sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie nr 584910-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (parter pok. 4A)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie
Numer referencyjny: RZP-II-WI/34/DZP-1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 6 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 1) Część I: elektronarzędzia tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp., 2) Część II: maszyny do szycia/haftu, 3) Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku, IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – od dnia 16 listopada 2020 r. (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie: Część I: elektronarzędzia (tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) – w terminie do dnia 05 grudnia 2020 r. Część II: maszyny do szycia/haftu – w terminie do dnia 05 grudnia 2020 r. Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku – w terminie do dnia 05 grudnia 2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 42715000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
42652000-1
42991200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-16 2020-12-05

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Uwaga! 1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Rozdz. VII pkt 1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 1.3. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.4. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 4.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4.1. 4.3. Zamawiający odstąpi od żądania oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4.1. jeżeli w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-28, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Postanowienia związane z ochroną danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie (Nr procedury: RZP-II-WI/34/DZP-1/2020), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Elektronarzędzia tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione załączniki do niniejszej umowy: 1) Załącznik Nr 1 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I: elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.). 2) Załącznik Nr 2 – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – Część I: elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42652000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-16
data zakończenia: 2020-12-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Maszyny do szycia/haftu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione załączniki do niniejszej umowy: 1) Załącznik Nr 1 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część II: maszyny do szycia/haftu, 2) Załącznik Nr 2 – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – Część II: maszyny do szycia/haftu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42715000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-16
data zakończenia: 2020-12-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Urządzenia i meble technologiczne do sitodruku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione załączniki do niniejszej umowy: 1) Załącznik Nr 1 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku, 2) Załącznik Nr 2 – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42991200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-16
data zakończenia: 2020-12-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Zalacznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zakres część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część I, II, III – pobierz

Zalącznik Nr 6 do SIWZ -Szczegółowy opis elementów wyposażenia – Część I, II, III – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 5 i Nr 7 – wersja edytowalna

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do 5 i Nr 7 – wersja edytowalna – pobierz

Uwaga: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr procedury: RZP-II-WI/34/DZP-1/2020                                                                                                                                                                                    Warszawa, dnia 28 września 2020 r.

 Nr sprawy: DZP-1.260.49.2020. JP                                                                       

                                                      

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 138.748,59 zł brutto, w tym:

Część I: elektronarzędzia (tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) – 24.801,23 zł,

Część II:  maszyny do szycia/haftu – 99.124,47 zł,

Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku 14.822,89 zł.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz informację dotyczącą okresu gwarancji:

  

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

 

Część I:

elektronarzędzia

(tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.)

 

 

Część II:

maszyny do szycia/haftu

 

 

Część III:

urządzenia i meble technologiczne do sitodruku

 

 

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

1 Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

 

 

 

26.804,16

 

 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

80.086,53 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

2 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

39.074,64 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

142.483,20 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

52.742,40  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

3 Metalzbyt-Hurt Spółka z o.o.

ul. Bardowskiego 2

43-300 Bielsko-Biała

25.054,39 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

4 Zakład Usługowo-Handlowy

„ELKOT”

Krzysztof Kotkowski

ul. 25 Czerwca 71

26-600 Radom

19.163,40 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

 

   

 Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII ust. 4 SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ III

Nr procedury: RZP-II-WI/34/DZP-1/2020                                                                                                                                                                                                              30  września 2020 r.

 Nr sprawy: DZP-1.260.49.2020

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje,
iż: unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28 września 2020 r. do godz. 11:30 w Części III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku  została złożona jedna Oferta przez Wykonawcę: Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby. Cena brutto złożonej oferty: 52.742,40 zł.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku, tj.: 14.822,89 zł brutto. Wobec powyższego zaoferowana cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dot. Części I

Nr procedury: RZP-II-WI/34/DZP-1/2020                                                                                                                                                                                                                      01 października 2020 r.

Nr sprawy:DZP-1.260.49.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – Część I

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie  – Część I: elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.)

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom – za cenę brutto: 19.163,40 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.09.2020 r. do godz. 11:30 w Części I – elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) zostały złożone cztery Oferty przez Wykonawców:

  • Oferta Nr 1 – Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, Cena Oferty brutto: 804,16 zł,
  • Oferta Nr 2 – Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby, Cena Oferty brutto: 39.074,64 zł,
  • Oferta Nr 3 – Metalzbyt-Hurt Spółka z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, Cena Oferty brutto: 25.054,39 zł,
  • Oferta Nr 4 – Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom, Cena Oferty brutto: 19.163,40 zł.

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa
ww. Ustawy nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1, Ofertę Nr 2 i Ofertę Nr 3, podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 4  w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
1 Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

 

      19.163,40

————–   x  60 = 42,9

26.804,16

          36

—–  x 40 = 40,0

36

82,9
2 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

     19.163,40

————–   x  60 = 29,4

39.074,64

 

          24

—–  x 40 = 26,7

36

56,1
3 Metalzbyt-Hurt Spółka z o.o.

ul. Bardowskiego 2

43-300 Bielsko-Biała

     19.163,40

————–   x  60 = 45,9

25.054,39

 

          36

—–  x 40 = 40,0

36

85,9
4 Zakład Usługowo-Handlowy

„ELKOT”

Krzysztof Kotkowski

ul. 25 Czerwca 71

26-600 Radom

       19.163,40

————–   x  60 = 60

19.163,40

          36

—–  x 40 = 40,0

36

100,0

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dot. Części II

Nr procedury: RZP-II-WI/34/DZP-1/2020                                                                                                                                                                                                       01 października 2020 r.

