sobota, 18 września 2021

 

Ogłoszenie nr 523035-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczącym się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod pocztowy: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 35

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” Numer referencyjny: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – dla wszystkich części: a) Część I meble – rys.: wp1rev1, wp2rev1, wp3rev1, OG1, OG7, OG8, OG10, OG11, OG14, OG15, PM1, PM2, PM3, PM4 rev1,PM5, PM6, PM7, PM8, PM9, PM9b rev2, PM10, PM11, PM12 rev_2, PM13 rev_2, PM14, PM15, PM16 rev_3, PM17, PM18, PM19, PM20, PM21 rev_2, PM22, PM23, PM24, PM25, PM26, PM27; b) Część II zabudowy – meble na wymiar – rys.: M1rev2, M2rev3, M3rev2, M4rev2, M5rev2, M6rev2, M7rev2, M8rev2, M9rev1, M10rev1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG9, OG12,OG13; c) Część III AGD – rys.: OG2, OG3, OG4, OG6, OG9, OG10, OG12, OG13; d) Część IV sprzęt sportowy – rys.: OG5; e) Część V sprzęt audio video – rys.: OG6, OG13, OG15; f) Część VI ławki parkowe i pojemniki na odpady – rys.: OG11, PZT. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble, 2. Część II: zabudowy – meble na wymiar, 3. Część III: AGD, 4. Część IV: sprzęt sportowy, 5. Część V: sprzęt audio video, 6. Część VI: ławki parkowe i pojemniki na odpady. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w Rozdziale III ust. 2 SIWZ. Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie: – Część I: meble – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, – Część II: zabudowy – meble na wymiar – w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy, – Część III: AGD – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, – Część IV: sprzęt sportowy – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, – Część V: sprzęt audio video – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, – Część VI: ławki parkowe i pojemniki na odpady – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. II.5) Główny kod CPV: 39140000-5 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39100000-3
39110000-6
39120000-9
39224340-3
39141000-2
39143000-6
39141400-6
39711120-6
39711130-9
39710000-2
39711000-9
39711361-7
37400000-2
37442300-8
32324600-6
32322000-6
43325000-7
34928480-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 75 lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Część I: meble – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy wyposażenia mebli o wartości zamówienia co najmniej 250.000,00 zł brutto** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); Część II: zabudowy – meble na wymiar – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy i montażu mebli na wymiar o wartości zamówienia co najmniej 250.000,00 zł brutto** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); Część V: sprzęt audio video – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy sprzętu audio video; * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 3.1. Wykaz dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem dostaw – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Sekcji III.3), Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 1.3. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączone dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.5. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-01, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający informuje, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Postanowienia związane z ochroną danych osobowych.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”. (Nr procedury: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: MEBLE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I – meble; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – rys.: wp1rev1, wp2rev1, wp3rev1, OG1, OG7, OG8, OG10, OG11, OG14, OG15, PM1, PM2, PM3, PM4 rev1,PM5, PM6, PM7, PM8, PM9, PM9b rev2, PM10, PM11, PM12 rev_2, PM13 rev_2, PM14, PM15, PM16 rev_3, PM17, PM18, PM19, PM20, PM21 rev_2, PM22, PM23, PM24, PM25, PM26, PM27; 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część I – meble. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39110000-6, 39120000-9, 39140000-5, 39224340-3 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 60 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ZABUDOWY – MEBLE NA WYMIAR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część II – ZABUDOWY – MEBLE NA WYMIAR; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – rys.: M1rev2, M2rev3, M3rev2, M4rev2, M5rev2, M6rev2, M7rev2, M8rev2, M9rev1, M10rev1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG9, OG12,OG13; 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia”- Część II – ZABUDOWY – MEBLE NA WYMIAR; 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39140000-5, 39141000-2, 39143000-6, 39141400-6, 39711120-6, 39711130-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 75 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: AGD

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – część III – AGD; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – rys.: OG2, OG3, OG4, OG6, OG9, OG10, OG12, OG13; 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – część III – AGD; 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39710000-2, 39711000-9, 39711361-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: SPRZĘT SPORTOWY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część 4 – sprzęt sportowy; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – rys.: OG5; 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część 4 – sprzęt sportowy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2, 37442300-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Sprzęt audio video

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część V – sprzęt audio video; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – rys.: OG6, OG13, OG15; 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część V – sprzęt audio video. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32324600-6, 32322000-6 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Ławki parkowe i pojemniki na odpady

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część VI – ławki parkowe i pojemniki na odpady; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – rys.: OG11, PZT. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część VI – ławki parkowe i pojemniki na odpady. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43325000-7, 34928480-6 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawiez art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres podwykonawstwa – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – zabudowy – meble na wymiar – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – AGD – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część IV – Sprzęt sportowy – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część V – Sprzęt audio video – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część VI – Ławki parkowe i pojemniki na odpady – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki – dla wszystkich części – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część I – MEBLE – pobierz

Załacznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część II – ZABUDOWY – MEBLE NA WYMIAR – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część III – AGD – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część IV – SPRZĘT SPORTOWY – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część V – SPRZĘT AUDIO VIDEO – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część VI – ŁAWKI PARKOWE I POJEMNIKI NA ODPADY – pobierz

 

 

Załączniki do pobrania w formie edytowalnej:

Załączniki od Nr 1 do Nr 7 oraz Nr 10do SIWZ w formie edytowalnej – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo SZRM z dnia 26.03.2020 r. – pobierz

Pismo z dnia 27.03.2020 r. – pobierz

Załącznik do Pisma SZRM z dnia 27.03.2020 r. – zmodyfikowany Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy Opis Elementów Przedmiotu Zamówienia – Część II AGD – pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert

Nr sprawy:DZP-1.260.19.2020                                                                                                                                                                                              01 kwietnia 2020 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020

                                                                             ………………………………

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – informuje, iż w dniu 01.04.2020 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 826 018,83 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okres gwarancji zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

 

Część I:

meble

 

 

Część II:

zabudowy – meble na wymiar

 

 

Część III:

AGD

 

 

 

 

Część IV:

sprzęt sportowy

 

 

 

Część V:

sprzęt audio video

 

 

Część VI:

ławki parkowe i pojemniki na odpady

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł
brutto
Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł
brutto
Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł
brutto
Okres gwarancji

(w miesiącach)

1 Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

 

426.439,77

 

 

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

894.783,18

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

17.220,00

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy  

 

 

 

172.323,00

 

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

 

 

201.228,00

 

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

               

 

 

 

23.566,80

 

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

2 Biuro Inżynieryne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

18.081,00  

24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

32.595,00 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 9.102,00 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
3 KNS

Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

10.418,86  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

42.867,47  

4 Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

12.622,26  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

41.907,33  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

5 Oprema

Tomasz Turek

ul. Fryderyka Chopina 8a/7

42-480 Poręba

394.015,13  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

786.831,00  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

6 Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

13.271,70  

24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

24.969,00 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 68.289,60 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 7.995,00  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

7  

Zakład Usługowo Handlowoy „ELKOT”

Krzysztof Kotkowski

Oddział Kielce

ul. Jesionowa 31B

25-540 Kielce

 

72.570,00 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
8 ALNAG

Barbara Wróbel

ul. Księcia Janusza 54a

30-206 Kraków

331.847,70  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

690.153,00  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

9  

MPC Paweł Oleksiewicz

ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

 

15.025,68  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

52.102,80 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

10 PB Tenders

Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

234.337,14  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

276.964,02  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

9.670,26  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

14.063,82  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

65.244,12  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

7.242,24  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

11 SOL-MEB

Ewelina Przybyś

ul. Kościuszki 39

32-020 Wieliczka

302.733,75  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

12 Przedsiębiorstwo

Zaopatrzenia Szkół

„CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

235.067,76  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

13 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

477.145,29  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

549.041,25  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

38.892,60  

24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

49.850,67  

24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

73.047,24  

24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

16.794,42  

24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

14 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

265.410,63  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

11.899,02 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 23.782,05 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
15 Kall-CARRION

Trading Sp. z o.o. Sp. k.

Aleja Solidarności 75-26

00-090 Warszawa

242.506,80  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

16 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

324.398,97  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

365.456,37  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

17 PRESTIGE SPORT

Aneta Mleczkowska

ul. Leśna 10 lok. 46

05-120 Legionowo

59.495.10 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 9.348,00  

24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

18 ERGOSYSTEM Sp. J.

R.Makuch M.Wolski

J.Wiatr

Ul. Połczyńska 115B

01-303 Warszawa

263.581,62  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

19 F.H.U. ANEX

Wiesław Stanuszek

ul. Braci Żmudów 35B

33-100 Tarnów

359.037,00  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

20 Office Creative Group

Mariusz Antoniewicz

ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183

03-337 Warszawa

346.698,87  

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII ust. 4 SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020                                                                                                  20 maja 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.19.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” – dotyczy Części I – meble

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 10 złożoną przez Wykonawcę – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz – za cenę brutto: 233 613,90 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 12 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Tronus Polska Sp. z o.o., Ordona 2A, 01-237 Warszawa (Oferta Nr 1); Cena oferty brutto: 426 439,77 zł.;
 • Oprema Tomasz Turek, Fryderyka Chopina 8a/7, 42-480 Poręba (Oferta Nr 5); Cena oferty brutto: 394 015,13 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 389 863,88 zł.

