niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 591509-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
  Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pok. 22.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione załączniki: 1) Załącznik Nr 1 – Zakres rzeczowy zamówienia – szkoła, przedszkole, 2) Załącznik Nr 2 – Rysunki. Część V: meble – przedszkole: Rysunki: B1.0, B1.6, B1.11. Część VI: meble na wymiar – przedszkole: Rysunki: B1.0, B1.6, B1.11, B2.4, B2.6, B2.7. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1) Część I: meble – szkoła, 2) Część II: – wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła, 3) Część III – rolety, 4) Część IV – maszyny sprzątające, 5) Część V – meble – przedszkole, 6) Część VI: – meble na wymiar – przedszkole, 7) Część VII – wyposażenie do rehabilitacji i terapii – przedszkole, 8) Część VIII – wyposażenie sanitariatów. 3. Termin wykonania zamówienia: Część I: meble – szkoła. rozpoczęcie: – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, zakończenie: – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, Część II: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła. rozpoczęcie: – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, zakończenie: – w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część III: rolety – rozpoczęcie: – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, zakończenie: – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Część IV: maszyny sprzątające – rozpoczęcie: – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, zakończenie: – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Część V: meble – przedszkole rozpoczęcie: – w terminie od dnia 05.11.2018 r., zakończenie: – w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część VI: meble na wymiar – przedszkole rozpoczęcie: – w terminie od dnia 05.11.2018 r. zakończenie: – w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część VII: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – przedszkole rozpoczęcie: – w terminie od dnia 05.11.2018r. zakończenie:- w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część VIII: wyposażenie sanitariatów rozpoczęcie: – w terminie od dnia 05.11.2018r. zakończenie: – w terminie do dnia 15.11.2018 r.

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39160000-1
38622000-1
39531000-3
30195900-1
37400000-2
37420000-8
37440000-4
39515410-2
42995000-7
39130000-2
39160000-1
38622000-1
39530000-6
30195900-1
39141000-2
39141200-4
39130000-2
39160000-1
37400000-2
37420000-8
37440000-4
44410000-7
39712300-9
39831700-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Część I: meble – szkoła – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy wyposażenia mebli o wartości zamówienia co najmniej 30.000,00 zł brutto** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); Część II: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy sprzętu sportowo/rehabilitacyjnego o wartości zamówienia co najmniej 40.000,00 zł brutto** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); Część III: rolety – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy rolet o wartości zamówienia co najmniej 80.000,00 zł brutto** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych); Część IV: maszyny sprzątające – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy urządzeń sprzątających; Część V: meble – przedszkole – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy wyposażenia mebli o wartości zamówienia co najmniej 150.000,00 zł brutto** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); Część VI: meble na wymiar – przedszkole – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy zabudowy/mebli na wymiar o wartości zamówienia co najmniej 50.000,00 zł brutto** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Część VII: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – przedszkole – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy sprzętu sportowo/rehabilitacyjnego o wartości zamówienia co najmniej 50.000,00 zł brutto** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Część VIII: wyposażenie sanitariatów – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy wyposażenia sanitariatów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem dostaw – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.3), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 5) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 12 wzoru umowy (dla każdej z części), stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-07-31, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: meble – szkoła,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I: meble – szkoła.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39160000-1, 38622000-1, 39531000-3, 30195900-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Części II: – wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2, 37420000-8, 37440000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: rolety

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III: – rolety.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39515410-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: maszyny sprzątające

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część IV: maszyny sprzątające.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42995000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: meble – przedszkole

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część: V: meble – przedszkole oraz Rysunki (Rysunek B1.0, B1.6, B1.11) – stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39160000-1, 38622000-1, 39530000-6, 30195900-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-11-05
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: meble na wymiar – przedszkole

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część VI: – meble na wymiar – przedszkole oraz Rysunki (Rysunek: B1.0, B1.6, B1.11, B2.4, B2.6, B2.7) – stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2, 39141200-4, 39130000-2, 39160000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-11-05
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – przedszkole

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część VII: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – przedszkole.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2, 37420000-8, 37440000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-11-05
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: wyposażenie sanitariatów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część VIII: wyposażenie sanitariatów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44410000-7, 39712300-9, 39831700-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-11-05
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia Część I – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia Część II – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia Część III – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia Część IV – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia Część V – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia Część VI – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia Część VII – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia Część VIII – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki dla Części V i VI – pobierz

 

 Informacja z otwarcia ofert

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018                                                                                                                                                                                                       `                                                                                                 31 lipca 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018. … . DK

                                                                              

