Wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), scenariusz pożarowy, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w programie WORD lub kompatybilnym – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), d) wizualizacja budynku Bursy wraz z otaczającym terenem – w formacie (*.pdf), (*.jpg) oraz (*.tif). 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4. Dodatkowe informacje o Przedmiocie Umowy zawiera „Wielobranżowa inwentaryzacja budynku Bursy nr 4, Warszawa przy ul. Księcia Janusza 45/47, (Dzielnica Wola) dz. nr 6” stanowiąca Załącznik Nr 11 do SIWZ oraz Mapa do celów projektowych stanowiąca Załącznik Nr 12 do SIWZ. 5. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Wzór Umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ). 6. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2020 r., w tym: 1) zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-przetargowej, o której mowa w Rozdz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit a) – i) SIWZ – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonanie: – projektu koncepcyjnego, o którym mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. a) SIWZ, b) w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonanie: – projektu budowlanego, o którym mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. b) SIWZ, – scenariusza pożarowego, o którym mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. c) SIWZ, c) w terminie do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonanie: – projektów wykonawczych, o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. d) SIWZ, – Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. e) SIWZ, d) w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonanie: – przedmiarów robót, o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. f) SIWZ, – kosztorysów inwestorskich, o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. g) SIWZ, – szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia, o której mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. h) SIWZ, – wizualizacji budynku Bursy wraz z otaczającym go terenem, o której mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. i) SIWZ. 2) Zakończenie nadzorów autorskich o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 2) SIWZ – termin świadczenia nadzorów autorskich będzie określony aneksem do umowy w terminie do dnia 15.12.2020 r. w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych i będzie wynosił nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy. 

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71221000-3
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach zamówień podobnych przewiduje się wykonanie: – projektu przyłącza wodnego, – projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, – przyłącza kanalizacji deszczowej, – projektu węzła cieplnego wraz z automatyką, – projekt drogowy dodatkowego zjazdu wraz z przeniesieniem budki parkingowej. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a)Posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** lub remont*** budynku użyteczności publicznej**** o powierzchni użytkowej co najmniej 2.500m2 każdy b) Posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu* dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** lub remont*** budynku użyteczności publicznej**** o wartości zamówienia co najmniej 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy)***** brutto każda. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno–budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III 1.3)* dotyczącego posiadanego doświadczenia: Uwaga:* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „przebudowę’’ należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji bądź liczba kondygnacji. *** Przez „remont” należy rozumieć wykonywania w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym **** Przez „budynek użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. ***** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. Uwaga:W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III 1.3)* dotyczącego dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.) *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-14, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, w zakresie niepodlegania wykluczeniu powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. XXXV. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;  z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na: opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47” (Nr procedury: RZP-II-WI/8/DZP-1/2018),  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Wielobranżowa inwentaryzacja budynku Bursy nr 4 – Pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Mapa do celów projektowych – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 06.09.2018 r. – Pobierz

Załączniki od Nr 1 do Nr 10 do SIWZ w wersji edytowalnej – Pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

14 września 2018 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/8/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.30.2018.AF                                                                                          

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – informuje, iż w dniu 14.09.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 686.262,30 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto i okres rękojmi zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Okres rękojmi

 

1 POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
367 770,00  

60 miesięcy

od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego

 

2 SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
ul. Mesyńska 20
02-761 Warszawa
488 925,00  

60 miesięcy

od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego

 

3 GRUPA RB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K.

ul. Tęczowa 13 / lok. 310

53-601 Wrocław

200 859,00  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

4 Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION” spółka z o.o.
ul. Paderewskiego 10/2
85-075 Bydgoszcz
664 815,00  

60 miesięcy

od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego

 

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór ww. oświadczenia stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/8/DZP-1/2018                                                      26 października 2018 r. 

Nr sprawy: DZP-1.260.30.2018.AF

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje: Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę GRUPA RB Sp. z o.o. Sp. k ul. Tęczowa 13 lok. 310, 53-601 Wrocław – za cenę brutto 200.859,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.09.2018 r. do godz. 11:30 zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy:  POWERSUN Sp. z o.o., ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin;

2)   Oferta Nr 2 Wykonawcy: SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.,
ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa;

3)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: GRUPA RB Sp. z o.o. Sp. k, ul. Tęczowa 13 lok. 310, 53-601 Wrocław;

4)   Oferta Nr 4 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa
„PION” Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz.

