niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 38227 – 2017 z dnia 2017-03-07 r.

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska , 00099 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II pietro), pokój Nr 44

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/6/DZP-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych polegających na kompleksowej modernizacji istniejącego budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A w Warszawie. 1. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 25 z obrębu 6-03-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Wola przy ul. Okopowej 55A. Na działce tej oprócz budynku Bursy zlokalizowane są nieobjęte zadaniem inwestycyjnym budynki Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego oraz obiekty sportowe. 2. Charakterystyczne parametry: – pow. zabudowy budynku: 968 m2, – pow. całkowita budynku: 3.084 m2, – pow. użytkowa budynku: 2.299,27 m2, – liczba kondygnacji w budynku: 4 (3 nadziemne + 1 podziemna), – kubatura budynku: 11.943 m3, – powierzchnia terenu, wchodzącego w zakres opracowania: ok. 1.800 m2 3. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Okopowej. 4. Obiekt Bursy nr 6 wpisany jest do Gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy pod nr: 9644 i 9645. Na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego wydane zostały zalecenia konserwatorskie z dnia 20.12.2016 r., które należy uwzględnić. Celem modernizacji budynku Bursy jest jego funkcjonalne oddzielenie od Zespołu Szkół im. M. Konarskiego. 5. W ramach planowanych prac przewiduje się: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: materiały wyjściowe do projektowania, wielobranżowy projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy robót budowlanych, scenariusz pożarowy; 2) Przebudowę układu funkcjonalnego budynku, której efektem będzie podniesienie standardu zamieszkania poprzez zwiększenie liczby węzłów sanitarnych, docelowy układ: jedna łazienka na dwa pokoje; 3) Budowę nowego węzła gastronomicznego (kuchnia + jadalnia) – wraz z wyposażeniem, niezbędnym do odbioru budynku (w tym m.in. okap kuchenny wchodzący w skład wentylacji); 4) Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez montaż windy, która obsługiwała będzie wszystkie kondygnacje; 5) Dostosowanie budynku do wymagań p.poż. (m.in. wydzielenie stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych, w tym również poszerzenie wyjść ewakuacyjnych, zastosowanie systemów przeciwpożarowych); 6) Termomodernizację budynku (w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana stolarki okiennej); 7) Wykonanie nowych warstw posadzkowych na kondygnacjach użytkowych; 8) Wykonanie izolacji przeciwwodnych piwnic i ścian fundamentowych; 9) Odgrzybienie i osuszenie budynku; 10) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno – wywiewnej dla całego budynku; 11) Wykonanie instalacji solarnej; 12) Wykonanie gruntowego wymiennika ciepła; 13) Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych i modernizacją przyłącza wodnego; 14) Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji co, wraz budową nowego węzła i przyłącza cieplnego; 15) Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji gazowej, wraz z budową przyłącza do nowoprojektowanej kuchni; 16) Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wraz z budową nowego przyłącza energetycznego do nowej rozdzielnicy głównej; 17) Demontaż oraz wykonanie nowych instalacji i systemów teletechnicznych; 18) Rewaloryzację dziedzińca (m.in. rozebranie i zasypanie istniejących magazynów podziemnych i zagospodarowanie dziedzińca na cele rekreacyjne); 19) Rewaloryzację terenu i zieleni wokół budynku, wraz z budową oświetlenia i nowego ogrodzenia. 6. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację projektową w następującym zakresie: 1) Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w tym w szczególności: a) mapa do celów projektowych, b) aktualizacja inwentaryzacji obiektu (we wszystkich branżach), c) uzupełnienie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi – na potrzeby wykonania gruntowego wymiennika ciepła, d) wykonanie ekspertyzy wilgotnościowej i mykologicznej, e) wykonanie badań stratygraficznych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji i detalu architektonicznego, f) wykonanie obliczeń sprawdzających przyłącze gazu ziemnego dla ilości gazu wynikającej z nowoprojektowanej przebudowy budynku. 2) Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in. a) aktualizację ekspertyzy konstrukcyjnej, b) aktualizację ekspertyzy pożarowej, c) projekt zagospodarowania terenu, d) projekt architektoniczno – budowlany, e) projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, gazowe, f) aktualne warunki przyłączenia do sieci miejskiej, g) informację BIOZ. 3) Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym: a) Projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in. projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz mała architektura i ogrodzenie w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno Użytkowego), b) Projekt rozbiórek, c) Projekt architektury, d) Projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem i charakterystyką/opisem pierwszego wyposażenia, e) Projekt konstrukcyjny, f) Projekt instalacji sanitarnych, w tym: – projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla wentylacji, – projekt węzła cieplnego wraz z automatyką i instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody, – projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacja hydrantowa; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), – projekt wentylacji mechanicznej, – projekt gruntowego wymiennika ciepła dla celów wentylacji, – projekt instalacji gazowej, – projekt przyłączy wod – kan, – projekt przyłącza do sieci ciepłowniczej, – projekt przyłącza gazowego do nowoprojektowanej kuchni. g) Projekt instalacji elektrycznych, w tym: – sporządzenie bilansu mocy, – wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, – oświetlenie (podstawowe, zewnętrze i awaryjne), – gniazda wtykowe ogólne, dedykowane sieci komputerowej i technologiczne dla kuchni i multimediów, – instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, – instalacje elektryczne zasilania węzła cieplnego wraz z instalacją elektryczną węzła cieplnego, – projekt wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 6910. h) Projekt instalacji teletechnicznych, w tym: – przyłącze teletechniczne, – instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, – system CCTV (monitoring IP), – system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu (system hotelowy w pokojach mieszkalnych), – instalacja wideodomofonowa, – instalacja RTV, – systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż. wynikające z Ekspertyzy p. poż. budynku oraz Postanowienia MKW PSP, – system przyzywowy dla niepełnosprawnych. i) Projekt technologii kuchni. 