 • ALNAG Barbara Wróbel, Księcia Janusza 54a, 30-206 Kraków (Oferta Nr 8); Cena oferty brutto: 331 847,70 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 344 141,70 zł.

 • PB Tenders Jakub Pawulski, A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz (Oferta Nr 10); Cena oferty brutto: 234 337,14 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 233 613,90 zł.

 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok (Oferta Nr 12); Cena oferty brutto: 235 067,76 zł.;
 • Piasecki Andrzej, Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 13); Cena oferty brutto: 477 145,29 zł.;
 • w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice (Oferta Nr 14); Cena oferty brutto: 265 410,63 zł.;
 • Kall-CARRION Trading Sp. z o.o. Sp. k., Aleja Solidarności 75-26, 00-090 Warszawa (Oferta Nr 15); Cena oferty brutto: 242 506,80 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 243 736,80 zł.

 • JARD Sp. z o.o., Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 16); Cena oferty brutto: 324 398,97 zł.;
 • ERGOSYSTEM Sp. J. Makuch M.Wolski J.Wiatr, Ul. Połczyńska 115B, 01-303 Warszawa (Oferta Nr 18); Cena oferty brutto: 263 581,62 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 264 811,62 zł.

 • H.U. ANEX Wiesław Stanuszek, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów (Oferta Nr 19); Cena oferty brutto: 359 037,00 zł.;
 • Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa (Oferta Nr 20); Cena oferty brutto: 346 698,87 zł.;

 

przy czym Oferta Nr 1, Oferta Nr 5 oraz Oferta Nr 20 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ) ww. ustawy;

 

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1, Ofertę Nr 5, Ofertę Nr 8, Ofertę Nr 12, Ofertę Nr 13, Ofertę Nr 14, Ofertę Nr 15, Ofertę Nr 16, Ofertę Nr 18, Ofertę Nr 19,  Ofertę Nr 20, podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 10, Ofercie Nr 12, Ofercie Nr 13, Ofercie Nr 14, Ofercie Nr 15, Ofercie Nr 16, Ofercie Nr 18, Ofercie Nr 19,  w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączną punktację:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

 

RAZEM

8 ALNAG Barbara Wróbel, ul. Księcia Janusza 54a, 30-206 Kraków 233 613,90

—————–  x 60 = 40,7 pkt

344 141,70

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

80,7 pkt
10 PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz 233 613,90

—————–  x 60 = 60,0 pkt

233 613,90

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

 60

100,0 pkt
12 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok 233 613,90

—————–  x 60 = 59,6 pkt

235 067,76

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

99,6 pkt
13 Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby 233 613,90

—————–  x 60 = 29,4 pkt

477 145,29

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

69,4 pkt
14 w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice 233 613,90

—————–  x 60 = 52,8 pkt

265 410,63

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

92,8 pkt
15 Kall-CARRION Trading Sp. z o.o. Sp. k., Aleja Solidarności 75-26, 00-090 Warszawa 233 613,90

—————–  x 60 = 57,5 pkt

243 736,80

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

97,5 pkt
16 JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa 233 613,90

—————–  x 60 = 43,2 pkt

324 398,97

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

83,2 pkt
18 ERGOSYSTEM Sp. J. R.Makuch M.Wolski J.Wiatr, Ul. Połczyńska 115B, 01-303 Warszawa 233 613,90

—————–  x 60 = 52,9 pkt

264 811,62

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

92,9 pkt
19 F.H.U. ANEX Wiesław Stanuszek, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów 233 613,90

—————–  x 60 = 39,0 pkt

359 037,00

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

79,0 pkt

 

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir Medak

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020                                                                                             20 maja 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.19.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” – dotyczy Części II – zabudowy – meble na wymiar

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 10 złożoną przez Wykonawcę – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz – za cenę brutto: 276 964,02 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 7 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Tronus Polska Sp. z o.o., Ordona 2A, 01-237 Warszawa (Oferta Nr 1); Cena oferty brutto: 894 783,18 zł.;
 • Oprema Tomasz Turek, Fryderyka Chopina 8a/7, 42-480 Poręba (Oferta Nr 5); Cena oferty brutto: 786 831,00 zł.;
 • ALNAG Barbara Wróbel, Księcia Janusza 54a, 30-206 Kraków (Oferta Nr 8); Cena oferty brutto: 690 153,00 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 699 993,00 zł.

