niedziela, 17 października 2021

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.szrm.pl Katalog ,, Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ulicy Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (I Piętro) pokój 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie” Numer referencyjny: RZP-II-WI/4/DZP-1/2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie’’. 2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej, w tym: a. Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w tym: – mapa do celów projektowych, – inwentaryzacja budynku wraz z instalacjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy, – inwentaryzacja zieleni, – ekspertyza pożarowa, b. Projekt koncepcyjny (3 egz.), w tym: – rzuty wszystkich kondygnacji (skala 1:200), – przekrój w miejscu lokalizacji nowej windy/wind (skala 1:200), – widoki elewacji (skala 1:200) – zagospodarowanie terenu (skala 1:500 lub 1:1000), c. Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in. : – ekspertyzę konstrukcyjną, – projekt zagospodarowania terenu, – projekt architektoniczno – budowlany, – projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, gazowe, – projekt drogowy zjazdu, – informację BIOZ. d. Scenariusz pożarowy (5 egz.) e. Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym: – projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in. projekt dróg i dojść do budynku, projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz mała architektura). – projekt architektury. – projekt konstrukcyjny – projekt instalacji sanitarnych, w tym: • projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacja hydrantowa; instalacja kanalizacji), • instalacja systemu kompensacji mocy biernej, – projekt instalacji elektrycznych, w tym: • sporządzenie bilansu mocy wraz z ewentualnym uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych, • instalacja odgromowa, • instalacja połączeń wyrównawczych. -projekt instalacji teletechnicznych, w tym: • sieć strukturalna LAN, • systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż. wynikające z ekspertyzy pożarowej oraz postanowienia MKPSP, • systemy teletechniczne wynikające z ustaleń projektu budowlanego. – projekt drogowy zjazdu wraz z uzupełnieniem zatoki postojowej. – projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku, placu manewrowego oraz parkingu, – projekt ogrodzenia, f. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. (5 egz.), g. przedmiary robót (2 egz.), h. kosztorysy inwestorskie (sporządzone metodą szczegółową) (2 egz.), i. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją w zakresie Przedmiotu Umowy. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie – do dnia 15.12.2019 r., w tym: 1) zakończenie dokumentacji projektowo-przetargowej, o której mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt 1) SIWZ – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,wykonanie: – materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. a) SIWZ – projektu koncepcyjnego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. b) SIWZ , b) w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. c) SIWZ, – scenariusza pożarowego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. d) SIWZ, c) w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich– o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. e) – h) SIWZ, 2) Zakończenie nadzorów autorskich o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) – termin świadczenia nadzorów autorskich będzie określony aneksem do umowy w terminie do dnia 15.12.2019 r. w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych i będzie wynosił nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 14 miesięcy. II.5) Główny kod CPV: 71220000-6 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71221000-3
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-15 II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** lub remont*** budynku użyteczności publicznej**** o powierzchni użytkowej co najmniej 1.500m2 każda, oraz b) Posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu* dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** lub remont*** budynku użyteczności publicznej**** o wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy ) ***** brutto każda. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III 1.3)* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taka usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „przebudowę’’ należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. *** Przez „remont’’ – należy rozumieć wykonywanie w istniejących obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. **** Przez budynek ,,użyteczności publicznej’’, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. ***** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości realizowanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.) *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1 SIWZ, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-09, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > OOferte należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ, w zakresie niepodlegania wykluczeniu powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia XXXV. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; § z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zaproszeniem do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie’’ (Nr procedury: RZP-II-WI/4/DZP-1/2018), § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj.: postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego); § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Zastępca Dyrektora

Ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500154936-N-2018 z dnia 04-07-2018 r.

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 579301-N-2018 Data: 28-06-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-09, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferte należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-18, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zastępca Dyrektora

Ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust 1 pkt. 12 -23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy PZP – pobierz – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ  Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ -Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

 

