niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 514754-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (parter) pokój 5A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie
Numer referencyjny: RZP-II-WI/2/DZP-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce (demontażu) elementów wtórnych w budynku przy ul Targowej 80; Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 83/4 z obrębu 4-13-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ przy ul. Targowej 80. Na działce tej oprócz budynku, w którym mają zostać wykonane rozbiórki elementów wtórnych zlokalizowane są inne budynki nieobjęte zadaniem inwestycyjnym oraz oficyna przy ul. Inżynierskiej 3, w której ma zostać wykonane tymczasowe zadaszenie oraz prace zabezpieczające okna i zachowany strop nad piwnicą. Charakterystyczne parametry: – pow. zabudowy budynku: 377,9 m2, – pow. całkowita budynku: 3.023,2 m2, – pow. użytkowa budynku: 2.527,21 m2, – liczba kondygnacji w budynku: 8 (7 nadziemnych i poddasze + 1 podziemna), – wysokość budynku: 30,65 m powyżej poziomu przyległego gruntu + 1.83 m poniżej terenu, – kubatura budynku: 10942,5 m3, – powierzchnia terenu, wchodzącego w zakres opracowania: = pow. zabudowy, tj. 377,9 m2, – dach dwuspadowy. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nazwą: Składy Towarzystwa Akcyjnego A. Wróblewski i S-ka – Budynek (IV) przy ul. Inżynierskiej 3. Szacuje się, że obiekt powstał w latach 1885-1910 i został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji z dnia 02.12.1982 r. pod numerem ewidencyjnym 1206. W rejestrze i ewidencji obiekt funkcjonuje pod adresem ul. Inżynierska 3, natomiast w Urzędzie Miasta pod adresem ul. Targowa 80. W ramach planowanych prac rozbiórkowych przewiduje się roboty wyłącznie we wnętrzu budynku, polegające na: – usunięciu (demontażu) wszystkich wtórnych ścianek działowych wykonanych z płyt g-k, – usunięciu (demontażu) wtórnych elementów wyposażenia (meble, ceramika łazienkowa itp.), – usunięciu (demontażu) wtórnych sufitów rastrowych oraz sufitów z płyt g-k, – usunięciu (demontażu) wtórnych warstw posadzkowych z płyt wiórowych oraz wykładzin syntetycznych, – usunięciu (demontażu) wtórnych warstw sufitowych wykonanych z płyt wiórowo- cementowych „suprema”, – usunięciu wtórnych kabli elektrycznych oraz teletechnicznych poprowadzonych w ścianach działowych z płyt g-k i z przestrzeni między sufitami rastrowymi oraz z płyt g-k. 2) Wykonanie tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 83/4 z obrębu 4-13-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ przy ul. Inżynierskiej 3. Na działce tej oprócz oficyny, w której mają zostać wykonane tymczasowe zadaszenie oraz prace zabezpieczające okna i zachowany strop nad piwnicą zlokalizowane są inne budynki nieobjęte zadaniem inwestycyjnym oraz budynek przy ul. Targowej 80, w którym mają zostać wykonane rozbiórki elementów wtórnych. Charakterystyczne parametry: – pow. zabudowy budynku: 322,0 m2, – wysokość budynku (istniejących ścian): 8,60 m powyżej poziomu przyległego gruntu + 1.83 m poniżej terenu, – powierzchnia terenu, wchodzącego w zakres opracowania: = pow. zabudowy, tj. 322,0 m2, Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. W ramach planowanych prac przewiduje się roboty budowlane, polegające na: – wzmocnieniu konstrukcji stropu nad piwnicą, – zabezpieczeniu ścian i stropu przed wpływem czynników atmosferycznych, tj.: wykonanie tymczasowego zadaszenia, zabezpieczenie uszkodzonych sklepień stropu nad piwnicą, zabezpieczenie otworów w ścianach zewnętrznych, – wykonanie orynnowania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt budowlano – wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) w zakresie rozbiórek (demontażu) elementów wtórnych, zniszczonych w czasie zalania w zabytkowym budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 80 w Warszawie; 2) Projekt budowlano – wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) w zakresie wykonania tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie; 3) Decyzja Nr 183/2017 z dnia 6 października 2017 r.; 4) Decyzja Nr 206/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.; 5) Decyzja Nr 1567N/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r.; 6) Decyzja Nr W/165/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) osób wykonujących roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez murarza, blacharza, dekarza, (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy); b) osób wykonujących roboty elektryczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); c) osób wykonujących roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy – zakończenie – w terminie nie krótszym niż 3 miesiące licząc do dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45111300-1
45453000-7
45442300-0
45262690-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  5   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku wpisanym do rejestru zabytków, o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł. (słownie złotych: czterysta tysięcy)** brutto, b) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 2500 m2, wpisanego do rejestru zabytków, 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych1) wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; b) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) pkt 1): * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. roboty budowlanej muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) pkt 2): Przez „zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące działem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXV SIWZ – w formie papierowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 10,00
Termin wykonania zamówienia 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 12 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 pkt 1) i 2), powinny być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp. – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – decyzja Nr 183/2017 z dnia 6.10.2017 r. – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – decyzja Nr 206/2017 z dnia 7.11.2017 r. – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – decyzja Nr 1567N/ 17 z dnia 2.08.2017 r. – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – decyzja W/165/2017 z dnia 12.12.2017 r. – pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Projekt budowlano – wykonawczy w zakresie rozbiórek (demontażu) elementów wtórnych, zniszczonych w czasie zalania w zabytkowym budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 80 (dz. Nr ew. 83/4, obręb 4-13-06) w Warszawie – pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ -Projekt budowlano – wykonawczy w zakresie wykonania tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3 (dz. nr ew. 83/4, obręb 4-13-06) w Warszawie – pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – STWIORB dla rozbiórek(demontażu) elementów wtórnych, zniszczonych w czasie zalania w zabytkowym budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 80 (dz. nr ew. 83/4, obręb 4-13-06) w Warszawie – pobierz
Załącznik Nr 16 do SIWZ – STWIORB dla tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3 (dz. nr ew. 83/4, obręb 4-13-06) w Warszawie – pobierz
Załącznik Nr 17 do SIWZ – Przedmiar dotyczący rozbiórek(demontażu) elementów wtórnych, zniszczonych w czasie zalania w zabytkowym budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 80 (dz. nr ew. 83/4, obręb 4-13-06) w Warszawie – pobierz
Załącznik Nr 18 do SIWZ – Przedmiar dotyczący wykonania tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie – pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (Korespondencja)

