niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 567835-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. 
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaOpracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, , e-mail jpolak@szrm.pl, , faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważnosci.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro) pok. 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/18/DZP-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Opis przedmiotu zamówienia 1.Nieruchomość położona jest przy ulicy Sandomierskiej 12 – dz. nr ew. 27/1 obręb 0112, zabudowana budynkami administracyjno-biurowymi B1, B2, B3. Budynek B2 jest przeznaczony do rozbiórki. Przedmiotem opracowania będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku biurowo – administracyjnego w miejscu istniejącego budynku B2 i dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji dla budynku B1. 2.Charakterystyczne parametry: 1) powierzchnia działki ok.4695 m2 , 2) ilość kondygnacji – 4-5 kondygnacji, 3) wyburzenie istniejących zabudowań – 1800 m3 4) wymagana powierzchnia użytkowa nowoprojektowanego budynku ok. 1500-1700 m2 3.Dokumentację projektową i przetargową należy opracować zgodnie z założeniami programowymi Użytkownika (w tym dane dotyczące powierzchni klimatyzowanych w budynku B1) – załącznik Nr 10 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: 1) uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a)wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych (w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – 1 egz. b)wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów: – budowlanej – 3 egz – instalacyjnej (sanitarna, elektryczna, teletechniczna) – po 3 egz. – ekspertyzy pożarowej – 3 egz. c) opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynków B1 i B3 stanowiących drogę ewakuacji dla budynku B2 – 3 egz. d) innych niezbędnych materiałów do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) wykonanie koncepcji architektonicznej w 2 wariantach uwzględniających wytyczne i założenia Użytkownika – po 3 egz. , w tym w szczególności: a) wykonanie wizualizacji 3D nowoprojektowanego budynku i jego otoczenia, b) wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji, Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania. 3) wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i zaświadczeniem o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, obejmującego: a) projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne), b) informacja BIOZ, c) projekt rozbiórek, d) badania geologiczne – określające parametry geologiczne terenu inwestycji, e) scenariusz pożarowy, 4) wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz. a) projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, b) architektura – projekt aranżacji wnętrz wraz z książką pomieszczeń, c) architektura – wyposażenie (wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia) d) projekt konstrukcyjny z projektem monitoringu istniejących budynków, e) projekt rozbiórek, f) instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami technicznymi przyłączenia oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające, • rozdział energii w obiekcie, • instalacja oświetlenia ogólnego, • instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, g) instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi), • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), • system kontroli dostępu (KD) oraz instalacja domofonowa, w tym w budynku B1, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż, wynikające z obowiązujących przepisów, ekspertyzy pożarowej i ewentualne postanowienia komendanta PSP, w tym m.in: system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • integracja zainstalowanych systemów w budynku B2 z systemami istniejącymi w budynkach B1 i B3, • wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru, h) instalacje sanitarne: • sporządzenie bilansu mocy i energii cieplnej, wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami technicznymi przyłączenia sieci ciepłowniczej, • w razie konieczności projekt rozbudowy węzła cieplnego z dostosowaniem do wymaganych potrzeb po rozbudowie, • instalacja centralnego ogrzewania, • instalacja ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno – kanalizacyjna: biały montaż, instalacja ppoż., wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami przyłączeniowymi MPWiK oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych, • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, w tym w budynku B1, • instalacja wody lodowej, • instalacja gaszenia gazem (SUG) w pomieszczeniach archiwum, i) projekt przebudowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych. 5) wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 6 egz. 7) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz. 8) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 2 egz. 9) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, umożliwiających m.in. uzyskanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 10) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/dxt), (*.pdf) dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu, b) koncepcja architektoniczna w formacie (*.dwg/dxt), (*.pdf) dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu, c) projekty budowlane i wykonawcze w formacie (*dwg/dxt) oraz (*.pdf) dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu, d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia ,która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń. Uwaga: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej. Termin dokonania wizji lokalnej Zamawiający przewiduje na dzień 17.08.2017 r. o godz.: 12:00. Miejsce spotkania wykonawców – przed budynkiem przy ul. Sandomierskiej 12. 4. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz założenia programowe Użytkownika (w tym dane dotyczące powierzchni klimatyzowanych w budynku B1) – (Załącznik Nr 10 do SIWZ). 5. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 220 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 260 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: – materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy – koncepcje – w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy – projekt budowlany – w terminie do 210 dni od dnia zawarcia umowy – projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 220 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 260 dni od dnia zawarcia umowy. 3) Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30.11.2019 r. 

