sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie nr 597703-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaDostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (II Piętro) pokój 35

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie
Numer referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: Część I: meble: 1) Rysunek nr 1 „Rzut Przyziemia”, 2) Rysunek nr 2 „Rzut Parteru”, 3) Rysunek nr 3 „Rzut Piętra”, 4) Rysunek nr 4 „Rzut II Piętra”, 5) Rysunki schematów szaf: a) Rysunek 1 – zestaw A, zestaw B, b) Rysunek 2 – zestaw C, zestaw D, c) Rysunek 3 – szafki mobilne: SMO1, SMO2, SMO3, SMO4, SUNI, d) Rysunek 4 – schematy szaf SUDN, SZ3P, SPRA, SZEE, S3P, e) Rysunek 5 – schematy szaf SWDR, SWIT, SZAM, f) Rysunek 6 – schematy szaf SSCH, SSCHD, S4SZ, S3PD. Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD: 1) Rysunek Lady recepcyjnej w pomieszczeniu 1.04 – sekretariat, 2) Rysunek nr A1.18 – rozwinięcie ścian pom. A1.18 – pracownia gotowania, 3) Rysunek nr A1.19 – rozwinięcie ścian pom. A1.19 – zmywalnia, 4) Rysunek nr A2.05 – rozwinięcie ścian pom. A2.05 – pom. socjalne pracowników, 5) Rysunek nr A2.16 – rozwinięcie ścian pom. A2.16 – pokój nauczycielski. Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne: 1) Rysunek nr 1 „Rzut Przyziemia”, 2) Rysunek nr 2 „Rzut Parteru”, 3) Rysunek nr 3 „Rzut Piętra”, 4) Rysunek nr 4 „Rzut II Piętra”. Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne: 11 rysunków rozwinięcia ścian pomieszczeń: A1.04, A1.07, A1.10, A1.15, A1.17, A1.20, A2.03, A2.07, A2.08, B2.03, B2.04. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble, 2. Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD, 3. Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne, 4. Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne. 1. Rozpoczęcie – od dnia 20 stycznia 2020 r. (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie – do dnia 07 lutego 2020 r. (dot. wszystkich części).

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39160000-1
38622000-1
39531000-3
39141000-2
39141200-4
39710000-2
39711360-0
39713100-4
39711130-9
37400000-2
37420000-8
37440000-4
37300000-1
44410000-7
39712300-9
39831700-3
39136000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-20   lub zakończenia: 2020-02-07

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I: meble – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy mebli o wartości zamówienia co najmniej 350.000,00 zł brutto** (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy zabudowy – mebli na wymiar o wartości zamówienia co najmniej 50.000,00 zł brutto** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy sprzętu sportowego/rehabilitacyjnego o wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł brutto** (słownie: dwieście tysięcy złotych). * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. Wykaz dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem dostaw – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Sekcji III.3) Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 1.3. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączone dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.5.Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-29, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Postanowienia związane z ochroną danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie (Nr procedury: RZP-II-WI/9/DZP-1/2019),4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5.dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Meble

