niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 367942 – 2016 z dnia 2016-12-15 r.

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.szrm.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.szrm.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099). w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”
Numer referencyjny: RZP-II-WI/29/DZP-1/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry: -pow. działki – 4.200 m2 -pow. zabudowy – 1.077,07 m2 -liczba kondygnacji – 6 -wysokość budynku – 24,50 m -pow. całkowita – 6.645,30 m2 -pow. netto – 4.003,54 m2 -kubatura brutto – 20.058,00 m3 Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-916 decyzją z dnia 24.05.2010 r. Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje: – przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; – wykonanie robót budowlanych; – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Efektem zrealizowanych robót budowlanych będzie przystosowanie obiektu do potrzeb Teatru Baj i Przedszkola nr 183. 1.2. W zakres dokumentacji projektowej wchodzą m.in.: – wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; – projekt wyburzeń oraz projekt rozbiórki dachu; – uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę; – wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami. 1.3. W zakres prac budowlanych wchodzą m.in.: – przebudowa istniejącego budynku, wpisanego do Centralnego Rejestru Zabytków; – wymiana konstrukcji więźby dachowej oraz materiału wykończeniowego na dachówkę ceramiczną; – remont elewacji budynku z przywróceniem historycznego detalu architektonicznego; – wymiana posadzek nawierzchni utwardzonych oraz zagospodarowanie terenów zielonych; w tym nasadzenia roślinne; – przebudowa instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego w budynku, zainstalowanie oddzielnych wodomierzy dla części przedszkola i teatru; – przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie niezależnych przyłączy dla części przedszkola i teatru; – przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej; – roboty odgrzybieniowe i izolacyjne piwnic. 1.4. W zakres urządzeń i wyposażenia funkcjonalnego wchodzą m.in.: – wyposażenie technologiczne widowni; – projektory i urządzenia multimedialne; – wyposażenie sceniczne (zapadnie sceniczne, oświetlenie, system elektroakustyczny, cyfrowy system komunikacji, system wsparcia akustyki, system dźwięku 3D, system wsparcia osób niedosłyszących, system wsparcia osób niedowidzących i niewidzących, efekty specjalne dla osób niewidomych; – wyposażenie sal kameralnych (ruszt technologiczny i kurtyny, oświetlenie, elementy nastawczo-regulacyjne, system elektroakustyczny, system podglądu akcji scenicznej); – wyposażenie łazienek (z uwzględnieniem specyfiki łazienek dziecięcych i łazienek dla niepełnosprawnych); – elementy wyposażenie podestów technicznych; Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostaw wyposażenia ruchomego z wyłączeniem wyposażenia, o którym mowa w pkt. 1.4. 2. W ramach przedmiotu zamówienia w szczególności należy wykonać: 2.1. Dokumentację projektową, w tym: 1) Projekt budowlany wielobranżowy z niezbędnymi uzgodnieniami – 5 egz. 2) Projekt i program prac konserwatorskich z uzgodnieniem przez – 4 egz. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i uzyskaniem pozwolenia na realizację prac objętych programem 3) Projekty wykonawcze wielobranżowe uszczegółowiające projekt budowlany – 4 egz. w tym: a) Zagospodarowanie terenu: – zagospodarowanie terenu, zieleń z gospodarką drzewostanem, – mała architektura. b) Architektura: – przebudowa budynku, – aranżacja wnętrz z opisem i wykazem. c) Konstrukcja. d) Instalacje sanitarne: – c.o. wraz z przebudową węzła cieplnego, wod-kan, c.w.u., instalacja hydrantowa wewnętrzna, instalacja tryskaczowa, wentylacja i klimatyzacja. e) Instalacje elektryczne: – oświetlenia podstawowego, zewnętrzne, awaryjne, bezpieczeństwa i ewakuacji, – gniazd wtykowych i siły, – odgromowa. f) Instalacje niskoprądowe: – telekomunikacyjne i informatyczne, serwerownia, – SSWiN, kontrola dostępu, przyzywowa, – system alarmu pożaru (SAP), oddymianie, – telewizja dozorowa (CCTV), – RTV (AZART). g) Instalacje technologiczne: – technologia: kuchni przedszkola, – technologia teatralna, w tym m. in.: scena główna, galerie techniczne, strop techniczny, sztankiety, nagłośnienie, akustyka, interkom, oświetlenie technologiczne, widownia, sala edukacyjna, sala kameralna (mała scena). 4) Kosztorysy wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót – 4 egz. 2.2. Roboty budowlane. Szczegółowy opis dokumentacji projektowej i robót budowlanych tzn. wymagania i zakres realizacji opisane są w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz parametrach technicznych urządzeń przeznaczonych do wyposażenia scen Teatru Baj. 2.3. Dokumentacja winna być sporządzona w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany, projekt i program prac konserwatorskich, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) kosztorysy w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath) oraz (*.pdf), c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową. Forma elektroniczna musi zawierać strony dokumentacji projektowej z podpisami i pieczątkami właściwych osób i organów urzędowych, umieszczone w trakcie opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania ww. opracowań. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez brukarza, cieślę, blacharza, dekarza, malarza, tynkarza, stolarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy); – roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji); – roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji). 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.” 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nie wcześniej niż od dnia 1 września 2017 r., 2) Zakończenie – w terminie nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) wykonanie dokumentacji projektowej: w terminie do 10 miesięcy dni od dnia zawarcia umowy, w tym; – projekt budowlany, projekt i program prac konserwatorskich: w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy; – projekty wykonawcze, STWiOR, kosztorysy – w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) wykonanie robót budowlanych: w terminie nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45233140-2, 45111300-1, 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych).
