niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 548749-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, , e-mail jpolak@szrm.pl, , faks 223 124 490.
  Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pok. 22.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/14/DZP-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia Budynek Pałacyku Konopackiego zlokalizowany jest przy ul Strzeleckiej 11/13 w dzielnicy Praga Północ na działce o nr ewid. 56 w obrębie 4-13-01 w Warszawie. Budynek powstał w latach 1861 – 1866 na zlecenie Ksawerego Konopackiego założyciela Nowej Pragi. Obiekt był pierwszym murowanym budynkiem w tej części Pragi, stąd ze względu na jego okazałość i dekoracyjność na tle sąsiednich budynków, nazywano go „Pałacykiem”. Budynek jest wolnostojący, usytuowany przy narożniku ulic Strzeleckiej i Środkowej. Bryłę stanowi część główna o wym. 29,30 m x 13,0 m usytuowana wzdłuż ul. Środkowej oraz dwa skrzydła boczne tzw. ryzality o wym. 4,50 m x 6,40 m i 3,85 m x 6,40 m – od strony ogrodu. Obiekt posiada piwnicę, dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe. Do wnętrza prowadzą trzy klatki schodowe, jedna od strony Strzeleckiej i dwie od strony ogrodu. Wysokość budynku wynosi 12,85 m. W obiekcie zostały zdemontowane wszystkie instalacje i nie jest podłączony do mediów miejskich. Budynek wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-416 na podstawie decyzji Nr 860/2006 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.05.2006 r. Powierzchnia terenu na którym zlokalizowany jest budynek wynosi 1 374 m2, teren jest płaski, porośnięty drzewami liściastymi i ogrodzony. Charakterystyczne parametry: – pow. działki – 1 374 m2 – pow. zabudowy – 484,10 m 2 – kubatura brutto – 6 394,96 m 3 – wysokość budynku – 12,85 m – powierzchnia użytkowa całego budynku – 1 109,18 m2 w tym: – piwnica – 218,36 m 2 – parter – 313,31 m2 – I piętro – 322,32 m2 – poddasze użytkowe – 255,19 m2 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 1) Wszelkie niezbędne materiały wyjściowe do projektowania, w tym : a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych (w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – 1 egz. b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego z odtworzeniem historycznego wyglądu zabytkowych elementów obiektu i detali stolarki okiennej i drzwiowej, schodów wewnętrznych (pochwyt, tralki, słupki, profil stopni i belek policzkowych), elewacji – 3 egz. Inwentaryzacja powinna zawierać istniejące elementy instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, przyłączy oraz zagospodarowanie terenu wraz z inwentaryzacją zieleni –3 egz. c) opracowanie badania stratygraficznego w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki i materiałów zastosowanych do wykończenia elewacji – 3 egz. d) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla całego obiektu, w szczególności elewacji (odtworzenie detalu w tradycyjnych technologiach), stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrzne okiennice, drzwi płycinowe) i dla żeliwnych balustrad balkonów – 3 egz. e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji – 3 egz. f) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz., obejmującego: a) opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej; b) opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku przeznaczonego na Dom Kultury; c) projekt zagospodarowania terenu – w zakresie niezbędnym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; d) projekt architektoniczno-budowlany zawierający charakterystykę energetyczną budynku oraz dokumentację geologiczną; e) uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia do sieci miejskich; f) projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne; g) informację dotyczącą BIOZ; h) uzyskanie pozwolenia – decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych. 3) Wykonanie projektów wykonawczych robót w 6 egz. obejmujących: a) projekt usunięcia zagrożeń biologicznych; b) architekturę zawierającą m.in. scenariusz pożarowy, technologię kuchni, aranżację wnętrz wraz z książką pomieszczeń; c) architekturę – wyposażenie wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia; d) konstrukcję; e) zagospodarowanie terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; f) instalacje elektryczne w tym: – wewnętrzne linie zasilające; – rozdział energii w obiekcie i rozdzielniach piętrowych – rozdzielnia główna; – instalacja oświetlenia ogólnego; – instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe); – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; – instalacja gniazd wtykowych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej; – system podtrzymania napięcia UPS dla serwerowni i wybranych obwodów; – instalacja zasilająca węzeł cieplny oraz wszystkie urządzenia i systemy wynikające z projektów branżowych; – instalacja połączeń wyrównawczych; – instalacja odgromowa; g) instalacje teletechniczne w tym: – projekt przyłącza teletechnicznego; – sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią; – system telewizji CCTV (monitoring IP); – systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z systemem kontroli dostępu; – instalacja wideodomofonowa; – systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż. wynikające z Ekspertyzy ppoż. budynku oraz Postanowienia Komendanta PSP; – instalacje multimedialne i nagłośnieniowe w sali widowiskowej, salach performatywnych itp.; – instalacja przyzywowa; – system integracji i wizualizacji systemów teletechnicznych; h) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: i) projekt węzła cieplnego trójfunkcyjnego wraz z automatyką; j) instalacja wod-kan: – instalacja wody użytkowej (zimnej, ciepłej z cyrkulacją), wody na cele ppoż. (instalacja hydrantowa); – kanalizacji sanitarnej (w tym biały montaż i wyposażenie łazienek w tym dla niepełnosprawnych); k) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką; l) przyłącza sanitarne (przebudowa istniejących przyłączy): – przyłącze wodociągowe; – przyłącze kanalizacji ściekowej; – odprowadzenia wód opadowych z terenu i dachu budynku; – przyłącze cieplne; m) projekt drogowy obejmujący swoim zakresem odtworzenie nawierzchni ulic po budowie przyłączy uzgodniony z zarządcą drogi. 