wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie nr 581118-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaDostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (I Piętro) pokój 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/19/DZP-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”dla części I, II, III, IV i V, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek AW-01 „Rzut Poziomu -1”, b) Rysunek AW-02 „Rzut Poziomu 0”, c) Rysunek AW-03 „Rzut Poziomu +1”, d) Rysunek AW-04 „Rzut Poziomu +2”, e) Rysunek AW-W1 „W1 – Lada recepcyjna”, f) Rysunek AW-W2 „W2 – Skrzynie na donice”, g) Rysunek AW-W4 „W4 – Panel osłonowy”, h) Rysunek AW-W5 „W5 – Ławka w Sali rekreacyjnej”, i) Rysunek AW-W6a „W6a – Lada wydawcza”, j) Rysunek AW-W6b „W6b – Lada wydawcza”, k) Rysunek AW-W7 „W7 – Osłona wózka transp.”, l) Rysunek AW-W9 „W9 – Stół w pracowni sztuki”, m) Rysunek AW-W10 „W10 – Szafki wiszące”, n) Rysunek AW-W11/W12 „W11, W12 – Zabudowa meblowa”, o) Rysunek AW-W13 „W13 – Drzewka przestrzenne”, p) Rysunek AW-W14 „W14 – Stolik niski”, q) Rysunek AW-W15 „W15 – Półka przy tablicy magne.”, r) Rysunek AW-D11/D12 „D11 – ścienna listwa ochronna, drewniana D-12 – dekoracyjny panel ścienny, drewniany”. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble typowe, 2. Część II: zabudowy – meble na wymiar, 3. Część III: wyposażenie drobne, 4. Część IV: pralki i suszarki, 5. Część V: meble ogrodowe. 2. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Wzór umowy dla każdej części (Załącznik Nr 8 do SIWZ); 2) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części (Załącznik Nr 7 do SIWZ) ;3) Rysunki (Załącznik Nr 9 do SIWZ); 3. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: Część I: meble typowe – w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy, Część II: zabudowy – meble na wymiar – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, Część III: wyposażenie drobne – w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, Część IV: pralki i suszarki – w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, Część V: meble ogrodowe – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
44175000-7
39141000-2
39141200-4
39299300-7
39290000-1
44115810-0
39254120-4
30195000-2
39515100-6
39713210-8
39142000-9
39711100-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:60
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Część I: meble typowe – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy wyposażenia mebli biurowych o wartości zamówienia co najmniej 300.000,00 zł brutto** (słownie: trzysta tysięcy złotych); Część II: zabudowy – meble na wymiar – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy mebli do zabudowy o wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł brutto** (słownie: dwieście tysięcy złotych); Część III: wyposażenie drobne – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy dekoracyjnego wyposażenia wnętrz (np. zegary, firany, zasłony) o wartości zamówienia co najmniej 20.000,00 zł brutto** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); Część IV: pralki i suszarki – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy pralek o wartości zamówienia co najmniej 20.000,00 zł brutto** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); Część V: meble ogrodowe – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy mebli ogrodowych, w tym w szczególności ławek ogrodowych, o wartości zamówienia co najmniej 60.000,00 zł brutto** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych); * 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na 31.08.2017 r.Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem dostaw – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.3), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 5) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 12 wzoru umowy (dla każdej z części), stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-09-15, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Meble typowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I: meble typowe oraz Rysunki (Rysunek AW-01 „Rzut Poziomu -1”,Rysunek AW-02 „Rzut Poziomu 0”, Rysunek AW-03 „Rzut Poziomu +1”, Rysunek AW-04 „Rzut Poziomu +2”) – stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 44175000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zabudowy – meble na wymiar

