niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 593205-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
  Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pok. 35.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/8/DZP-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i przetargowej, na podstawie której możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowej modernizacji części A, B i C istniejącego budynku Instytutu Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie. 1. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 18, 15/3 i 31/2 z obrębu 5-06-01, które zlokalizowane są w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy Placu Trzech Krzyży 4/6. 2. Charakterystyka budynku: Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego położony jest przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 i przeznaczony do pełnienia funkcji specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego z miejscami noclegowymi, w ramach którego działają: zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wwrd), szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i szkoły ponadpodstawowe tj. liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia i szkoła przystosowania do pracy. Instytut Głuchoniemych w kręgach edukacyjnych posiada miano wiodącej placówki, wyspecjalizowanej w ofercie skierowanej do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych – niesłyszących i słabosłyszących, w tym z dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi i wadami słuchu i mowy. Instytut jest największym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Warszawie, jego oferta skierowana jest do osób od urodzenia (po stwierdzeniu wady słuchu) do 24 roku życia. Poza działalnością statutową Instytut prowadzi szereg działań społecznych i kulturalnych, między innymi poprzez organizację konferencji naukowych, przeglądów teatrów szkolnych oraz udostępnianie auli na spotkania organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, władze oświatowe m.st. Warszawy oraz głuchych absolwentów Instytutu. Działania te wpływają na integrowanie się środowiska Głuchych z całej Polski, a także spoza kraju. Budynek Instytutu Głuchoniemych powstał na przełomie XVIII i XIX w, od początku z przeznaczeniem na Instytut Głuchoniemych. W czasie II Wojny Światowej został całkowicie zniszczony i po 1945 r. odbudowany. Obiekt Instytutu jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków m.st. Warszawy pod numerem A- 587/1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1965 r. Ponadto obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-586. Budynek Instytutu Głuchoniemych składa się z czterech segmentów, oznaczonych jako A, B, C i D. Wyposażone są one w instalacje: wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną zewnętrznie, elektroenergetyczną, teletechniczną, instalację gazową zasilającą kuchnię, wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną: w auli (część C budynku IG) i w podziemiach części D, instalację odgromową, instalację hydrantową w części D i fragmentarycznie w części C i A, oświetlenie awaryjne w części D, C i fragmentarycznie w A, monitoring budynku. W roku 2013 w części D zakończono roboty budowlane obejmujące m.in. przebudowę i modernizację wszystkich pomieszczeń a także wymianę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, teletechnicznej, budowę wiatrołapu od strony podwórka. W części C –zmodernizowano aulę, m.in. w zakresie wymiany podłóg i drzwi, wykonano wewnętrzną instalację c.o. i c.t, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną, instalację SAP i oddymiania. W roku 2014 wykonano szereg innych robót remontowych w obrębie części A, B i C budynku, obejmujących między innymi: izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, remont murków oporowych i studzienek doświetlających, przebudowę schodów do bloku żywienia, magazynów, archiwum i węzła cieplnego, modernizację systemu zaopatrzenia w wodę instalacji hydrantowej, wykonanie obudowy ognioodpornej zestawu hydroforowego wraz z agregatem prądotwórczym, przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w piwnicach i inne. 3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku Instytutu Głuchoniemych: a) Część główna A: Część budynku równoległa do linii zabudowy Pl. Trzech Krzyży z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 400 m2 – pow. wewnętrzna netto – ok. 1.100 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 4 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 b) Część B Segment przylegający do części A od strony północnej, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 425 m2 – pow. wewnętrzna netto – ok. 1.000 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 c) Część C Segment przylegający do części A od strony południowej z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 600 m2 – pow. wewnętrzna netto – ok. 1.600 m2 – Ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – Ilość kondygnacji podziemnych – 1 d) Część D Część D stanowi przedłużenie części C wzdłuż wschodniej pierzei Placu Trzech Krzyży, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 300 m2 – pow. wewnętrzna netto – ok. 700 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 Uwaga: tę część budynku należy ująć w dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów oraz w zakresie zintegrowania wszystkich instalacji i komunikacji pomiędzy częściami D i C Instytutu. Kubatura cz. A, B, C, – ok. 23.123 m3 4. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 19.07.2019 r. poz. 9005. 5. W ramach planowanych prac modernizacyjnych przewiduje się m.in.: 1) Przebudowę układu funkcjonalnego budynku w jego części A, B i C, obejmującą wszystkie kondygnacje nadziemne i kondygnację podziemną a także poddasze, w efekcie której możliwe będzie zorganizowanie specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w sposób uwzględniający specyfikę ich niepełnosprawności oraz z podziałem na część przeznaczoną dla dzieci młodszych (przedszkole, szkoła podstawowa do klasy VI włącznie) i część przeznaczoną dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych (klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe). 2) Zamawiający oczekuje, że po modernizacji możliwa będzie organizacja Instytutu Głuchoniemych zgodnie z wytycznymi, które zostały zawarte w Załączniku nr 4. 3) Możliwość realizacji funkcji użytkowych w podpiwniczeniu oraz na poddaszu budynku, a także możliwość niewielkiej rozbudowy budynku w rejonie strefy wejściowej od strony wschodniej. 4) Możliwość przeprowadzenia niezbędnych prac w części D w zakresie dostosowania tej części budynku do obowiązujących przepisów oraz zintegrowania wszystkich instalacji i komunikacji pomiędzy częściami D i C Instytutu. 