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71320000-7
71317100-4
71251000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku użyteczności publicznej*** o wartości zamówienia co najmniej 600 000,00 zł brutto**** każde. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej, b)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 1: *Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. *** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, ****W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości realizowanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 11.08.2017 r. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie. *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1 SIWZ, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1)Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3)Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4)Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5)Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-08-25, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a)oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ, w zakresie niepodlegania wykluczeniu powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c)W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ), d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp. – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ – Założenia programowe Użytkownika (w tym dane dotyczące powierzchni klimatyzowanych w budynku B1) – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DZP-1.260.43.2017. … JP                                                                                                                                                                                                                                             25 sierpnia 2017 r.

RZP-II-WI/18/DZP-1/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na  rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

                 Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – informuje, iż w dniu 25.08.2017 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 724.689,25 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto i termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wyszczególnienie

Cena zł brutto

 

Termin wykonania dokumentacji projektowej
i przetargowej

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION” Spółka z o.o.

ul. Paderewskiego 10/2

85-075 Bydgoszcz

523.365,00 zł

240 dni

od dnia zawarcia umowy

2

PROBUD

Firma Projektowo-Budowlana

Tomasz Graf

ul. Sosnowa 6/2

71-468 Szczecin

582.774,00 zł

220 dni

od dnia zawarcia umowy

3

Pas Projekt Sp. z o.o.

ul. Plantowa 5

05-830 Nadarzyn

687.447,00 zł

220 dni

od dnia zawarcia umowy

4

AGNUS

Agnieszka Szustak

ul. Białostocka 9

03-741 Warszawa

524.779,50 zł

220 dni

od dnia zawarcia umowy

 Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RZP-II-WI/18/DZP-1/2017

DZP-1.260.43.2017…..JP

29 września 2017 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na  rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez WykonawcęPrzedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION” Spółka z o.o., ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz –  za cenę brutto 523.365,00 zł, termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – 240 dni od dnia zawarcia umowy.

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.08.2017 r. do godz. 11:30 zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)      Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION” Spółka z              o.o., ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz;

2)      Oferta Nr 2 – PROBUD Firma Projektowo-Budowlana Tomasz Graf ul. Sosnowa 6/2

71-468 Szczecin

3)      Oferta Nr 3 – Pas Projekt Sp. z o.o. ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn

4)      Oferta Nr 4 – AGNUS Agnieszka Szustak, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa;

przy czym:

– Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.)  (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt III niniejszego pisma);

– Oferta Nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy i art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.)  (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt III niniejszego pisma);

Oferta Nr 1 i Oferta Nr 2 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr  2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej”

Razem

1 523.365,00

——————  x 60 = 60,0

523.365,00

220

—-  x 40 = 36,7

240

96,7
2 523.365,00

——————  x 60 = 53,9

582.774,00

220

—-  x 40 = 40,0

220

93,9

 