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) do każdego projektu wykonawczego – 6 egz. 5) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – 2 egz. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego*. * Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 25 października 2012 r.). 2.2. Roboty budowlane w tym m.in.: 1) roboty zabezpieczające, osuszające, odgrzybiające oraz usunięcie innych zagrożeń biologicznych; 2) wykonanie robót budowlanych w budynku tym m.in.: ziemnych, izolacyjnych, murarskich, betonowych, ciesielskich, konstrukcyjnych (fundamenty, ściany, stropy, dach) oraz wykończeniowych (tynkarskich, posadzkarskich, stolarskich, malarskich itp.) z zachowaniem układu przestrzennego wnętrz i ich historycznego wystroju, 3) wykonanie robót elewacyjnych z przywróceniem historycznych detali architektonicznych; 4) wykonanie instalacji sanitarnych; 5) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 6) wykonanie przyłączy: teletechnicznego i wod. – kan. 3. Poszczególne opracowania określone w § 1 ust. 2 pkt 2.1. należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilości jw., 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym, a) materiały wyjściowe, projekt budowlany i projekty wykonawcze w formatach: – dla rysunków (*.dwg) i (*.dxf)/(w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b) kosztorysy robót budowlanych w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w formacie (*.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzje Stołecznego Konserwatora Zabytków, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz inne niezbędne opinie, decyzje i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową. Forma elektroniczna musi zawierać strony dokumentacji projektowej z podpisami i pieczątkami właściwych osób i organów urzędowych, umieszczone w trakcie opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania ww. opracowań. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostaw I wyposażenia. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez brukarza, cieślę, blacharza, dekarza, malarza, tynkarza, stolarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy); – roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); – roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.” 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie – w terminie nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) wykonanie dokumentacji projektowej: w terminie do 8 miesięcy dni od dnia zawarcia umowy, w tym; – materiały wyjściowe do projektowania w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy; – projekt budowlany: w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy; – projekty wykonawcze, STWiOR, kosztorysy robót budowlanych wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) wykonanie robót budowlanych: w terminie nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45200000-9
45330000-9
45331000-6
45310000-3
71200000-0
71221000-3
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się wykonanie: robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu działki (m.in. nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie ogrodzenia, placu zabaw itp.) oraz wykonanie dokumentacji projektowej w tym: projektu budowlanego zamiennego obejmującego projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji/zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt wykonawczy zagospodarowania terenu zawierający m. in.: projekt zieleni i gospodarkę zielenią istniejącą, stworzenie miejsc wypoczynku i placu zabaw, ciągów pieszych, ogrodzenia itp., Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  27   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
Informacje dodatkowe Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. sytuacją finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 12.07.2017 r.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na odbudowie/rozbudowie/nadbudowie lub przebudowie2 albo zaprojektowaniu i wykonaniu1 odbudowy/rozbudowy/nadbudowy lub przebudowy2 obiektów zabytkowych5 o charakterze użyteczności publicznej4 i wartości zamówienia co najmniej 9.000.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów złotych)3 każda; b) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na odbudowie/rozbudowie/nadbudowie lub przebudowie2 albo zaprojektowaniu i wykonaniu1 odbudowy/rozbudowy/nadbudowy lub przebudowy2 budynku o charakterze użyteczności publicznej4 wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, f) do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych* wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. g) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, h) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i) do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, j) do wykonywania prac konserwatorskich, które posiadają wykształcenie wyższe w specjalności konserwacja zabytków oraz odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków, lub też posiadają wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 1: 1 Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 2 Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. 3 W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 12.07.2017 r. 4 Przez „budynek o charakterze użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 5 Przez „obiekt zabytkowy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. robót budowlanych muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. * Przez „zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości , będące działem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.” 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 20,00
Termin wykonania zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-28, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, powinny być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
/-/
Jan Leśniewski

