sobota, 18 września 2021

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”.

Ogłoszenie nr 587844-N-2020 z dnia 2020-09-25 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (parter), pokój 4A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/35/DZP-1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt przyłączy wraz ze STWiOR, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) oraz pełnienie nadzorów autorskich dla remontu zespołu zabytkowych budynków przy ul. Modlińskiej 257, na działce nr ew. 5/4 w obrębie 04-03-19 w Warszawie. 1.2. Podstawowe parametry zespołu budynków: Zagospodarowanie terenu • Powierzchnia działki 5/4 898,20 m2 • Powierzchnia zabudowy 378,04 m2 – 42,1% pow. terenu • Teren utwardzony 178,00 m2 – 19,8% pow. terenu Budynek „A” • Powierzchnia zabudowy 224,22 m2 • Powierzchnia całkowita budynku 842,66 m2 • Powierzchnia użytkowa 585,04 m2 • Kubatura 2797,91 m3 • Ilość kondygnacji 3 nadziemne, 1 podziemna Budynek „B” • Powierzchnia Zabudowy 104,88 m2 • Powierzchnia Całkowita budynku 104,88 m2 • Powierzchnia Użytkowa 81,58 m2 • Kubatura 650,26 m3 • Ilość kondygnacji 1 nadziemna Budynek „C” • Powierzchnia zabudowy 48,94 m2 • Powierzchnia całkowita budynku 48,94 m2 • Powierzchnia użytkowa 35,15 m2 • Kubatura 293,70 m3 • Ilość kondygnacji 1 nadziemna Budynek Główny (A- 3-kondygnacyjny) oraz dwie parterowe oficyny ( B-południowa i C-północna) powstały około roku 1913 i są unikatowym, w skali Dzielnicy Białołęka przykładem Architektury przełomu XIX i XX wieku; są wpisane do rejestru zabytków nieruchomości Województwa Mazowieckiego pod numerem A-855, na mocy decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 492/2009 z dnia 13.05.2009 r. 2. Zakres przedmiotu zamówienia 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej dla robót budowlanych obejmujących przebudowę budynków użyteczności publicznej (wolnostojący budynek główny z dwiema oficynami) na potrzeby Centrum Lokalnego w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi (SSP, CCTV, SSWiN, oddymianie, scenariusz pożarowy z matrycą sterowań), sanitarnymi (p-poż., centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, wod-kan., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja technologiczna, węzeł cieplny) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce ewidencyjnej nr 5/4 w obrębie 04-03-19 przy ul. Modlińskiej 257 w Warszawie oraz wykonanie projektów przyłączy wod-kan, cieplnego i teletechnicznego, w szczególności: 1) Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy wod.-kan. cieplnego i teletechnicznego oraz projektu gospodarki zielenią z jej inwentaryzacją – 5 egz; 2) Wykonanie zamiennego projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z możliwości przyłączenia obiektu do sieci miejskich w tym wykonanie projektu węzła cieplnego, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej wraz z aktualizacją bilansów w zakresie zapotrzebowania na media oraz zamiany pochylni dla niepełnosprawnych na podnośnik – 5 egz.; 3) Wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego w pełnym zakresie – 5 egz.; 4) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie przyłączy wod.-kan. cieplnego i teletechnicznego oraz aktualizacji STWiOR w pozostałych branżach – 5 egz; 5) Wykonanie przedmiarów robót opisanych w ppkt. 1),2) i 3) – 3 egz.; 6) Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla robót opisanych w ppkt. 1), 2) i 3) – 3 egz.; 7) Uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania oraz wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń niezbędnych do opracowania ww. dokumentacji i do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. w tym m.in. uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień z WMKZ, ZUD, ZDM, gestorami sieci i innych. 2.2. Uszczegółowienie istotnych elementów dokumentacji zamiennej stanowi załącznik Nr 25 do SIWZ – Dokument pn. „Dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej”. 2.3. Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych. 2.4. Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw., przy czym liczba wskazanych do przekazania Zamawiającemu egzemplarzy nie uwzględnia projektów zatrzymywanych przez opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową jednostki i organy administracyjne; 2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) projekt budowlano-wykonawczy przyłączy wod.-kan., cieplnego i teletechnicznego, projektu gospodarki zielenią z jej inwentaryzacją oraz projektów zamiennych budowlanego i wykonawczego uwzgledniających zmiany wynikające z przyłączenia obiektu do mediów miejskich i zamiany pochylni na podnośnik dla niepełnosprawnych w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) oraz (*.pdf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz (*.pdf) dla rysunków w rozdzielczości 600 dpi, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf). c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf); 3) Dokumenty formalno – prawne, w tym: uzgodnienia, decyzje, postanowienia, opinie, ekspertyzy, pozwolenia itp. Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. 2.5. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty przekazywane przez Zamawiającego: 1) Projekt budowlany wielobranżowy z badaniami konserwatorskimi, ekspertyzami technicznymi, badaniami gruntu i ekspertyzą ppoż. 2) Projekt wykonawczy wielobranżowy z projektem drogowym i scenariuszem pożarowym. 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji grzewczych, instalacji wod-kan, robót budowlanych w zakresie architektury i konstrukcji, robót drogowych, instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych. 4) Decyzja Nr 127/2018 z dnia 20.03.2018 r. – pozwolenie na budowę. 5) Decyzja Nr 27/2019/P z dnia 31.07.2019 r. – przeniesienie pozwolenia na budowę. 6) Decyzja Nr 2164/N/17 z 13.10.2017 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków. 7) Decyzja Nr WZW.5142.189.2020 z 14.02.2020 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 8) Warunki Techniczne przyłącza kanalizacyjnego MPWiK z 14.08.2019 r. 9) Uzgodnienie ZDM z 19.12.2019 r. i 11.05.2020 r. 10) Opinia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z 17.02.2020 r. 11) Opinia BPMiT z dnia 03.03.2020 r. 12) Warunki techniczne przyłączenia węzła cieplnego z Veolia z 25.09.2019 r. 13) Przedmiary we wszystkich branżach. 14) Mapa do celów projektowych. 15) Dokument pn. „Dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej”. 2.6. Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji (w szczególności uwzględniający potrzeby dzieci niedowidzących) do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696), b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem: d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.). 