Pismo z dnia 19.02.2018 r. – pobierz
Załącznik do pisma z dnia 19.02.2018 r. – pobierz
Załączniki od Nr 17do Nr 18 do SIWZ – Przedmiary robót w .ath – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DZP-1.260.2.2018.     .MW                                                                                    23 lutego 2018 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/2/DZP-1/2018

………………………..

………………………..

………………………..


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – informuje, iż w dniu
23.02.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 490.105,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto, okresy rękojmi oraz terminy wykonania zamówienia zaoferowane przez Wykonawców:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Okres rękojmi Termin wykonania zamówienia
1. NICRAL Sp. z o.o.

Grzywna 175

87-140 Chełmża

497.000,00 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 3 miesiące
2. Pro-form

Daniel Flisek

Gończyce 103A

08-460 Sobolew

520.009,67 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 3 miesiące
3. Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków MATEUSZ Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Suwalska 36e/32

03-252 Warszawa

855.256,12 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 3 miesiące
4. Zakład Budowlano Instalacyjny

Matysówka 282

35-330 Rzeszów

Siedziba: Warszawa Bemowo

ul. Waldorffa 13

01-494 Warszawa

496.257,37 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 3 miesiące
5. MS BUILDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

505.239,01 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 3 miesiące
6. Zakład Remontowo-Budowlany

Jan Kołodziejek

ul. Uczniowska 17

03-112 Warszawa

316.957,31 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 4 miesiące
7. PRODUKCJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Grzegorz Piasecki

ul. Spokojna 33

05-152 Czosnów

524.311,93 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 3 miesiące

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZP.1.260.2.2018……..MW

Nr sprawy: RZP-II-WI/2/DZP-1/2018                                                              17 kwietnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę – MS BUILDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Marszałkowska 111 (kod: 00-102) Warszawa– za cenę brutto 505.239,01 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.02.2018 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 7 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) NICRAL Sp. z o.o., Grzywna 175, (kod: 87-140) Chełmża (Oferta Nr 1),

2) Pro-form Daniel Flisek, Gończyce 103A, (kod: 08-460) Sobolew (Oferta Nr 2),

3) Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków MATEUSZ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Suwalska 36e/32 (kod: 03-252) Warszawa (Oferta Nr 3),

4) Zakład Budowlano Instalacyjny Stanisław Kąkol, Matysówka 282 (kod: 35-330) Rzeszów (Oferta Nr 4),

5) MS BUILDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Marszałkowska 111 (kod: 00-102) Warszawa (Oferta Nr 5),

6) Zakład Remontowo-Budowlany Jan Kołodziejek, ul. Uczniowska 17 (kod: 03-112) Warszawa (Oferta Nr 6),

7) PRODUKCJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM Grzegorz Piasecki, ul. Spokojna 33 (kod: 05-152) Czosnów (Oferta Nr 7),

przy czym:

Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy,

Oferta Nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) Ustawy,

Oferta Nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy,

Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 5 i Oferta Nr 7 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 5 i Ofercie Nr 7 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres rękojmi” i „Termin wykonania zamówienia” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

Liczba pkt w kryterium „Termin wykonania zamówienia” Razem
5 505.239,01

—————  x 60 = 60,0

505.239,01

 

36

—-  x 10 = 10,0

36

 3

—-  x 30 = 30,0

3

100,0
2 505.239,01

—————  x 60 = 58,3

520.009,67

 

36

—-  x 10 = 10,0

36

 3

—-  x 30 = 30,0

3

98,3
7 505.239,01

—————  x 60 = 57,8

524.311,93

 