 • PB Tenders Jakub Pawulski, A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz (Oferta Nr 10); Cena oferty brutto: 276 964,02 zł.;
 • SOL-MEB Ewelina Przybyś, ul. Kościuszki 39, 32-020 Wieliczka (Oferta Nr 11); Cena oferty brutto: 302 733,75 zł.;
 • Piasecki Andrzej, Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 13); Cena oferty brutto: 549 041,25 zł.;
 • JARD Sp. z o.o., Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 16); Cena oferty brutto: 365 456,37 zł.;

 

 

przy czym:

– Oferta Nr 1, Oferta Nr 5 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a)  ww. ustawy;

– Oferta Nr 11 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 8) ww. ustawy;

 

 

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1, Ofertę Nr 5, Ofertę Nr 8, Ofertę Nr 11, Ofertę Nr 13, Ofertę Nr 16, podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 10, Ofercie Nr 13, Ofercie Nr 16 w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączną punktację:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

 

RAZEM

8 ALNAG Barbara Wróbel, ul. Księcia Janusza 54a, 30-206 Kraków 276 964,02

—————–  x 60 = 23,7 pkt

699 993,00

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

63,7 pkt
10 PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz 276 964,02

—————–  x 60 = 60,0 pkt

276 964,02

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

 60

100,0 pkt
13 Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby 276 964,02

—————–  x 60 = 30,3 pkt

549 041,25

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

70,3 pkt
16 JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa 276 964,02

—————–  x 60 = 45,5 pkt

365 456,37

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

85,5 pkt

 

 

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir Medak

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020                                                                                             20 maja 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.19.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” – dotyczy Części III – AGD

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 10 złożoną przez Wykonawcę – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz – za cenę brutto: 9 670,26 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 9 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Tronus Polska Sp. z o.o., Ordona 2A, 01-237 Warszawa (Oferta Nr 1); Cena oferty brutto: 17 220,00 zł.;
 • Biuro Inżynieryne „DOT” Tomasz Dubiecki, Lubomira 29A, 62-090 Mrowino (Oferta Nr 2); Cena oferty brutto: 18 081,00 zł.;
 • KNS Przemysław Wielgo, Młoda 53, 25-619 Kielce (Oferta Nr 3); Cena oferty brutto: 10 418,86 zł.;
 • Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów (Oferta Nr 4); Cena oferty brutto: 12 622,26 zł.;
 • Zaułek Dizajnu Marta Szlapa, Gliwicka 218E, 40-860 Katowice(Oferta Nr 6); Cena oferty brutto: 13 271,70 zł.;
 • MPC Paweł Oleksiewicz, Podrzeczna 38, 99-300 Kutno (Oferta Nr 9); Cena oferty brutto: 15 025,68 zł.;
 • PB Tenders Jakub Pawulski, A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz (Oferta Nr 10); Cena oferty brutto: 9 670,26 zł.;
 • Piasecki Andrzej, Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 13); Cena oferty brutto: 38 892,60 zł.;
 • w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice (Oferta Nr 14); Cena oferty brutto: 11 899,02 zł.;

 

przy czym:

– Oferta Nr 1została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a)  ww. ustawy;

– Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ww. ustawy;

 

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1, Ofertę Nr 2, Ofertę Nr 3, Ofertę Nr 4, Ofertę Nr 6, Ofertę Nr 9, Ofertę Nr 13, Ofertę Nr 14,  podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 10, Ofercie Nr 13,   Ofercie Nr 14  w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączną punktację:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

 

RAZEM

2 Biuro Inżynieryne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

 

9 670,26

—————–  x 60 = 32,1 pkt

18 081,00

 24

—— x 40 = 16,0 pkt

60

48,1 pkt
4 Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

 

9 670,26

—————–  x 60 = 46,0 pkt

12 622,26

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

86,0 pkt
6 Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

 

9 670,26

—————–  x 60 = 43,7 pkt

13 271,70

  24

—— x 40 = 16,0 pkt

60

59,7 pkt
9 MPC Paweł Oleksiewicz

ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

 

9 670,26

—————–  x 60 = 38,6 pkt

15 025,68

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

78,6 pkt
10 PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz 9 670,26

—————–  x 60 = 60,0 pkt

9 670,26

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

 60

100,0 pkt
13 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

 

9 670,26

—————–  x 60 = 14,9 pkt

38 892,60

  24

—— x 40 = 16,0 pkt

60

30,9 pkt
14 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

 

9 670,26

—————–  x 60 = 48,8 pkt

11 899,02

  36

—— x 40 = 24,0 pkt

60

72,8 pkt

 

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir Medak

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020                                                                                             20 maja 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.19.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” – dotyczy Części IV – sprzęt sportowy