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część II: zabudowy – meble na wymiar oraz Rysunki ( Rysunek AW-01 „Rzut Poziomu -1”, Rysunek AW-02 „Rzut Poziomu 0”, Rysunek AW-03 „Rzut Poziomu +1”, Rysunek AW-04 „Rzut Poziomu +2”, Rysunek AW-W1 „W1 – Lada recepcyjna”, Rysunek AW-W2 „W2 – Skrzynie na donice”, Rysunek AW-W4 „W4 – Panel osłonowy”, Rysunek AW-W5 „W5 – Ławka w Sali rekreacyjnej”, Rysunek AW-W6a „W6a – Lada wydawcza”, Rysunek AW-W6b „W6b – Lada wydawcza”, Rysunek AW-W7 „W7 – Osłona wózka transp.”, Rysunek AW-W9 „W9 – Stół w pracowni sztuki”, Rysunek AW-W10 „W10 – Szafki wiszące”, Rysunek AW-W11/W12 „W11, W12 – Zabudowa meblowa”, Rysunek AW-W13 „W13 – Drzewka przestrzenne”, Rysunek AW-W14 „W14 – Stolik niski”, Rysunek AW-W15 „W15 – Półka przy tablicy magne.”, Rysunek AW-D11/D12 „D11 – ścienna listwa ochronna, drewniana D-12 – dekoracyjny panel ścienny, drewniany”) – stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2, 39141200-4, 39711100-0, 39299300-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wyposażenie drobne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III: wyposażenie drobne oraz Rysunki (Rysunek AW-01 „Rzut Poziomu -1”, Rysunek AW-02 „Rzut Poziomu 0”, Rysunek AW-03 „Rzut Poziomu +1”, Rysunek AW-04 „Rzut Poziomu +2”) stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1, 44115810-0, 39254120-4, 30195000-2, 39515100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pralki i suszarki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa: Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część IV: pralki i suszarki oraz Rysunki (Rysunek AW-01 „Rzut Poziomu -1”, Rysunek AW-02 „Rzut Poziomu 0”, Rysunek AW-03 „Rzut Poziomu +1”, Rysunek AW-04 „Rzut Poziomu +2”) stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39713210-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Meble ogrodowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część V: meble ogrodowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39142000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500021274-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581118-N-2017
Data: 31/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr 5
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 40,00

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500021982-N-2017 z dnia 01-09-2017 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581118-N-2017
Data: 31/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III. 3), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 5) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZPMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
W ogłoszeniu powinno być: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6) Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III. 3), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 5) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dot. częśći I – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dot. częśći II – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dot. częśći III – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dot. częśći IV – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dot. częśći V – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór Umowy Część I – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór Umowy II – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór Umowy III – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór Umowy IV – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór Umowy Część V – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 12 września 2017 r. – pobierz
Zmodyfikowany w dn. 12 września 2017 r. Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia CZĘŚĆ I: meble typowe – pobierz
Zmodyfikowany w dn. 12 września 2017 r. Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia CZĘŚĆ V: meble ogrodowe – pobierz

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – informuje, iż w dniu 15.09.2017 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 816 839,09 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Część I Część II Część III Część IV Część V
Cena Okres gwarancji zamówienia
(w miesiącach)
Cena

 

Okres gwarancji zamówienia

(w miesiącach)

Cena

 

Okres gwarancji zamówienia

(w miesiącach)

Cena

 

Okres gwarancji zamówienia

(w miesiącach)

Cena

 

Okres gwarancji zamówienia

(w miesiącach)

1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

708 514,44 zł 60 297 205,15 zł 60 45 053,67 zł 60 28 521,24 zł 60
2 ZANO Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7A

30-148 Kraków

98 753,62 zł 24
3 Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz

os. Wichrowe Wzgórze 11/118

61-674  Poznań

508 651,74 zł 60 290 133,59 60 34 030,41 60 61 873,92 60
4 ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz

ul. Wierzbowa 3

85-374 Bydgoszcz

364 554,78 zł 60
5 LBM Sp. z o.o.

ul. Mahoniowa 32

85-390 Bydgoszcz

394 764,81 60

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ IV: PRALKI I SUSZARKI

Ogłoszenie nr 500035669-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 581118-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500021982-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/19/DZP-1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”dla części I, II, III, IV i V, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek AW-01 „Rzut Poziomu -1”, b) Rysunek AW-02 „Rzut Poziomu 0”, c) Rysunek AW-03 „Rzut Poziomu +1”, d) Rysunek AW-04 „Rzut Poziomu +2”, e) Rysunek AW-W1 „W1 – Lada recepcyjna”, f) Rysunek AW-W2 „W2 – Skrzynie na donice”, g) Rysunek AW-W4 „W4 – Panel osłonowy”, h) Rysunek AW-W5 „W5 – Ławka w Sali rekreacyjnej”, i) Rysunek AW-W6a „W6a – Lada wydawcza”, j) Rysunek AW-W6b „W6b – Lada wydawcza”, k) Rysunek AW-W7 „W7 – Osłona wózka transp.”, l) Rysunek AW-W9 „W9 – Stół w pracowni sztuki”, m) Rysunek AW-W10 „W10 – Szafki wiszące”, n) Rysunek AW-W11/W12 „W11, W12 – Zabudowa meblowa”, o) Rysunek AW-W13 „W13 – Drzewka przestrzenne”, p) Rysunek AW-W14 „W14 – Stolik niski”, q) Rysunek AW-W15 „W15 – Półka przy tablicy magne.”, r) Rysunek AW-D11/D12 „D11 – ścienna listwa ochronna, drewniana D-12 – dekoracyjny panel ścienny, drewniany”. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble typowe, 2. Część II: zabudowy – meble na wymiar, 3. Część III: wyposażenie drobne, 4. Część IV: pralki i suszarki, 5. Część V: meble ogrodowe. 2. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Wzór umowy dla każdej części (Załącznik Nr 8 do SIWZ); 2) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części (Załącznik Nr 7 do SIWZ) ;3) Rysunki (Załącznik Nr 9 do SIWZ); 3. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: Część I: meble typowe – w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy, Część II: zabudowy – meble na wymiar – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, Część III: wyposażenie drobne – w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, Część IV: pralki i suszarki – w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, Część V: meble ogrodowe – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV: 44175000-7, 39141000-2, 39141200-4, 39299300-7, 39290000-1, 44115810-0, 39254120-4, 30195000-2, 39515100-6, 39713210-8, 39142000-9, 39711100-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Pralki i suszarki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15 września 2017 r. do godz. 11:30 nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ I: MEBLE TYPOWE