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa (Załącznik Nr 8 do SIWZ) wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I: meble, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: Część I: meble: 1) Rysunek nr 1 „Rzut Przyziemia”, 2) Rysunek nr 2 „Rzut Parteru”, 3) Rysunek nr 3 „Rzut Piętra”, 4) Rysunek nr 4 „Rzut II Piętra”, 5) Rysunki schematów szaf: a) Rysunek 1 – zestaw A, zestaw B, b) Rysunek 2 – zestaw C, zestaw D, c) Rysunek 3 – szafki mobilne: SMO1, SMO2, SMO3, SMO4, SUNI, d) Rysunek 4 – schematy szaf SUDN, SZ3P, SPRA, SZEE, S3P, e) Rysunek 5 – schematy szaf SWDR, SWIT, SZAM, f) Rysunek 6 – schematy szaf SSCH, SSCHD, S4SZ, S3PD, 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część I: meble.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39160000-1, 38622000-1, 39531000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-20
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa (Załącznik Nr 8 do SIWZ) wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD: 1) Rysunek Lady recepcyjnej w pomieszczeniu 1.04 – sekretariat, 2) Rysunek nr A1.18 – rozwinięcie ścian pom. A1.18 – pracownia gotowania, 3) Rysunek nr A1.19 – rozwinięcie ścian pom. A1.19 – zmywalnia, 4) Rysunek nr A2.05 – rozwinięcie ścian pom. A2.05 – pom. socjalne pracowników, 5) Rysunek nr A2.16 – rozwinięcie ścian pom. A2.16 – pokój nauczycielski. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2, 39141200-4, 39710000-2, 39711360-0, 39713100-4, 39711130-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-20
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa (Załącznik Nr 8 do SIWZ) wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne: 1) Rysunek nr 1 „Rzut Przyziemia”, 2) Rysunek nr 2 „Rzut Parteru”, 3) Rysunek nr 3 „Rzut Piętra”, 4) Rysunek nr 4 „Rzut II Piętra”. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2, 37420000-8, 37440000-4, 37300000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-20
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Wyposażenie sanitariatów i inne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa (Załącznik Nr 8 do SIWZ) wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne: 11 rysunków rozwinięcia ścian pomieszczeń: A1.04, A1.07, A1.10, A1.15, A1.17, A1.20, A2.03, A2.07, A2.08, B2.03, B2.04, 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część IV: wyposażenie sanitariatów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44410000-7, 39712300-9, 39831700-3, 39136000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-20
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część IV – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część I – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część II – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część III – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część IV – Pobierz

Załączniki w formie edytowalnej:

Załączniki Nr 1 – 7 oraz Nr 10 do SIWZ w wersji edytowalnej – Pobierz

UWAGA: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Informacja z otwarcia ofert

30 października 2019 r.

Nr sprawy:DZP-1.260.54.2019                                                                                                                                

Nr procedury: RZP-II-WI/9/DZP-1/2019

                                                                                                      …………………………..                                                                                                                           

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – informuje, iż w dniu 29.10.2019 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 728.897,44 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okres gwarancji zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Część I: meble

 

Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD

 

Część III: wyposażenie sportowe
i rehabilitacyjne

 

Część IV: wyposażenie sanitariatów
i inne

 

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł
brutto
Okres gwarancji

(w miesiącach)

1 Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

1.138.197,72

 

 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

191.572,50

 

 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

445.093,95  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

 

 

 

133.917,48

 

 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

2 Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

70.725,00  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

3 Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j.
Z.Bielecki
561.458,10  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

74.744,64  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

44.767,08  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

4.  

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Biuro Handlowe

ul. Łopuszańska 36

 

476.040,75  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

81.672,00 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 57.520,95  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy  – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne

20 listopada 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/9/DZP-1/2019                                                          

Nr sprawy: DZP-1.260.54.2019.AF                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ………………………

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie – Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części IV: wyposażenie sanitariatów i inne uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j. Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn – za cenę brutto 44.767,08 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.10.2019 r. do godz. 11:30 na Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne zostały złożone 3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

2)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j. Z.Bielecki,
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn;

3)   Oferta Nr 4 Wykonawcy:  JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa Biuro Handlowe ul. Łopuszańska 36.

Oferta Nr 1, Oferta Nr 3 i Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3 Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
PHU „BMS” Sp. j. Z.Bielecki
ul. Staszica 2282-500 Kwidzyn
      44.767,08

      ————-  x  60 = 60,0

      44.767,08

          36

         —–  x 40 = 40,0

          36

100,0
4  

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Biuro Handlowe

ul. Łopuszańska 36

 

      44.767,08

————-  x  60 = 46,7

57.520,95

          36

—–  x 40 = 40,0

36

86,7
1 Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

       44.767,08

————–  x  60 = 20,1

133.917,48

          36

—–  x 40 = 40,0

36

60,1
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część I: meble

21 listopada 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/9/DZP-1/2019                                                          

Nr sprawy: DZP-1.260.54.2019.AF                                                                                           

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie – Część I: meble.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: meble uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, Biuro Handlowe ul. Łopuszańska 36 – za cenę brutto 496.409,55 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.10.2019 r. do godz. 11:30 na Część I: meble zostały złożone 3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa,

Cena oferty: 1.138.197,22 zł brutto;

2)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j. Z.Bielecki,
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn,

Cena oferty: 561.458,10 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej: 554.262,60 zł brutto;

3)   Oferta Nr 4 Wykonawcy:  JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa Biuro Handlowe ul. Łopuszańska 36,

Cena oferty: 476.040,55 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej: 496.409,55 zł brutto.

