sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie nr 500833-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro) pok. 35

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/2/DZP-1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej dla przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku leśniczówki i pełnienie nadzoru autorskiego w Warszawie przy ul. Rydzowej 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid.nr 2/4 z obrębu 1-12-10. Leśniczówka zbudowana w końcu XIX wieku (1890 r.) z przeznaczeniem dla pracowników administracyjnych dla zarządzania wilanowskimi dobrami leśnymi wraz z zielenią w najbliższym otoczeniu obiektu – została wpisana w dniu 1987-03-11 do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy pod nr rejestru 1285 jako dobro kultury. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: 1) Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzeniem inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – w 1 egz., b) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej istniejącego budynku leśniczówki – w 6 egz., c) wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją zieleni – w 6 egz., d) opracowanie aktualizacji ekspertyzy mykologicznej – w 6 egz., e) wykonanie badań stratygraficznych – w 6 egz., f) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji – w 3 egz. 2) Wykonanie koncepcji architektonicznej w 2 wariantach uwzględniających wytyczne i założenia zawarte w projekcie koncepcyjnym ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w 3 egz., w tym w szczególności: a) wykonanie wizualizacji 3D ekspozycji i budynku wraz z jego otoczeniem, b) wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji, Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania. 3) Wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: a) projekt budowlany zawierający: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, projekt gospodarki zielenią istniejącą oraz projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przyłączy-sieci, b) warunki ochrony pożarowej i scenariusz pożarowy, c) opracowanie ekspertyzy pożarowej w związku z planowaną adaptacją na cele edukacyjno- muzealne, d) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, w tym: ekspertyzy konstrukcyjnej, e) wykonanie programu prac konserwatorskich dla zabytkowej konstrukcji drewnianej, drewnianych detali oraz innych zachowanych elementów oryginalnych, f) charakterystyka energetyczna budynku, g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) projekt architektoniczny z zagospodarowaniem terenu, b) architektura – projekt aranżacji wnętrz wraz z projektem ekspozycji przyrodniczo – historycznej w budynku leśniczówki, c) architektura – wyposażenie wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, d) projekt konstrukcyjny, e) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką zielenią istniejącą, drzewostanem i dendrochronologią, f) instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz ewentualne uzyskanie warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, • projekt przebudowy przyłącza energetycznego, g) instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • sieć strukturalna wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi, • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, ekspertyzy pożarowej i ewentualnie zaleceń komendanta PSP, w tym: m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • projekt przebudowy przyłącza teletechnicznego, h) instalacje sanitarne: • projekt przyłącza gazu, • projekt przebudowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego • instalacja centralnego ogrzewania, • instalacja zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami przyłączeniowymi MPWiK oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych, • instalacja p.poż • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • kotłownia gazowa 5) wykonanie przedmiarów robót – w 6 egz., 6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w 6 egz., 7) wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 3 egz. 8) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo- historycznej – w 3 egz. 9) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid, pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcia drzew i krzewów. 2.2.Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją. 3. Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/dxt), (*.pdf) dla rysunków, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) koncepcję, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) oraz (*.pdf) dla rysunków w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem Umowy (zeskanowane każde opracowanie w odrębnych plikach opatrzonych nazwą danego opracowania np. plik o nazwie „projekt budowlany”, plik o nazwie „projekt wykonawczy” itp.), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca całą dokumentację projektu budowlanego, wykonawczego, zeskanuje i przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym. 4. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają: 1) Inwentaryzacja budowlana obiektów przy ul. Rydzowej – stanowiąca Załącznik Nr 11 do SIWZ, 2) Zalecenia pokontrolne wydane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 17.06.2015 r. – dotyczące stanu zachowania i zabezpieczenia drewnianego budynku leśniczówki – stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ, 3) Opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 26.04.2019 r. nr Kz-NK-AU-4120-84.2019.ABO – stanowiąca Załącznik Nr 13 do SIWZ, 4) Projekt koncepcyjny ekspozycji przyrodniczo-historycznej w budynku leśniczówki na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa, przy ul. Rydzowej 1A stanowiąca Załącznik Nr 14 do SIWZ, 5) Decyzja nr 2/URN/WIL/C2/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.02.2011r. stanowiąca Załącznik Nr 15 do SIWZ, 6) Ekspertyza mykologiczno-budowlana stanowiąca Załącznik Nr 16 do SIWZ, 7) Ocena z wnioskami konserwatorskimi restauracji leśniczówki, Rydzowa 1 w Warszawie – Powsinie stanowiąca Załącznik Nr 17 do SIWZ , 8) Ocena mykologiczno-budowlana obiektu w ramach zalecenia pokontrolnego dotyczącego zachowania i zabezpieczenia drewnianego budynku leśniczówki wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1285, położonego przy ul. Rydzowej 1 w Warszawie – Część budowlano-konstrukcyjna – stanowiąca Załącznik Nr 18 do SIWZ. UWAGA: Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696) b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem: d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.); Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2. Zakończenie – do dnia 15.12.2020 r., w tym: 1) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania, koncepcja – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) projekt budowlany – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy. 2) Nadzór autorski – Okres świadczenia nadzorów autorskich będzie wynosił 24 miesiące – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 13 ust. 3. Wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Doświadczenie: 1)Posiada doświadczenie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu1 dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę2 lub remont3 dla drewnianych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o wartości zamówienia co najmniej 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)4 brutto. 2)Posiada doświadczenie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu1 dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę2 lub remont3 dla drewnianych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o powierzchni użytkowej co najmniej 150 m2. 2.Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: 1)do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, 2)do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 3)do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych, 4)do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 5)do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 6)osobą konserwatora zabytków o specjalności konserwator drewna lub detalu architektonicznego, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1 – Uwaga: 1 Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 2 Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. 3 Przez „remont” należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 4 W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w sekcji III.I.3 pkt 2) – Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.)*Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa wyżej, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 1.3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz określi czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 1.4. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 1.5. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za dokumentację 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-29, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Postanowienia związane z ochroną danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1.administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2.z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3.dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze.” (Nr procedury: RZP-II-WI/2/DZP-1/2020), 4.odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5.dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6.obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7.w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9.w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10.w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 (…) – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu (…) – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie Kosztów Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Zalacznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy  – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące Grupy kapitałowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Inwentaryzacja budowlana obiektów przy ul. Rydzowej -pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Zalecenia pokontrolne wydane przez Biuro SKZ (…) – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ -Opinia SKZ (…) – pobierz