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (5 egz.). 5) Scenariusz pożarowy (5 egz.). 6) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) (2 egz.). 7) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym wycena technologii kuchni) (2 egz.). UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego*. * Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169). 7. Wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji, sporządzonej zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno Użytkowego i uzgodnionej z Zamawiającym. UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje realizacji dostaw pierwszego wyposażenia, w tym również dostaw wyposażenia technologii kuchni, które nie jest konieczne do jego odbioru. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. wymagania i zakres realizacji określa Program Funkcjonalno Użytkowy. 9. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie: 1) Papierowej w ilościach jw. 2) Elektronicznej – po 3 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: – materiały wyjściowe do projektowania, projekt budowlany i projekty wykonawcze w formacie: (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) – dla tekstu. – kosztorysy robót budowalnych w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), – STWiOR, scenariusz pożarowy w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), – szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym wycena technologii kuchni) – w programie EXCEL lub kompatybilnym w formacie (*.xls) oraz (*.pdf). 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). 10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową. Forma elektroniczna musi zawierać strony dokumentacji projektowej z podpisami i pieczątkami właściwych osób i organów urzędowych, umieszczone w trakcie opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania ww. opracowań. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 11.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) osób wykonujących roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez murarza, zbrojarza, blacharza, dekarza, malarza, tynkarza, glazurnika, termoizolera, montera zabudów i robót wykończeniowych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy); 2) osób wykonujących roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); 3) osób wykonujących roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); 11.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 11.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 11.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 11.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.” 12. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nie wcześniej niż od dnia 26 czerwca 2017 r. 2) Zakończenie – w terminie nie krótszym niż 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) wykonanie dokumentacji projektowej: w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym; – materiały wyjściowe do projektowania oraz projekt budowlany: w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy; – projekty wykonawcze, STWiOR, scenariusz pożarowy, kosztorysy robót budowlanych oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym wycena technologii kuchni) – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) wykonanie robót budowlanych: w terminie nie krótszym niż 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45300000-0, 45400000-1, 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 18
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
Informacje dodatkowe Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.2) Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. sytuacją finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 07.03.2017 r.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1) co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku użyteczności publicznej5) o wartości zamówienia co najmniej 6.000.000,00 zł. (słownie złotych: sześć milionów)6) brutto, b) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie2) lub przebudowie3) obiektu zamieszkania zbiorowego4) lub budynku użyteczności publicznej5), o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000 m2 każdy, 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, f) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe: Architektura Krajobrazu lub ogrodnictwo albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone, g) do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która wykaże się, że posiada minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, h) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, j) do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, k) do pełnienia funkcji kierownika robót ogrodniczych, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe: architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, która wykaże się odbyciem co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone, która wykaże się odbyciem co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią, l) do wykonywania badań stratygraficznych pierwotnej kolorystyki elewacji i detalu architektonicznego, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz odbyła co najmniej 9-miesięczną praktykę zawodową w zakresie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich, lub posiada wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyła co najmniej 4 – letnią praktykę zawodową w zakresie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 1 Uwaga: 1) Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 2) Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. 3) Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. 4) Przez „obiekt zamieszkania zbiorowego” Zamawiający rozumie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. 5) Przez budynek „użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 6) W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. robót budowlanych muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2 Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3), Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 140.000,00 zł.(słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy) zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XV SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin wykonania zamówienia 30
Okres rękojmi zamówienia 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/03/2017, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) w zakresie niepodlegania wykluczeniu, powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4), musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
/-/
Jan Leśniewski

