sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie nr 550252298-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

Warszawa: usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192”.
Numer referencyjny  RZP-II-WB/3/DZP-1/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192”. 2) Opis przedmiotu zamówienia: Dane techniczne poboru energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31: Przewidywane zużycie energii na lata 2020 – 2022 wynosi ok. 716 000 kWh Lokal: 3000000491 Nr Licznika 1356764 Punkt poboru energii: PL0000010009900000000000000000614 Punkt poboru energii- rezerwa : PL0000010009900000000000001873583 Nr Licznika- rezerwa 32288531 Grupa Taryfowa: C21 Urządzenia pomiarowe – dwa układy pomiarowo – rozliczeniowe trójfazowe Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 200 A Moc przyłączeniowa: Przyłącze podstawowe – 80 kW Przyłącze rezerwowe – 80 kW Moc umowna: Przyłącze podstawowe – 80 kW Przyłącze rezerwowe – 80 kW Energia bierna pojemnościowa całodobowa – 88 680 kVarh Energia bierna pojemnościowa całodobowa – dot. przyłącza rezerwowego – 10 kVarh Dane techniczne poboru energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Sytej 192: Przewidywane zużycie energii na lata 2020 – 2022 wynosi ok. 26 000 kWh. Grupa Taryfowa: C11 Lokal: 3000866140 Punkt poboru energii: PL0000010298700000000000001609303 Urządzenie pomiarowe – jeden układ pomiarowo – rozliczeniowy trójfazowy Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 25 A. Moc przyłączeniowa – 7 kW Moc umowna: – 7 kW 3)TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1)Rozpoczęcie – od dnia 01.01.2020 r. 2)Zakończenie – do dnia 31.12.2022 r.

II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art.66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Tryb udzielenia zamówienia: art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w związku z art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a). Innogy Stoen Operator jako jedyny Operator Systemu Dystrybucji na terenie m. st. Warszawy świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/41/13824/W/2/2007/BT, wydanej przez Prezesa „Urzędu Regulacji Energetyki” (dalej „URE”) w dniu 29 maja 2007 r. Komunikat z dnia 24 kwietnia 2008 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanowi, iż brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, ponieważ przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i w takiej sytuacji podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych udzielają zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji energii elektrycznej.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,  ,  ul. Piękna 46,  00-672,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510282541-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550252298-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WB/4/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest: usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192”. 2) Opis przedmiotu zamówienia: Dane techniczne poboru energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31: Przewidywane zużycie energii na lata 2020 – 2022 wynosi ok. 716 000 kWh Lokal: 3000000491 Nr Licznika 1356764 Punkt poboru energii: PL0000010009900000000000000000614 Punkt poboru energii- rezerwa : PL0000010009900000000000001873583 Nr Licznika- rezerwa 32288531 Grupa Taryfowa: C21 Urządzenia pomiarowe – dwa układy pomiarowo – rozliczeniowe trójfazowe Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 200 A Moc przyłączeniowa: Przyłącze podstawowe – 80 kW Przyłącze rezerwowe – 80 kW Moc umowna: Przyłącze podstawowe – 80 kW Przyłącze rezerwowe – 80 kW Energia bierna pojemnościowa całodobowa – 88 680 kVarh Energia bierna pojemnościowa całodobowa – dot. przyłącza rezerwowego – 10 kVarh Dane techniczne poboru energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Sytej 192: Przewidywane zużycie energii na lata 2020 – 2022 wynosi ok. 26 000 kWh. Grupa Taryfowa: C11 Lokal: 3000866140 Punkt poboru energii: PL0000010298700000000000001609303 Urządzenie pomiarowe – jeden układ pomiarowo – rozliczeniowy trójfazowy Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 25 A. Moc przyłączeniowa – 7 kW Moc umowna: – 7 kW 3)TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1)Rozpoczęcie – od dnia 01.01.2020 r. 2)Zakończenie – do dnia 31.12.2022 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 188904.14
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy: operator@innogy.com
Adres pocztowy: ul.Piękna 46
Kod pocztowy: 00-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 232352.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 232352.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232352.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Tryb udzielenia zamówienia: art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w związku z art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a). Innogy Stoen Operator jako jedyny Operator Systemu Dystrybucji na terenie m. st. Warszawy świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/41/13824/W/2/2007/BT, wydanej przez Prezesa „Urzędu Regulacji Energetyki” (dalej „URE”) w dniu 29 maja 2007 r. Komunikat z dnia 24 kwietnia 2008 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanowi, iż brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, ponieważ przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i w takiej sytuacji podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych udzielają zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji energii elektrycznej.
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 21 listopada 2019 godz 16:30
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 30 grudnia 2019 godz 12:04