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Ekspertyza mykologiczna budynku – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zalecenia konserwatorskie Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 07.03.2016 r. – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Zalecenia konserwatorskie Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 23.11.2016 r. – pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA)

Pismo z dnia 19.07.2017 r. – pobierz

Pismo z dnia 25.07.2017 r. – pobierz

Załącznik do Pisma z dnia 25.07.2017 r. – Wytyczne Użytkownika – pobierz

Załączniki od Nr 1 do Nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej w formacie .doc – pobierz

Pismo z dnia 26.07.2017 r. – pobierz

Pismo z dnia 27.07.2017 r.- pobierz

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

DZP-1.260.34.2017.     .DK                                                                                    28 lipca 2017 r.

Nr Sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/2017

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy
ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – informuje, iż w dniu 28.07.2017 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 12 263 628,52 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto, termin wykonania zamówienia oraz okres rękojmi zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

Okres rękojmi
1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o.

ul. Świdnicka 31

50-066 Wrocław

9 274 200,00 24 miesiące 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

2. EUROBUDOWA Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 25

02-244 Warszawa

13 364 085,94 24 miesiące 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

3. LUBREN Sp. z o.o.

ul. Niecała 3/6

20-080 Lublin

9 991 290,00 24 miesiące 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

4. BUDIMPOL Sp. z o.o.

ul. Mroźna 13A

03-654 Warszawa

8 789 000,01 24 miesiące 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

5. A-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

9 836 959,23 24 miesiące 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

6. Konsorcjum Firm:

1)   MS BUILDING Sp. z o.o.-Sp. k. – Lider konsorcjum

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

2)  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO” S.C.

Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski – Członek konsorcjum

ul. J. Kochanowskiego 60

96-500 Sochaczew

8 300 000,00 24 miesiące 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

7. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o.

ul. Dominikańska 9

02-738 Warszawa

10 147 500,00 24 miesiące 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZP-1.260.34.2017.     .DK

Nr Sprawy: RZP-II-WI/14/DZP-1/2017

31 sierpnia 2017 r.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – BUDIMPOL Sp. z o.o., ul. Mroźna 13A, 03-654 Warszawa. –  za cenę brutto 8 788 999,99 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.07.2017 r. do godz. 11:30 zostało złożonych
7 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Oferta Nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław;
 • Oferta Nr 2 Wykonawcy: EUROBUDOWA Sp. z o.o., ul. Orzechowa 25, 02-244 Warszawa;
 • Oferta Nr 3 Wykonawcy: LUBREN Sp. z o.o., ul. Niecała 3/6, 20-080 Lublin;
 • Oferta Nr 4 Wykonawcy: Budimpol Sp. z o.o., ul. Mroźna 13A, 03-654 Warszawa;
 • Oferta Nr 5 Wykonawcy: A-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa;
 • Oferta Nr 6 Wykonawcy: Konsorcjum Firm: MS BUILDING Sp. z o.o.-Sp. k. – Lider konsorcjum, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ELKO” S.C., Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski – Członek konsorcjum,
  J. Kochanowskiego 60, 96-500 Sochaczew;
 • Oferta Nr 7 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o.,
  Dominikańska 9, 02-738 Warszawa;

przy czym:

–  Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy;

–  Oferta Nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12)  ww. ustawy.