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczace spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ- wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (korespondencja)

Pismo z dnia 09 03 2017 r. – pobierz

Pismo z dnia 20.03.2017 r. – pobierz

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – informuje, iż w dniu 23.03.2017 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 6.658.000,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto, termin wykonania zamówienia oraz okres rękojmi zamówienia zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Termin wykonania zamówienia Okres rękojmi zamówienia
1. Konsorcjum firm:
WIMAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K (Lider Konsorcjum)
ul. Narcyzowa 20 A
04-930 Warszawa
i WIMAKS Toczyłowski Dariusz
ul. Sadowa 47
05-410 Józefów
6 700 000,00 15 miesięcy 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
2. Budimpol Sp. z o. o.
ul. Mroźna 13A
03-654 Warszawa
6 789 998,16 15 miesięcy 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
3. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
ul. Nowosielecka 14 a lok. 3
00-466 Warszawa
7 188 353,23 15 miesięcy 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
4. Konsorcjum firm:
Erekta Budownictwo
Specjalistyczne Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum)
ul. Kostki Potockiego 2B lok. 39
02-958 Warszawa
i Erekta Budownictwo Sp. z o. o.
(Członek Konsorcjum)
ul. Kostki Potockiego 2B/39
02-958 Warszawa
6 998 850,00 15 miesięcy 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZP-1.260.11.2017.     .MW

Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/2017

24 kwietnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: WIMAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K (Lider Konsorcjum),
ul. Narcyzowa 20A, (kod: 04-930) Warszawa i WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, (kod: 05-410) Józefów –  za cenę brutto 6.700.000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.03.2017 r. do godz. 11:30 zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Konsorcjum firm: WIMAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K (Lider Konsorcjum), ul. Narcyzowa 20A, (kod: 04-930) Warszawa i WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, (kod: 05-410) Józefów (Oferta Nr 1);

2)   Budimpol Sp. z o. o., ul. Mroźna 13A, (kod: 03-654) Warszawa (Oferta Nr 2);

3)   ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14 a lok. 3, (kod: 00-466) Warszawa (Oferta Nr 3);

4)   Konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum), ul. Kostki Potockiego 2B lok. 39, (kod: 02-958) Warszawa i Erekta Budownictwo Sp. z o. o., (Członek Konsorcjum), ul. Kostki Potockiego 2B/39, (kod: 02-958) Warszawa (Oferta Nr 4);

przy czym:

Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Ustawy;

Oferta Nr 1 i Oferta Nr 2 i Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Termin wykonania zmówienia” i „Okres rękojmi zamówienia”,  oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania zamówienia”

Liczba pkt w kryterium
„Okres rękojmi zamówienia”
Razem
1 6.700.000,00

——————  x 60 = 60,0

6.700.000,00

 

 30

—-  x 30 = 30,0

30

60

—— x 10 = 10,0

60

100,0
2 6.700.000,00

——————  x 60 = 59,2

6.789.998,16

 30

—-  x 30 = 30,0

30

60

—— x 10 = 10,0

60

99,2
4 6.700.000,00

——————  x 60 = 57,4

6.998.850,00

 30

—-  x 30 = 30,0

30

60

—— x 10 = 10,0

60

97,4

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 79104 – 2017 z dnia 2017-05-05 r.