Oferta Nr 1, Oferta Nr 3 i Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
4 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Biuro Handlowe

ul. Łopuszańska 36

 

      496.409,55

     ————–  x  60 = 60,0

      496.409,55

          36

         —–  x 40 = 40,0

          36

100,0
3 Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
PHU „BMS” Sp. j. Z.Bieleckiul. Staszica 2282-500 Kwidzyn
      496.409,55

————–  x  60 = 53,7

554.262,60

          36

—–  x 40 = 40,0

36

93,7
1 Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

      496.409,55

—————-  x  60 = 26,2

1.138.197,72

          36

—–  x 40 = 40,0

36

66,2
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD

21 listopada 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/9/DZP-1/2019                                                         

Nr sprawy: DZP-1.260.54.2019.AF                                                                                           

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie – Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino – za cenę brutto 72.201,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.10.2019 r. do godz. 11:30 na Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa,

Cena oferty: 191.572,50 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej: 173.468,13 zł brutto;

2)   Oferta Nr 2 Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A,
62-090 Mrowino,

Cena oferty: 70.725,00 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej: 72.201,00 zł brutto;

3)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j. Z.Bielecki,
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn,

Cena oferty: 74.744,64 zł brutto,

4)   Oferta Nr 4 Wykonawcy:  JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa Biuro Handlowe ul. Łopuszańska 36,

Cena oferty: 81.672,00 zł brutto,

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2, Oferta Nr 3 i Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
2 Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

      72.201,00

     ————-  x  60 = 60,0

      72.201,00

          36

         —–  x 40 = 40,0

          36

100,0
3 Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
PHU „BMS” Sp. j. Z.Bieleckiul. Staszica 2282-500 Kwidzyn
      72.201,00

————-  x  60 = 58,0

74.744,64

          36

—–  x 40 = 40,0

36

98,0
4  

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Biuro Handlowe

ul. Łopuszańska 36

 

      72.201,00

————-  x  60 = 53,0

81.672,00

          36

—–  x 40 = 40,0

36

93,0
1 Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

       72.201,00

—————  x  60 = 25,0

173.468,13

          36

—–  x 40 = 40,0

36

65,0
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne

21 listopada 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/9/DZP-1/2019                                                          

Nr sprawy: DZP-1.260.54.2019.AF                                                                                           

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

CZĘŚĆ III: WYPOSAŻENIE SPORTOWE I REHABILITACYJNE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie – Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne.

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż unieważniono postępowanie w Części III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą  ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.10.2019 r. do godz. 11:30 na Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne została złożona jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

  • Oferta Nr 1 Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.

Cena oferty: 445.093,95 zł brutto.

Cena ww. oferty, zawierającej najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia przekracza wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne, tj. 218.623,89 zł brutto. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na brak wystarczającej ilości środków finansowych nie może ich zwiększyć do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Ogłoszenie nr 510252359-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

Ogłoszenie nr 510252359-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597703-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/9/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa (Załącznik Nr 8 do SIWZ) wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne: 1) Rysunek nr 1 „Rzut Przyziemia”, 2) Rysunek nr 2 „Rzut Parteru”, 3) Rysunek nr 3 „Rzut Piętra”, 4) Rysunek nr 4 „Rzut II Piętra”. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 37400000-2
Dodatkowe kody CPV: 37420000-8, 37440000-4, 37300000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.10.2019 r. do godz. 11:30 na Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne została złożona jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę: 1) Oferta Nr 1 Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa. Cena oferty: 445.093,95 zł brutto. Cena ww. oferty, zawierającej najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia przekracza wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne, tj. 218.623,89 zł brutto. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na brak wystarczającej ilości środków finansowych nie może ich zwiększyć do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. Części II oraz Części IV