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 14 złożoną przez Wykonawcę – w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice – za cenę brutto: 23 782,05 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 8 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Tronus Polska Sp. z o.o., Ordona 2A, 01-237 Warszawa (Oferta Nr 1); Cena oferty brutto: 172 323,00 zł.;
 • Biuro Inżynieryne „DOT” Tomasz Dubiecki, Lubomira 29A, 62-090 Mrowino (Oferta Nr 2); Cena oferty brutto: 32 595,00 zł.;
 • Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów (Oferta Nr 4); Cena oferty brutto: 41 907,33 zł.;
 • Zaułek Dizajnu Marta Szlapa, Gliwicka 218E, 40-860 Katowice (Oferta Nr 6); Cena oferty brutto: 24 969,00 zł.;
 • PB Tenders Jakub Pawulski, A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz (Oferta Nr 10); Cena oferty brutto: 14 063,82 zł.;
 • Piasecki Andrzej, Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 13); Cena oferty brutto: 49 850,67 zł.;
 • w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice (Oferta Nr 14); Cena oferty brutto: 23 782,05 zł.;
 • PRESTIGE SPORT Aneta Mieczkowska, ul. Leśna 10 lok. 46, 05-120 Legionowo (Oferta Nr 17); Cena oferty brutto: 59 495,10 zł.;

 

przy czym:

– Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a)  ww. ustawy;

– Oferta Nr 2, Oferta Nr 6 zostały odrzucone na podstawie art. 90 ust. 3 ww. ustawy;

– Oferta Nr 10 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy;

 

 

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1, Ofertę Nr 2, Ofertę Nr 4, Ofertę Nr 6, Ofertę Nr 13, Ofertę Nr 17 podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 13, Ofercie Nr 14, Ofercie Nr 17  w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączną punktację:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

 

RAZEM

4 Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

 

23 782,05

—————–  x 60 = 34,0 pkt

41 907,33

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

74,0 pkt
13 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

 

23 782,05

—————–  x 60 = 28,6 pkt

49 850,67

  24

—— x 40 = 16,0 pkt

60

44,6 pkt
14 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

 

23 782,05

—————–  x 60 = 60,0 pkt

23 782,05

  36

—— x 40 = 24,0 pkt

 60

84,0 pkt
17 PRESTIGE SPORT Aneta Mieczkowska, ul. Leśna 10 lok. 46, 05-120 Legionowo 23 782,05

—————–  x 60 = 24,0 pkt

59 495,10

  48

—— x 40 = 32,0 pkt

60

56,0 pkt

 

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir Medak

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020                                                                                             20 maja 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.19.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” – dotyczy Części VI – ławki parkowe i pojemniki na odpady

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 10 złożoną przez Wykonawcę – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz – za cenę brutto: 7 242,24 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 7 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Tronus Polska Sp. z o.o., Ordona 2A, 01-237 Warszawa (Oferta Nr 1); Cena oferty brutto: 23 566,80 zł.;
 • Biuro Inżynieryne „DOT” Tomasz Dubiecki, Lubomira 29A, 62-090 Mrowino (Oferta Nr 2); Cena oferty brutto: 9 102,00 zł.;
 • KNS Przemysław Wielgo, Młoda 53, 25-619 Kielce (Oferta Nr 3); Cena oferty brutto: 42 867,47 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy innej omyłki: 0,00 zł – Wykonawca błędnie przeniósł kwotę brutto i kwotę netto dla Części V wynikającą z Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia”  do druku „OFERTA”.

 • Zaułek Dizajnu Marta Szlapa, Gliwicka 218E, 40-860 Katowice (Oferta Nr 6); Cena oferty brutto: 7 995,00 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 10 086,00 zł.

 • PB Tenders Jakub Pawulski, A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz (Oferta Nr 10); Cena oferty brutto: 7 242,24 zł.;
 • Piasecki Andrzej, Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 13); Cena oferty brutto: 16 794,42 zł.;
 • PRESTIGE SPORT Aneta Mieczkowska, ul. Leśna 10 lok. 46, 05-120 Legionowo (Oferta Nr 17); Cena oferty brutto: 9 348,00 zł.;

 

przy czym Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a)  ww. ustawy;

 

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1, Ofertę Nr 2, Ofertę Nr 6, Ofertę Nr 13, Ofertę Nr 17 podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 10, Ofercie Nr 13, Ofercie Nr 17  w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

 

RAZEM

2 Biuro Inżynieryne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

 

7 242,24

—————–  x 60 = 47,7 pkt

9 102,00

 48

—— x 40 = 32,0 pkt

60

79,7 pkt
6 Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

 

7 242,24

—————–  x 60 = 43,1 pkt

10 086,00

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

83,1 pkt
10 PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz 7 242,24

—————–  x 60 = 60,0 pkt

7 242,24

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

 60

100,0 pkt
13 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

 