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 38227-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES:Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

RZP-II-WI/6/DZP-1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych polegających na kompleksowej modernizacji istniejącego budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A w Warszawie. 1. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 25 z obrębu 6-03-06, która zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Wola przy ul. Okopowej 55A. Na działce tej oprócz budynku Bursy zlokalizowane są nieobjęte zadaniem inwestycyjnym budynki Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego oraz obiekty sportowe. 2. Charakterystyczne parametry: – pow. zabudowy budynku: 968 m2, – pow. całkowita budynku: 3.084 m2, – pow. użytkowa budynku: 2.299,27 m2, – liczba kondygnacji w budynku: 4 (3 nadziemne + 1 podziemna), – kubatura budynku: 11.943 m3, – powierzchnia terenu, wchodzącego w zakres opracowania: ok. 1.800 m2 3. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Okopowej. 4. Obiekt Bursy nr 6 wpisany jest do Gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy pod nr: 9644 i 9645. Na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego wydane zostały zalecenia konserwatorskie z dnia 20.12.2016 r., które należy uwzględnić. Celem modernizacji budynku Bursy jest jego funkcjonalne oddzielenie od Zespołu Szkół im. M. Konarskiego. 5. W ramach planowanych prac przewiduje się: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: materiały wyjściowe do projektowania, wielobranżowy projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy robót budowlanych, scenariusz pożarowy; 2) Przebudowę układu funkcjonalnego budynku, której efektem będzie podniesienie standardu zamieszkania poprzez zwiększenie liczby węzłów sanitarnych, docelowy układ: jedna łazienka na dwa pokoje; 3) Budowę nowego węzła gastronomicznego (kuchnia + jadalnia) – wraz z wyposażeniem, niezbędnym do odbioru budynku (w tym m.in. okap kuchenny wchodzący w skład wentylacji); 4) Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez montaż windy, która obsługiwała będzie wszystkie kondygnacje; 5) Dostosowanie budynku do wymagań p.poż. (m.in. wydzielenie stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych, w tym również poszerzenie wyjść ewakuacyjnych, zastosowanie systemów przeciwpożarowych); 6) Termomodernizację budynku (w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana stolarki okiennej); 7) Wykonanie nowych warstw posadzkowych na kondygnacjach użytkowych; 8) Wykonanie izolacji przeciwwodnych piwnic i ścian fundamentowych; 9) Odgrzybienie i osuszenie budynku; 10) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno – wywiewnej dla całego budynku; 11) Wykonanie instalacji solarnej; 12) Wykonanie gruntowego wymiennika ciepła; 13) Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych i modernizacją przyłącza wodnego; 14) Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji co, wraz budową nowego węzła i przyłącza cieplnego; 15) Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji gazowej, wraz z budową przyłącza do nowoprojektowanej kuchni; 16) Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wraz z budową nowego przyłącza energetycznego do nowej rozdzielnicy głównej; 17) Demontaż oraz wykonanie nowych instalacji i systemów teletechnicznych; 18) Rewaloryzację dziedzińca (m.in. rozebranie i zasypanie istniejących magazynów podziemnych i zagospodarowanie dziedzińca na cele rekreacyjne); 19) Rewaloryzację terenu i zieleni wokół budynku, wraz z budową oświetlenia i nowego ogrodzenia. 6. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację projektową w następującym zakresie: 1) Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w tym w szczególności: a) mapa do celów projektowych, b) aktualizacja inwentaryzacji obiektu (we wszystkich branżach), c) uzupełnienie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi – na potrzeby wykonania gruntowego wymiennika ciepła, d) wykonanie ekspertyzy wilgotnościowej i mykologicznej, e) wykonanie badań stratygraficznych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji i detalu architektonicznego, f) wykonanie obliczeń sprawdzających przyłącze gazu ziemnego dla ilości gazu wynikającej z nowoprojektowanej przebudowy budynku. 2) Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in. a) aktualizację ekspertyzy konstrukcyjnej, b) aktualizację ekspertyzy pożarowej, c) projekt zagospodarowania terenu, d) projekt architektoniczno – budowlany, e) projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, gazowe, f) aktualne warunki przyłączenia do sieci miejskiej, g) informację BIOZ. 3) Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym: a) Projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in. projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz mała architektura i ogrodzenie w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno Użytkowego), b) Projekt rozbiórek, c) Projekt architektury, d) Projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem i charakterystyką/opisem pierwszego wyposażenia, e) Projekt konstrukcyjny, f) Projekt instalacji sanitarnych, w tym: – projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla wentylacji, – projekt węzła cieplnego wraz z automatyką i instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody, – projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacja hydrantowa; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), – projekt wentylacji mechanicznej, – projekt gruntowego wymiennika ciepła dla celów wentylacji, – projekt instalacji gazowej, – projekt przyłączy wod – kan, – projekt przyłącza do sieci ciepłowniczej, – projekt przyłącza gazowego do nowoprojektowanej kuchni. g) Projekt instalacji elektrycznych, w tym: – sporządzenie bilansu mocy, – wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, – oświetlenie (podstawowe, zewnętrze i awaryjne), – gniazda wtykowe ogólne, dedykowane sieci komputerowej i technologiczne dla kuchni i multimediów, – instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, – instalacje elektryczne zasilania węzła cieplnego wraz z instalacją elektryczną węzła cieplnego, – projekt wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 6910. h) Projekt instalacji teletechnicznych, w tym: – przyłącze teletechniczne, – instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, – system CCTV (monitoring IP), – system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu (system hotelowy w pokojach mieszkalnych), – instalacja wideodomofonowa, – instalacja RTV, – systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż. wynikające z Ekspertyzy p. poż. budynku oraz Postanowienia MKW PSP, – system przyzywowy dla niepełnosprawnych. i) Projekt technologii kuchni. 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (5 egz.). 5) Scenariusz pożarowy (5 egz.). 6) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) (2 egz.). 7) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym wycena technologii kuchni) (2 egz.). UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego*. * Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169). 7. Wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji, sporządzonej zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno Użytkowego i uzgodnionej z Zamawiającym. UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje realizacji dostaw pierwszego wyposażenia, w tym również dostaw wyposażenia technologii kuchni, które nie jest konieczne do jego odbioru. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. wymagania i zakres realizacji określa Program Funkcjonalno Użytkowy. 9. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie: 1) Papierowej w ilościach jw. 2) Elektronicznej – po 3 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: – materiały wyjściowe do projektowania, projekt budowlany i projekty wykonawcze w formacie: (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) – dla tekstu. – kosztorysy robót budowalnych w programie Norma lub kompatybilnym w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), – STWiOR, scenariusz pożarowy w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), – szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym wycena technologii kuchni) – w programie EXCEL lub kompatybilnym w formacie (*.xls) oraz (*.pdf). 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). 10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową. Forma elektroniczna musi zawierać strony dokumentacji projektowej z podpisami i pieczątkami właściwych osób i organów urzędowych, umieszczone w trakcie opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania ww. opracowań. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 11.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) osób wykonujących roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez murarza, zbrojarza, blacharza, dekarza, malarza, tynkarza, glazurnika, termoizolera, montera zabudów i robót wykończeniowych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy); 2) osób wykonujących roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); 3) osób wykonujących roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie); 11.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 11.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 11.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 11.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.” 12. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nie wcześniej niż od dnia 26 czerwca 2017 r. 2) Zakończenie – w terminie nie krótszym niż 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) wykonanie dokumentacji projektowej: w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym; – materiały wyjściowe do projektowania oraz projekt budowlany: w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy; – projekty wykonawcze, STWiOR, scenariusz pożarowy, kosztorysy robót budowlanych oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym wycena technologii kuchni) – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) wykonanie robót budowlanych: w terminie nie krótszym niż 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45300000-0, 45400000-1, 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT6991500.01
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Konsorcjum firm: WIMAKS Sp. z o. o., Sp. k. – Lider Konsorcjum i „WIMAKS – Toczyłowski Dariusz” ,  ,  ul. Narcyzowa Nr 20A,  04-930,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6700000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6700000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7188353.23
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Małgorzata Wicik - 7 marca 2017 godz 14:02
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 5 maja 2017 godz 14:04