Zalącznik Nr 14 do SIWZ -Projekt koncepcyjny (…) – pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – pobierz

Zalącznik Nr 16 do SIWZ – Ekspertyza mykologiczno-budowlana – pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ – Ocena z wnioskami konserwatorskimi (…) – pobierz

Załącznik Nr 18 do SIWZ – Ocena mykologiczno-budowlana obiektu (…) – pobierz

Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej

Załączniki od Nr 1 do 8 i Nr 10 do SIWZ – pobierz

Uwaga: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540015178-N-2020 z dnia 27-01-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500833-N-2020
Data: 2020-01-20
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-29, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 27.01.2020 r. – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr procedury: RZP-II-WI/2/DZP-1/2020                                                                                                                                                                                      Warszawa, dnia 30 stycznia 2020 r.

 Nr sprawy: DZP-1.260.64.2019. JP                                                                       

                                                                                                                                 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku  leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace  przygotowawcze.

             Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – informuje, iż w dniu 30.01.2020 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 196.220,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz informację dotyczącą okresu rękojmi za dokumentację.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

Okres rękojmi za dokumentację
1 LS PROJEKT
Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jana Mydlarskiego 1954-079 Wrocław
331.792,50 zł 60 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

2 Studium spółka z o.o. spółka k.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

387.573,00 zł  

60 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

3 Kwadratura Sp. z o.o.

ul. Krasickiego 45c lok. 4

02-611 Warszawa

 

424.350,00 zł 60 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

4 PROJEKT 6

Małgorzata Karpowicz

ul. Polna 24 lok. 18

00-630 Warszawa

195.201,00 zł 60 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

   

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII ust. 4 SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir M edak

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/2/DZP-1/2020                                                                                                                                                                                                                             09  marca 2020 r.