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, i Ofercie Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres rękojmi” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

Razem
3 GRUPA RB Sp. z o.o. Sp. k

ul. Tęczowa 13 lok. 310

53-601 Wrocław

      200.859,00

————–   x  60 = 60,0

200.859,00

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0
1 POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin

 

200.859,00

————–   x  60 = 32,8

367.770,00

 

          60

—-  x 40 = 40,0

60

72,8
2  

SAWA-TECH
Projektowanie
i Wykonawstwo Sp. z o.o.

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

 

 

 

200.859,00

————–   x  60 = 25,3

476.408,52

 

 

            60

—-  x 40 = 40,0

60

65,3
4 Przedsiębiorstwo
Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION” Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 10/2

85-075 Bydgoszcz

 

200.859,00

————–   x  60 = 18,1

664.815,00

 

          60

—-  x 40 = 40,0

60

58,1

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500268361-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 601564-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/8/DZP-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–przetargowej, na podstawie której możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowej modernizacji istniejącego budynku Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusz 45/47 w Warszawie. Charakterystyka budynku: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 6 z obrębu 6-06-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Wola przy ul. Księcia Janusza 45/47. Budynek Bursy nr 4 został wybudowany w 1964 r. Składa się z dwóch brył połączonych łącznikiem. W części głównej umieszczone są pokoje mieszkalne, administracja oraz poradnia pedagogiczno-psychologiczna. Część ta posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną. W drugiej części budynku mieści się blok żywienia, pomieszczenia socjalne, mieszkanie oświatowe oraz CKU. Część ta składa się z jednej kondygnacji nadziemnej i jednej podziemnej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod-kan, kanalizację deszczową, c.o. z sieci miejskiej, instalację gazu, instalację hydrantową, odgromową, teletechniczną i TV oraz instalację sygnalizacji pożaru. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy – 1.597,74 m2 Powierzchnia całkowita – 4.133,36 m2 Powierzchnia użytkowa – 3.184,45 m2 Kubatura –16.283 m3 Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza. 1. W ramach planowanych prac przewiduje się: 1) Przebudowę układu funkcjonalnego budynku, której efektem będzie zwiększenie ilości miejsc noclegowych oraz podniesienie standardu zamieszkania poprzez urządzenie łazienek przy pokojach; 2) Modernizację bloku żywienia; 3) Demontaż istniejących oraz wykonanie nowych niezbędnych instalacji wewnętrznych (w tym m.in. instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji wodno–kanalizacyjnej, c.o., wentylacji, instalacji gazowej); 4) Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych; 5) Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych; 6) Kompleksową termomodernizację budynku; 7) Wykonanie nowych warstw posadzkowych na kondygnacjach użytkowych; 8) Wykonanie izolacji przeciwwodnych piwnic i ścian fundamentowych; 9) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Bursy na cele rekreacyjne wraz z budową oświetlenia i nowego ogrodzenia, które będzie wydzieleniem funkcjonalnym dla Bursy. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej, w tym: a) projekt koncepcyjny: 2 warianty każdy w 2 egz. W skład każdego wariantu koncepcji powinny wejść: rzuty wszystkich kondygnacji (skala 1:200), przekroje w charakterystycznych miejscach – min. 2 (skala 1:200), widoki elewacji (skala 1:200) oraz zagospodarowanie terenu (skala 1:500 lub 1:1000), w tym również analiza możliwości wykorzystania istniejących przyłączy; b) projekt budowlany (5 egz.), obejmujący m.in.: – ekspertyzę konstrukcyjną,- badania geotechniczne, – projekt zagospodarowania terenu, – projekt budowlany architektoniczno–konstrukcyjny, – projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, – projekt technologii kuchni,- projektowaną charakterystykę energetyczną budynku,- informację BIOZ. c) scenariusz pożarowy (5 egz.), d) projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym:- Projekt zagospodarowania terenu, – Projekt architektoniczny (w tym również projekt rozbiórek), – Projekt architektury wnętrz, w tym m.in: • aranżacja wnętrz wraz z wizualizacją 3D. Wizualizację należy wykonać dla 5 charakterystycznych pomieszczeń, • zestawienie i charakterystyka pierwszego wyposażenia, • kolorystyka wnętrz i pierwszego wyposażenia, • opis materiałów wykończeniowych. – Projekt konstrukcyjny, – Projekt instalacji sanitarnych, w tym: • projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacje p.poż.; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), • projekt instalacji centralnego ogrzewania, • projekt wentylacji mechanicznej zgodnie z przepisami w niezbędnych pomieszczeniach, • projekt instalacji gazowej, • projekt