sobota, 18 września 2021

 

Ogłoszenie nr 556211-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod:00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (parter) pokój 4A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”
Numer referencyjny: RZP-II-WI/19 /DZP-1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”. Przedmiot został podzielony na cztery części: Część I: Meble typowe i AGD wolnostojące Część II: Meble na wymiar i AGD do zabudowy, Część III: Artykuły sanitarne, Część IV: Rolety wewnętrzne 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla każdej części, 2) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – dla każdej części 3) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wykaz rysunków przedstawiających usytuowanie wyposażenia – dla każdej części 3.Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy 4.Zakończenie – w terminie : – Część I: meble typowe i AGD wolnostojące – w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy, – Część II: meble na wymiar i AGD do zabudowy – w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy, – Część III: artykuły sanitarne – w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, – Część IV: rolety wewnętrzne – w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39110000-6
39131000-9
39710000-2
39140000-5
39150000-8
39116000-1
39224340-3
33192000-2
39292000-2
30195000-2
38311010-8
39710000-2
39140000-5
39141000-2
39156000-0
39710000-2
44411000-4
38622000-1
39330000-4
39224340-3
39136000-4
39515410-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Część I: meble typowe i AGD wolnostojące – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy mebli o wartości zamówienia co najmniej 300.000,00 zł brutto** (słownie: trzysta tysięcy złotych). Część II: meble na wymiar i AGD do zabudowy – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy mebli na wymiar/zabudowy o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto** (słownie: sto tysięcy złotych) Część IV: rolety wewnętrzne – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy rolet o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. Wykaz dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem dostaw – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Rozdz. VII pkt 1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 1.3. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączone dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 2.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 22 277 58 00; fax. 22 277 58 05 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24” (Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2020), 3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 5. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 8. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Meble typowe i AGD wolnostojące

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sczegóło zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami 1) Załącznik Nr 17 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I: meble typowe i AGD wolnostojące , 2) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – Część I: meble typowe i AGD wolnostojące, 3) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wykaz rysunków przedstawiających usytuowanie wyposażenia – Część I: meble typowe i AGD wolnostojące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39110000-6, 39131000-9, 39710000-2, 39140000-5, 39150000-8, 39160000-1, 39224340-3, 33192000-2, 39292000-5, 30195000-2, 38311010-8, 39710000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 75
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Meble na wymiar i AGD do zabudowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sczegóło zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część II: meble na wymiar i AGD do zabudowy, 2) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – Część II: meble na wymiar i AGD do zabudowy, 3) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wykaz rysunków przedstawiających usytuowanie wyposażenia – Część II: Meble na wymiar i AGD do zabudowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39140000-5, 39141000-2, 39156000-0, 39710000-2, 44411000-4, 38622000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 75
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Artykuły sanitarne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III: artykuły sanitarne, 2) Załącznik Nr11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – Część III: artykuły sanitarne, 3) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wykaz rysunków przedstawiających usytuowanie wyposażenia – Część III: artykuły sanitarne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39330000-4, 39224340-3, 39136000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Rolety wewnętrzne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz nw. załączników: Załącznik Nr 7 do SIWZ– Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III: artykuły sanitarne, Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – Część III: artykuły sanitarne, 3Załącznik Nr 9 do SIWZ– Wykaz rysunków przedstawiających usytuowanie wyposażenia – Część III: artykuły sanitarne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39515410-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres podwykonawstwa – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I Meble typowe i AGD wolnostojące – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II Meble na wymiar i AGD do zabudowy – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część III Artykuły sanitarne – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część IV Rolety wewnętrzne – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część I – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część II – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część III – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część IV – pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 540122866-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556211-N-2020
Data: 02/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: część nr: 4 NAZWA: ROLETY WEWNĘTRZNE
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz nw. załączników: Załącznik Nr 7 do SIWZ– Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część III: artykuły sanitarne, Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – Część III: artykuły sanitarne, 3Załącznik Nr 9 do SIWZ– Wykaz rysunków przedstawiających usytuowanie wyposażenia – Część III: artykuły sanitarne.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz nw. załączników: Załącznik Nr 7 do SIWZ– Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część IV: rolety wewnętrzne, Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – Część IV: rolety wewnętrzne, 3Załącznik Nr 9 do SIWZ– Wykaz rysunków przedstawiających usytuowanie wyposażenia – Część IV: rolety wewnętrzne.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 540125185-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556211-N-2020
Data: 02/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-14, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 2.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-16, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 2.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir Medak