Nr sprawy:DZP-1.260.46.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku  leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace  przygotowawcze”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż
w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – Projekt6 Małgorzata Karpowicz, ul. Polana 24 lok. 18, 00-630 Warszawa  –  za cenę brutto 195.201,00 zł.

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.01.2020 r. do godz. 11:30 zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

  • LS PROJEKT Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. k., Jana Mydlarskiego 19 54-079 Wrocław. Cena oferty brutto: 331.792,50 zł. Cena oferty po dokonaniu poprawy innej omyłki: 346.552,50 zł.
  • Studium spółka z o.o. spółka k., Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa. Cena oferty brutto: 387.573,00 zł
  • Kwadratura Sp. z o.o., ul. Krasickiego 45c lok. 4, 02-611 Warszawa. Cena oferty brutto: 424.350,00 zł.
  • PROJEKT 6 Małgorzata Karpowicz, Polna 24 lok. 18, 00-630 Warszawa. Cena oferty brutto: 195.201,00 zł.

przy czym Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 7a  ww. ustawy.

W związku z faktem, iż przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nie dokonano badania, czy Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 1 i 2  podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres rękojmi za dokumentację” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi za dokumentację”

Razem

1 LS PROJEKT
Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jana Mydlarskiego 19

54-079 Wrocław

      195.201,00

——————  x 60 = 33,8

346.552,50

 

          60

—-  x 40 = 40,0

60

73,8
2 Studium spółka z o.o. spółka k.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

      195.201,00

——————  x 60 = 30,2

387.573,00

 

          60

—-  x 40 = 40,0

60

70,2
4 PROJEKT 6

Małgorzata Karpowicz

ul. Polna 24 lok. 18

00-630 Warszawa

      195.201,00

——————  x 60 = 60,0

195.201,00

 

          60

—-  x 40 = 40,0

60

100,00

 