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

             Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – informuje, iż w dniu 31.07.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 625 877,00 zł brutto w tym:

dla Części I – meble – szkoła – 30 420,36 zł brutto,

dla Części II – wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła – 46 489,82 zł brutto,

dla Części III – rolety – 178 368,41 zł brutto,

dla Części IV – maszyny sprzątające – 33 182,94 zł brutto,

dla Części V – meble – przedszkole  – 193 609,79 zł brutto,

dla Części VI – meble na wymiar – przedszkole – 64 019,66 zł brutto,

dla Część VII – wyposażenie do rehabilitacji i terapii – przedszkole – 56 363,52 zł brutto,

dla Części VIII – wyposażenie sanitariatów – 23 422,50 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okres gwarancji zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Część I

 

Część II

 

Część III

 

Część IV

Cena Okres gwarancji (w miesiącach) Cena Okres gwarancji (w miesiącach) Cena Okres gwarancji (w miesiącach) Cena Okres gwarancji (w miesiącach)
1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

 

47 110,23

 

 

60

 

 

———

 

 

—————-

 

 

———–

 

 

———–

 

 

———

 

 

————–

2 VISIOONE STUDIO

Justyna Bakuła

ul. Okocimska 4/8

01-114 Warszawa

 

 

————-

 

 

—————

 

 

—————-

 

 

—————

 

 

211 071,06

 

 

48

 

 

————–

 

 

—————-

3 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

 

 

36 936,63

 

 

48

 

 

48 049,21

 

 

24

 

 

130 262,61

 

 

24

 

 

32 294,88

 

 

36

4 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

 

 

—————-

 

 

—————-

 

 

—————-

 

 

—————-

 

 

—————-

 

 

—————–

 

 

————

 

 

—————-

5 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

 

 

31 358,85

 

 

60

 

 

—————-

 

 

————–

 

 

—————-

 

 

————–

 

 

————–

 

 

—————

6 „DORTEX” Firma Wielkobranżowa

Andrzej Zagończyk

ul. Warszawska 33

05-520 Konstancin-Jeziorna

 

 

 

—————-

 

 

 

—————-

 

 

 

 

—————-

 

 

 

—————

 

 

 

93 046,49

 

 

 

36

 

 

 

————-

 

 

 

—————-

7 OPREMA

Tomasz Turek

ul. Fryderyka Chopina 8a/7

42-480 Poręba

 

 

—————

 

 

—————

 

 

—————-

 

 

—————-

 

 

126 498,35

 

 

60

 

 

————-

 

 

—————

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Część V Część VI Część VII Część VIII
Cena Okres gwarancji (w miesiącach) Cena Okres gwarancji (w miesiącach) Cena Okres gwarancji (w miesiącach) Cena Okres gwarancji (w miesiącach)
1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

380 450,07 60 204 755,64 60  

 

———–

 

 

 

————–

 

 

———–

 

 

————–

2 VISIOONE STUDIO

Justyna Bakuła

ul. Okocimska 4/8

01-114 Warszawa

————– ————- ————– ————-  

 

————-

 

 

————

 

 

———-

 

 

————–

3 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

————– ———– 104 717,53 48  

 

 

————-

 

 

 

 

————–

 

 

 

75 268,62

 

 

 

36

4 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

————– ———— 128 511,63 60  

 

————–

 

 

 

———–

 

 

————

 

 

————

5 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

292 132,38 60 128 424,30 60  

 

—————

 

 

————-

 

 

————

 

 

————

6 „DORTEX” Firma Wielkobranżowa

Andrzej Zagończyk

ul. Warszawska 33

05-520 Konstancin-Jeziorna

————– ———- ————– ———–  

 

 

————-

 

 

 

 

———–

 

 

———–

 

 

 

———–

7 OPREMA

Tomasz Turek

ul. Fryderyka Chopina 8a/7

42-480 Poręba

————– ———– ————– ———–  

 

————-

 

 

 

———

 

 

 

———–

 

 

————-

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ VII

 

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018                                                       Warszawa, dnia 03 sierpnia 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ VII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części VII, ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11:30 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy Części I: meble – szkoła

 

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018                                                                            07 września 2018 r.                                        Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018..DK

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy Części I: meble – szkoła

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego” w Części I: meble – szkoła

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: meble – szkoła uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa za cenę brutto 31 358,85 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11:30 na
Część I: meble – szkoła zostały złożone 3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

2)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice;

3)   Oferta Nr 5 Wykonawcy: JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa.