5) Pozostawienie w obiekcie IG miejsc noclegowych, dla których zostanie podwyższony standard zamieszkania m.in. poprzez likwidację pokoi przejściowych, urządzenie sanitariatów przy pokojach wychowanków oraz zaplanowanie pomieszczeń wspólnych zgodnie z wymogami przepisów dotyczących oświaty (m.in. świetlice, miejsca przygotowania posiłków, pralnia dla uczniów itd.). Przestrzeń przeznaczona na miejsca noclegowe powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający podział na płeć oraz grupy wiekowe (przedszkolaki, dzieci młodsze do VI klasy SP włącznie, dzieci starsze). 6) Przebudowę przestrzeni administracyjnych i technicznych oraz zaplecza socjalnego dla pracowników, w tym również pokoju nauczycielskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji tych pomieszczeń. 7) Przebudowę bloku żywienia (z uwzględnieniem systemu HACCP). 8) Modernizację niezbędnych instalacji wewnętrznych (w tym m.in. instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji wodno – kanalizacyjnej, co, wentylacji, instalacji gazowej). 9) Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, lub uzyskanie niezbędnych odstępstw od tych przepisów. 10) Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie dla osób słabosłyszących i niesłyszących. 11) Zamknięcie przejazdu bramnego i włączenie jego przestrzeni do funkcji użytkowych budynku. 12) Kompleksowy remont elewacji budynku wraz z wymianą okien w niezbędnym zakresie – w ostatnim etapie modernizacji. 13) Wykonanie niezbędnych: nowych warstw posadzkowych na kondygnacjach użytkowych. 14) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Instytutu Głuchoniemych na cele rekreacyjne i użytkowe, w tym również wykonanie wszelkich niezbędnych dojazdów, dojść, placów i parkingów. Zapewnienia podstawowej obsługi komunikacyjnej od strony ul. Konopnickiej. 15) Zamawiający oczekuje, że w dokumentacji projektowej zostanie pozostawiona rezerwa terenu przeznaczona pod budowę hali sportowej, zgodnie z zapisami mpzp. 16) 14) Remont i naprawa ogrodzenia od strony Placu Trzech Krzyży. 17) 15) Zamawiający oczekuje opracowania projektu, który umożliwi wykonanie robót budowlanych w całości lub z podziałem na etapy – decyzja zostanie podjęta po opracowaniu przez projektanta analizy skutków etapowania inwestycji. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: a) Analizę skutków etapowania inwestycji w ujęciu/aspekcie finansowym, terminowym, funkcjonowania Instytutu Głuchoniemych (w tym w szczególności: szkoły, internatu) w czasie trwania robót budowlanych w tym bezpieczeństwa użytkowania w czasie trwania robót budowlanych, możliwości uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie na zrealizowane etapy, w tym odbiorów przez Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną (3 egz.). b) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ( 5 egz.), w tym: – projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych, – projekt gospodarki zielenią istniejącą i projekt zieleni w tym również inwentaryzacja zieleni, – ekspertyzę techniczną, – projekt budowlany architektoniczny – projekt budowlany konstrukcyjny, – projekty budowlane instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, – projekt technologii kuchni, – informację BIOZ. c) Scenariusz pożarowy (5 egz.). W przypadku braku możliwości zaprojektowania budynku zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej – wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem postanowienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej odstępstw od warunków ochrony p.poż. d) Programy prac konserwatorskich (w zakresie elewacji, holu i głównej klatki schodowej, żeliwnych schodów w bibliotece, posadzki w bibliotece-archiwum, ogrodzenia i bramy wjazdowej od strony Placu Trzech Krzyży) poprzedzone wykonaniem badań stratygraficznych (na elewacjach, ogrodzeniu oraz wewnątrz budynku) (5 egz.) Programy prac konserwatorskich powinny określać stan zachowania elementów, których dotyczą, a także wynikający z niego sposób postępowania, w tym metody i technologie niezbędne do wykonania prac. W programach prac konserwatorskich powinny zostać uwzględnione m.in. następujące założenia: – naprawa tynków znajdujących się na elewacjach, w holu i w głównej klatce schodowej, przy użyciu materiałów możliwie bliskich istniejącym, z przywróceniem oryginalnego wyglądu (faktura, materiał, kolor), – zastosowanie tynków barwionych w masie lub malowanie (w pierwotnej kolorystyce), w zależności od wyników badan stratygraficznych, – odtworzenie brakujących fragmentów wystroju sztukatorskiego na podstawie zachowanych oryginalnych elementów, przy użyciu materiałów analogicznych do istniejących, z przywróceniem oryginalnego wyglądu (rysunek, faktura, kolorystka), – przeprowadzenie konserwacji piaskowcowych okładzin ogrodzenia i bramy, – wykonanie konserwacji lastrykowych schodów prowadzących do budynku oraz lastrykowej posadzki holi i klatki schodowej, poprzez usunięcie wtórnych uzupełnień oraz fachowe uzupełnienie ubytków w nawiązaniu do oryginału, – przeprowadzenie zachowawczego remontu żeliwnych schodów znajdujących się w bibliotece oraz ogrodzenia budynku, poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi oraz malowanie w pierwotnej kolorystyce, – wykonanie konserwacji posadzki w bibliotece-archiwum, – zaprojektowanie nowych, współgrających z charakterem obiektu poręczy schodków prowadzących do klatek schodowych oraz murku oporowego od strony dziedzińca. Badania stratygraficzne powinny obejmować następujące partie budynku: – elewacje – odkrywki powinny zostać wykonane na gładkich partiach tynków oraz detalu architektonicznym, takim jak opaski wokół okien, boniowane partie elewacji, gzymsy nadokienne, gzymsy kordonowe i wieńczące, – ogrodzenie oraz żeliwne schody w bibliotece, – ściany, sklepienia, kolumny, filary i balustrady w holu i głównej klatce schodowej. e) Wykonanie projektów wykonawczych, uszczegółowiających projekt budowlany (5 egz.), w tym: – Projekt zagospodarowania terenu. – Projekt architektoniczny (w tym również projekt rozbiórek). – Projekt architektury wnętrz wraz z książką pomieszczeń w tym m.in. • aranżacja wnętrz wraz z wizualizacją 3D. Wizualizację należy wykonać dla 5 charakterystycznych pomieszczeń, • zestawienie i charakterystyka pierwszego wyposażenia, wraz z analizą istniejącego wyposażenia do wykorzystania, • kolorystyka wnętrz i pierwszego wyposażenia, • opis materiałów wykończeniowych, – Projekt konstrukcyjny. – Projekt instalacji sanitarnych, w tym: • projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacje p.poż.; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), • projekt instalacji centralnego ogrzewania, • projekt węzła cieplnego wraz z automatyką, • projekt wentylacji mechanicznej z instalacją chłodniczą zgodnie z przepisami w niezbędnych pomieszczeniach, • projekt instalacji gazowej, • projekt zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa i sanitarna), • projekty instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych (np. serwerowni, rozdzielni elektrycznej), • projekt przyłączy kanalizacji deszczowej. – Projekt instalacji elektrycznych, w tym: • sporządzenie bilansu mocy, • wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja oświetlenia zewnętrznego, • instalacja gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych sieci komputerowej, • instalacja odgromowa, • instalacja połączeń wyrównawczych. – Projekt instalacji teletechnicznych, w tym: • instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, • system CCTV (monitoring IP), • system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu, • instalacja wideodomofonowa, • instalacja RTV, • systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi postanowieniami PSP, z uwzględnieniem specyfiki użytkowania przez osoby niesłyszące lub słabo słyszące w tym matryca sterowań SSP • system przyzywowy dla niepełnosprawnych, • system pętli indukcyjnych, • projekt przyłącza teletechnicznego. – Projekt zieleni oraz gospodarki drzewostanem (w tym również inwentaryzacja zieleni). – Projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku oraz innych nawierzchni utwardzonych (w tym m.in. parkingów). – Projekt elementów małej architektury. f) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 5 egz. g) Wykonanie przedmiarów robót (2 egz.) h) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. i) Wizualizacja budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z otaczającym go terenem – 3 ujęcia, każde w formacie pdf, jpg oraz tif – na potrzeby tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m) – 1 egz. j) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnienia dokumentacji umożliwiające m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) analiza skutków etapowania inwestycji, projekty budowlane, scenariusz pożarowy, programy prac konserwatorskich i projekty wykonawcze w formacie *.dwg/*.dxf oraz *.pdf – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie (*.ath) oraz (*.pdf) c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORLD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf) oraz PDF d) wizualizacja budynku Głuchoniemych wraz z otaczającym go terenem – w formacie pdf, jpg oraz tif (wizualizacja tylko w wersji elektronicznej – na potrzeby tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m). 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). Zakres rzeczowy dokumentacji w formie papierowej ma być zgodny z zakresem rzeczowym zawartym we wszystkich formach w wersji elektronicznej, przy czym dokumenty w formacie (*.pdf) będą zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Szczegółowy zakres prac projektowych niezbędnych do wykonania określają niżej wymienione dokumenty: a) Wytyczne dotyczące modernizacji Instytutu Głuchoniemych, b) Statut Instytutu Głuchoniemych, c) Rzuty i przekroje Instytutu Głuchoniemych – stan z 2015 r., d) Mapa do celów projektowych – stan z 2017 r. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl /NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf c) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.); 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej – w terminie do 365 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 210 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – analizy skutków etapowania inwestycji, – projektu budowlanego, – scenariusza pożarowego, – programów prac konserwatorskich, b) w terminie do 335 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – projektów wykonawczych, – Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), – wizualizacji budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z otaczającym terenem, c) w terminie do 365 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – przedmiarów robót, – kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia, 3. Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – 15.12.2022 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich może ulec zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71221000-3
71320000-7
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W ramach zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. przewiduje się wykonanie projektu przyłączy kanalizacji sanitarnej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej lub projektowej i przetargowej na przebudowę2 lub remont3 obiektu zabytkowego4 użyteczności publicznej5 o powierzchni użytkowej co najmniej 1.500 m2 każdy, b) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej lub projektowej i przetargowej na przebudowę2 lub remont3 budynku użyteczności publicznej5 o wartości zamówienia co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy) brutto6. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ukończyli Wydział Ogrodniczy w zakresie Kształtowania Terenów Zieleni albo wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie terenów zielonych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3) Uwaga: 1 Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 2 Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. 3 Przez remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 4 Przez „obiekt zabytkowy” Zamawiający rozumie – obiekt wpisany do rejestru zabytków. 5 Przez „obiekt użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie obiekt przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny obiekt przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za obiekt użyteczności publicznej uznaje się także obiekt biurowy i socjalny. 6 W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.2) Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.) *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Rozdz. VII pkt 1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie w opracowaniu projektów dla budynków o specjalnym przeznaczeniu 20,00
Doświadczenie w opracowaniu projektów dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-20, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”. (Nr procedury: RZP-II-WI/8/DZP-1/2019), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostępnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 1a do SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp. – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków  udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług –pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór Umowy – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Wytyczne dotyczące modernizacji Instytutu Głuchoniemych – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Statut Instytutu Głuchoniemych – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Rzuty i przekroje Instytutu Głuchoniemych – stan z 2015 r. – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Mapa do celów projektowych – stan z 2017 r. – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 17.09.2019 r. – pytania i odpowiedzi dot. treści SIWZ – pobierz

