niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 593344-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (URL): wwww.szrm.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.szrm.pl Katalog ,, Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ulicy Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (I Piętro) pokój 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie” Numer referencyjny: RZP-II-WI/6/DZP-1/2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego tak, aby realizowane na jej podstawie roboty budowlane umożliwiły dostosowanie budynku SOSW nr 9 wraz z otaczającym go terenem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 21/2 oraz 6 obrębu 7-04-17, które zlokalizowane są w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz przy ul. Paska 10. Charakterystyka budynku: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 przy ul. J. Paska 10 przeznaczony jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczęszczają do niego dzieci z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, często sprzężoną z epilepsją, ADHD, autyzmem, porażeniem mózgowym, zaburzeniami zachowania i emocji, a także niepełnosprawnościami ruchowymi. Ośrodek przewidziany jest na 120 uczniów, w jego skład wchodzi również internat, w którym zapewnione jest 18 miejsc noclegowych. Budynek główny SOSW nr 9 został wybudowany w 1962 roku w technologii szkieletowej, prefabrykowanej i jest pokryty stropodachem. Posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W 1998 roku została wykonana nadbudowa łącznika w celu przeniesienia tam funkcji administracyjnych i porządkowych, w wyniku której w obiekcie są w zasadzie trzy dodatkowe „półpiętra”. Wejście główne do budynku jest oddalone od ulicy miejskiej i znajduje się w ciągu wewnętrznej drogi dojazdowej. Wejście do szkoły odbywa się po schodach. Komunikację pionową wewnętrzną zapewniają dwie klatki schodowe. Oprócz wejścia głównego istnieją także wejścia boczne do pionu kuchennego i do jednej z klatek schodowych. W budynku znajduje się sala gimnastyczna. Budynek wyposażony jest w kotłownię, zasilaną piecem na olej opałowy, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizację, instalację gazową na potrzeby kuchni i pracowni zawodowej instalację elektryczną, linię telefoniczną i instalację odgromową. Istniejąca w budynku instalacja przeciwpożarowa przeprowadzona w rurachz polipropylenu połączona jest z instalacją wody zimnej i nie spełnia norm pożarowych. Teren działki, na którym znajduje się budynek jest wygrodzony ogrodzeniem z elementów metalowych. Teren działki jest zazieleniony, z dużą ilością drzew. Na terenie posesji znajduje się droga dojazdowa do zaplecza kuchennego utwardzona kostką Bauma oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową a także plac zabaw dla dzieci. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: Powierzchnia nieruchomości – 14901 m2 Kubatura – 11333 m3 Powierzchnia użytkowa całego obiektu ~ 2800 m2 1) Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Grossów”. 2. W ramach planowanych prac przewiduje się: 1) dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez: montaż wind/windy, które obsługiwały będą wszystkie kondygnacje oraz wykonanie niezbędnych podjazdów/podnośników dla osób o ograniczonej mobilności, dostosowanie sanitariatów, 2) dostosowanie budynku do wymagań p.poż. (m.in. wydzielenie stref pożarowych, dróg oraz wyjść ewakuacyjnych, zastosowanie systemów ochrony przeciwpożarowej), 3) wykonanie nowych instalacji wewnętrznych budynku tj.: instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych, 4) termomodernizację budynku w tym m.in. wymianę okien i stolarki/ślusarki zewnętrznej, ocieplenie ścian, fundamentów, posadzek, stropodachu, przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, 5) inne roboty budowlano – montażowe umożliwiające pełną funkcjonalność pomieszczeń obiektu w tym sali gimnastycznej, 6) wykonanie wewnętrznych dróg i dojść do budynku, parkingu wraz z placem manewrowym, placu apelowego oraz wymiany ogrodzenia, 7) rewaloryzację terenu i zieleni w najbliższym otoczeniu budynku, 8) wykonanie nowego zjazdu z ulicy Dembińskiego wraz z uzupełnieniem zatoki postojowej na drodze publicznej. 9) wykonanie na terenie Ośrodka zewnętrznych sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej. 10) przewiduje się, możliwość wystąpienia prac uzupełniających, polegających na wykonaniu projektów przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w tym: – mapa do celów projektowych, -inwentaryzacja budynku wraz z instalacjami, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, – szczegółowa inwentaryzacja kominiarska (ekspertyza kominiarska), – ocena możliwości wykorzystania istniejących przyłączy, – inwentaryzacja zieleni, – ekspertyza pożarowa. b) Projekt koncepcyjny (3 egz.), w tym: – rzuty wszystkich kondygnacji (skala 1:200), – przekrój w miejscu lokalizacji nowej windy/wind (skala 1:200), – widoki elewacji (skala 1:200), – zagospodarowanie terenu (skala 1:500 lub 1:1000), c) Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in. : – ekspertyzę konstrukcyjną, – projekt zagospodarowania terenu, – projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny, – projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, – projekt drogowy zjazdu, – projekt technologii kuchni, – informację BIOZ d) Scenariusz pożarowy (5 egz.) e) Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym: -projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in. projekt drogi i dojścia do budynku, projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz mała architektura). -projekt architektury (w tym również projekt rozbiórek). -projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obiektu i nauczania – odpowiedni dobór kolorystyki, zapewnienie ergonomicznych rozwiązań, itp.) -projekt konstrukcyjny. -projekt instalacji sanitarnych, w tym: • projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacje p.poż; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), • projekt instalacji centralnego ogrzewania, • projekt węzła cieplnego wraz z automatyką, • projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z