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2017                                                                             09 października 2017 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.46.2017..AF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy: Część I: meble typowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”” – Część I: meble typowe.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: meble typowe uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz – za cenę brutto 364.554,78 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.09.2017 r. do godz. 11:30 na Część I: meble typowe zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

2)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz, os. Wichrowe
Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań;

3)   Oferta Nr 4 Wykonawcy: ZPH Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 855-374 Bydgoszcz;

4)   Oferta Nr 5 Wykonawcy: LBM Sp. z o.o., ul. Mahoniowa 32, 85-390 Bydgoszcz

Oferta Nr 1, Oferta Nr 3, Oferta 4 i Oferta Nr 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3, Ofercie 4 i Ofercie Nr 5 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
4  

364.554,78

——————  x 60 = 60,0

364.554,78

 

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0
5             364.554,78

——————  x 60 = 55,2

394.764,81

          60

—-  x 40 = 40,0

60

95,2
3             364.554,78

——————  x 60 = 43,2

508.651,74

          60

—-  x 40 = 40,0

60

83,2
1             364.554,78

——————  x 60 = 30,6

708.514,44

          60

—-  x 40 = 40,0

60

70,6

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ II: ZABUDOWY – MEBLE NA WYMIAR

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2017                                                                             09 października 2017 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.46.2017..AF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy: Część II: zabudowy – meble na wymiar

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych
i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”” – Część II: zabudowy – meble na wymiar.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części II: zabudowy – meble na wymiar uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz, os. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań – za cenę brutto 290.133,59 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.09.2017 r. do godz. 11:30 na
Część II: zabudowy – meble na wymiar zostały złożone 2 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

2)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz, os. Wichrowe
Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań.

Oferta Nr 1 i Oferta Nr 3 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i  Ofercie Nr 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3             290.133.59

         ——————  x 60 = 60,0

            290.133,59

          60

         —-  x 40 = 40,0

          60

100,0
1             290.133.59

——————  x 60 = 58,8

297.205,15

          60

—-  x 40 = 40,0

60

98,8

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ III: WYPOSAŻENIE DROBNE

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2017                                                                                09 października 2017 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.46.2017..AF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy: Część III: wyposażenie drobne

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych
i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”” – Część III: wyposażenie drobne.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części III: wyposażenie drobne uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę Biuro Techniczno-Handlowe, os. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań – za cenę brutto 34.030,41 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.09.2017 r. do godz. 11:30 na
Część III: wyposażenie drobne zostały złożone 2 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

2)   Oferta Nr 3 Wykonawcy: Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz, os. Wichrowe
Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań;

Oferta Nr 1 i Oferta Nr 3 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 3  w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3              34.030,41

         ——————  x 60 = 60,0

             34.030,41

          60

         —-  x 40 = 40,0

          60

100,0
1             34.030,41

——————  x 60 = 45,6

45.053,67

          60

—-  x 40 = 40,0

60

85,6

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ V: MEBLE OGRODOWE

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2017                                                        09 października 2017 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.46.2017..AF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy: Część V: meble ogrodowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”” – Część V: meble ogrodowe.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

  1. Za najkorzystniejszą ofertę w Części V: meble ogrodowe uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę Biuro Techniczno-Handlowe, os. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań – za cenę brutto 61 873,92 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.09.2017 r. do godz. 11:30 na
Część V: meble ogrodowe zostały złożone 2 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