dot. Pisma z dnia 17.09.2019 r. – Zmodyfikowane w dniu 17.09.2019 r. Załączniki do Umowy – pobierz

dot. Pisma z dnia 17.09.2019 r. – Załączniki od Nr 1 do Nr 8 do SIWZ w tym zmodyfikowany Zał. Nr 1a – w wersji edytowalnej – pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert

Nr sprawy:DZP-1.260.40.2019.                                                                                                      20 września 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/8/DZP-1/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – informuje, iż w dniu 20.09.2019 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 1 015 589,63 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto,  doświadczenie w opracowaniu projektów dla budynków
o specjalnym przeznaczeniu oraz doświadczenie w opracowaniu projektów dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Doświadczenie w opracowaniu projektów dla budynków o specjalnym przeznaczeniu Doświadczenie w opracowaniu projektów dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej
1. Zespół Projektowy Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 39

30-701 Kraków

681 189,99 zł a)  w branży architektonicznej 3 projektów

b)  w branży sanitarnej 3 projektów

c)  w branży elektrycznej 3 projektów

d)  w branży teletechnicznej 3 projektów

a)  w branży architektonicznej 2 projektów

b) w branży konstrukcyjno-budowlanej 2 projektów

c)  w branży sanitarnej 2 projektów

d) w branży elektrycznej 2 projektów

e)  w branży teletechnicznej 2 projektów

2. Konsorcjum firm:

1)    DEMIURG Project S.A.

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań – lider konsorcjum

2)    DEMIURG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań

3)    Home of Houses Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dąbrowskiego 7

60-838 Poznań

920 851,81 zł a)    w branży architektonicznej 1 projektów

b)    w branży sanitarnej 1 projektów

c)    w branży elektrycznej 2 projektów

d)    w branży teletechnicznej 0 projektów

a)  w branży architektonicznej 1 projektów

b) w branży konstrukcyjno-budowlanej 1 projektów

c)  w branży sanitarnej 2 projektów

d) w branży elektrycznej 2 projektów

e)  w branży teletechnicznej 0 projektów

3. ADP SERVICE

Marek Mizeracki

ul. gen. Józefa Sowińskiego Nr 1

40-018 Katowice

1 010 965,00 zł a)    w branży architektonicznej 2 projekty

b)    w branży sanitarnej 2 projekty

c)    w branży elektrycznej 1 projekty

d)    w branży teletechnicznej 1 projekty

a)  w branży architektonicznej 2 projekty

b) w branży konstrukcyjno-budowlanej 2 projekty

c)  w branży sanitarnej 2 projekty

d) w branży elektrycznej 1 projekty

e)  w branży teletechnicznej 1 projekty

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 października 2019 r.    