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo SZRM z dnia 10.07.2020 r. – Pobierz

Pismo SZRM z dnia 10.07.2020 r. – Pobierz

Pismo SZRM z dnia 13.07.2020 r. – Pobierz

Załącznik do Pisma SZRM z dnia 13.07.2020 r. – zmodyfikowany w dniu 13.07.2020 r. Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I: Meble typowe i AGD wolnostojące – Pobierz

Załącznik do Pisma SZRM z dnia 13.07.2020 r. – zmodyfikowany w dniu 13.07.2020 r. Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia – Część II: Meble na wymiar i AGD do zabudowy – Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

 16 lipca 2020 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2020                                                                                    

Nr sprawy: DZP-1.260.30.2020

…………………………

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż  pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – informuje, iż w dniu 16.07.2020 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 960.320,04 zł brutto, w tym:

dla Części I: meble typowe i AGD wolnostojące – 634.517,64 zł brutto;

dla Części II: meble na wymiar i AGD do zabudowy – 206.664,60 zł brutto;

dla Części III: artykuły sanitarne – 27.957,90 zł brutto;

dla Części IV: rolety wewnętrzne – 91.179,90 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, |a także podaje kwoty brutto oraz okres gwarancji zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Część I:

meble typowe i AGD wolnostojące

 

 

Część II:

meble na wymiar i AGD do zabudowy

 

Część III:

artykuły sanitarne

 

Część IV:

rolety wewnętrzne

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

1 Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 2A

62-090 Mrowino

155.041,50  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

37.207,50  

48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

2 Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

1.931.702,70  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

551.728,80  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

73.590,90  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

416.232,00  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

3 KOMA R.Kozakiewicz

Spółka Jawna

ul. Chorzowska 3 lok. 3

26-600 Radom

184.567,00  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

4 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

„BARTEK”

ul. Zielona Dolina 45

Gronity

11-036 Gierzwałd

 

33.852,06  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

5 POZMEBEL

Mateusz Gawroński Spółka Jawna

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań

980.191,92  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

6 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

30.336,72  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

52.629,24  

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

7 MULTIROLETY

Łukasz Płocki,

Piotr Płocki

Spółka Jawna

ul. Przędzalniana 93

93-114 Łódź

35.957,82  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

8 KALL-CARRION TRADING Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Solidarności 75/26

00-090 Warszawa

679.562,88  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

9 Elmar Anna Karnas

ul. 3-go Maja 1/3

36-030 Błażowa

836.815,59  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

198.491,25  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

36.758,55  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

66.496,26  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

10  

ALNAG

Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a

30-206 Kraków

 

1.094.490,90  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

123.787,20  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

11 CEZAS-GLOB Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

10-419 Olsztyn

703.742,25  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

12 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

283.668,75  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

46.295,97  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

122.016,00  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

13 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

„CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

150.687,30 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 34.831,14 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
14 Swisspol Ltd. Sp. z o.o.

ul. Wilcza 27

50-429 Wrocław

45.484,72 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
15 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

542.233,20 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 139.777,20 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
16 Office Plus
Warszawa Sp. z o.o.
ul. Słupecka 4 m. 8502-309 Warszawa
147.361,38 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
17 ABC EDUKACJA

Zaopatrzenie Placówek Oświatowych

Rafał Biegaj

ul. Witosa 8

07-320 Małkinia Górna

159.340,35 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

Ponadto, w nawiązaniu do Rozdziału VII SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy  – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.   