automatyką – klimatyzacja w serwerowni, wentylacja mechaniczna zgodnie z przepisami (w niezbędnych pomieszczeniach), • projekt wewnętrznej instalacji gazowej, • projekt zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa i sanitarna), -projekt instalacji elektrycznych, w tym: • sporządzenie bilansu mocy wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • instalacja systemu kompensacji mocy biernej, • wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja oświetlenia zewnętrznego (oświetlenie parkowe i oświetlenie boiska), • instalacja gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych sieci komputerowej, • instalacje elektryczne węzła cieplnego, • instalacja odgromowa, • instalacja połączeń wyrównawczych. -projekt instalacji teletechnicznych, w tym: • systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż. wynikające z ekspertyzy pożarowej oraz postanowienia MKPSP, • instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, • system CCTV (monitoring IP), • system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu, • instalacja wideodomofonowa, • system przyzywowy dla niepełnosprawnych, • projekt przyłącza teletechnicznego, • instalacja RTV. -projekt drogowy zjazdu wraz z uzupełnieniem zatoki postojowej, -projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku, parkingu wraz z placem manewrowym oraz placu apelowego, – projekt ogrodzenia. -projekt boiska wielofunkcyjnego (wraz z oświetleniem, odwodnieniem i monitoringiem). f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. (5 egz.), g) Przedmiary robót (2 egz.), h) Kosztorysy inwestorskie (2 egz.), i) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (2 egz.). j) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją w zakresie Przedmiotu Zamówienia. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2018/luty/291_2018.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 2017r. Dostęp online: http://www.miir.gov.pl/media/51693/Standardy_Dostepnosci.pdf * Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012 r.) 4. Dokumentację projektowo – przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe, projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekty wykonawcze i scenariusz pożarowy w formacie: (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*doc.) – dla tekstu Wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie (*.ath), c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w programie WORD lub kompatybilnym – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową. Forma elektroniczna musi zawierać strony dokumentacji projektowej z podpisami i pieczątkami właściwych osób i organów urzędowych, umieszczone w trakcie opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania ww. opracowań. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie – do dnia 15.12.2019 r., w tym: 1) Zakończenie dokumentacji projektowo-przetargowej, o której mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt 1) SIWZ – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. a) SIWZ, – projektu koncepcyjnego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. b) SIWZ, b) w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. c) SIWZ, – scenariusza pożarowego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. d) SIWZ, c) w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia– o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. e) – i) SIWZ, 2) Zakończenie nadzorów autorskich, o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt 2) SIWZ – termin świadczenia nadzorów autorskich będzie określony aneksem do umowy w terminie do dnia 15.12.2019 r. w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych i będzie wynosił nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 14 miesięcy. II.5) Główny kod CPV: 71220000-6 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71221000-3
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach zamówień podobnych przewiduje się wykonanie projektów przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-15 II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** lub remont*** budynku użyteczności publicznej**** o powierzchni użytkowej co najmniej 1.500m2 każda, oraz b) Posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu* dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** lub remont*** budynku użyteczności publicznej**** o wartości zamówienia co najmniej 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy ) ***** brutto każda. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania- bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III 1.3)* dotyczącego posiadanego doświadczenia: * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taka usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „przebudowę’’ należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. *** Przez „remont’’ – należy rozumieć wykonywanie w istniejących obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. **** Przez budynek ,,użyteczności publicznej’’, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. ***** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości realizowanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie Odnośnie warunku określonego w Sekcji III 1.3)* dotyczącego dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.) *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1 SIWZ, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-09, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ, w zakresie niepodlegania wykluczeniu powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia XXXV. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; § z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zaproszeniem do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie’’ (Nr procedury: RZP-II-WI/6/DZP-1/2018), § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj.: postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego); § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ -Zakres część/ części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy -pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (Korespondencja)