Ogłoszenie nr 510274423-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597703-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/9/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: Część I: meble: 1) Rysunek nr 1 „Rzut Przyziemia”, 2) Rysunek nr 2 „Rzut Parteru”, 3) Rysunek nr 3 „Rzut Piętra”, 4) Rysunek nr 4 „Rzut II Piętra”, 5) Rysunki schematów szaf: a) Rysunek 1 – zestaw A, zestaw B, b) Rysunek 2 – zestaw C, zestaw D, c) Rysunek 3 – szafki mobilne: SMO1, SMO2, SMO3, SMO4, SUNI, d) Rysunek 4 – schematy szaf SUDN, SZ3P, SPRA, SZEE, S3P, e) Rysunek 5 – schematy szaf SWDR, SWIT, SZAM, f) Rysunek 6 – schematy szaf SSCH, SSCHD, S4SZ, S3PD. Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD: 1) Rysunek Lady recepcyjnej w pomieszczeniu 1.04 – sekretariat, 2) Rysunek nr A1.18 – rozwinięcie ścian pom. A1.18 – pracownia gotowania, 3) Rysunek nr A1.19 – rozwinięcie ścian pom. A1.19 – zmywalnia, 4) Rysunek nr A2.05 – rozwinięcie ścian pom. A2.05 – pom. socjalne pracowników, 5) Rysunek nr A2.16 – rozwinięcie ścian pom. A2.16 – pokój nauczycielski. Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne: 1) Rysunek nr 1 „Rzut Przyziemia”, 2) Rysunek nr 2 „Rzut Parteru”, 3) Rysunek nr 3 „Rzut Piętra”, 4) Rysunek nr 4 „Rzut II Piętra”. Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne: 11 rysunków rozwinięcia ścian pomieszczeń: A1.04, A1.07, A1.10, A1.15, A1.17, A1.20, A2.03, A2.07, A2.08, B2.03, B2.04. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble, 2. Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD, 3. Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne, 4. Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne. 1. Rozpoczęcie – od dnia 20 stycznia 2020 r. (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie – do dnia 07 lutego 2020 r. (dot. wszystkich części).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV: 39160000-1, 38622000-1, 39531000-3, 39141000-2, 39141200-4, 39710000-2, 39711360-0, 39713100-4, 39711130-9, 37400000-2, 37420000-8, 37440000-4, 37300000-1, 44410000-7, 39712300-9, 39831700-3, 39136000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 49600.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lubomira 29 lok. A
Kod pocztowy: 62-090
Miejscowość: Mrowino
Kraj/woj.: wielkopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 72201.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72201.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 173468.13
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Wyposażenie sanitariatów i inne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 40490.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Spółka Jawna Z.Bielecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica Nr 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44767.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44767.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 133917.48
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Część I: meble

17 grudnia 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/9/DZP-1/2019                                                               

Nr sprawy: DZP-1.260.54.2019.AF                                                                                           

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
CZĘŚĆ I: MEBLE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie – Część I: meble.

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż unieważniono postępowanie w Części I: meble na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 21.11.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: meble uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, Biuro Handlowe, ul. Łopuszańska 36 – za cenę brutto 496.409,55 zł.

Pismem z dnia 11.12.2019 r. ww. Wykonawca poinformował, że „po szczegółowym przeanalizowaniu poszczególnych pozycji specyfikacji” nie istnieją techniczne możliwości wykonania elementów wyposażenia, stanowiącego przedmiot zamówienia. Jednocześnie Wykonawca wystosował prośbę o  przesunięcie terminu podpisania umowy oraz zaproponował „odstąpienie od części umowy”. Zamawiający pismem z dnia 11.12.2019 r.  nie wyraził zgody na proponowane przez Wykonawcę „odstąpienie od części umowy” oraz „przesunięcie terminu podpisania umowy”. W ocenie Zamawiającego proponowane przez ww. Wykonawcę działania stanowiłyby naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

