środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Roboty dodatkowe, określone Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 25.10.2016 r., polegające na przebudowie kolidującego wodociągu z płytą fundamentową wybiegu. – Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska , 00099 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty dodatkowe, określone Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 25.10.2016 r., polegające na przebudowie kolidującego wodociągu z płytą fundamentową wybiegu. – Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty dodatkowe, określone Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 25.10.2016 r., polegające na przebudowie kolidującego wodociągu z płytą fundamentową wybiegu. – Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV: 45333000-0,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT28446.84
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ŁUNIBUD Spółka jawna Łuniewski , , ul. Orla 11 lok. 51, 00-143, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34989.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Projekt architektoniczny i projekt przyłączy wod-kan . opracowany na mapie geodezyjnej określał lokalizację istniejącego przewodu wodociągowego zasilającego inny obiekt w wodę na terenie MOZ. Projektant na etapie projektu zaprojektował lokalizację płyty fundamentowej skałek wybiegu dla panter w miejscu poza obrysem istniejącego wodociągu usytuowanego na mapie geodezyjnej. Wykonawca po przystąpieniu do robót ziemnych i budowlanych płyty fundamentowej stwierdził lokalizację powyższego wodociągu niezgodną z mapą geodezyjną w miejscu projektowanej płyty fundamentowej. Powyższa faktyczna lokalizacja istniejącego przewodu wodociągowego została potwierdzona komisyjnie przy udziale projektanta , inspektora nadzoru i przedstawiciela użytkownika. Zinwentaryzowana trasa wodociągu nie odpowiada faktycznej trasie. W związku z powyższym istniejący wodociąg koliduje z projektowaną płytą fundamentową. W tej sytuacji w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi fundamentami pod skały zachodzi konieczność przebudowy powyższego wodociągu na długości ok. 50,00 mb. Na etapie projektu niemożliwe było do przewidzenia wykonanie tych robót, dopiero po odkryciu istniejącego wodociągu stwierdzono, że posadowienie płyt fundamentowych pod projektowane skałki dla wybiegu dla panter śnieżnych zlokalizowane jest na powyższym wodociągu co powoduje konieczność przebudowy w/w wodociągu poza obrys płyt fundamentowych. Wykonanie w/w robót dodatkowych poprawi bezpieczeństwo i funkcjonowanie obiektu i jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót objętych umową podstawową. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie prowadzonych robót budowlanych . Udzielenie zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Mając na uwadze, że ww. roboty dodatkowe spełniają przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy prawo zamówień publicznych przed nowelizacją z dnia 22.06.2016 r. w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych, udzielił zamówienia poprzez wprowadzenie zmian do zawartej umowy.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 28 grudnia 2016 godz 9:17
Ostatnia aktualizacja: szrm - 28 grudnia 2016 godz 9:17