– Oferta Nr 7 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12)  ww. ustawy;

Oferta Nr 1, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4 i Oferta Nr 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3,  Ofercie Nr 4 i Ofercie Nr 5 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Termin wykonania zamówienia”, „Okres rękojmi zamówienia” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania zamówienia”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

Razem
1 8 788 999,99

——————  x 60 = 56,9

9 274 200,00

 

24

—-  x 20 = 20,0

24

60

—-  x 20 = 20,0

60

96,9
3 8 788 999,99

——————  x 60 = 52,8

9 991 290,00

 

24

—-  x 20 = 20,0

24

60

—-  x 20 = 20,0

60

92,8
4 8 788 999,99

——————  x 60 = 60,0

8 788 999,99

 

24

—-  x 20 = 20,0

24

60

—-  x 20 = 20,0

60

100,0
5 8 788 999,99

——————  x 60 = 53,6

9 836 959,23

 

24

—-  x 20 = 20,0

24

60

—-  x 20 = 20,0

60

93,6

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie nr 500030543-N-2017 z dnia 19-09-2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548749-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/14/DZP-1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia Budynek Pałacyku Konopackiego zlokalizowany jest przy ul Strzeleckiej 11/13 w dzielnicy Praga Północ na działce o nr ewid. 56 w obrębie 4-13-01 w Warszawie. Budynek powstał w latach 1861 – 1866 na zlecenie Ksawerego Konopackiego założyciela Nowej Pragi. Obiekt był pierwszym murowanym budynkiem w tej części Pragi, stąd ze względu na jego okazałość i dekoracyjność na tle sąsiednich budynków, nazywano go „Pałacykiem”. Budynek jest wolnostojący, usytuowany przy narożniku ulic Strzeleckiej i Środkowej. Bryłę stanowi część główna o wym. 29,30 m x 13,0 m usytuowana wzdłuż ul. Środkowej oraz dwa skrzydła boczne tzw. ryzality o wym. 4,50 m x 6,40 m i 3,85 m x 6,40 m – od strony ogrodu. Obiekt posiada piwnicę, dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe. Do wnętrza prowadzą trzy klatki schodowe, jedna od strony Strzeleckiej i dwie od strony ogrodu. Wysokość budynku wynosi 12,85 m. W obiekcie zostały zdemontowane wszystkie instalacje i nie jest podłączony do mediów miejskich. Budynek wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-416 na podstawie decyzji Nr 860/2006 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.05.2006 r. Powierzchnia terenu na którym zlokalizowany jest budynek wynosi 1 374 m2, teren jest płaski, porośnięty drzewami liściastymi i ogrodzony. Charakterystyczne parametry: – pow. działki – 1 374 m2 – pow. zabudowy – 484,10 m 2 – kubatura brutto – 6 394,96 m 3 – wysokość budynku – 12,85 m – powierzchnia użytkowa całego budynku – 1 109,18 m2 w tym: – piwnica – 218,36 m 2 – parter – 313,31 m2 – I piętro – 322,32 m2 – poddasze użytkowe – 255,19 m2 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 1) Wszelkie niezbędne materiały wyjściowe do projektowania, w tym : a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych (w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – 1 egz. b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego z odtworzeniem historycznego wyglądu zabytkowych elementów obiektu i detali stolarki okiennej i drzwiowej, schodów wewnętrznych (pochwyt, tralki, słupki, profil stopni i belek policzkowych), elewacji – 3 egz. Inwentaryzacja powinna zawierać istniejące elementy instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, przyłączy oraz zagospodarowanie terenu wraz z inwentaryzacją zieleni –3 egz. c) opracowanie badania stratygraficznego w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki i materiałów zastosowanych do wykończenia elewacji – 3 egz. d) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla całego obiektu, w szczególności elewacji (odtworzenie detalu w tradycyjnych technologiach), stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrzne okiennice, drzwi płycinowe) i dla żeliwnych balustrad balkonów – 3 egz. e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji – 3 egz. f) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz., obejmującego: a) opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej; b) opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku przeznaczonego na Dom Kultury; c) projekt zagospodarowania terenu – w zakresie niezbędnym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; d) projekt architektoniczno-budowlany zawierający charakterystykę energetyczną budynku oraz dokumentację geologiczną; e) uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia do sieci miejskich; f) projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne; g) informację dotyczącą BIOZ; h) uzyskanie pozwolenia – decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych. 3) Wykonanie projektów wykonawczych robót w 6 egz. obejmujących: a) projekt usunięcia zagrożeń biologicznych; b) architekturę zawierającą m.in. scenariusz pożarowy, technologię kuchni, aranżację wnętrz wraz z książką pomieszczeń; c) architekturę – wyposażenie wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia; d) konstrukcję; e) zagospodarowanie terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; f) instalacje elektryczne w tym: – wewnętrzne linie zasilające; – rozdział energii w obiekcie i rozdzielniach piętrowych – rozdzielnia główna; – instalacja