środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie nr 372252 – 2016 z dnia 2016-12-22 r.
Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 13.12.2016 r.- remont elewacji zabytkowego budynku „Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska , 00099 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 13.12.2016 r.- remont elewacji zabytkowego budynku „Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 13.12.2016 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45400000-1, 45453000-7,

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT9159.81
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków „MATEUSZ” Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, , Suwalska 36E, lok. 32, 03-252, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11266.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W trakcie realizacji robót budowlanych po demontażu obróbek blacharskich na dachu stwierdzono, że mury ogniowe są w bardzo złym stanie technicznym i przed montażem nowy obróbek wymagają one naprawy. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Udzielenie zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Mając na uwadze, że ww. roboty dodatkowe spełniają przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy prawo zamówień publicznych przed nowelizacją z dnia 22.06.2016 r. w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych, udzielił zamówienia poprzez wprowadzenie zmian do zawartej umowy.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 27 grudnia 2016 godz 14:31
Ostatnia aktualizacja: szrm - 27 grudnia 2016 godz 14:31