Nr sprawy:DZP-1.260.40.2019

Nr procedury: RZP-II-WI/8/DZP-1/2019

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Zespół Projektowy Kontrapunkt Sp. z o.o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków  –  za cenę brutto 681 189,99 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.09.2019 r. do godz. 11:30 zostały złożone
3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

 • Oferta Nr 1 Wykonawcy: Zespół Projektowy Kontrapunkt Sp. z o.o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków;
 • Oferta Nr 2 Wykonawcy: Konsorcjum firm: DEMIURG Project S.A., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań, DEMIURG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
  Lubeckiego 2, 60-348 Poznań, Home of Houses Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dąbrowskiego 7, 60-838 Poznań;
 • Oferta Nr 3 Wykonawcy: ADP SERVICE Marek Mizeracki, ul. gen. Józefa Sowińskiego
  Nr 1, 40-018 Katowice;

 

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2 i Oferta Nr 3  – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 3
w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Doświadczenie w opracowaniu projektów dla budynków
o specjalnym przeznaczeniu”, „Doświadczenie w opracowaniu projektów dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Doświadczenie w opracowaniu projektów dla budynków o specjalnym przeznaczeniu

Ilość projektów – Ilość przyznanych punktów

Doświadczenie w opracowaniu projektów dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej

Ilość projektów – Ilość przyznanych punktów

Razem
1 681 189,99

——————  x 60 = 60,0

681 189,99

a)  3 projekty – 5 pkt.

b)  3 projekty – 5 pkt.

c)  3 projekty – 5 pkt.

d)  3 projekty – 5 pkt.

Łącznie 20 pkt.

a)  2 projekty – 4 pkt.

b) 2 projekty – 4 pkt.

c)  2 projekty – 4 pkt.

d) 0 projektów – 0 pkt.

e)  1 projekt – 2 pkt.

Łącznie 14 pkt.

94,0
2 681 189,99

——————  x 60 = 44,4

920 839,50

a)    1 projekt – 3 pkt.

b)    1 projekt – 3 pkt.

c)    2 projekty – 5 pkt.

d)    0 projektów – 0 pkt.

Łącznie 11 pkt.

a)  1 projekt – 2 pkt.

b) 1 projekt – 2 pkt.

c)  2 projekty – 4 pkt.

d) 2 projekty – 4 pkt.

e)  0 projektów – 0 pkt.

Łącznie 12 pkt.

67,4
3 681 189,99

——————  x 60 = 40,4

1 010 952,38

a)    2 projekty – 5 pkt.

b)    2 projekty – 5 pkt.

c)    1 projekt – 3 pkt.

d)    1 projekt – 3 pkt.

Łącznie 16 pkt.

a)  2 projekty – 4 pkt.

b) 2 projekty – 4 pkt.

c)  1 projekt – 2 pkt.

d) 0 projektów – 0 pkt.

e)  0 projektów – 0 pkt.

Łącznie 10 pkt.

66,4
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510252049-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 593205-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.

Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/8/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i przetargowej, na podstawie której możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowej modernizacji części A, B i C istniejącego budynku Instytutu Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie. 1. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 18, 15/3 i 31/2 z obrębu 5-06-01, które zlokalizowane są w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy Placu Trzech Krzyży 4/6. 2. Charakterystyka budynku: Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego położony jest przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 i przeznaczony do pełnienia funkcji specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego z miejscami noclegowymi, w ramach którego działają: zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wwrd), szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i szkoły ponadpodstawowe tj. liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia i szkoła przystosowania do pracy. Instytut Głuchoniemych w kręgach edukacyjnych posiada miano wiodącej placówki, wyspecjalizowanej w ofercie skierowanej do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych – niesłyszących i słabosłyszących, w tym z dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi i wadami słuchu i mowy. Instytut jest największym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Warszawie, jego oferta skierowana jest do osób od urodzenia (po stwierdzeniu wady słuchu) do 24 roku życia. Poza działalnością statutową Instytut prowadzi szereg działań społecznych i kulturalnych, między innymi poprzez organizację konferencji naukowych, przeglądów teatrów szkolnych oraz udostępnianie auli na spotkania organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, władze oświatowe m.st. Warszawy oraz głuchych absolwentów Instytutu. Działania te wpływają na integrowanie się środowiska Głuchych z całej Polski, a także spoza kraju. Budynek Instytutu Głuchoniemych powstał na przełomie XVIII i XIX w, od początku z przeznaczeniem na Instytut Głuchoniemych. W czasie II Wojny Światowej został całkowicie zniszczony i po 1945 r. odbudowany. Obiekt Instytutu jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków m.st. Warszawy pod numerem A- 587/1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1965 r. Ponadto obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-586. Budynek Instytutu Głuchoniemych składa się z czterech segmentów, oznaczonych jako A, B, C i D. Wyposażone są one w instalacje: wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną zewnętrznie, elektroenergetyczną, teletechniczną, instalację gazową zasilającą kuchnię, wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną: w auli (część C budynku IG) i w podziemiach części D, instalację odgromową, instalację hydrantową w części D i fragmentarycznie w części C i A, oświetlenie awaryjne w części D, C i fragmentarycznie w A, monitoring budynku. W roku 2013 w części D zakończono roboty budowlane obejmujące m.in. przebudowę i modernizację wszystkich pomieszczeń a także wymianę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, teletechnicznej, budowę wiatrołapu od strony podwórka. W części C –zmodernizowano aulę, m.in. w zakresie wymiany podłóg i drzwi, wykonano wewnętrzną instalację c.o. i c.t, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną, instalację SAP i oddymiania. W roku 2014 wykonano szereg innych robót remontowych w obrębie części A, B i C budynku, obejmujących między innymi: izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, remont murków oporowych i studzienek doświetlających, przebudowę schodów do bloku żywienia, magazynów, archiwum i węzła cieplnego, modernizację systemu zaopatrzenia w wodę instalacji hydrantowej, wykonanie obudowy ognioodpornej zestawu hydroforowego wraz z agregatem prądotwórczym, przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w piwnicach i inne. 3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku Instytutu Głuchoniemych: a) Część główna A: Część budynku równoległa do linii zabudowy Pl. Trzech Krzyży z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 400 m2 – pow. wewnętrzna netto – ok. 1.100 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 4 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 b) Część B Segment przylegający do części A od strony północnej, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 425 m2 – pow. wewnętrzna netto – ok. 1.000 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 c) Część C Segment przylegający do części A od strony południowej z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 600 m2 – pow. wewnętrzna netto – ok. 1.600 m2 – Ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – Ilość kondygnacji podziemnych – 1 d) Część D Część D stanowi przedłużenie części C wzdłuż wschodniej pierzei Placu Trzech Krzyży, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 300 m2 – pow. wewnętrzna netto – ok. 700 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 Uwaga: tę część budynku należy ująć w dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów oraz w zakresie zintegrowania wszystkich instalacji i komunikacji pomiędzy częściami D i C Instytutu. Kubatura cz. A, B, C, – ok. 23.123 m3 4. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 19.07.2019 r. poz. 9005. 5. W ramach planowanych prac modernizacyjnych przewiduje się m.in.: 1) Przebudowę układu funkcjonalnego budynku w jego części A, B i C, obejmującą wszystkie kondygnacje nadziemne i kondygnację podziemną a także poddasze, w efekcie której możliwe będzie zorganizowanie specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w sposób uwzględniający specyfikę ich niepełnosprawności oraz z podziałem na część przeznaczoną dla dzieci młodszych (przedszkole, szkoła podstawowa do klasy VI włącznie) i część przeznaczoną dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych (klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe). 