zewnętrznych instalacji wodno–kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa i sanitarna). – Projekt instalacji elektrycznych, w tym: • sporządzenie bilansu mocy, • wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja oświetlenia zewnętrznego, • instalacja gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych sieci komputerowej, • instalacja odgromowa, • instalacja połączeń wyrównawczych. – Projekt instalacji teletechnicznych, w tym: • instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, • system CCTV (monitoring IP), • system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu (system hotelowy w pokojach mieszkalnych), • instalacja wideodomofonowa, • instalacja RTV, • systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami, • system przyzywowy dla niepełnosprawnych, • projekt przyłącza teletechnicznego. – Projekt zieleni oraz gospodarki drzewostanem (w tym również inwentaryzacja zieleni), – Projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku oraz innych nawierzchni utwardzonych, – Projekt elementów małej architektury, – Projekt ogrodzenia. e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (5 egz.), f) przedmiary robót (2 egz.), g) kosztorysy inwestorskie (2 egz.), h) szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (2 szt.), i) wizualizacja budynku Bursy wraz z otaczającym go terenem – 3 ujęcia każde w formacie (*.pdf), (*.jpg) oraz (*.tif) – ww. wizualizację należy wykonać tylko w wersji elektronicznej na potrzeby wykonania tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m. j) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. UWAGA: Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2018/luty/291_2018.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 2017r. Dostęp online: http://www.miir.gov.pl/media/51693/Standardy_Dostepnosci.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012 r.). 3. Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekty wykonawcze w formacie: (*.dwg)/(*.dxf) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) – dla tekstu. Wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), scenariusz pożarowy, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w programie WORD lub kompatybilnym – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), d) wizualizacja budynku Bursy wraz z otaczającym terenem – w formacie (*.pdf), (*.jpg) oraz (*.tif). 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 4. Dodatkowe informacje o Przedmiocie Umowy zawiera „Wielobranżowa inwentaryzacja budynku Bursy nr 4, Warszawa przy ul. Księcia Janusza 45/47, (Dzielnica Wola) dz. nr 6” stanowiąca Załącznik Nr 11 do SIWZ oraz Mapa do celów projektowych stanowiąca Załącznik Nr 12 do SIWZ. 5. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Wzór Umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ). 6. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2020 r., w tym: 1) zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-przetargowej, o której mowa w Rozdz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit a) – i) SIWZ – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonanie: – projektu koncepcyjnego, o którym mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. a) SIWZ, b) w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonanie: – projektu budowlanego, o którym mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. b) SIWZ, – scenariusza pożarowego, o którym mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. c) SIWZ, c) w terminie do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonanie: – projektów wykonawczych, o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. d) SIWZ, – Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. e) SIWZ, d) w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonanie: – przedmiarów robót, o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. f) SIWZ, – kosztorysów inwestorskich, o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. g) SIWZ, – szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia, o której mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. h) SIWZ, – wizualizacji budynku Bursy wraz z otaczającym go terenem, o której mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 1) lit. i) SIWZ. 2) Zakończenie nadzorów autorskich o których mowa w Rodz. XXXII ust. 2 pkt 2) SIWZ – termin świadczenia nadzorów autorskich będzie określony aneksem do umowy w terminie do dnia 15.12.2020 r. w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych i będzie wynosił nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 557936.83
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: GRUPA RB Sp. z o.o. Sp. k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tęczowa 13 lok. 310
Kod pocztowy: 53-601
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 200859.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200859.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 664815.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 31 sierpnia 2018 godz 12:03
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 8 listopada 2018 godz 15:50