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Zamówień Publicznych i Umów

/-/

Sławomir Medak

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510060051-N-2020 z dnia 06-04-2020 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500833-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 54001517-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/2/DZP-1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej dla przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku leśniczówki i pełnienie nadzoru autorskiego w Warszawie przy ul. Rydzowej 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid.nr 2/4 z obrębu 1-12-10. Leśniczówka zbudowana w końcu XIX wieku (1890 r.) z przeznaczeniem dla pracowników administracyjnych dla zarządzania wilanowskimi dobrami leśnymi wraz z zielenią w najbliższym otoczeniu obiektu – została wpisana w dniu 1987-03-11 do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy pod nr rejestru 1285 jako dobro kultury. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: 1) Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzeniem inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – w 1 egz., b) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej istniejącego budynku leśniczówki – w 6 egz., c) wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją zieleni – w 6 egz., d) opracowanie aktualizacji ekspertyzy mykologicznej – w 6 egz., e) wykonanie badań stratygraficznych – w 6 egz., f) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji – w 3 egz. 2) Wykonanie koncepcji architektonicznej w 2 wariantach uwzględniających wytyczne i założenia zawarte w projekcie koncepcyjnym ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w 3 egz., w tym w szczególności: a) wykonanie wizualizacji 3D ekspozycji i budynku wraz z jego otoczeniem, b) wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji, Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania. 3) Wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: a) projekt budowlany zawierający: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, projekt gospodarki zielenią istniejącą oraz projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przyłączy-sieci, b) warunki ochrony pożarowej i scenariusz pożarowy, c) opracowanie ekspertyzy pożarowej w związku z planowaną adaptacją na cele edukacyjno- muzealne, d) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, w tym: ekspertyzy konstrukcyjnej, e) wykonanie programu prac konserwatorskich dla zabytkowej konstrukcji drewnianej, drewnianych detali oraz innych zachowanych elementów oryginalnych, f) charakterystyka energetyczna budynku, g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) Wykonanie projektów wykonawczych – w 6 egz., w tym: a) projekt architektoniczny z zagospodarowaniem terenu, b) architektura – projekt aranżacji wnętrz wraz z projektem ekspozycji przyrodniczo – historycznej w budynku leśniczówki, c) architektura – wyposażenie wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, d) projekt konstrukcyjny, e) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką zielenią istniejącą, drzewostanem i dendrochronologią, f) instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz ewentualne uzyskanie warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, • projekt przebudowy przyłącza energetycznego, g) instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • sieć strukturalna wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi, • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, ekspertyzy pożarowej i ewentualnie zaleceń komendanta PSP, w tym: m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • projekt przebudowy przyłącza teletechnicznego, h) instalacje sanitarne: • projekt przyłącza gazu, • projekt przebudowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego • instalacja centralnego ogrzewania, • instalacja zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami przyłączeniowymi MPWiK oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych, • instalacja p.poż • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • kotłownia gazowa 5) wykonanie przedmiarów robót – w 6 egz., 6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w 6 egz., 7) wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 3 egz. 8) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo- historycznej – w 3 egz. 9) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid, pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcia drzew i krzewów. 2.2.Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją. 3. Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/dxt), (*.pdf) dla rysunków, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) koncepcję, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) oraz (*.pdf) dla rysunków w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem Umowy (zeskanowane każde opracowanie w odrębnych plikach opatrzonych nazwą danego opracowania np. plik o nazwie „projekt budowlany”, plik o nazwie „projekt wykonawczy” itp.), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca całą dokumentację projektu budowlanego, wykonawczego, zeskanuje i przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym. 4. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają: 1) Inwentaryzacja budowlana obiektów przy ul. Rydzowej – stanowiąca Załącznik Nr 11 do SIWZ, 2) Zalecenia pokontrolne wydane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 17.06.2015 r. – dotyczące stanu zachowania i zabezpieczenia drewnianego budynku leśniczówki – stanowiące Załącznik Nr 12 do SIWZ, 3) Opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 26.04.2019 r. nr Kz-NK-AU-4120-84.2019.ABO – stanowiąca Załącznik Nr 13 do SIWZ, 4) Projekt koncepcyjny ekspozycji przyrodniczo-historycznej w budynku leśniczówki na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa, przy ul. Rydzowej 1A stanowiąca Załącznik Nr 14 do SIWZ, 5) Decyzja nr 2/URN/WIL/C2/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.02.2011r. stanowiąca Załącznik Nr 15 do SIWZ, 6) Ekspertyza mykologiczno-budowlana stanowiąca Załącznik Nr 16 do SIWZ, 7) Ocena z wnioskami konserwatorskimi restauracji leśniczówki, Rydzowa 1 w Warszawie – Powsinie stanowiąca Załącznik Nr 17 do SIWZ , 8) Ocena mykologiczno-budowlana obiektu w ramach zalecenia pokontrolnego dotyczącego zachowania i zabezpieczenia drewnianego budynku leśniczówki wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1285, położonego przy ul. Rydzowej 1 w Warszawie – Część budowlano-konstrukcyjna – stanowiąca Załącznik Nr 18 do SIWZ. UWAGA: Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696) b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem: d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.); Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2. Zakończenie – do dnia 15.12.2020 r., w tym: 1) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania, koncepcja – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) projekt budowlany – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia oraz ekspozycji przyrodniczo-historycznej – w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy. 2) Nadzór autorski – Okres świadczenia nadzorów autorskich będzie wynosił 24 miesiące – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 13 ust. 3. Wzoru umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71221000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 159528.45
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Projekt 6 Małgorzata Karpowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 24 lok. 18
Kod pocztowy: 00-630
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 195201.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195201.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 424350.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 20 stycznia 2020 godz 13:43
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 6 kwietnia 2020 godz 11:55