2) Zamawiający oczekuje, że po modernizacji możliwa będzie organizacja Instytutu Głuchoniemych zgodnie z wytycznymi, które zostały zawarte w Załączniku nr 4. 3) Możliwość realizacji funkcji użytkowych w podpiwniczeniu oraz na poddaszu budynku, a także możliwość niewielkiej rozbudowy budynku w rejonie strefy wejściowej od strony wschodniej. 4) Możliwość przeprowadzenia niezbędnych prac w części D w zakresie dostosowania tej części budynku do obowiązujących przepisów oraz zintegrowania wszystkich instalacji i komunikacji pomiędzy częściami D i C Instytutu. 5) Pozostawienie w obiekcie IG miejsc noclegowych, dla których zostanie podwyższony standard zamieszkania m.in. poprzez likwidację pokoi przejściowych, urządzenie sanitariatów przy pokojach wychowanków oraz zaplanowanie pomieszczeń wspólnych zgodnie z wymogami przepisów dotyczących oświaty (m.in. świetlice, miejsca przygotowania posiłków, pralnia dla uczniów itd.). Przestrzeń przeznaczona na miejsca noclegowe powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający podział na płeć oraz grupy wiekowe (przedszkolaki, dzieci młodsze do VI klasy SP włącznie, dzieci starsze). 6) Przebudowę przestrzeni administracyjnych i technicznych oraz zaplecza socjalnego dla pracowników, w tym również pokoju nauczycielskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji tych pomieszczeń. 7) Przebudowę bloku żywienia (z uwzględnieniem systemu HACCP). 8) Modernizację niezbędnych instalacji wewnętrznych (w tym m.in. instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji wodno – kanalizacyjnej, co, wentylacji, instalacji gazowej). 9) Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, lub uzyskanie niezbędnych odstępstw od tych przepisów. 10) Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie dla osób słabosłyszących i niesłyszących. 11) Zamknięcie przejazdu bramnego i włączenie jego przestrzeni do funkcji użytkowych budynku. 12) Kompleksowy remont elewacji budynku wraz z wymianą okien w niezbędnym zakresie – w ostatnim etapie modernizacji. 13) Wykonanie niezbędnych: nowych warstw posadzkowych na kondygnacjach użytkowych. 14) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Instytutu Głuchoniemych na cele rekreacyjne i użytkowe, w tym również wykonanie wszelkich niezbędnych dojazdów, dojść, placów i parkingów. Zapewnienia podstawowej obsługi komunikacyjnej od strony ul. Konopnickiej. 15) Zamawiający oczekuje, że w dokumentacji projektowej zostanie pozostawiona rezerwa terenu przeznaczona pod budowę hali sportowej, zgodnie z zapisami mpzp. 16) 14) Remont i naprawa ogrodzenia od strony Placu Trzech Krzyży. 17) 15) Zamawiający oczekuje opracowania projektu, który umożliwi wykonanie robót budowlanych w całości lub z podziałem na etapy – decyzja zostanie podjęta po opracowaniu przez projektanta analizy skutków etapowania inwestycji. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: a) Analizę skutków etapowania inwestycji w ujęciu/aspekcie finansowym, terminowym, funkcjonowania Instytutu Głuchoniemych (w tym w szczególności: szkoły, internatu) w czasie trwania robót budowlanych w tym bezpieczeństwa użytkowania w czasie trwania robót budowlanych, możliwości uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie na zrealizowane etapy, w tym odbiorów przez Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną (3 egz.). b) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ( 5 egz.), w tym:  projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych,  projekt gospodarki zielenią istniejącą i projekt zieleni w tym również inwentaryzacja zieleni,  ekspertyzę techniczną,  projekt budowlany architektoniczny  projekt budowlany konstrukcyjny,  projekty budowlane instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne,  projekt technologii kuchni,  informację BIOZ. c) Scenariusz pożarowy (5 egz.). W przypadku braku możliwości zaprojektowania budynku zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej – wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem postanowienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej odstępstw od warunków ochrony p.poż. d) Programy prac konserwatorskich (w zakresie elewacji, holu i głównej klatki schodowej, żeliwnych schodów w bibliotece, posadzki w bibliotece-archiwum, ogrodzenia i bramy wjazdowej od strony Placu Trzech Krzyży) poprzedzone wykonaniem badań stratygraficznych (na elewacjach, ogrodzeniu oraz wewnątrz budynku) (5 egz.) Programy prac konserwatorskich powinny określać stan zachowania elementów, których dotyczą, a także wynikający z niego sposób postępowania, w tym metody i technologie niezbędne do wykonania prac. W programach prac konserwatorskich powinny zostać uwzględnione m.in. następujące założenia:  naprawa tynków znajdujących się na elewacjach, w holu i w głównej klatce schodowej, przy użyciu materiałów możliwie bliskich istniejącym, z przywróceniem oryginalnego wyglądu (faktura, materiał, kolor),  zastosowanie tynków barwionych w masie lub malowanie (w pierwotnej kolorystyce), w zależności od wyników badan stratygraficznych,  odtworzenie brakujących fragmentów wystroju sztukatorskiego na podstawie zachowanych oryginalnych elementów, przy użyciu materiałów analogicznych do istniejących, z przywróceniem oryginalnego wyglądu (rysunek, faktura, kolorystka),  przeprowadzenie konserwacji piaskowcowych okładzin ogrodzenia i bramy,  wykonanie konserwacji lastrykowych schodów prowadzących do budynku oraz lastrykowej posadzki holi i klatki schodowej, poprzez usunięcie wtórnych uzupełnień oraz fachowe uzupełnienie ubytków w nawiązaniu do oryginału,  przeprowadzenie zachowawczego remontu żeliwnych schodów znajdujących się w bibliotece oraz ogrodzenia budynku, poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi oraz malowanie w pierwotnej kolorystyce,  wykonanie konserwacji posadzki w bibliotece-archiwum,  zaprojektowanie nowych, współgrających z charakterem obiektu poręczy schodków prowadzących do klatek schodowych oraz murku oporowego od strony dziedzińca. Badania stratygraficzne powinny obejmować następujące partie budynku:  elewacje – odkrywki powinny zostać wykonane na gładkich partiach tynków oraz detalu architektonicznym, takim jak opaski wokół okien, boniowane partie elewacji, gzymsy nadokienne, gzymsy kordonowe i wieńczące,  ogrodzenie oraz żeliwne schody w bibliotece,  ściany, sklepienia, kolumny, filary i balustrady w holu i głównej klatce schodowej. e) Wykonanie projektów wykonawczych, uszczegółowiających projekt budowlany (5 egz.), w tym:  Projekt zagospodarowania terenu.  