niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 559320-N-2019 z dnia 2019-06-12 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaDostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (II Piętro) pokój 35

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/4/DZP-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ –Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek A.1 „Rzut piwnicy” (dot. wszystkich części), b) Rysunek A.2 „Rzut parteru” (dot. wszystkich części), c) Rysunek A.3 „Rzut piętra” (dot. wszystkich części), d) Rysunek A.1AR „Rzut piwnicy pom. archiwum” (dot. części II), e) Rysunek B.1AR „Pom. archiwum – przekrój przez posadzkę” (dot. części II). Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble i wyposażenie biurowe, 2. Część II: meble archiwalne, 3. Część III: artykuły łazienkowe. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w Rozdziale III ust. 2. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie: Część I: meble i wyposażenie biurowe – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część II: meble archiwalne – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część III: artykuły łazienkowe – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39132100-7
39113000-7
39131100-0
44410000-7
42968300-2
39831700-3
34928480-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:60
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Część I: meble i wyposażenie biurowe – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy wyposażenia mebli biurowych o wartości zamówienia co najmniej 200.000,00 zł brutto** (słownie: dwieście tysięcy złotych); Część II: meble archiwalne – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy mebli archiwalnych o wartości zamówienia co najmniej 50.000,00 zł brutto** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. Uwaga!W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem dostaw – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Sekcji III.3), Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 1.3. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączone dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.5. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy – dla każdej z części) – stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-26, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Postanowienia związane z ochroną danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”. (Nr procedury: RZP-II-WI/4/DZP-1/2019), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7.w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ___________* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Meble i wyposażenie biurowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I: meble i wyposażenie biurowe; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek A.1 „Rzut piwnicy”, b) Rysunek A.2 „Rzut parteru”, c) Rysunek A.3 „Rzut piętra”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39132100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Meble archiwalne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część II: meble archiwalne; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek A.1 „Rzut piwnicy”, b) Rysunek A.2 „Rzut parteru”, c) Rysunek A.3 „Rzut piętra”, d) Rysunek A.1AR „Rzut piwnicy pom. archiwum”, e) Rysunek B.1AR „Pom. archiwum – przekrój przez posadzkę”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39131100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Artykuły łazienkowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III: artykuły łazienkowe 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek A.1 „Rzut piwnicy”, b) Rysunek A.2 „Rzut parteru”, c) Rysunek A.3 „Rzut piętra”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44410000-7, 42968300-2, 39831700-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

26 czerwca 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.20.2019                                                                                                                                                                       

Nr procedury: RZP-II-WI/4/DZP-1/2019

                                                                         ………………………………….

                                                                                                        

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z  późn. zm.) – informuje, iż w dniu 26.06.2019 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 319.710,21 zł brutto, w tym:

dla Części I: meble i wyposażenie biurowe  – 243.853,65 zł brutto,

dla Części II: meble archiwalne – 71.340,00 zł brutto,

dla Części III: akcesoria łazienkowe – 4.516,56 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okres gwarancji zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Część I

 

Część II

 

Część III

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

1 Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.487,00 zł

 

 

 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

2 Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

 

257.156,10 zł

 

 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.641,90 zł

 

 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

3 Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe
„ROL-MOT” Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29

27-310 Ciepielów

 

 

 

 

 

 

8.732,02 zł  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

 

 

 

 

 

4. BUDMAX REGAŁY Sp. z o.o.

ul. A. Gabrysiak 4

80-175 Gdańsk

 

 

 

 

 

 

13.911,30 zł  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

 

 

 

 

 

5. Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.

ul. Grójecka 128 p. 51

02-383 Warszawa

 

 

 

 

 

 

22.140,00 zł  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

 

 

 

 

 

6.  

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Biuro Handlowe

ul. Łopuszańska 36

 

304.891,17 zł  

 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

22.140,00 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 6.254.55 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
7. SILESIA MEBLE Sp. z o.o.

ul. Główna 63

44-230 Bełk

 

 

 

 

 

 

13.387,32 zł  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Cześć III: akcesoria łazienkowe

12 lipca 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/4/DZP-1/2019                                                                 

Nr sprawy: DZP-1.260.20.2019.AF                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”Część III: artykuły łazienkowe.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części III: akcesoria łazienkowe uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę JARD Sp. z o.o. Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa – za cenę brutto 6.254,55 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.06.2019 r. do godz. 11:30 na Część III: akcesoria łazienkowe zostały złożone 3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 1 Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino;

2)   Oferta Nr 2 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

3)   Oferta Nr 6 Wykonawcy:  JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa Biuro Handlowe ul. Łopuszańska 36.

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2 i Oferta Nr 6 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 6
w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
6  

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Biuro Handlowe

ul. Łopuszańska 36

 

      6.254,55

      ———–   x  60 = 60,0

      6.254,55

          36

         —-  x 40 = 40,0

          36

100,0
1 Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

      6.254,55

———–   x  60 = 44,2

8.487,00

          36

—-  x 40 = 40,0

36

84,2
2 Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

       6.254,55

————   x  60 = 22,5

16.641,90

          36

—-  x 40 = 40,0

36

62,5

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Cześć I: meble i wyposażenie biurowe

16 lipca 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/4/DZP-1/2019                                                                 

Nr sprawy: DZP-1.260.20.2019.AF                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”Część I: meble i wyposażenie biurowe.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: meble i wyposażenie biurowe uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa – za cenę brutto
257.156,10 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.06.2019 r. do godz. 11:30 na Część I: meble i wyposażenie biurowe zostały złożone 2 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 2 Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa;

2)   Oferta Nr 6 Wykonawcy:  JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa Biuro Handlowe ul. Łopuszańska 36.