7 242,24

—————–  x 60 = 25,9 pkt

16 794,42

  24

—— x 40 = 16,0 pkt

60

41,9 pkt
17 PRESTIGE SPORT Aneta Mieczkowska, ul. Leśna 10 lok. 46, 05-120 Legionowo 7 242,24

—————–  x 60 = 46,5 pkt

9 348,00

 24

—— x 40 = 16,0 pkt

60

62,5 pkt

 

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir Medak

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020                                                                                             22 maja 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.19.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” – dotyczy Części V – sprzęt audio video

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 10 złożoną przez Wykonawcę – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz – za cenę brutto: 65 244,12 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 7 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Tronus Polska Sp. z o.o., Ordona 2A, 01-237 Warszawa (Oferta Nr 1); Cena oferty brutto: 201 228,00 zł.;
 • KNS Przemysław Wielgo, Młoda 53, 25-619 Kielce (Oferta Nr 3); Cena oferty brutto: 0,00 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy innej omyłki: 42 867,47 zł – Wykonawca błędnie przeniósł kwotę brutto i kwotę netto dla Części V wynikającą z Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia”  do druku „OFERTA”.

 • Zaułek Dizajnu Marta Szlapa, Gliwicka 218E, 40-860 Katowice (Oferta Nr 6); Cena oferty brutto: 68 289,60 zł.;
 • Zakład Usługowo Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski Oddział Kielce, ul. Jesionowa 31B, 25-540 Kielce (Oferta Nr 7); Cena oferty brutto: 72 570,00 zł.;
 • MPC Paweł Oleksiewicz, Podrzeczna 38, 99-300 Kutno (Oferta Nr 9); Cena oferty brutto: 52 102,80 zł.;
 • PB Tenders Jakub Pawulski, A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz (Oferta Nr 10); Cena oferty brutto: 65 244,12 zł.;
 • Piasecki Andrzej, Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 13); Cena oferty brutto: 73 047,24 zł.;

 

przy czym:

– Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a)  ww. ustawy;

– Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie Art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

– Oferta Nr 9 została odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1, Ofertę Nr 6, Ofertę Nr 7, Ofertę Nr 13 podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 10, Ofercie Nr 13  w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

 

RAZEM

6 Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

 

65 244,12

—————–  x 60 = 57,3 pkt

68 289,60

 48

—— x 40 = 32 pkt

60

89,3 pkt
7 Zakład Usługowo Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski Oddział Kielce, ul. Jesionowa 31B, 25-540 Kielce 65 244,12

—————–  x 60 = 53,9 pkt

72 570,00

  36

—— x 40 = 24,0 pkt

60

77,9 pkt
10 PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz 65 244,12

—————–  x 60 = 60,0 pkt

65 244,12

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

 60

100,0 pkt
13 Piasecki Andrzej

ul. Migdałowa 8

62-081 Chyby

 

65 244,12

—————–  x 60 = 53,6 pkt

73 047,24

  24

—— x 40 = 16,0 pkt

60

69,6 pkt

 

 

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir Medak

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/12/DZP-1/2020                                                                                                  22 maja 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.19.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” – dotyczy Części I – meble

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania ponownego badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

W związku z otrzymaniem od Wykonawcy Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa (Oferta Nr 20) informacji o tym, że Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 30.04.2020 r. przekazał oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą i przedstawił na to dowód (mail z dnia 27.04.2020 r.), Zamawiający działając na podstawie art. 180 ust. 1 ww. ustawy powtarza czynność związaną z wyborem najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje ofertę Wykonawcy Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa (Oferta Nr 20) za ważną i dokonuje ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem Oferty Nr 20 ww. Wykonawcy.

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 10 złożoną przez Wykonawcę – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz – za cenę brutto: 233 613,90 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.04.2020 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 12 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Tronus Polska Sp. z o.o., Ordona 2A, 01-237 Warszawa (Oferta Nr 1); Cena oferty brutto: 426 439,77 zł.;
 • Oprema Tomasz Turek, Fryderyka Chopina 8a/7, 42-480 Poręba (Oferta Nr 5); Cena oferty brutto: 394 015,13 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 389 863,88 zł.

 • ALNAG Barbara Wróbel, Księcia Janusza 54a, 30-206 Kraków (Oferta Nr 8); Cena oferty brutto: 331 847,70 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 344 141,70 zł.

 • PB Tenders Jakub Pawulski, A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz (Oferta Nr 10); Cena oferty brutto: 234 337,14 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 233 613,90 zł.

 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok (Oferta Nr 12); Cena oferty brutto: 235 067,76 zł.;
 • Piasecki Andrzej, Migdałowa 8, 62-081 Chyby (Oferta Nr 13); Cena oferty brutto: 477 145,29 zł.;
 • w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice (Oferta Nr 14); Cena oferty brutto: 265 410,63 zł.;
 • Kall-CARRION Trading Sp. z o.o. Sp. k., Aleja Solidarności 75-26, 00-090 Warszawa (Oferta Nr 15); Cena oferty brutto: 242 506,80 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 243 736,80 zł.