Pismo z dn 01.08.2018 r. – pobierz
Załączniki od Nr 1 do Nr 8 do SIWZ w wersji edytowalnej – pobierz

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018.MC                                                                                                                                                                                     09 sierpnia 2018 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/6/DZP-1/2018

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – informuje, iż w dniu
09.08.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 713.321,06 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okresy rękojmi zaoferowane przez Wykonawców:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Okres rękojmi
1. INSTAL-TECH Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92A/15

30-728 Kraków

282.900,00 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
2. SAWA-TECH

Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

555.025,20 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
3. Goldman & White Line Architects

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Niedziałkowskiego 24/46

61-578 Poznań

272.568,00 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/6/DZP-1/2018                                                                                                                                                                                                                                                          19 września 2018 r.                                                             

Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.          ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie’’.

 

  • Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje że za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę SAWA – TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o. ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa za cenę brutto 555 025,20 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.08.2018 r. do godz. 11:30  zostały złożone           3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)           Oferta Nr 1  Wykonawcy INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków

2)           Oferta Nr 2 Wykonawcy SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa

3)           Oferta Nr 3 Wykonawcy Goldman & White Line Architects, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Niedziałkowskiego 24/46

przy czym:

–  Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4), art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1     pkt 7a)  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.      poz. 1579 ze zm.).

–  Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 90 ust 3 ustawy       z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Oferta Nr 2 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana, Ofercie Nr 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”   i „Okres rękojmi” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

Razem
2 555 025,20

——————  x 60 = 60,0

555 025,20

 

60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0

 