Projekt architektoniczny (w tym również projekt rozbiórek).  Projekt architektury wnętrz wraz z książką pomieszczeń w tym m.in. • aranżacja wnętrz wraz z wizualizacją 3D. Wizualizację należy wykonać dla 5 charakterystycznych pomieszczeń, • zestawienie i charakterystyka pierwszego wyposażenia, wraz z analizą istniejącego wyposażenia do wykorzystania, • kolorystyka wnętrz i pierwszego wyposażenia, • opis materiałów wykończeniowych,  Projekt konstrukcyjny.  Projekt instalacji sanitarnych, w tym: • projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacje p.poż.; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), • projekt instalacji centralnego ogrzewania, • projekt węzła cieplnego wraz z automatyką, • projekt wentylacji mechanicznej z instalacją chłodniczą zgodnie z przepisami w niezbędnych pomieszczeniach, • projekt instalacji gazowej, • projekt zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa i sanitarna), • projekty instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych (np. serwerowni, rozdzielni elektrycznej), • projekt przyłączy kanalizacji deszczowej.  Projekt instalacji elektrycznych, w tym: • sporządzenie bilansu mocy, • wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja oświetlenia zewnętrznego, • instalacja gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych sieci komputerowej, • instalacja odgromowa, • instalacja połączeń wyrównawczych.  Projekt instalacji teletechnicznych, w tym: • instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, • system CCTV (monitoring IP), • system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu, • instalacja wideodomofonowa, • instalacja RTV, • systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi postanowieniami PSP, z uwzględnieniem specyfiki użytkowania przez osoby niesłyszące lub słabo słyszące w tym matryca sterowań SSP • system przyzywowy dla niepełnosprawnych, • system pętli indukcyjnych, • projekt przyłącza teletechnicznego.  Projekt zieleni oraz gospodarki drzewostanem (w tym również inwentaryzacja zieleni).  Projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku oraz innych nawierzchni utwardzonych (w tym m.in. parkingów).  Projekt elementów małej architektury. f) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 5 egz. g) Wykonanie przedmiarów robót (2 egz.) h) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. i) Wizualizacja budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z otaczającym go terenem – 3 ujęcia, każde w formacie pdf, jpg oraz tif – na potrzeby tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m) – 1 egz. j) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnienia dokumentacji umożliwiające m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) analiza skutków etapowania inwestycji, projekty budowlane, scenariusz pożarowy, programy prac konserwatorskich i projekty wykonawcze w formacie *.dwg/*.dxf oraz *.pdf – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie (*.ath) oraz (*.pdf) c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORLD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf) oraz PDF d) wizualizacja budynku Głuchoniemych wraz z otaczającym go terenem – w formacie pdf, jpg oraz tif (wizualizacja tylko w wersji elektronicznej – na potrzeby tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 2 x 3 m). 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). Zakres rzeczowy dokumentacji w formie papierowej ma być zgodny z zakresem rzeczowym zawartym we wszystkich formach w wersji elektronicznej, przy czym dokumenty w formacie (*.pdf) będą zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Szczegółowy zakres prac projektowych niezbędnych do wykonania określają niżej wymienione dokumenty: a) Wytyczne dotyczące modernizacji Instytutu Głuchoniemych, b) Statut Instytutu Głuchoniemych, c) Rzuty i przekroje Instytutu Głuchoniemych – stan z 2015 r., d) Mapa do celów projektowych – stan z 2017 r. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl /NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf c) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.); 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej – w terminie do 365 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 210 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie:  analizy skutków etapowania inwestycji,  projektu budowlanego,  scenariusza pożarowego,  programów prac konserwatorskich, b) w terminie do 335 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie:  projektów wykonawczych,  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  wizualizacji budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z otaczającym terenem, c) w terminie do 365 dni od dnia zawarcia umowy, wykonanie:  przedmiarów robót,  kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia, 3. Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – 15.12.2022 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich może ulec zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71320000-7, 71248000-8, 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 820189.45

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zespół Projektowy Kontrapunkt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Zabłocie 39

Kod pocztowy: 30-701

Miejscowość: Kraków

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 681189.99

Oferta z najniższą ceną/kosztem 681189.99

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1010952.38

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 5 września 2019 godz 15:26
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 21 listopada 2019 godz 14:29