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część I : Meble typowe i AGD wolnostojące

02 września 2020 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2020                                                     Nr sprawy: DZP-1.260.30.2020

…………………………

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: Części I: Meble typowe i AGD wolnostojące

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż  pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”Część I – Meble typowe i AGD wolnostojące

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

 

I Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 11, Wykonawcy CEZAS-GLOB Sp. z o.o.  ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn – za cenę: 706.428,36 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.07.2020 r. do godz. 11:30 w Części I: Meble typowe i AGD wolnostojące zostało złożonych 7 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa (Oferta Nr 2)

Cena oferty brutto: 1.931.702,70 zł

Cena oferty brutto po poprawie omyłki: 2.037.974,70 zł

 • POZMEBEL Mateusz Gawroński Sp. j., ul Starołęcka 18 16-361 Poznań (Oferta Nr 5)

Cena oferty brutto: 980.191,92zł

 • KALL-CARRION TRADING Sp. z o.o., Sp. k., Al. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa (Oferta Nr 8)

Cena oferty brutto: 679.562,88 zł

Cena oferty brutto po poprawie omyłki: 736.469,88 zł

 • Elmar Anna Karnas ul. 3 – go Maja 1/3, 36-030 Błażowa (Oferta Nr 9)

Cena oferty brutto: 836.815,59 zł

Cena oferty brutto po poprawie omyłki: 837.670,59 zł

 • ALNAG Barbara Wróbel ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków (Oferta Nr 10)

Cena oferty brutto: 1 094.490,90 zł.

 • CEZAS-GLOB Sp. z o.o. ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn (Oferta Nr 11)

Cena oferty brutto: 703.742,25 zł

Cena oferty brutto po poprawie omyłki: 706.428,36

 • JARD Sp. z o.o. Al. Na Skarpie 21/11 00-488 Warszawa (Oferta Nr 15)

Cena oferty brutto: 542.233,20 zł

Cena oferty brutto po poprawie omyłki: 862.734,30 zł

Przy czym Oferta Nr 9 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ww. Ustawy

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa Ustawy nie dokonano badania czy Wykonawcy, którzy złożyli Oferty Nr 2, 5, 8, 10, 15 podlegają wykluczeniu oraz czy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom Nr 2, 5, 8, 10, 11, 15 w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączna punktacja:

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
11 CEZAS-GLOB Sp. z o.o. ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn        706.428,36

      ————–   x  60 = 60,0

 706.428,36

          60

         —–  x 40 = 40,0

          60

100,0
8 KALL-CARRION TRADING Sp. z o.o., Sp. k., Al. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa        706.428,36

————–   x  60 = 57,6

736.469,88

          60

—–  x 40 = 40,0

60

97,6
15 JARD Sp. z o.o. Al. Na Skarpie 21/11 00-488 Warszawa        706.428,36

————–   x  60 = 49,1

862.734,30

          60

—–  x 40 = 40,0

60

89,1
5 POZMEBEL Mateusz Gawroński Sp. j., ul Starołęcka 18 16-361 Poznań        706.428,36

————–   x  60 = 43,2

980.191,92

          60

—–  x 40 = 40,0

60

83,2
10 ALNAG Barbara Wróbel ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków        706.428,36

————–   x  60 = 38,7

1 094.490,90

          60

—–  x 40 = 40,0

60

78,7
2 Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa        706.428,36

————–   x  60 = 20,8

2 037.974,70

          60

—–  x 40 = 40,0

60

60,8

 

                                                                                                                             

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

/-/

Maciej Wicik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część III: Artykuły sanitarne

02 września 2020 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2020                                                                                 

Nr sprawy: DZP-1.260.30.2020

…………………………

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: Części III: Artykuły sanitarne

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż  pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24” Część III – Artykuły sanitarne

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 Wykonawcy w&w design, Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40 – 859 Katowice za cenę 30.336,72 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.07.2020 r. do godz. 11:30 w Części III: Artykuły sanitarne zostało złożonych 7 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29A, 62–090 Mrowino (Oferta Nr 1)

Cena oferty brutto: 37.207,50 zł.

 • Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa (Oferta Nr 2)

Cena oferty brutto: 73.590,90 zł.

 • w&w design, Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40–859 Katowice ( Oferta Nr 6)

Cena oferty brutto: 30.336,72 zł.

 • ELMAR Anna Karnas ul. 3–go Maja 1/3, 36–030 Błażowa (Oferta Nr 9)

Cena oferty brutto: 36.758,55 zł.

 • Piasecki Andrzej ul. Migdałowa 8, 62–081 Chyby (Oferta Nr 12)

Cena oferty brutto: 46.295,97 zł.

 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15–751 Białystok (Oferta Nr 13)

Cena oferty brutto: 34.831,14 zł.

 • Swisspol Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław (Oferta Nr 14)

Cena oferty brutto: 45.484,72 zł.

Przy czym Oferta Nr 9 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ww. Ustawy.

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa Ustawy nie dokonano badania czy Wykonawcy, którzy złożyli Oferty Nr 1, 2, 12, 13, 14  podlegają wykluczeniu oraz czy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom Nr 1, 2, 6, 12, 13, 14 w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączna punktacja:

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
6 W&W Design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

       30.336,72

      ————–   x  60 = 60,0

 30.336.72

          60

         —–  x 40 = 40,0

          60

100,0
13 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

        30.336,72

————–   x  60 = 52,3

34.831,14

          60

—–  x 40 = 40,0

60

92,3
1 Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

 

       30.336,72

————–   x  60 = 48,9

37.207,50

          48

—–  x 40 = 32,0

60

80,9
14 SWISSPOL Ltd Sp. z o.o.

ul. Wilcza 27

50-429 Wrocław

       30.336,72

————–   x  60 = 40,0

45.484,72

          60

—–  x 40 = 40,0

60

80,0
12 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

        30.336,72

————–   x  60 = 39,3

46.295,97

          60

—–  x 40 = 40,0

60

79,3
2 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

       30.336,72

————–   x  60 = 24,7

73.590,90

          60

—–  x 40 = 40,0

60

64,7

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

/-/

Maciej Wicik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część II: meble na wymiar i AGD do zabudowy

07 września 2020 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2020                                                                                 

Nr sprawy: DZP-1.260.30.2020

…………………………

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: Części II: Meble na wymiar i AGD do zabudowy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż  pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”Część II – Meble na wymiar i AGD do zabudowy

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Wyboru najkorzystniejszej Oferty Nr 10 Wykonawcy ALNAG Barbara Wróbel ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków – za cenę: 123.787,20 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.07.2020 r. do godz. 11:30 w Części II: Meble na wymiar i AGD do zabudowy zostało złożonych 9 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino (oferta Nr 1)

Cena oferty brutto: 155.041,50 zł

 • Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa (Oferta Nr 2)

Cena oferty brutto: 551.728,80 zł

 • KOMA R Kozakiewicz sp. j. ul. Chorzowska 3 lok.3, 26-600 Radom (Oferta Nr 3)

Cena oferty brutto: 184.567,00 zł

 • Elmar Anna Karnas ul. 3 – go Maja 1/3, 36-030 Błażowa (Oferta Nr 9)

Cena oferty brutto: 170.745,00 zł

Cena oferty brutto po poprawie omyłki: 210.016,35 zł

 • ALNAG Barbara Wróbel ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków (Oferta Nr 10)

Cena oferty brutto: 123.787,20 zł.

 • Piasecki Andrzej ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 12)

Cena oferty brutto: 283.668,75 zł.