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 04.07.2018r. Modyfikacja treści ogłoszenia – pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie nr 500165199-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 579301-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 500154936-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/4/DZP-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie’’. 2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej, w tym: a. Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w tym: – mapa do celów projektowych, – inwentaryzacja budynku wraz z instalacjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy, – inwentaryzacja zieleni, – ekspertyza pożarowa, b. Projekt koncepcyjny (3 egz.), w tym: – rzuty wszystkich kondygnacji (skala 1:200), – przekrój w miejscu lokalizacji nowej windy/wind (skala 1:200), – widoki elewacji (skala 1:200) – zagospodarowanie terenu (skala 1:500 lub 1:1000), c. Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in. : – ekspertyzę konstrukcyjną, – projekt zagospodarowania terenu, – projekt architektoniczno – budowlany, – projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, gazowe, – projekt drogowy zjazdu, – informację BIOZ. d. Scenariusz pożarowy (5 egz.) e. Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym: – projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in. projekt dróg i dojść do budynku, projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz mała architektura). – projekt architektury. – projekt konstrukcyjny – projekt instalacji sanitarnych, w tym: • projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacja hydrantowa; instalacja kanalizacji), • instalacja systemu kompensacji mocy biernej, – projekt instalacji elektrycznych, w tym: • sporządzenie bilansu mocy wraz z ewentualnym uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych, • instalacja odgromowa, • instalacja połączeń wyrównawczych. -projekt instalacji teletechnicznych, w tym: • sieć strukturalna LAN, • systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż. wynikające z ekspertyzy pożarowej oraz postanowienia MKPSP, • systemy teletechniczne wynikające z ustaleń projektu budowlanego. – projekt drogowy zjazdu wraz z uzupełnieniem zatoki postojowej. – projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku, placu manewrowego oraz parkingu, – projekt ogrodzenia, f. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. (5 egz.), g. przedmiary robót (2 egz.), h. kosztorysy inwestorskie (sporządzone metodą szczegółową) (2 egz.), i. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją w zakresie Przedmiotu Umowy. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie – do dnia 15.12.2019 r., w tym: 1) zakończenie dokumentacji projektowo-przetargowej, o której mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt 1) SIWZ – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,wykonanie: – materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. a) SIWZ – projektu koncepcyjnego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. b) SIWZ , b) w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. c) SIWZ, – scenariusza pożarowego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. d) SIWZ, c) w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonanie: – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich– o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 3 pkt. 1) lit. e) – h) SIWZ, 2) Zakończenie nadzorów autorskich o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) – termin świadczenia nadzorów autorskich będzie określony aneksem do umowy w terminie do dnia 15.12.2019 r. w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych i będzie wynosił nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 14 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nastąpiła istotna zmiana okoliczności w postępowaniu przetargowym skutkująca tym, iż wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W ogłoszonym postępowaniu na ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie’’ z dnia 28.06.2018r. środki przyznane na sfinansowanie zamówienia obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo- przetargowej, tak aby realizowane na jej podstawie roboty budowalne umożliwiły dostosowanie budynku SOSW nr 9 wraz z otaczającym go terenem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Przed rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania Biuro Ochrony Środowiska poinformowało pismem z dnia 11.07.2018r. o dofinasowaniu termomodernizacji w/w obiektu w kwocie 1 572 580,00 zł. Podkreślić należy fakt, iż w momencie wszczęcia postępowania nie można było przewidzieć wystąpienia w/w okoliczności. W związku z powyższym wystąpiła istotna zmiana okoliczności dotyczących przygotowania postępowania przetargowego na : ,, Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”. Pozyskanie dodatkowych środków na dodatkowy zakres modernizacji obiektu (termomodernizację) uzasadnia ze względów funkcjonalnych, technologii wykonywania robót, wyłączenia obiektu z eksploatacji, połączenie obu zakresów modernizacji do łącznego projektowania. W wyniku znacznego rozszerzenia zakresu projektowania – zakres przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania musiałby ulec znacznej modyfikacji, ta okoliczność skutkowałaby koniecznością ponownego szacowania wartości zamówienia. Z uwagi na dyspozycję normy art. 35 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która stanowi , iż szacowania wartości zamówienia Zamawiający dokonuje przed wszczęciem postepowania, na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości dokonania ponownego szacowania wartości zamówienia. Powyższe znajduje potwierdzenie w uchwale KIO/KD 60/16 z dnia 5 października 2016 r., w której KIO stwierdziła: „ 5. Przepis art. 35 ust. 1 p.z.p. jest jednoznaczny i nie przewiduje wyjątków w zakresie terminu szacowania wartości zamówienia.” We wskazanym kontekście należy podkreślić fakt, iż potrzeba rozszerzenia zakresu zadania inwestycyjnego o opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – przetargowej z uwzględnieniem kompleksowej termomodernizacji stanowi ważny interes publiczny gwarantujący uczniom oraz pracownikom dostęp do funkcjonalnego w pełni przystosowanego budynku SOSW nr 9. Jednocześnie należy wskazać aspekt ekonomiczny przyjętego rozwiązania, który umożliwia znaczne ograniczenie kosztów przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego, który w swoim zakresie obejmowałby również elementy przedmiotowego postępowania między innymi takie jak: przygotowanie danych wyjściowych do projektowania, wykonanie map wyjściowych do projektowania. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w powołanym wyroku KIP 2006/13 ,, wydatkowanie środków publicznych powinno następować przy optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu założonych celów co z kolei gwarantuje efektywność i uzyskanie jak najlepszych rezultatów przy określonych nakładach ‘’ Z uwagi na powyższe unieważnienie postępowania stało się konieczne i jest w pełni zasadne.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zastępca Dyrektora

Ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: M. Czerniawska - 28 czerwca 2018 godz 11:54
Ostatnia aktualizacja: M. Czerniawska - 13 lipca 2018 godz 15:24