oświetlenia ogólnego; – instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe); – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; – instalacja gniazd wtykowych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej; – system podtrzymania napięcia UPS dla serwerowni i wybranych obwodów; – instalacja zasilająca węzeł cieplny oraz wszystkie urządzenia i systemy wynikające z projektów branżowych; – instalacja połączeń wyrównawczych; – instalacja odgromowa; g) instalacje teletechniczne w tym: – projekt przyłącza teletechnicznego; – sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią; – system telewizji CCTV (monitoring IP); – systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z systemem kontroli dostępu; – instalacja wideodomofonowa; – systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż. wynikające z Ekspertyzy ppoż. budynku oraz Postanowienia Komendanta PSP; – instalacje multimedialne i nagłośnieniowe w sali widowiskowej, salach performatywnych itp.; – instalacja przyzywowa; – system integracji i wizualizacji systemów teletechnicznych; h) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: i) projekt węzła cieplnego trójfunkcyjnego wraz z automatyką; j) instalacja wod-kan: – instalacja wody użytkowej (zimnej, ciepłej z cyrkulacją), wody na cele ppoż. (instalacja hydrantowa); – kanalizacji sanitarnej (w tym biały montaż i wyposażenie łazienek w tym dla niepełnosprawnych); k) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką; l) przyłącza sanitarne (przebudowa istniejących przyłączy): – przyłącze wodociągowe; – przyłącze kanalizacji ściekowej; – odprowadzenia wód opadowych z terenu i dachu budynku; – przyłącze cieplne; m) projekt drogowy obejmujący swoim zakresem odtworzenie nawierzchni ulic po budowie przyłączy uzgodniony z zarządcą drogi. 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) do każdego projektu wykonawczego – 6 egz. 5) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – 2 egz. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego*. * Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 25 października 2012 r.). 2.2. Roboty budowlane w tym m.in.: 1) roboty zabezpieczające, osuszające, odgrzybiające oraz usunięcie innych zagrożeń biologicznych; 2) wykonanie robót budowlanych w budynku tym m.in.: ziemnych, izolacyjnych, murarskich, betonowych, ciesielskich, konstrukcyjnych (fundamenty, ściany, stropy, dach) oraz wykończeniowych (tynkarskich, posadzkarskich, stolarskich, malarskich itp.) z zachowaniem układu przestrzennego wnętrz i ich historycznego wystroju, 3) wykonanie robót elewacyjnych z przywróceniem historycznych detali architektonicznych; 4) wykonanie instalacji sanitarnych; 5) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 6) wykonanie przyłączy: teletechnicznego i wod. – kan. 3. Poszczególne opracowania określone w § 1 ust. 2 pkt 2.1. należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilości jw., 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym, a) materiały wyjściowe, projekt budowlany i projekty wykonawcze w formatach: – dla rysunków (*.dwg) i (*.dxf)/(w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b) kosztorysy robót budowlanych w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w formacie (*.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzje Stołecznego Konserwatora Zabytków, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz inne niezbędne opinie, decyzje i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową. Forma elektroniczna musi zawierać strony dokumentacji projektowej z podpisami i pieczątkami właściwych osób i organów urzędowych, umieszczone w trakcie opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania ww. opracowań. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostaw I wyposażenia. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez brukarza, cieślę, blacharza, dekarza, malarza, tynkarza, stolarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy); – roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); – roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.” 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie – w terminie nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) wykonanie dokumentacji projektowej: w terminie do 8 miesięcy dni od dnia zawarcia umowy, w tym; – materiały wyjściowe do projektowania w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy; – projekt budowlany: w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy; – projekty wykonawcze, STWiOR, kosztorysy robót budowlanych wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) wykonanie robót budowlanych: w terminie nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45330000-9, 45331000-6, 45310000-3, 71200000-0, 71221000-3, 77120000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 9970429.69
Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8788999.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8300000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13364085.94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: dokumentacja projektowa, roboty sanitarne, roboty elektryczne

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 12 lipca 2017 godz 13:13
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 19 września 2017 godz 12:38