 • JARD Sp. z o.o., Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 16); Cena oferty brutto: 324 398,97 zł.;
 • ERGOSYSTEM Sp. J. Makuch M.Wolski J.Wiatr, Ul. Połczyńska 115B, 01-303 Warszawa (Oferta Nr 18); Cena oferty brutto: 263 581,62 zł.;

Cena oferty po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej: 264 811,62 zł.

 • H.U. ANEX Wiesław Stanuszek, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów (Oferta Nr 19); Cena oferty brutto: 359 037,00 zł.;
 • Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa (Oferta Nr 20); Cena oferty brutto: 346 698,87 zł.;

 

przy czym Oferta Nr 1 oraz Oferta Nr 5 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a)  ww. ustawy;

 

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1, Ofertę Nr 5, Ofertę Nr 8, Ofertę Nr 12, Ofertę Nr 13, Ofertę Nr 14, Ofertę Nr 15, Ofertę Nr 16, Ofertę Nr 18, Ofertę Nr 19,  Ofertę Nr 20, podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 10, Ofercie Nr 12, Ofercie Nr 13, Ofercie Nr 14, Ofercie Nr 15, Ofercie Nr 16, Ofercie Nr 18, Ofercie Nr 19, Ofercie Nr 20,  w kryteriach oceny ofert: Cena i Okres gwarancji oraz łączną punktację:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

 

RAZEM

8 ALNAG Barbara Wróbel, ul. Księcia Janusza 54a, 30-206 Kraków 233 613,90

—————–  x 60 = 40,7 pkt

344 141,70

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

80,7 pkt
10 PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz 233 613,90

—————–  x 60 = 60,0 pkt

233 613,90

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

 60

100,0 pkt
12 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok 233 613,90

—————–  x 60 = 59,6 pkt

235 067,76

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

99,6 pkt
13 Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby 233 613,90

—————–  x 60 = 29,4 pkt

477 145,29

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

69,4 pkt
14 w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice 233 613,90

—————–  x 60 = 52,8 pkt

265 410,63

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

92,8 pkt
15 Kall-CARRION Trading Sp. z o.o. Sp. k., Aleja Solidarności 75-26, 00-090 Warszawa 233 613,90

—————–  x 60 = 57,5 pkt

243 736,80

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

97,5 pkt
16 JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa 233 613,90

—————–  x 60 = 43,2 pkt

324 398,97

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

83,2 pkt
18 ERGOSYSTEM Sp. J. R.Makuch M.Wolski J.Wiatr, Ul. Połczyńska 115B, 01-303 Warszawa 233 613,90

—————–  x 60 = 52,9 pkt

264 811,62

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

92,9 pkt
19 F.H.U. ANEX Wiesław Stanuszek, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów 233 613,90

—————–  x 60 = 39,0 pkt

359 037,00

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

79,0 pkt
20 Office Creative Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa 233 613,90

—————–  x 60 = 40,4 pkt

346 698,87

  60

—— x 40 = 40,0 pkt

60

80,4 pkt

 

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir Medak

 

GŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III, CZĘŚĆ IV, CZĘŚĆ VI

Ogłoszenie nr 510097367-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 523035-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/12/DZP-1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – dla wszystkich części: a) Część I meble – rys.: wp1rev1, wp2rev1, wp3rev1, OG1, OG7, OG8, OG10, OG11, OG14, OG15, PM1, PM2, PM3, PM4 rev1,PM5, PM6, PM7, PM8, PM9, PM9b rev2, PM10, PM11, PM12 rev_2, PM13 rev_2, PM14, PM15, PM16 rev_3, PM17, PM18, PM19, PM20, PM21 rev_2, PM22, PM23, PM24, PM25, PM26, PM27; b) Część II zabudowy – meble na wymiar – rys.: M1rev2, M2rev3, M3rev2, M4rev2, M5rev2, M6rev2, M7rev2, M8rev2, M9rev1, M10rev1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG9, OG12,OG13; c) Część III AGD – rys.: OG2, OG3, OG4, OG6, OG9, OG10, OG12, OG13; d) Część IV sprzęt sportowy – rys.: OG5; e) Część V sprzęt audio video – rys.: OG6, OG13, OG15; f) Część VI ławki parkowe i pojemniki na odpady – rys.: OG11, PZT. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble, 2. Część II: zabudowy – meble na wymiar, 3. Część III: AGD, 4. Część IV: sprzęt sportowy, 5. Część V: sprzęt audio video, 6. Część VI: ławki parkowe i pojemniki na odpady. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w Rozdziale III ust. 2 SIWZ. Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie: – Część I: meble – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, – Część II: zabudowy – meble na wymiar – w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy, – Część III: AGD – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, – Część IV: sprzęt sportowy – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, – Część V: sprzęt audio video – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, – Część VI: ławki parkowe i pojemniki na odpady – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39140000-5