Informacje dodatkowe Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.2) Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. sytuacją finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 15.12.2016 r.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Posiada doiadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie (rewaloryzacji, renowacji)** lub przebudowie*** albo zaprojektowaniu i wykonaniu* remontu (rewaloryzacji, renowacji)** lub przebudowy*** obiektów zabytkowych**** o charakterze użyteczności publicznej***** wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską i wartości zamówienia co najmniej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych)****** brutto każda, b) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu* albo zaprojektowaniu i wykonaniu* remontu (rewaloryzacji, renowacji)** lub przebudowy*** budynku o charakterze użyteczności publicznej***** o kubaturze objętej przedmiotem wykonanych robót co najmniej 20.000 m3, c) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na przebudowie*** lub remoncie** budynku*******, posiadającego salę teatralną, koncertową lub widowiskowo-koncertową z widownią przeznaczoną dla minimum 125 osób (miejsca siedzące), przy czym zakres robót budowlanych w ramach przebudowy lub remontu budynku musiał obejmować co najmniej 4 z 5 poniżej określonych zakresów tj.: 1) montaż urządzeń mechanicznych sceny wraz z wykonaniem instalacji dla urządzeń napędowych sceny (o wartości minimum 500.000,00 zł.), 2) montaż urządzeń i instalacji oświetlenia technologicznego sceny i widowni (o wartości minimum 1.000.000,00 zł.), 3) montażu urządzeń i instalacji nagłośnienia sceny oraz widowni (o wartości minimum 1.000.000,00 zł.), 4) montażu systemu kinowego (o wartości minimum 500.000,00 zł.), 5) wykonaniu robót zapewniających zaprojektowane parametry akustyczne w tym montaż ustrojów akustycznych lub paneli akustycznych (o wartości minimum 1.000.000,00 zł.), d) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie** lub przebudowie*** placówki edukacyjnej******** o powierzchni użytkowej objętej wykonanymi robotami co najmniej 1000 m2. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, – do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych* wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz posiada minimum 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym na co najmniej jednym budynku użyteczności publicznej**. – do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami elektrycznymi, – do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami sanitarnymi, – do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował robotami budowlanymi w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej*** , – do pełnienia funkcji kierownika robót Mechaniki Scenicznej, posiadającego wykształcenie wyższe techniczne w specjalności „mechanika”, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował robotami z zakresu mechaniki scenicznej w tym przynajmniej jedną realizacją wyposażenia obiektu użyteczności publicznej*** w min. trzyprzystankowe zapadnie fortepianowe montowane i uruchamiane w obiektach użyteczności publicznej***, – do pełnienia funkcji kierownika Akustyki, posiadającego wykształcenie wyższe techniczne o profilu kształcenia obejmującym zagadnienia akustyki fonicznej, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował/wykonywał roboty w zakresie akustyki, w tym minimum jedną realizacją polegającą na wykonaniu regulowanej akustyki sali teatralnej lub koncertowej z zastosowaniem rozwijanych ustrojów akustycznych sterowanych, z możliwością ich sterowania synchronicznego oraz asynchronicznego, – do wykonywania prac konserwatorskich, które posiadają wykształcenie wyższe w specjalności konserwacja zabytków oraz odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków, lub też posiadają wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków, – do wykonywania badań archeologicznych, które posiadają wykształcenie wyższe o kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3)ust. 1. Uwaga: * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „remont (rewaloryzację, renowację)” – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; *** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. **** Przez „obiekt zabytkowy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ***** Przez „budynek o charakterze użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. ****** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ******* Przez „Budynek” Zamawiający rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jest sklasyfikowany w Dziale 12, Grupa 126, Klasa 1261 PKOB z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt. ******** Przez „placówkę edukacyjną” należy rozumieć miejsce edukacji, wychowania i kultury, tj. instytucję oświatową, przedszkole, szkoła. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. robót budowlanych muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2 * Przez „zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości , będące działem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ** Przez „budynek użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. *** przez „obiekt użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jest sklasyfikowany w Dziale 12, Grupa 126, Klasa 1261 PKOB, z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 11.000.000,00 zł – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3), Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.” 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr
czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Termin wykonania zamówienia
20
Okres rękojmi zamówienia
20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr
czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/01/2017, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) w zakresie niepodlegania wykluczeniu, powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4) , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 727 – 2017 z dnia 2017-01-02 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 367942
Data: 15/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska , 00099 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1)Posiada doiadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie (rewaloryzacji, renowacji)** lub przebudowie*** albo zaprojektowaniu i wykonaniu* remontu (rewaloryzacji, renowacji)** lub przebudowy*** obiektów zabytkowych**** o charakterze użyteczności publicznej***** wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską i wartości zamówienia co najmniej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych)****** brutto każda, b) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu* albo zaprojektowaniu i wykonaniu* remontu (rewaloryzacji, renowacji)** lub przebudowy*** budynku o charakterze użyteczności publicznej***** o kubaturze objętej przedmiotem wykonanych robót co najmniej 20.000 m3, c) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na przebudowie*** lub remoncie** budynku*******, posiadającego salę teatralną, koncertową lub widowiskowo-koncertową z widownią przeznaczoną dla minimum 125 osób (miejsca siedzące), przy czym zakres robót budowlanych w ramach przebudowy lub remontu budynku musiał obejmować co najmniej 4 z 5 poniżej określonych zakresów tj.: 1) montaż urządzeń mechanicznych sceny wraz z wykonaniem instalacji dla urządzeń napędowych sceny (o wartości minimum 500.000,00 zł.), 2) montaż urządzeń i instalacji oświetlenia technologicznego sceny i widowni (o wartości minimum 1.000.000,00 zł.), 3) montażu urządzeń i instalacji nagłośnienia sceny oraz widowni (o wartości minimum 1.000.000,00 zł.), 4) montażu systemu kinowego (o wartości minimum 500.000,00 zł.), 5) wykonaniu robót zapewniających zaprojektowane parametry akustyczne w tym montaż ustrojów akustycznych lub paneli akustycznych (o wartości minimum 1.000.000,00 zł.), d) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie** lub przebudowie*** placówki edukacyjnej******** o powierzchni użytkowej objętej wykonanymi robotami co najmniej 1000 m2. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, – do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych* wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz posiada minimum 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym na co najmniej jednym budynku użyteczności publicznej**. – do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami elektrycznymi, – do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami sanitarnymi, – do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował robotami budowlanymi w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej*** , – do pełnienia funkcji kierownika robót Mechaniki Scenicznej, posiadającego wykształcenie wyższe techniczne w specjalności „mechanika”, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował robotami z zakresu mechaniki scenicznej w tym przynajmniej jedną realizacją wyposażenia obiektu użyteczności publicznej*** w min. trzyprzystankowe zapadnie fortepianowe montowane i uruchamiane w obiektach użyteczności publicznej***, – do pełnienia funkcji kierownika Akustyki, posiadającego wykształcenie wyższe techniczne o profilu kształcenia obejmującym zagadnienia akustyki fonicznej, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował/wykonywał roboty w zakresie akustyki, w tym minimum jedną realizacją polegającą na wykonaniu regulowanej akustyki sali teatralnej lub koncertowej z zastosowaniem rozwijanych ustrojów akustycznych sterowanych, z możliwością ich sterowania synchronicznego oraz asynchronicznego, – do wykonywania prac konserwatorskich, które posiadają wykształcenie wyższe w specjalności konserwacja zabytków oraz odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków, lub też posiadają wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków, – do wykonywania badań archeologicznych, które posiadają wykształcenie wyższe o kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań, Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3)ust. 1. Uwaga: * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „remont (rewaloryzację, renowację)” – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; *** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. **** Przez „obiekt zabytkowy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ***** Przez „budynek o charakterze użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. ****** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ******* Przez „Budynek” Zamawiający rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jest sklasyfikowany w Dziale 12, Grupa 126, Klasa 1261 PKOB z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt. ******** Przez „placówkę edukacyjną” należy rozumieć miejsce edukacji, wychowania i kultury, tj. instytucję oświatową, przedszkole, szkoła. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. robót budowlanych muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2 * Przez „zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości , będące działem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ** Przez „budynek użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. *** przez „obiekt użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jest sklasyfikowany w Dziale 12, Grupa 126, Klasa 1261 PKOB, z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1)Posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie (rewaloryzacji, renowacji)** lub przebudowie*** albo zaprojektowaniu i wykonaniu* remontu (rewaloryzacji, renowacji)** lub przebudowy*** obiektów zabytkowych**** o charakterze użyteczności publicznej***** wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską i wartości zamówienia co najmniej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych)****** brutto każda, b) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu* albo zaprojektowaniu i wykonaniu* remontu (rewaloryzacji, renowacji)** lub przebudowy*** budynku o charakterze