Oferta Nr 2 i Oferta Nr 6 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 6 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
2  

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

      257.156,10

      ————-   x  60 = 60,0

      257.156,10

          36

         —–  x 40 = 40,0

          36

100,0
6  

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Biuro Handlowe

ul. Łopuszańska 36

      257.156,10

————-   x  60 = 50,6

304.891,17

          36

—–  x 40 = 40,0

36

90,6
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część II: meble archiwalne

17 lipca 2019 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/4/DZP-1/2019                                                                 

Nr sprawy: DZP-1.260.20.2019.AF                                                                                                    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”Część II: meble archiwalne.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części II: meble archiwalne uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów – za cenę brutto 8.732,02 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.06.2019 r. do godz. 11:30 na Część II: meble archiwalne zostało złożonych 5 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Oferta Nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o.,
ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów,2)   Oferta Nr 4 Wykonawcy BUDMAX REGAŁY Sp. z o.o., ul. A. Gabrysiak 4, 80-175 Gdańsk,3)   Oferta Nr 5 Wykonawcy Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 128
p. 51, 02-383 Warszawa,

4)   Oferta Nr 6 Wykonawcy:  JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa Biuro Handlowe ul. Łopuszańska 36,

5)   Oferta Nr 7 Wykonawcy SILESIA MEBLE Sp. z o.o., ul. Główna 63, 44-230 Bełk.

Oferta Nr 3, Oferta Nr 4, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6 i Oferta Nr 7 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6 i Ofercie Nr 7 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
3  

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe
„ROL-MOT” Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29

27-310 Ciepielów

 

      8.732,02

      ———–   x  60 = 60,0

      8.732,02

          36

         —–  x 40 = 40,0

          36

100,0
7 SILESIA MEBLE Sp. z o.o.

ul. Główna 63

44-230 Bełk

       8.732,02

————   x  60 = 39,1

13.387,32

          36

—–  x 40 = 40,0

36

79,1
4 BUDMAX REGAŁY Sp. z o.o.

ul. A. Gabrysiak 4

80-175 Gdańsk

       8.732,02

————   x  60 = 37,7

13.911,30

          36

—–  x 40 = 40,0

36

77,7
5 Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.

ul. Grójecka 128 p. 51

02-383 Warszawa

       8.732,02

————   x  60 = 23,7

22.140,00

          36

—–  x 40 = 40,0

36

63,7
6  

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Biuro Handlowe

ul. Łopuszańska 36

 

       8.732,02

————   x  60 = 23,7

22.140,00

          36

—–  x 40 = 40,0

36

63,7

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. Części II oraz Części III

Ogłoszenie nr 510166779-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559320-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/4/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ –Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek A.1 „Rzut piwnicy” (dot. wszystkich części), b) Rysunek A.2 „Rzut parteru” (dot. wszystkich części), c) Rysunek A.3 „Rzut piętra” (dot. wszystkich części), d) Rysunek A.1AR „Rzut piwnicy pom. archiwum” (dot. części II), e) Rysunek B.1AR „Pom. archiwum – przekrój przez posadzkę” (dot. części II). Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble i wyposażenie biurowe, 2. Część II: meble archiwalne, 3. Część III: artykuły łazienkowe. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w Rozdziale III ust. 2. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie: Część I: meble i wyposażenie biurowe – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część II: meble archiwalne – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część III: artykuły łazienkowe – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV: 39132100-7, 39113000-7, 39131100-0, 44410000-7, 42968300-2, 39831700-3, 34928480-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Meble archiwalne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 58000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czachowskiego Nr 29
Kod pocztowy: 27-310
Miejscowość: Ciepielów
Kraj/woj.: mazowieckieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8732.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8732.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22140.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Artykuły łazienkowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3672.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: „JARD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Na Skarpie Nr 21 lok. 11
Kod pocztowy: 00-488
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6254.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6254.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16641.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. Części I

 

Ogłoszenie nr 510174216-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 559320-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.

Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/4/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ –Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek A.1 „Rzut piwnicy” (dot. wszystkich części), b) Rysunek A.2 „Rzut parteru” (dot. wszystkich części), c) Rysunek A.3 „Rzut piętra” (dot. wszystkich części), d) Rysunek A.1AR „Rzut piwnicy pom. archiwum” (dot. części II), e) Rysunek B.1AR „Pom. archiwum – przekrój przez posadzkę” (dot. części II). Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble i wyposażenie biurowe, 2. Część II: meble archiwalne, 3. Część III: artykuły łazienkowe. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w Rozdziale III ust. 2. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie: Część I: meble i wyposażenie biurowe – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część II: meble archiwalne – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część III: artykuły łazienkowe – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2

Dodatkowe kody CPV: 39132100-7, 39113000-7, 39131100-0, 44410000-7, 42968300-2, 39831700-3, 34928480-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Meble i wyposażenie biurowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 198255.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TRONUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Ordona Nr 2A

Kod pocztowy: 01-237

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 257156.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem 257156.10

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 304891.17

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 12 czerwca 2019 godz 13:13
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 21 sierpnia 2019 godz 9:24