 

Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 39110000-6, 39120000-9, 39224340-3, 39141000-2, 39143000-6, 39141400-6, 39711120-6, 39711130-9, 39710000-2, 39711000-9, 39711361-7, 37400000-2, 37442300-8, 32324600-6, 32322000-6, 43325000-7, 34928480-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: ZABUDOWY – MEBLE NA WYMIAR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 303360.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PB TENDERS Jakub Pawulski Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 Kod pocztowy: 85-868 Miejscowość: Bydgoszcz Kraj/woj.: kujawsko – pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 276964.02 Oferta z najniższą ceną/kosztem 276964.02 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 894783.18 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: AGD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8980.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PB TENDERS Jakub Pawulski Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 Kod pocztowy: 85-868 Miejscowość: Bydgoszcz Kraj/woj.: kujawsko – pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9670.26 Oferta z najniższą ceną/kosztem 9670.26 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38892.60 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: SPRZĘT SPORTOWY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15875.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Pokoju 8A/7 Kod pocztowy: 40-859 Miejscowość: Katowice Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23782.05 Oferta z najniższą ceną/kosztem 14063.82 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172323.00 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: ŁAWKI PARKOWE I POJEMNIKI NA ODPADY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7440.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PB TENDERS Jakub Pawulski Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 Kod pocztowy: 85-868 Miejscowość: Bydgoszcz Kraj/woj.: kujawsko – pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7242.24 Oferta z najniższą ceną/kosztem 7242.24 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23566.80 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ V

Ogłoszenie nr 510106889-N-2020 z dnia 18-06-2020 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 523035-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/12/DZP-1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – dla wszystkich części: a) Część I meble – rys.: wp1rev1, wp2rev1, wp3rev1, OG1, OG7, OG8, OG10, OG11, OG14, OG15, PM1, PM2, PM3, PM4 rev1,PM5, PM6, PM7, PM8, PM9, PM9b rev2, PM10, PM11, PM12 rev_2, PM13 rev_2, PM14, PM15, PM16 rev_3, PM17, PM18, PM19, PM20, PM21 rev_2, PM22, PM23, PM24, PM25, PM26, PM27; b) Część II zabudowy – meble na wymiar – rys.: M1rev2, M2rev3, M3rev2, M4rev2, M5rev2, M6rev2, M7rev2, M8rev2, M9rev1, M10rev1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG9, OG12,OG13; c) Część III AGD – rys.: OG2, OG3, OG4, OG6, OG9, OG10, OG12, OG13; d) Część IV sprzęt sportowy – rys.: OG5; e) Część V sprzęt audio video – rys.: OG6, OG13, OG15; f) Część VI ławki parkowe i pojemniki na odpady – rys.: OG11, PZT. 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble, 2. Część II: zabudowy – meble na wymiar, 3. Część III: AGD, 4. Część IV: sprzęt sportowy, 5. Część V: sprzęt audio video, 6. Część VI: ławki parkowe i pojemniki na odpady. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w Rozdziale III ust. 2 SIWZ. Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie: – Część I: meble – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, – Część II: zabudowy – meble na wymiar – w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy, – Część III: AGD – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, – Część IV: sprzęt sportowy – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, – Część V: sprzęt audio video – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, – Część VI: ławki parkowe i pojemniki na odpady – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39140000-5

 

Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 39110000-6, 39120000-9, 39224340-3, 39141000-2, 39143000-6, 39141400-6, 39711120-6, 39711130-9, 39710000-2, 39711000-9, 39711361-7, 37400000-2, 37442300-8, 32324600-6, 32322000-6, 43325000-7, 34928480-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: meble

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 287329.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  12 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PB TENDERS Jakub Pawulski Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 Kod pocztowy: 85-868 Miejscowość: Bydgoszcz Kraj/woj.: kujawsko – pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 233613.90 Oferta z najniższą ceną/kosztem 233613.90 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 477145.29 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: sprzęt audio video

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 52200.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PB TENDERS Jakub Pawulski Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 Kod pocztowy: 85-868 Miejscowość: Bydgoszcz Kraj/woj.: kujawsko – pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 65244.12 Oferta z najniższą ceną/kosztem 42867.47 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201228.00 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Magdalena Głowacka - 13 marca 2020 godz 13:44
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Głowacka - 18 czerwca 2020 godz 11:16