 p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500241823-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak  Numer ogłoszenia: 593344-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.  Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/6/DZP-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego tak, aby realizowane na jej podstawie roboty budowlane umożliwiły dostosowanie budynku SOSW nr 9 wraz z otaczającym go terenem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 21/2 oraz 6 obrębu 7-04-17, które zlokalizowane są w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz przy ul. Paska 10. Charakterystyka budynku: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 przy ul. J. Paska 10 przeznaczony jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczęszczają do niego dzieci z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, często sprzężoną z epilepsją, ADHD, autyzmem, porażeniem mózgowym, zaburzeniami zachowania i emocji, a także niepełnosprawnościami ruchowymi. Ośrodek przewidziany jest na 120 uczniów, w jego skład wchodzi również internat, w którym zapewnione jest 18 miejsc noclegowych. Budynek główny SOSW nr 9 został wybudowany w 1962 roku w technologii szkieletowej, prefabrykowanej i jest pokryty stropodachem. Posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W 1998 roku została wykonana nadbudowa łącznika w celu przeniesienia tam funkcji administracyjnych i porządkowych, w wyniku której w obiekcie są w zasadzie trzy dodatkowe „półpiętra”. Wejście główne do budynku jest oddalone od ulicy miejskiej i znajduje się w ciągu wewnętrznej drogi dojazdowej. Wejście do szkoły odbywa się po schodach. Komunikację pionową wewnętrzną zapewniają dwie klatki schodowe. Oprócz wejścia głównego istnieją także wejścia boczne do pionu kuchennego i do jednej z klatek schodowych. W budynku znajduje się sala gimnastyczna. Budynek wyposażony jest w kotłownię, zasilaną piecem na olej opałowy, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizację, instalację gazową na potrzeby kuchni i pracowni zawodowej instalację elektryczną, linię telefoniczną i instalację odgromową. Istniejąca w budynku instalacja przeciwpożarowa przeprowadzona w rurachz polipropylenu połączona jest z instalacją wody zimnej i nie spełnia norm pożarowych. Teren działki, na którym znajduje się budynek jest wygrodzony ogrodzeniem z elementów metalowych. Teren działki jest zazieleniony, z dużą ilością drzew. Na terenie posesji znajduje się droga dojazdowa do zaplecza kuchennego utwardzona kostką Bauma oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową a także plac zabaw dla dzieci. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: Powierzchnia nieruchomości – 14901 m2 Kubatura – 11333 m3 Powierzchnia użytkowa całego obiektu ~ 2800 m2 1) Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Grossów”. 2. W ramach planowanych prac przewiduje się: 1) dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez: montaż wind/windy, które obsługiwały będą wszystkie kondygnacje oraz wykonanie niezbędnych podjazdów/podnośników dla osób o ograniczonej mobilności, dostosowanie sanitariatów, 2) dostosowanie budynku do wymagań p.poż. (m.in. wydzielenie stref pożarowych, dróg oraz wyjść ewakuacyjnych, zastosowanie systemów ochrony przeciwpożarowej), 3) wykonanie nowych instalacji wewnętrznych budynku tj.: instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych, 4) termomodernizację budynku w tym m.in. wymianę okien i stolarki/ślusarki zewnętrznej, ocieplenie ścian, fundamentów, posadzek, stropodachu, przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, 5) inne roboty budowlano – montażowe umożliwiające pełną funkcjonalność pomieszczeń obiektu w tym sali gimnastycznej, 6) wykonanie wewnętrznych dróg i dojść do budynku, parkingu wraz z placem manewrowym, placu apelowego oraz wymiany ogrodzenia, 7) rewaloryzację terenu i zieleni w najbliższym otoczeniu budynku, 8) wykonanie nowego zjazdu z ulicy Dembińskiego wraz z uzupełnieniem zatoki postojowej na drodze publicznej. 9) wykonanie na terenie Ośrodka zewnętrznych sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej. 10) przewiduje się, możliwość wystąpienia prac uzupełniających, polegających na wykonaniu projektów przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w tym: – mapa do celów projektowych, -inwentaryzacja budynku wraz z instalacjami, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, – szczegółowa inwentaryzacja kominiarska (ekspertyza kominiarska), – ocena możliwości wykorzystania istniejących przyłączy, – inwentaryzacja zieleni, – ekspertyza pożarowa. b) Projekt koncepcyjny (3 egz.), w tym: – rzuty wszystkich kondygnacji (skala 1:200), – przekrój w miejscu lokalizacji nowej windy/wind (skala 1:200), – widoki elewacji (skala 1:200), – zagospodarowanie terenu (skala 1:500 lub 1:1000), c) Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in. : – ekspertyzę konstrukcyjną, – projekt zagospodarowania terenu, – projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny, – projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, – projekt drogowy zjazdu, – projekt technologii kuchni, – informację BIOZ d) Scenariusz pożarowy (5 egz.) e) Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym: -projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in. projekt drogi i dojścia do budynku, projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz mała architektura). -projekt architektury (w tym również projekt rozbiórek). -projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obiektu i nauczania – odpowiedni dobór kolorystyki, zapewnienie ergonomicznych rozwiązań, itp.) -projekt konstrukcyjny. -projekt instalacji sanitarnych, w tym: • projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacje p.poż; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), • projekt instalacji centralnego ogrzewania, • projekt węzła cieplnego wraz z automatyką, • projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z automatyką – klimatyzacja w serwerowni, wentylacja mechaniczna zgodnie z przepisami (w niezbędnych pomieszczeniach), • projekt wewnętrznej instalacji gazowej, • projekt zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa i sanitarna), -projekt instalacji elektrycznych, w tym: • sporządzenie bilansu mocy wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • instalacja systemu kompensacji mocy biernej, • wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja oświetlenia zewnętrznego (oświetlenie parkowe i oświetlenie boiska), • instalacja gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych sieci komputerowej, • instalacje elektryczne węzła cieplnego, • instalacja odgromowa, • instalacja połączeń wyrównawczych. -projekt instalacji teletechnicznych, w tym: • systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż. wynikające z ekspertyzy pożarowej oraz postanowienia MKPSP, • instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, • system CCTV (monitoring IP), • system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu, • instalacja wideodomofonowa, • system przyzywowy dla niepełnosprawnych, • projekt przyłącza teletechnicznego, • instalacja RTV. -projekt drogowy zjazdu wraz z uzupełnieniem zatoki postojowej, -projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku, parkingu wraz z placem manewrowym oraz placu apelowego, – projekt ogrodzenia. -projekt boiska wielofunkcyjnego (wraz z oświetleniem, odwodnieniem i monitoringiem). f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. (5 egz.), g) Przedmiary robót (2 egz.), h) Kosztorysy inwestorskie (2 egz.), i) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (2 egz.). j) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją w zakresie Przedmiotu Zamówienia. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2018/luty/291_2018.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 2017r. Dostęp online: http://www.miir.gov.pl/media/51693/Standardy_Dostepnosci.pdf * Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012 r.) 4. Dokumentację projektowo – przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe, projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekty wykonawcze i scenariusz pożarowy w formacie: (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*doc.) – dla tekstu Wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie (*.ath), c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w programie WORD lub kompatybilnym – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową. Forma elektroniczna musi zawierać strony dokumentacji projektowej z podpisami i pieczątkami właściwych osób i organów urzędowych, umieszczone w trakcie opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania ww. opracowań. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie – do dnia 15.12.2019 r., w tym: 1) Zakończenie dokumentacji projektowo-przetargowej, o której mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt 1) SIWZ – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. a) SIWZ, – projektu koncepcyjnego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. b) SIWZ, b) w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. c) SIWZ, – scenariusza pożarowego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. d) SIWZ, c) w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia– o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. e) – i) SIWZ, 2) Zakończenie nadzorów autorskich, o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt 2) SIWZ – termin świadczenia nadzorów autorskich będzie określony aneksem do umowy w terminie do dnia 15.12.2019 r. w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych i będzie wynosił nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 14 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2018  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 590615.82  Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: SAWA-TECH PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Email wykonawcy: sawa-tech@post.pl  Adres pocztowy: Ul.Mesyńska 20  Kod pocztowy: 02-761  Miejscowość: Warszawa  Kraj/woj.: mazowieckie  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 555025.20  Oferta z najniższą ceną/kosztem 272568.00  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 555025.20  Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

           

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: M. Czerniawska - 27 lipca 2018 godz 12:21
Ostatnia aktualizacja: M. Czerniawska - 9 października 2018 godz 9:36