Jednocześnie po uzyskaniu ww. informacji Zamawiający dokonał analizy „Szczegółowego opisu elementów przedmiotu zamówienia – Część I: meble” (stanowiącego Załącznik Nr 11 do SIWZ), w wyniku której stwierdził, że postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą o istotnym charakterze, tj. wadą o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp. Powyższa wada polega na sprzeczności, a także wzajemnym wykluczaniu się zapisów dotyczących poszczególnych elementów wyposażenia zawartych w „Szczegółowym opisie elementów zamówienia – Część I: meble”.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przy czym wada postępowania, która była przyczyną jego unieważnienia, musi mieć charakter nieusuwalny i jednocześnie powodujący, iż umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie w skutek wystąpienia wady podlegała unieważnieniu. Taka konstrukcja przepisu odsyła do art. 146 Ustawy Pzp, w którym wymienione są wszystkie przypadki naruszenia Ustawy Pzp powodujące konieczność unieważnienia umowy. Odesłania nie można jednak ograniczać wyłącznie do art. 146 ust. 1 Ustawy Pzp, który zawiera zamknięty i bardzo ograniczony katalog sytuacji powodujących unieważnienie umowy, gdyż skutkowałoby to tym, iż wystąpienie innych wad w postępowaniu nie mogłoby być powodem jego unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp. Taka wykładnia prawa prowadziłaby do błędnego wniosku, że nawet wystąpienie wady w sposób oczywisty wypaczającej wynik postępowania nie daje zamawiającemu prawa do unieważnienia postępowania, podczas gdy zawarcie umowy będzie rodzić skutki w postaci dochodzenia jej nieważności lub unieważnienia przez innych wykonawców na podstawie odrębnych przepisów, czego w przypadku wad innych niż określone w art. 146 Ustawy Pzp nie zabrania. Niezbędne jest więc uznanie, że przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp dotyczy również tych okoliczności unieważnienia umowy, w których czynności tej dokonuje sąd na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Tym samym wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć, będą przesłanką unieważnienia postępowania (wyrok KIO z dnia 25 października 2019 sygn. akt: KIO: 2041/19). Ponadto, zgodnie z art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna (tzw. pierwotna niemożliwość świadczenia).

W ocenie Zamawiającego nie ma możliwości usunięcia wad przedmiotowego postępowania. Usunięcie wad postępowania wiązałoby się ze zmianą treści wszystkich złożonych ofert. Żaden z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu nie jest w stanie dostarczyć wyposażenia zgodnego z opisem zawartym w „Szczegółowym opisie elementów zamówienia – Część I: meble”. Wobec powyższego koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Ogłoszenie nr 510277203-N-2019 z dnia 18-12-2019 r. – unieważnienie Część I: meble