36

—-  x 10 = 10,0

36

 3

—-  x 30 = 30,0

3

97,8
3 505.239,01

—————  x 60 = 35,4

855.256,12

 

36

—-  x 10 = 10,0

36

 3

—-  x 30 = 30,0

3

75,4

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500090658-N-2018 z dnia 24-04-2018 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 514754-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/2/DZP-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce (demontażu) elementów wtórnych w budynku przy ul Targowej 80; Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 83/4 z obrębu 4-13-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ przy ul. Targowej 80. Na działce tej oprócz budynku, w którym mają zostać wykonane rozbiórki elementów wtórnych zlokalizowane są inne budynki nieobjęte zadaniem inwestycyjnym oraz oficyna przy ul. Inżynierskiej 3, w której ma zostać wykonane tymczasowe zadaszenie oraz prace zabezpieczające okna i zachowany strop nad piwnicą. Charakterystyczne parametry: – pow. zabudowy budynku: 377,9 m2, – pow. całkowita budynku: 3.023,2 m2, – pow. użytkowa budynku: 2.527,21 m2, – liczba kondygnacji w budynku: 8 (7 nadziemnych i poddasze + 1 podziemna), – wysokość budynku: 30,65 m powyżej poziomu przyległego gruntu + 1.83 m poniżej terenu, – kubatura budynku: 10942,5 m3, – powierzchnia terenu, wchodzącego w zakres opracowania: = pow. zabudowy, tj. 377,9 m2, – dach dwuspadowy. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nazwą: Składy Towarzystwa Akcyjnego A. Wróblewski i S-ka – Budynek (IV) przy ul. Inżynierskiej 3. Szacuje się, że obiekt powstał w latach 1885-1910 i został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji z dnia 02.12.1982 r. pod numerem ewidencyjnym 1206. W rejestrze i ewidencji obiekt funkcjonuje pod adresem ul. Inżynierska 3, natomiast w Urzędzie Miasta pod adresem ul. Targowa 80. W ramach planowanych prac rozbiórkowych przewiduje się roboty wyłącznie we wnętrzu budynku, polegające na: – usunięciu (demontażu) wszystkich wtórnych ścianek działowych wykonanych z płyt g-k, – usunięciu (demontażu) wtórnych elementów wyposażenia (meble, ceramika łazienkowa itp.), – usunięciu (demontażu) wtórnych sufitów rastrowych oraz sufitów z płyt g-k, – usunięciu (demontażu) wtórnych warstw posadzkowych z płyt wiórowych oraz wykładzin syntetycznych, – usunięciu (demontażu) wtórnych warstw sufitowych wykonanych z płyt wiórowo- cementowych „suprema”, – usunięciu wtórnych kabli elektrycznych oraz teletechnicznych poprowadzonych w ścianach działowych z płyt g-k i z przestrzeni między sufitami rastrowymi oraz z płyt g-k. 2) Wykonanie tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 83/4 z obrębu 4-13-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ przy ul. Inżynierskiej 3. Na działce tej oprócz oficyny, w której mają zostać wykonane tymczasowe zadaszenie oraz prace zabezpieczające okna i zachowany strop nad piwnicą zlokalizowane są inne budynki nieobjęte zadaniem inwestycyjnym oraz budynek przy ul. Targowej 80, w którym mają zostać wykonane rozbiórki elementów wtórnych. Charakterystyczne parametry: – pow. zabudowy budynku: 322,0 m2, – wysokość budynku (istniejących ścian): 8,60 m powyżej poziomu przyległego gruntu + 1.83 m poniżej terenu, – powierzchnia terenu, wchodzącego w zakres opracowania: = pow. zabudowy, tj. 322,0 m2, Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. W ramach planowanych prac przewiduje się roboty budowlane, polegające na: – wzmocnieniu konstrukcji stropu nad piwnicą, – zabezpieczeniu ścian i stropu przed wpływem czynników atmosferycznych, tj.: wykonanie tymczasowego zadaszenia, zabezpieczenie uszkodzonych sklepień stropu nad piwnicą, zabezpieczenie otworów w ścianach zewnętrznych, – wykonanie orynnowania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt budowlano – wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) w zakresie rozbiórek (demontażu) elementów wtórnych, zniszczonych w czasie zalania w zabytkowym budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 80 w Warszawie; 2) Projekt budowlano – wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) w zakresie wykonania tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie; 3) Decyzja Nr 183/2017 z dnia 6 października 2017 r.; 4) Decyzja Nr 206/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.; 5) Decyzja Nr 1567N/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r.; 6) Decyzja Nr W/165/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) osób wykonujących roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez murarza, blacharza, dekarza, (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy); b) osób wykonujących roboty elektryczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); c) osób wykonujących roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy – zakończenie – w terminie nie krótszym niż 3 miesiące licząc do dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111300-1, 45453000-7, 45442300-0, 45262690-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 407884.39
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: MS BUILDING Sp. z o.o., Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 111
Kod pocztowy: 00-102
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 505239.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 316957.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 855256.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Małgorzata Wicik - 7 lutego 2018 godz 12:08
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wicik - 24 kwietnia 2018 godz 14:42