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ „CEZAS” sp. z o.o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok (Oferta Nr 13)

Cena oferty brutto: 150.687,30 zł.

 • JARD Sp. z o.o. Al. Na Skarpie 21/11 00-488 Warszawa (Oferta Nr 15)

Cena oferty brutto: 139.777,20 zł

Cena oferty brutto po poprawie omyłki: 141.007,20 zł

 

 • ABC EDUKACJA ZAOPATRZENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Rafał Biegaj ul.Witosa 8, 07-320 Małkinia Górna (Oferta Nr 17)

Cena oferty brutto po poprawie omyłki:159.340,35

Przy czym Oferta Nr 9 i 17 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ww. Ustawy.

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa Ustawy nie dokonano badania czy Wykonawcy, którzy złożyli Oferty Nr 1, 2, 3, 12, 13, 15 podlegają wykluczeniu oraz czy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom Nr 1, 2, 3, 10, 12, 13, 15 w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączna punktacja:

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
10 ALNAG

Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a

 30-206 Kraków

       123.787,20

      ————–   x  60 = 60,0

 123.787,20

          60

         —–  x 40 = 40,0

          60

100,0
15 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

      123.787,20

————–   x  60 = 52,7

141.007,20

          60

—–  x 40 = 40,0

60

92,7
13 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

123.787,20

————–   x  60 = 49,3

150.687,30

          60

—–  x 40 = 40,0

60

89,3
1  

Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A,

62-090 Mrowino

 

123.787,20

————–   x  60 = 47,9

155.041,50

          60

—–  x 40 = 40,0

60

87,9
3  KOMA

R. Kozakiewicz Sp. J.

ul. Chorzowska 3 lok.3,

26-600 Radom

123.787,20

————–   x  60 = 40,2

184.567,00

          60

—–  x 40 = 40,0

60

80,2

 

12 Piasecki Andrzej

ul Migdałowa 8,

62-081 Chyby

123.787,20

————–   x  60 = 26,2

283.668,75

          60

—–  x 40 = 40,0

60

66,2
2 Tronus Polska Sp. z o.o.,

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

123.787,20

————–   x  60 = 13,5

551.728,80

60

—–  x 40 = 40,0

60

53,5

 

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

/-/

Maciej Wicik      

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część IV: Rolety wewnętrzne

Nr procedury: RZP-II-WI/19/DZP-1/2020                                                                              15 września 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.30.2020

 

…………………………

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: Części IV: Rolety wewnętrzne

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż  pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24” Część IV – Rolety wewnętrzne

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR 4

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4, Wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BARTEK” ul. Zielona Dolina 45, 11-036 Gietrzwałd Gronity za cenę brutto: 33.852,06 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.07.2020 r. do godz. 11:30 w Części IV: Rolety wewnętrzne zostało złożonych 7 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

 • Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa (Oferta Nr 2)

Cena oferty brutto: 416.232,00 zł

 • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BARTEK” ul. Zielona Dolina 45, 11-036 Gietrzwałd Gronity (Oferta Nr 4)

Cena oferty brutto: 33.852,06 zł

 • w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice (Oferta Nr 6)

Cena oferty brutto: 52.629,24 zł

 • MULTIROLETY Łukasz Płocki, Piotr Płocki Sp. j. ul. Przędzalniana 93, 93-114 Łódź (Oferta Nr 7)

Cena oferty brutto: 35.957,82 zł.

 • Elmar Anna Karnas ul. 3 – go Maja 1/3, 36-030 Błażowa (Oferta Nr 9)

Cena oferty brutto: 66.496,26 zł.