Oferta Nr 1, Ofercie Nr 3 i Oferta Nr 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 5
w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
5 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

       31 358,85

————   x  60 = 60,0

31 358,85

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0
3 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

       31 358,85

————–  x 60 = 51,0

36 921,24

          48

—-  x 40 = 32,0

60

83,0
1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

31 358,85

————  x 60 = 39,9                       47 110,23

 

            60

—-  x 40 = 40,0

60

79,9

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 

dotyczy Części II: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła

 

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018                                                                            07 września 2018 r.                          

Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018..DK

 

                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
– 
dotyczy Części II: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego” w Części II: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 • Za najkorzystniejszą ofertę w Części II: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, Pokoju 8a/7,
  40-859 Katowice
  za cenę brutto 48 049,21 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11:30 na
Część II: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła została złożona 1 oferta, Oferta Nr 3  Wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice;

Oferta Nr 3 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena”
i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty  

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

       48 049,21

————–  x 60 = 60,0

48 049,21

          24

—-  x 40 = 40,0

24

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 

dotyczy Części III: rolety

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018                                                                            07 września 2018 r.                                      Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018..DK

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dotyczy Części III: rolety

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego : „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego” w Części III: rolety

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę w Części III: rolety uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę OPREMA Tomasz Turek, ul. Fryderyka Chopina 8a/7, 42-480 Poręba – za cenę brutto 126 484,58 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11:30 na
Część III: rolety zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)   Oferta Nr 2 Wykonawcy: VISIOONE STUDIO Justyna Bakuła, ul. Okocimska 4/8, 01-114 Warszawa;

2)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice;

3)   Oferta Nr 6 Wykonawcy: „DORTEX” Firma Wielkobranżowa Andrzej Zagończyk, ul. Warszawska 33, 05-520 Konstancin-Jeziorna;

4)   OPREMA Tomasz Turek, ul. Fryderyka Chopina 8a/7, 42-480 Poręba.

 

przy czym:

–  Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych;

–  Oferta Nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych;

Oferta Nr 3 i Oferta Nr 7 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana, Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 7 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
7 OPREMA

Tomasz Turek

ul. Fryderyka Chopina 8a/7

42-480 Poręba

       126 484,58

————–  x 60 = 60,0

126 484,58

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0
3 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

       126 484,58

————–  x 60 = 58,2

130 332,96

          24

—-  x 40 = 16,0

60

74,2

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dotyczy Części IV: maszyny sprzątające

 

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018                                                                            07 września 2018 r.                                     Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018..DK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dotyczy Części IV: maszyny sprzątające

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego
: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego” w Części IV: maszyny sprzątające

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 • Za najkorzystniejszą ofertę w Części IV: maszyny sprzątające uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice za cenę brutto 32 294,88 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11:30 na Część IV: maszyny sprzątające została złożona 1 oferta, Oferta Nr 3 Wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice;

Oferta Nr 3 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena”
i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

       32 294,88

————–  x 60 = 60,0

32 294,88

          36

—-  x 40 = 40,0

36

100,0

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 

dotyczy Części V: meble – przedszkole

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018                                                                            07 września 2018 r.                                     Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018..DK

 

                                      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy Części V: meble – przedszkole

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego : „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego” w Części V: meble – przedszkole

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 • Za najkorzystniejszą ofertę w Części V: meble – przedszkole uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa za cenę brutto 288 934,38 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11:30 na Część V: meble – przedszkole zostały złożone 2 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

2)   Oferta Nr 5 Wykonawcy: JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa.

Oferta Nr 1 i Oferta Nr 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 5 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
5 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

      288 934,38

————–  x 60 = 60,0

288 934,38

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0
1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

      288 934,38

————–  x 60 = 45,6

380 450,07

          60

—-  x 40 = 40,0

60

85,6

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy Części VI: meble na wymiar – przedszkole

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018                                                                            07 września 2018 r.                                     Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018..DK

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy Części VI: meble na wymiar – przedszkole

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego” w
 Części VI: meble na wymiar – przedszkole

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części VI: meble na wymiar – przedszkole uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice za cenę brutto 104 717,53 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11:30 na
Część VI: meble na wymiar – przedszkole zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

2)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice;

3)   Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

4)   Oferta Nr 5 Wykonawcy: JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa.

