środa, 1 grudnia 2021
Ogłoszenie nr 500202230-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.
Warszawa: Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – prace przygotowawcze”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – prace przygotowawcze”.
Numer referencyjny  RZP-II-WI/7/DZP-1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej, w tym: 1)uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania (w 8 egz.), w tym: – mapy do celów projektowych, – opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji z ewentualnymi uzupełniającymi badaniami geologicznymi i opracowanie badań geologicznych, – opracowanie inwentaryzacji zieleni. 2)wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej (w 4 egz.), w tym: – przygotowanie koncepcji programowo – przestrzennej (wyrażonej w tekście i załącznikach graficznych), rysunki w skali co najmniej 1:100, wizualizacje 3D (co najmniej 3 wnętrza i 4 zewnątrz), wstępny projekt zagospodarowania terenu, 3)wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (w 8 egz.), w tym: – projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przyłączy sieci wraz z ewentualnym usunięciem kolizji, projekt drogowy), – uzyskanie warunków technicznych dla przyłączenia mediów, – opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), – opracowanie charakterystyki energetycznej budynku. 4)wykonanie projektów wykonawczych – (w 8 egz.), w tym: – projekt architektoniczno – budowlany z zagospodarowaniem terenu, – architektura – projekt aranżacji wnętrz, – architektura – wyposażenie wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, – projekt konstrukcyjny, – projekt zieleni, – projekt drogowy, – instalacje elektryczne, – instalacje teletechniczne, – instalacje sanitarne, – przyłączy, sieci wraz z ewentualnym usunięciem kolizji. 5)wykonanie przedmiarów robót (w 8 egz.), 6)wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) -w 8 egz., 7)wykonanie kosztorysów inwestorskich (w 2 egz.) 8)wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia (w 2 egz.) 9)uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid, konserwatora zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcia drzew i krzewów. 2.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012r.). 3.Dokumentację projektowo – przetargową należy wykonać w formie: 1)papierowej w ilościach jw. 2)elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a)materiały wyjściowe, projekt budowlany i projekty wykonawcze – w formacie dwg/dxf; w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b)koncepcja architektoniczno – budowlana w formacie: dla rysunków (*dwg) oraz (*pdf), dla tekstu (*pdf) i (*doc), część cyfrowa koncepcji z wizualizacją 3D. Wykonanie koncepcji w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247); c)przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath); d)STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz pdf. 3)Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, natomiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu skan całej dokumentacji, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń.

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

71221000-3,
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art.67 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 08.05.2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej, prowadzonego przez Miasto st. Warszawa, w wyniku którego I nagrodę otrzymał Pan Piotr Bujnowski – Architekt. Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXVI/1797/2018 z dnia 10.05.2018 r. inwestycja została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 do realizacji przez SZRM. Na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.05.2018r., Uchwałą nr LXVII/1855/2018 uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy, umożliwiającą lokalizację Izby Pamięci w rejonie Cmentarza. W dniu 19.07.2018 r. Zarządzeniem Nr 1139/2018 Prezydenta m. st. Warszawy wyznaczono Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta jako wykonującego czynności Kierownika Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu architektonicznego. Zgodnie z art. 111 ust 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nagrodą w Konkursie dla uczestnika, którego praca została uznana za najlepszą była nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wobec powyższego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (autorowi wybranej koncepcji, o którym mowa powyżej), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2) – jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Piotr Bujnowski Architekt,  ,  ul. Kmicica nr 1 lok. 813,  02-728,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500216873-N-2018 z dnia 10-09-2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – prace przygotowawcze”,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500202230-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – prace przygotowawcze”,

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/7/DZP-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej, w tym:1)uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania (w 8 egz.), w tym:- mapy do celów projektowych,- opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji z ewentualnymi uzupełniającymi badaniami geologicznymi i opracowanie badań geologicznych,- opracowanie inwentaryzacji zieleni.2)wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej (w 4 egz.), w tym:- przygotowanie koncepcji programowo – przestrzennej (wyrażonej w tekście i załącznikach graficznych), rysunki w skali co najmniej 1:100, wizualizacje 3D (co najmniej 3 wnętrza i 4 zewnątrz), wstępny projekt zagospodarowania terenu,3)wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (w 8 egz.), w tym:- projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przyłączy, sieci wraz z ewentualnym usunięciem kolizji, projekt drogowy),- uzyskanie warunków technicznych dla przyłączenia mediów,- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),- opracowanie charakterystyki energetycznej budynku.4) wykonanie projektów wykonawczych – (w 8 egz.), w tym:- projekt architektoniczno – budowlany z zagospodarowaniem terenu,- architektura – projekt aranżacji wnętrz,- architektura – wyposażenie wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia,- projekt konstrukcyjny,- projekt zieleni,- projekt drogowy,- instalacje elektryczne, – instalacje teletechniczne, – instalacje sanitarne,- przyłączy, sieci wraz z ewentualnym usunięciem kolizji. 5)wykonanie przedmiarów robót (w 8 egz.),6)wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) -w 8 egz.,7)wykonanie kosztorysów inwestorskich (w 2 egz.)8)wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia (w 2 egz.)9)uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid, konserwatora zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcia drzew i krzewów. 2.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012r.).3.Dokumentację projektowo – przetargową należy wykonać w formie: 1)papierowej w ilościach jw.2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:a) materiały wyjściowe, projekt budowlany i projekty wykonawcze – w formacie dwg/dxf; w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc);b) koncepcja architektoniczno – budowlana w formacie: dla rysunków (*dwg) oraz (*pdf), dla tekstu (*pdf) i (*doc), część cyfrowa koncepcji z wizualizacją 3D. Wykonanie koncepcji w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247);c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath); d)STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz pdf.3)Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, natomiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu skan całej dokumentacji, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 500000.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Piotr Bujnowski Architekt
Email wykonawcy: pb@bujnowski.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kmicica nr 1 lok.813
Kod pocztowy: 02-728
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 664200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 664200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 664200.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art.67 ust.1 pkt 2)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W dniu 08.05.2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej, prowadzonego przez Miasto st. Warszawa, w wyniku którego I nagrodę otrzymał Pan Piotr Bujnowski – Architekt. Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXVI/1797/2018 z dnia 10.05.2018 r. inwestycja została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 do realizacji przez SZRM. Na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.05.2018r., Uchwałą nr LXVII/1855/2018 uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy, umożliwiającą lokalizację Izby Pamięci w rejonie Cmentarza.W dniu 19.07.2018 r. Zarządzeniem Nr 1139/2018 Prezydenta m. st. Warszawy wyznaczono Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta jako wykonującego czynności Kierownika Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu architektonicznego.Zgodnie z art. 111 ust 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nagrodą w Konkursie dla uczestnika, którego praca została uznana za najlepszą była nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.Wobec powyższego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (autorowi wybranej koncepcji, o którym mowa powyżej), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2) – jest uzasadnione.
p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 23 sierpnia 2018 godz 15:37
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 10 września 2018 godz 14:57