 • Piasecki Andrzej ul Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 12)

Cena oferty brutto: 122.016,00 zł

 

 • Office Plus Warszawa Sp. z o.o. ul. Słupecka 4 m 85, 02-309 Warszawa (Oferta Nr 16)

Cena oferty brutto: 147.361,38 zł

 

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa Ustawy nie dokonano badania czy Wykonawcy, którzy złożyli Oferty Nr 2, 6, 7, 12, 16 podlegają wykluczeniu oraz czy spełniają warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom Nr 2, 4, 6, 7, 12, 16,   w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączna punktacja:

Numer oferty  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji”

Razem
4 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BARTEK” ul. Zielona Dolina 45, 11-036 Gietrzwałd Gronity        33.852,06

      ————–   x  60 = 60,0

 33.852,06

          60

         —–  x 40 = 40,0

          60

100,0
7  MULTIROLETY  Łukasz Płocki, Piotr Płocki Sp. j.  ul. Przędzalniana 93,  93-114 Łódź       33.852,06

————–   x  60 = 56,5

35.957,82

          60

—–  x 40 = 40,0

60

96,5
6 w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul.  Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice 33.852,06

————–   x  60 = 38,6

52.629,24

          36

—–  x 40 = 24,0

60

62,6
12 Piasecki Andrzej ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby 33.852,06

————–   x  60 = 16,6

122.016,00

          60

—–  x 40 = 40,0

60

56,6
16 Office Plus Warszawa Sp. z o.o. ul. Słupecka 4 m 85, 02-309 Warszawa 33.852,06

————–   x  60 = 13,8

147.361,38

          60

—–  x 40 = 40,0

60

53,8

 

2 Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa 33.852,06

————–   x  60 = 4,9

416.232,00

60

—–  x 40 = 40,0

60

44,9

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: CZ: 1, 2, 3 , 4

Ogłoszenie nr 510199289-N-2020 z dnia 13-10-2020 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556211-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540122866-N-2020, 540125185-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/19 /DZP-1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24”. Przedmiot został podzielony na cztery części: Część I: Meble typowe i AGD wolnostojące Część II: Meble na wymiar i AGD do zabudowy, Część III: Artykuły sanitarne, Część IV: Rolety wewnętrzne 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla każdej części, 2) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – dla każdej części 3) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wykaz rysunków przedstawiających usytuowanie wyposażenia – dla każdej części 3.Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy 4.Zakończenie – w terminie : – Część I: meble typowe i AGD wolnostojące – w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy, – Część II: meble na wymiar i AGD do zabudowy – w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy, – Część III: artykuły sanitarne – w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, – Część IV: rolety wewnętrzne – w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV: 39110000-6, 39131000-9, 39710000-2, 39150000-8, 39140000-5, 39224340-3, 33192000-2, 39116000-1, 39292000-2, 30195000-2, 38311010-8, 39710000-2, 39140000-5, 39141000-2, 39156000-0, 39710000-2, 44411000-4, 38622000-1, 39330000-4, 39224340-3, 39136000-4, 39515410-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: MEBLE TYPOWE I AGD WOLNOSTOJĄCE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 515868.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: CEZAS-GLOB Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żelazna nr 2
Kod pocztowy: 10-419
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko – mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 706428.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 706428.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2037974.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: MEBLE NA WYMIAR I AGD DO ZABUDOWY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 168020.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: ALNAG Barbara Wróbel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Księcia Józefa nr. 54a
Kod pocztowy: 30-206
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 123787.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123787.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 551728.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: ARTYKUŁY SANITARNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22730.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pokoju nr. 8A/7
Kod pocztowy: 40-801
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30336.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30336.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73590.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: ROLETY WEWNĘTRZNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 74130.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: „Zakład Produkcyjno – Hndlowo – Usługowy” BARTEK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zielonej doliny nr. 45
Kod pocztowy: 11-036
Miejscowość: Gietrzwałd Gronity
Kraj/woj.: warmińsko – mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33852.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33852.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 416232.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                                                         

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dariusz Eliasiuk - 2 lipca 2020 godz 14:35
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Eliasiuk - 13 października 2020 godz 9:19