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ, wraz z Załącznikami (w tym z Załącznikiem Nr 7 do Umowy pn. „Wymagania Zamawiającego”) oraz dokumenty wymienione w pkt 2.5. 4. Termin wykonania zamówienia. 4.1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 4.2. Zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2022 r., w tym: 4.2.1. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-przetargowej – w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 4.2.2. Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – do dnia 15.12.2022 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich ulegnie zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych. Okres świadczenia nadzorów autorskich będzie wynosił ok. 26 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Uwaga! 1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek, o którym mowa powyżej muszą spełnić łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3) W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę2 budynku użyteczności publicznej3 wpisanego do Rejestru Zabytków o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2. Uwaga: 1 Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 2 Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. 3 Przez „budynek użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 3.2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, f) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub który ukończył Wydział Ogrodniczy w zakresie Kształtowania Terenów Zieleni albo posiadającego wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie terenów zielonych, g) osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, odpowiedzialnej za prawidłową realizację dokumentacji projektowo-przetargowej pod kątem konserwatorskim, w szczególności w zakresie konserwacji malarstwa ściennego, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej (o których mowa powyżej), Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 3.2. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w PKT III.3) – III.5), Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 1.3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz określi czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Ww. zobowiązanie należy złożyć w przypadku, gdy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów. Wówczas Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie, o którym mowa powyżej. 1.4. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 1.5. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Dokumenty składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. 2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu (zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa oświadczenie, o którym mowa w punkcie 2.1. 2.3. Zamawiający odstąpi od żądania oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2.1 jeżeli w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za dokumentację 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-05, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Postanowienia związane z ochroną danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 277 58 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”. (Nr procedury: RZP-II-WI/35/DZP-1/2020), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Projekt budowlany wielobranżowy z badaniami konserwatorskimi, ekspertyzami technicznymi, badaniami gruntu i ekspertyzą ppoż. – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Projekt wykonawczy wielobranżowy z projektem drogowym i scenariuszem pożarowym – pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji grzewczych, instalacji wod-kan, robót budowlanych w zakresie architektury i konstrukcji, robót drogowych, instalacji elektryczne i instalacji teletechnicznych – pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Decyzja Nr 127/2018 z dnia 20.03.2018 r. – pozwolenie na budowę – pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – Decyzja Nr 27/2019/P z dnia 31.07.2019 r. – przeniesienie pozwolenia na budowę – pobierz
Załącznik Nr 16 do SIWZ – Decyzja Nr 2164/N/17 z 13.10.2017 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków – pobierz
Załącznik Nr 17 do SIWZ – Decyzja Nr WZW.5142.189.2020 z 14.02.2020 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pobierz
Załącznik Nr 18 do SIWZ – Warunki Techniczne przyłącza kanalizacyjnego MPWiK z 14.08.2019 r. – pobierz
Załącznik Nr 19 do SIWZ – Uzgodnienie ZDM z 19.12.2019 r. i 11.05.2020 r. – pobierz
Załącznik Nr 20 do SIWZ – Opinia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z 17.02.2020 r. – pobierz
Załącznik Nr 21 do SIWZ – Opinia BPMiT z dnia 03.03.2020 r. – pobierz
Załącznik Nr 22 do SIWZ – Warunki techniczne przyłączenia węzła cieplnego z Veolia z 25.09.2019 r. – pobierz
Załącznik Nr 23 do SIWZ – Przedmiary w branżach – pobierz
Załącznik Nr 24 do SIWZ – Mapa do celów projektowych – pobierz
Załącznik Nr 25 do SIWZ – Dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – pobierz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W FORMIE EDYTOWALNEJ:

Załączniki od Nr 1 do Nr 8 i Nr 10 do SIWZ w wersji edytowalnej w programie WORD

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 05.10.2020 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/35/DZP-1/2020

Nr sprawy:DZP-1.260.46.2020                                                                                                      

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) informuje, iż w dniu 05.10.2020 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 471 277,13 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje zawarte w ofertach kwoty brutto oraz okresy rękojmi za dokumentację.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wyszczególnienie

 

Cena zł brutto

Okres rękojmi za dokumentację

1.

SAWA-TECH

Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

366.540,00

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

2.

MXL4 Sp. z o.o.

Al. Bohaterów Warszawy 40/3a2a

70-342 Szczecin – Lider

A-3N Marcin Karpiński

ul. Kwiatkowskiego 1/96

71-004 Szczecin

279.333,00

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie Zamawiającemu (zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór ww. oświadczenia stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.11.2020 r. –pobierz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 25 września 2020 godz 10:24
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2020 godz 13:28