środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie nr 560964-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak www.szrm.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod:00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój 44.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022. Numer referencyjny: RZP-II-WB/1/DZP-1/2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022.
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja) do budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie na warunkach określonych poniżej:
1) Dane odbiorcy:
a) Odbiorca: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,
b) Adres odbiorcy: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa,
c) Adres obiektu: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa.
2) Charakterystyka obiektu:
a) Rok budowy: 1951
b) Temperatury obliczeniowe instalacji c.o.: 95/70 0C,
c) Powierzchnia całkowita budynku: 2 760,00 m2,
d) Liczba stałych użytkowników: około 110 pracowników,
e) Kubatura budynku: 9 510,00 m3,
f) Informacje dodatkowe: budynek otynkowany,
g) Nośnikiem ciepła jest gorąca woda o zmiennej temperaturze,
h) Rozgraniczenie odbiorcy i sprzedawcy: zawory przyłącza w węźle cieplnym.
3) Dane dotyczące zamówionej mocy cieplnej:
a) Moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1395 MW,
b) Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: max. 0,0523 MW, śr. 0,0366 MW,
c) Zamówiona moc cieplna: 0,1761 MW,
d) Dotychczasowa grupa taryfowa: A3/B1/C3,
e) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy – 2,16 m3/h,
f) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata – 1,08 m3/h,
g) Węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego,
h) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i jest zainstalowany w makiecie węzła cieplnego.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
4. Termin wykonania zamówienia.
1) Rozpoczęcie – 01 stycznia 2020 r.
2) Zakończenie – 31 grudnia 2022 r.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:
1) posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła lub w zakresie obrotu ciepłem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz
2) posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub Oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektu Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). Informacje dodatkowe
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał się spełnieniem tego warunku łącznie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła lub w zakresie obrotu ciepłem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektu Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Sekcji III.3) – III.5), Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć:
1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ).
1.3. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji (zwane dalej „Czas reakcji”) 30,00
Termin płatności faktury 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 13 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 5 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-09, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że:
1. Odnośnie oświadczeń, o których mowa w sekcji III.3):
1) Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania – powinno być złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – powinno być złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
3) Powyższe oświadczenia muszą zawierać klauzulę dotyczącą podanych informacji tj. oświadczenie, że wszelkie informacje w nich podane są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
4) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia, o których mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
2. Odnośnie dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4):
1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
3. Odnośnie dokumentów, o których mowa w sekcji III.5.1): W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentem powinien legitymować się ten z Wykonawców, który w ramach realizacji zamówienia bezpośrednio będzie wykonywał koncesjonowaną działalność.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Postanowienia związane z ochroną danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksową dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022. (Nr procedury: RZP-II-WB/1/DZP-1/2019), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucji) – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitalowej – wzór – pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540134049-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560964-N-2019
Data: 14.06.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-09, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-23, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA)

pismo z dnia 02.07.2017 r. – pobierz
Załącznik Nr 1 do pisma z dn. 02.07.2019 r. – Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do pisma z dn. 02.07.2019 r. – Zmodyfikowany Zał Nr 5 do wzoru Umowy – oświadczenia dot. ochrony danych osobowych – pobierz
Załączniki do SIWZ z rozszerzeniem .doc – pobierz

Pismo SZRM z dnia 17.07.2019 r. – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

             24 lipca 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.17.2019
Nr procedury: RZP-II-WB/1/DZP-1/2019              

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksową dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – informuje, iż w dniu 23.07.2019 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 222.443,68 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto, czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji i terminy płatności faktury zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji Termin płatności faktury

 

1 Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

 

222.241,37  

 

1 dzień roboczy

 

 

30 dni

2 PGNiG TERMIKA SA

ul. Modlińska 15

03-216 Warszawa

222.241,37 3 dni robocze  

 

30 dni

 

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór ww. oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – Załącznik Nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.08.2019 r. 

Nr procedury: RZP-II-WB/1/DZP-1/2019
Nr sprawy: DZP-1.260.17.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: kompleksową dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022.
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa – za cenę brutto 222.241,37 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.07.2019 r. do godz. 11:30 zostały złożone 2 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

  • Oferta Nr 1 Wykonawcy: Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa;
  • Oferta Nr 2 Wykonawcy: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

Oferta Nr 1 i Oferta Nr 2 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 1 i 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji” i „Termin płatności faktury” oraz łączna punktacja:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji” Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury”  

 

RAZEM

1 Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
222.241,37
————— x  60 = 60,0
222.241,37
  1
—– x 30 = 30,0
1
 30
—— x 10 = 10,0
30
 100,0 pkt
2 PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
222.241,37
————— x  60 = 60,0
222.241,37
  1
—– x 30 = 10,0
3
  30
—— x 10 = 10,0
30
 80,0 pkt

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510174207-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 560964-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 540134049-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,
Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000,
ul. ul. Senatorska  ,
00-099  Warszawa,
woj. mazowieckie,
państwo Polska,
tel. 223 124 400,
e-mail jpolak@szrm.pl,
faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): RZP-II-WB/1/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022.
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja) do budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie na warunkach określonych poniżej: 1) Dane odbiorcy: a) Odbiorca: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, b) Adres odbiorcy: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, c) Adres obiektu: ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa. 2) Charakterystyka obiektu: a) Rok budowy: 1951 b) Temperatury obliczeniowe instalacji c.o.: 95/70 0C, c) Powierzchnia całkowita budynku: 2 760,00 m2, d) Liczba stałych użytkowników: około 110 pracowników, e) Kubatura budynku: 9 510,00 m3, f) Informacje dodatkowe: budynek otynkowany, g) Nośnikiem ciepła jest gorąca woda o zmiennej temperaturze, h) Rozgraniczenie odbiorcy i sprzedawcy: zawory przyłącza w węźle cieplnym. 3) Dane dotyczące zamówionej mocy cieplnej: a) Moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1395 MW, b) Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: max. 0,0523 MW, śr. 0,0366 MW, c) Zamówiona moc cieplna: 0,1761 MW, d) Dotychczasowa grupa taryfowa: A3/B1/C3, e) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy – 2,16 m3/h, f) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata – 1,08 m3/h, g) Węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, h) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i jest zainstalowany w makiecie węzła cieplnego.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
4. Termin wykonania zamówienia. 1) Rozpoczęcie – 01 stycznia 2020 r. 2) Zakończenie – 31 grudnia 2022 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 180848.52 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
Email wykonawcy: vew.bok@veolia.com
Adres pocztowy: ul. Puławska Nr 2
Kod pocztowy: 02-566
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 222241.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222241.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 222241.37 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 czerwca 2019 godz 15:22
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 21 sierpnia 2019 godz 9:31