2)  Oferta Nr 2 Wykonawcy: ZANO Mirosław Zarotyński, ul. Lindego 7A, 30-148 Warszawa;

3) Oferta Nr 3 Wykonawcy: Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz, os. Wichrowe
Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań;

przy czym:

– Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

– Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Oferta Nr 3 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3             61 873,92

——————  x 60 = 60,0

61 873,92

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ I: MEBLE TYPOWE

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2017                                                                  19 października 2017 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.46.2017.AF                                                                                                                                                                     

                         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –
dotyczy Część I: meble typowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”” – Część I: meble typowe.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana w dniu 09.10.2017 r., tj. ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz, uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. w dniu 12.10.2017 r. (data prezentaty: 13.10.2017 r.) złożył do Zamawiającego oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Mając na względzie powyższe okoliczności oraz postanowienia zawarte w art. 94 ust. 3 Ustawy Zamawiający dokonał – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, nie podlegających odrzuceniu ofert, wobec czego: za najkorzystniejszą ofertę w Części I: meble typowe uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę – LBM Sp. z o.o., ul. Mahoniowa 32, 85-390 Bydgoszcz – za cenę brutto 394.764,81 zł.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500049871-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 581118-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500021274-N-2017, 500021982-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/19/DZP-1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”dla części I, II, III, IV i V, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek AW-01 „Rzut Poziomu -1”, b) Rysunek AW-02 „Rzut Poziomu 0”, c) Rysunek AW-03 „Rzut Poziomu +1”, d) Rysunek AW-04 „Rzut Poziomu +2”, e) Rysunek AW-W1 „W1 – Lada recepcyjna”, f) Rysunek AW-W2 „W2 – Skrzynie na donice”, g) Rysunek AW-W4 „W4 – Panel osłonowy”, h) Rysunek AW-W5 „W5 – Ławka w Sali rekreacyjnej”, i) Rysunek AW-W6a „W6a – Lada wydawcza”, j) Rysunek AW-W6b „W6b – Lada wydawcza”, k) Rysunek AW-W7 „W7 – Osłona wózka transp.”, l) Rysunek AW-W9 „W9 – Stół w pracowni sztuki”, m) Rysunek AW-W10 „W10 – Szafki wiszące”, n) Rysunek AW-W11/W12 „W11, W12 – Zabudowa meblowa”, o) Rysunek AW-W13 „W13 – Drzewka przestrzenne”, p) Rysunek AW-W14 „W14 – Stolik niski”, q) Rysunek AW-W15 „W15 – Półka przy tablicy magne.”, r) Rysunek AW-D11/D12 „D11 – ścienna listwa ochronna, drewniana D-12 – dekoracyjny panel ścienny, drewniany”. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble typowe, 2. Część II: zabudowy – meble na wymiar, 3. Część III: wyposażenie drobne, 4. Część IV: pralki i suszarki, 5. Część V: meble ogrodowe. 2. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Wzór umowy dla każdej części (Załącznik Nr 8 do SIWZ); 2) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części (Załącznik Nr 7 do SIWZ) ;3) Rysunki (Załącznik Nr 9 do SIWZ); 3. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: Część I: meble typowe – w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy, Część II: zabudowy – meble na wymiar – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, Część III: wyposażenie drobne – w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, Część IV: pralki i suszarki – w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, Część V: meble ogrodowe – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV: 44175000-7, 39141000-2, 39141200-4, 39299300-7, 39290000-1, 44115810-0, 39254120-4, 30195000-2, 39515100-6, 39713210-8, 39142000-9, 39711100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zabudowy – meble na wymiar
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 226546.46
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz
Email wykonawcy: liminowicz.biuro@wp.pl
Adres pocztowy: os. Wichrowe Wzgórze 11/118
Kod pocztowy: 61-674
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 290133.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 290133.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 297205.15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Wyposażenie drobne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18478.83
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz
Email wykonawcy: liminowicz.biuro@wp.pl
Adres pocztowy: os. Wichrowe Wzgórze 11/118
Kod pocztowy: 61-674
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34030.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34030.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45053.67
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Meble ogrodowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 63104.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz
Email wykonawcy: liminowicz.biuro@wp.pl
Adres pocztowy: os. Wichrowe Wzgórze 11/118
Kod pocztowy: 61-674
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 61873.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28521.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98753.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Meble typowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 336797.53
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: „LBM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: sekretariat@lbm.bydgoszcz.pl
Adres pocztowy: ul. Mahoniowa 32
Kod pocztowy: 85-390
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko – pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 394764.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 364554.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 708514.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 31 sierpnia 2017 godz 13:15
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 26 października 2017 godz 15:07