Ogłoszenie nr 510277203-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597703-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/9/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: Część I: meble: 1) Rysunek nr 1 „Rzut Przyziemia”, 2) Rysunek nr 2 „Rzut Parteru”, 3) Rysunek nr 3 „Rzut Piętra”, 4) Rysunek nr 4 „Rzut II Piętra”, 5) Rysunki schematów szaf: a) Rysunek 1 – zestaw A, zestaw B, b) Rysunek 2 – zestaw C, zestaw D, c) Rysunek 3 – szafki mobilne: SMO1, SMO2, SMO3, SMO4, SUNI, d) Rysunek 4 – schematy szaf SUDN, SZ3P, SPRA, SZEE, S3P, e) Rysunek 5 – schematy szaf SWDR, SWIT, SZAM, f) Rysunek 6 – schematy szaf SSCH, SSCHD, S4SZ, S3PD. Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD: 1) Rysunek Lady recepcyjnej w pomieszczeniu 1.04 – sekretariat, 2) Rysunek nr A1.18 – rozwinięcie ścian pom. A1.18 – pracownia gotowania, 3) Rysunek nr A1.19 – rozwinięcie ścian pom. A1.19 – zmywalnia, 4) Rysunek nr A2.05 – rozwinięcie ścian pom. A2.05 – pom. socjalne pracowników, 5) Rysunek nr A2.16 – rozwinięcie ścian pom. A2.16 – pokój nauczycielski. Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne: 1) Rysunek nr 1 „Rzut Przyziemia”, 2) Rysunek nr 2 „Rzut Parteru”, 3) Rysunek nr 3 „Rzut Piętra”, 4) Rysunek nr 4 „Rzut II Piętra”. Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne: 11 rysunków rozwinięcia ścian pomieszczeń: A1.04, A1.07, A1.10, A1.15, A1.17, A1.20, A2.03, A2.07, A2.08, B2.03, B2.04. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble, 2. Część II: zabudowy – meble na wymiar wraz ze sprzętem AGD, 3. Część III: wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne, 4. Część IV: wyposażenie sanitariatów i inne. 1. Rozpoczęcie – od dnia 20 stycznia 2020 r. (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie – do dnia 07 lutego 2020 r. (dot. wszystkich części).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV: 39160000-1, 38622000-1, 39531000-3, 39141000-2, 39141200-4, 39710000-2, 39711360-0, 39713100-4, 39711130-9, 37400000-2, 37420000-8, 37440000-4, 37300000-1, 44410000-7, 39712300-9, 39831700-3, 39136000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Meble
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 21.11.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: meble uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, Biuro Handlowe, ul. Łopuszańska 36 – za cenę brutto 496.409,55 zł. Pismem z dnia 11.12.2019 r. ww. Wykonawca poinformował, że „po szczegółowym przeanalizowaniu poszczególnych pozycji specyfikacji” nie istnieją techniczne możliwości wykonania elementów wyposażenia, stanowiącego przedmiot zamówienia. Jednocześnie Wykonawca wystosował prośbę o przesunięcie terminu podpisania umowy oraz zaproponował „odstąpienie od części umowy”. Zamawiający pismem z dnia 11.12.2019 r. nie wyraził zgody na proponowane przez Wykonawcę „odstąpienie od części umowy” oraz „przesunięcie terminu podpisania umowy”. W ocenie Zamawiającego proponowane przez ww. Wykonawcę działania stanowiłyby naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Jednocześnie po uzyskaniu ww. informacji Zamawiający dokonał analizy „Szczegółowego opisu elementów przedmiotu zamówienia – Część I: meble” (stanowiącego Załącznik Nr 11 do SIWZ), w wyniku której stwierdził, że postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą o istotnym charakterze, tj. wadą o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp. Powyższa wada polega na sprzeczności, a także wzajemnym wykluczaniu się zapisów dotyczących poszczególnych elementów wyposażenia zawartych w „Szczegółowym opisie elementów zamówienia – Część I: meble”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przy czym wada postępowania, która była przyczyną jego unieważnienia, musi mieć charakter nieusuwalny i jednocześnie powodujący, iż umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie w skutek wystąpienia wady podlegała unieważnieniu. Taka konstrukcja przepisu odsyła do art. 146 Ustawy Pzp, w którym wymienione są wszystkie przypadki naruszenia Ustawy Pzp powodujące konieczność unieważnienia umowy. Odesłania nie można jednak ograniczać wyłącznie do art. 146 ust. 1 Ustawy Pzp, który zawiera zamknięty i bardzo ograniczony katalog sytuacji powodujących unieważnienie umowy, gdyż skutkowałoby to tym, iż wystąpienie innych wad w postępowaniu nie mogłoby być powodem jego unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp. Taka wykładnia prawa prowadziłaby do błędnego wniosku, że nawet wystąpienie wady w sposób oczywisty wypaczającej wynik postępowania nie daje zamawiającemu prawa do unieważnienia postępowania, podczas gdy zawarcie umowy będzie rodzić skutki w postaci dochodzenia jej nieważności lub unieważnienia przez innych wykonawców na podstawie odrębnych przepisów, czego w przypadku wad innych niż określone w art. 146 Ustawy Pzp nie zabrania. Niezbędne jest więc uznanie, że przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp dotyczy również tych okoliczności unieważnienia umowy, w których czynności tej dokonuje sąd na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Tym samym wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć, będą przesłanką unieważnienia postępowania (wyrok KIO z dnia 25 października 2019 sygn. akt: KIO: 2041/19). Ponadto, zgodnie z art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna (tzw. pierwotna niemożliwość świadczenia). W ocenie Zamawiającego nie ma możliwości usunięcia wad przedmiotowego postępowania. Usunięcie wad postępowania wiązałoby się ze zmianą treści wszystkich złożonych ofert. Żaden z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu nie jest w stanie dostarczyć wyposażenia zgodnego z opisem zawartym w „Szczegółowym opisie elementów zamówienia – Część I: meble”. Wobec powyższego koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 18 października 2019 godz 11:25
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 18 grudnia 2019 godz 14:37