Nr sprawy:DZP-1.260.49.2020

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – Część II

                                                                                                                                                      

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie  – Część II: maszyny do szycia/haftu

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

 Za najkorzystniejszą ofertę w Części II: maszyny do szycia/haftu uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

 – za cenę brutto: 80.086,53  zł.

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.09.2020 r. do godz. 11:30 w Części II – maszyny do szycia/haftu zostały złożone dwie Oferty przez Wykonawców:

  • Oferta Nr 1 – Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, Cena Oferty brutto: 086,53 zł,
  • Oferta Nr 2 – Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby, Cena Oferty brutto: 142.483,20 zł,

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa
ww. Ustawy nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 2, podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 2, w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
1 Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

 

      80.086,53

————–   x  60 = 60,0

80.086,53

          36

—–  x 40 = 40,0

36

100,0
2 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

       80.086,53

————–   x  60 = 33,7

142.483,20

 

          36

—–  x 40 = 40,0

36

73,7

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część II

Nr procedury: RZP-II-WI/34/DZP-1/2020                                                                                                                                                                                                                               07 października 2020 r.

 Nr sprawy: DZP-1.260.49.2020

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie

  • Część II: maszyny do szycia/haftu

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż: unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy, w związku z art. 94 ust. 3 ustawy.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający w dniu 01.10.2020 r. poinformował, że za najkorzystniejszą ofertę w Części II: maszyny do szycia/haftu uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów,  za cenę brutto: 80.086,53 zł.

Wykonawca pismem z dnia 05.10.2020 r. (data prezentaty 06.10.2020 r.) poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od zawarcia umowy.

Zamawiający nie może wybrać oferty spośród pozostałych ofert, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejna oferta została złożona przez Wykonawcę: Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby. Cena brutto złożonej oferty: 142.483,20 zł.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części II: maszyny do szycia/haftu, kwotę: 99.124,47 zł brutto. Wobec powyższego zaoferowana cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część I

Nr procedury: RZP-II-WI/34/DZP-1/2020                                                                                                                                                                                                                      16  października 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.49.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część I

Część I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie

Część I: elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.)

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż: unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający w dniu 01.10.2020 r. poinformował, że za najkorzystniejszą ofertę w Części I: elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom  – za cenę brutto: 19.163,40  zł.

Wykonawca pismem z dnia 13.10.2020 r. (data prezentaty 14.10.2020 r.) poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od zawarcia umowy.

Zamawiający nie może wybrać oferty spośród pozostałych ofert, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejna oferta została złożona przez Wykonawcę: Metalzbyt-Hurt Spółka z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała. Cena brutto złożonej oferty: 25.054,39 zł.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części I: elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) kwotę: 24.801,23 zł brutto. Wobec powyższego zaoferowana cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

  Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

(unieważnienie postępowania)

Ogłoszenie nr 510212168-N-2020 z dnia 27-10-2020 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 584910-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/34/DZP-1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 6 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 1) Część I: elektronarzędzia tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp., 2) Część II: maszyny do szycia/haftu, 3) Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku, IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – od dnia 16 listopada 2020 r. (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie: Część I: elektronarzędzia (tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) – w terminie do dnia 05 grudnia 2020 r. Część II: maszyny do szycia/haftu – w terminie do dnia 05 grudnia 2020 r. Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku – w terminie do dnia 05 grudnia 2020 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 42652000-1

Dodatkowe kody CPV: 42715000-1, 42991200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: elektronarzędzie (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający w dniu 01.10.2020 r. poinformował, że za najkorzystniejszą ofertę w Części I: elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom – za cenę brutto: 19.163,40 zł. Wykonawca pismem z dnia 13.10.2020 r. (data prezentaty 14.10.2020 r.) poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od zawarcia umowy. Zamawiający nie może wybrać oferty spośród pozostałych ofert, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejna oferta została złożona przez Wykonawcę: Metalzbyt-Hurt Spółka z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała. Cena brutto złożonej oferty: 25.054,39 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części I: elektronarzędzia (tj. m.in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) kwotę: 24.801,23 zł brutto. Wobec powyższego zaoferowana cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: maszyny do szycia/haftu

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający w dniu 01.10.2020 r. poinformował, że za najkorzystniejszą ofertę w Części II: maszyny do szycia/haftu uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, za cenę brutto: 80.086,53 zł. Wykonawca pismem z dnia 05.10.2020 r. (data prezentaty 06.10.2020 r.) poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od zawarcia umowy. Zamawiający nie może wybrać oferty spośród pozostałych ofert, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejna oferta została złożona przez Wykonawcę: Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby. Cena brutto złożonej oferty: 142.483,20 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części II: maszyny do szycia/haftu, kwotę: 99.124,47 zł brutto. Wobec powyższego zaoferowana cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28 września 2020 r. do godz. 11:30 w Części III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku została złożona jedna Oferta przez Wykonawcę: Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby. Cena brutto złożonej oferty: 52.742,40 zł. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku, tj.: 14.822,89 zł brutto. Wobec powyższego zaoferowana cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 16 września 2020 godz 11:23
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 27 października 2020 godz 16:51