 p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500043105-N-2017 z dnia 13-10-2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567835-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/18/DZP-1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Opis przedmiotu zamówienia 1.Nieruchomość położona jest przy ulicy Sandomierskiej 12 – dz. nr ew. 27/1 obręb 0112, zabudowana budynkami administracyjno-biurowymi B1, B2, B3. Budynek B2 jest przeznaczony do rozbiórki. Przedmiotem opracowania będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku biurowo – administracyjnego w miejscu istniejącego budynku B2 i dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji dla budynku B1. 2.Charakterystyczne parametry: 1) powierzchnia działki ok.4695 m2 , 2) ilość kondygnacji – 4-5 kondygnacji, 3) wyburzenie istniejących zabudowań – 1800 m3 4) wymagana powierzchnia użytkowa nowoprojektowanego budynku ok. 1500-1700 m2 3.Dokumentację projektową i przetargową należy opracować zgodnie z założeniami programowymi Użytkownika (w tym dane dotyczące powierzchni klimatyzowanych w budynku B1) – załącznik Nr 10 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: 1) uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: a)wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych (w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – 1 egz. b)wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów: – budowlanej – 3 egz – instalacyjnej (sanitarna, elektryczna, teletechniczna) – po 3 egz. – ekspertyzy pożarowej – 3 egz. c) opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynków B1 i B3 stanowiących drogę ewakuacji dla budynku B2 – 3 egz. d) innych niezbędnych materiałów do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) wykonanie koncepcji architektonicznej w 2 wariantach uwzględniających wytyczne i założenia Użytkownika – po 3 egz. , w tym w szczególności: a) wykonanie wizualizacji 3D nowoprojektowanego budynku i jego otoczenia, b) wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji, Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania. 3) wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i zaświadczeniem o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, obejmującego: a) projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne), b) informacja BIOZ, c) projekt rozbiórek, d) badania geologiczne – określające parametry geologiczne terenu inwestycji, e) scenariusz pożarowy, 4) wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz. a) projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, b) architektura – projekt aranżacji wnętrz wraz z książką pomieszczeń, c) architektura – wyposażenie (wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia) d) projekt konstrukcyjny z projektem monitoringu istniejących budynków, e) projekt rozbiórek, f) instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami technicznymi przyłączenia oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające, • rozdział energii w obiekcie, • instalacja oświetlenia ogólnego, • instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, g) instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi), • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), • system kontroli dostępu (KD) oraz instalacja domofonowa, w tym w budynku B1, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż, wynikające z obowiązujących przepisów, ekspertyzy pożarowej i ewentualne postanowienia komendanta PSP, w tym m.in: system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • integracja zainstalowanych systemów w budynku B2 z systemami istniejącymi w budynkach B1 i B3, • wizualizacja (integracja) zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru, h) instalacje sanitarne: • sporządzenie bilansu mocy i energii cieplnej, wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami technicznymi przyłączenia sieci ciepłowniczej, • w razie konieczności projekt rozbudowy węzła cieplnego z dostosowaniem do wymaganych potrzeb po rozbudowie, • instalacja centralnego ogrzewania, • instalacja ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno – kanalizacyjna: biały montaż, instalacja ppoż., wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami przyłączeniowymi MPWiK oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych, • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, w tym w budynku B1, • instalacja wody lodowej, • instalacja gaszenia gazem (SUG) w pomieszczeniach archiwum, i) projekt przebudowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych. 5) wykonanie przedmiarów robót – 6 egz. 6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 6 egz. 7) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz. 8) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 2 egz. 9) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, umożliwiających m.in. uzyskanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 10) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/dxt), (*.pdf) dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu, b) koncepcja architektoniczna w formacie (*.dwg/dxt), (*.pdf) dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu, c) projekty budowlane i wykonawcze w formacie (*dwg/dxt) oraz (*.pdf) dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu, d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia ,która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń. Uwaga: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej. Termin dokonania wizji lokalnej Zamawiający przewiduje na dzień 17.08.2017 r. o godz.: 12:00. Miejsce spotkania wykonawców – przed budynkiem przy ul. Sandomierskiej 12. 4. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz założenia programowe Użytkownika (w tym dane dotyczące powierzchni klimatyzowanych w budynku B1) – (Załącznik Nr 10 do SIWZ). 5. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 220 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 260 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: – materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy – koncepcje – w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy – projekt budowlany – w terminie do 210 dni od dnia zawarcia umowy – projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 220 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 260 dni od dnia zawarcia umowy. 3) Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30.11.2019 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71317100-4, 71251000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 589178.25
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION” Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 10/2
Kod pocztowy: 85-075
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 523365.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 523365.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 687447.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Projekt architektury,aranżacji wnętrz, urbanistyki – Ludmiła Magdańska, projekt sieci i instalacji sanitarnych (wod.-kan. co.,wentylacji i klimatyzacji) Łukasz Barnaś, projektant konstrukcji – Damian Wiluś, projektant sieci i instalacji elektrycznych – Renata Filipiak, projektant sieci i instalacji telekomunikacyjnych – Aleksandra Janczak, kosztorysy,przedmiary,STWiOR-budowlane – Norman Sp. o.o. firma kosztorysowa.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 11 sierpnia 2017 godz 12:53
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 13 października 2017 godz 12:12