Oferta Nr 1, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4 i Oferta Nr 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4 i Ofercie Nr 5 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

      104 717,53

————–  x 60 = 60,0

104 717,53

          48

—-  x 40 = 32,0

60

92,0
5 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

      104 717,53

————–  x 60 = 48,9

128 424,30

          60

—-  x 40 = 40,0

60

88,9
4 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

      104 717,53

————–  x 60 = 48,9

128 511,63

          60

—-  x 40 = 40,0

60

88,9
1 TRONUS POLSKA
Sp. z o.o.ul. Ordona 2A01-237 Warszawa
      104 717,53

————–  x 60 = 30,7

204 755,64

          60

—-  x 40 = 40,0

60

70,7

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 

dotyczy Części VIII: wyposażenie sanitariatów

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2018                                                                            07 września 2018 r.                                     Nr sprawy: DZP-1.260.22.2018..DK

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 

dotyczy Części VIII: wyposażenie sanitariatów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego : „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego” w Części VIII: wyposażenie sanitariatów

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 • Za najkorzystniejszą ofertę w Części VIII: wyposażenie sanitariatów uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice za cenę brutto 75 268,62 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11:30 na
Część VIII: wyposażenie sanitariatów została złożona 1 oferta, Oferta Nr 3 Wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice;

Oferta Nr 3 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena”
i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

      75 268,62

————–  x 60 = 60,0

75 268,62

          36

—-  x 40 = 40,0

36

100,0

 

  p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500229279-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 591509-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/5/DZP-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż pierwszego wyposażenia na potrzeby zespołu szkół w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione załączniki: 1) Załącznik Nr 1 – Zakres rzeczowy zamówienia – szkoła, przedszkole, 2) Załącznik Nr 2 – Rysunki. Część V: meble – przedszkole: Rysunki: B1.0, B1.6, B1.11. Część VI: meble na wymiar – przedszkole: Rysunki: B1.0, B1.6, B1.11, B2.4, B2.6, B2.7. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1) Część I: meble – szkoła, 2) Część II: – wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła, 3) Część III – rolety, 4) Część IV – maszyny sprzątające, 5) Część V – meble – przedszkole, 6) Część VI: – meble na wymiar – przedszkole, 7) Część VII – wyposażenie do rehabilitacji i terapii – przedszkole, 8) Część VIII – wyposażenie sanitariatów. 3. Termin wykonania zamówienia: Część I: meble – szkoła. rozpoczęcie: – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, zakończenie: – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, Część II: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła. rozpoczęcie: – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, zakończenie: – w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część III: rolety – rozpoczęcie: – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, zakończenie: – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Część IV: maszyny sprzątające – rozpoczęcie: – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, zakończenie: – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Część V: meble – przedszkole rozpoczęcie: – w terminie od dnia 05.11.2018 r., zakończenie: – w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część VI: meble na wymiar – przedszkole rozpoczęcie: – w terminie od dnia 05.11.2018 r. zakończenie: – w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część VII: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – przedszkole rozpoczęcie: – w terminie od dnia 05.11.2018r. zakończenie:- w terminie do dnia 15.11.2018 r. Część VIII: wyposażenie sanitariatów rozpoczęcie: – w terminie od dnia 05.11.2018r. zakończenie: – w terminie do dnia 15.11.2018 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 39160000-1, 38622000-1, 39531000-3, 30195900-1, 37400000-2, 37420000-8, 37440000-4, 39515410-2, 42995000-7, 39130000-2, 39160000-1, 38622000-1, 39530000-6, 30195900-1, 39141000-2, 39141200-4, 39130000-2, 39160000-1, 37400000-2, 37420000-8, 37440000-4, 44410000-7, 39712300-9, 39831700-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: meble – szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24732.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: JARD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Na Skarpie 21/11
Kod pocztowy: 00-488
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 31358.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31358.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47110.23
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: wyposażenie do rehabilitacji i terapii – szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37796.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pokoju 8a/7
Kod pocztowy: 40-859
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48049.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48049.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48049.21
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: rolety

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 145014.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: OPREMA Tomasz Turek
Email wykonawcy: biuro.oprema@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Fryderyka Chopina 8a/7
Kod pocztowy: 42-480
Miejscowość: Poręba
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 126484.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93046.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 211071.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: maszyny sprzątające

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 26978.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pokoju 8a/7
Kod pocztowy: 40-859
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32294.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32294.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32294.88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: meble- przedszkole

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 157406.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: JARD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Na Skarpie 21/11
Kod pocztowy: 00-488
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 288934.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 288934.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 380450.07
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: meble na wymiar – przedszkole

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 52048.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pokoju 8a/7
Kod pocztowy: 40-859
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 104717.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104717.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 204755.64
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Wyposażenie do rehabilitacji i terapii – przedszkole

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części VII, ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11:30 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: wyposażenie sanitariatów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 19042.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pokoju 8a/7
Kod pocztowy: 40-859
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 75268.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75268.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75268.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zastępca Dyrektora

ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 20 lipca 2018 godz 12:43
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 24 września 2018 godz 14:33