użyteczności publicznej***** o kubaturze objętej przedmiotem wykonanych robót co najmniej 20.000 m3, c) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na przebudowie*** lub remoncie** budynku*******, posiadającego salę teatralną, koncertową lub widowiskowo-koncertową z widownią przeznaczoną dla minimum 125 osób (miejsca siedzące), przy czym zakres robót budowlanych w ramach przebudowy lub remontu budynku musiał obejmować co najmniej 4 z 5 poniżej określonych zakresów tj.: 1) montaż urządzeń mechanicznych sceny wraz z wykonaniem instalacji dla urządzeń napędowych sceny (o wartości minimum 500.000,00 zł.), 2) montaż urządzeń i instalacji oświetlenia technologicznego sceny i widowni (o wartości minimum 1.000.000,00 zł.), 3) montażu urządzeń i instalacji nagłośnienia sceny oraz widowni (o wartości minimum 1.000.000,00 zł.), 4) montażu systemu projekcji multimedialnej (o wartości minimum 300.000,00 zł.), 5) wykonaniu robót zapewniających zaprojektowane parametry akustyczne w tym montaż ustrojów akustycznych lub paneli akustycznych (o wartości minimum 500.000,00 zł.), d) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie** lub przebudowie*** placówki edukacyjnej******** o powierzchni użytkowej objętej wykonanymi robotami co najmniej 1000 m2. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, – do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych* wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz posiada minimum 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym na co najmniej jednym budynku użyteczności publicznej**. – do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami elektrycznymi, – do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami sanitarnymi, – do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował robotami budowlanymi w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej*** , – do pełnienia funkcji kierownika robót Mechaniki Scenicznej, posiadającego wykształcenie wyższe techniczne w specjalności „mechanika”, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował robotami z zakresu mechaniki scenicznej w tym przynajmniej jedną realizacją wyposażenia obiektu użyteczności publicznej*** w min. trzyprzystankowe zapadnie fortepianowe montowane i uruchamiane w obiektach użyteczności publicznej***, – do pełnienia funkcji kierownika Akustyki, posiadającego wykształcenie wyższe techniczne o profilu kształcenia obejmującym zagadnienia akustyki fonicznej, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował/wykonywał roboty w zakresie akustyki, w tym minimum jedną realizacją polegającą na wykonaniu regulowanej akustyki sali teatralnej lub koncertowej z zastosowaniem rozwijanych ustrojów akustycznych sterowanych, z możliwością ich sterowania synchronicznego oraz asynchronicznego, – do wykonywania prac konserwatorskich, które posiadają wykształcenie wyższe w specjalności konserwacja zabytków oraz odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków, lub też posiadają wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków, – do wykonywania badań archeologicznych, które posiadają wykształcenie wyższe o kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań, Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3)ust. 1. Uwaga: * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „remont (rewaloryzację, renowację)” – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; *** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. **** Przez „obiekt zabytkowy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ***** Przez „budynek o charakterze użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. ****** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ******* Przez „Budynek” Zamawiający rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jest sklasyfikowany w Dziale 12, Grupa 126, Klasa 1261 PKOB z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt. ******** Przez „placówkę edukacyjną” należy rozumieć miejsce edukacji, wychowania i kultury, tj. instytucję oświatową, przedszkole, szkoła. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. robót budowlanych muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2 * Przez „zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości , będące działem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ** Przez „budynek użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. *** przez „obiekt użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jest sklasyfikowany w Dziale 12, Grupa 126, Klasa 1261 PKOB, z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/01/2017, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12/01/2017, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ -Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ -Program Funkcjonalno-Użytkowy – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do wyposażenia scen Teatru Baj – pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA)

Pismo z dnia 02.01.2017 r. – pobierz

Załącznik Nr 1 do pisma z dn. 02.01.2017 r. -Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 – pobierz
Załącznik Nr 2 do pisma z dnia 02.01.2017 r. – Studium konserwatorskie – pobierz
Załącznik Nr 3 do pisma z dn. 02.01.2017 r. – wzór protkołu procentowego zaawansowania elementów Harmonogramu – pobierz
Załącznik Nr 3 do pisma z dn. 02.01.2017 r. – wykaz elementów Harmonogramu – pobierz
Załączniki do SIWZ z rozszerzeniem .doc – pobierz

Pismo z dnia 09.01.2017 r. – pobierz

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

DZP-1.260.58.2016.     .MW                                                                                    12 stycznia 2017 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/29/DZP-1/2016

L.dz. …………………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – informuje, iż w dniu 12.01.2017 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 21.321.925,48 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto, termin wykonania zamówienia oraz okres rękojmi zamówienia zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Termin wykonania zamówienia Okres rękojmi zamówienia
1. Mostostal Warszawa S.A.

ul. Konstruktorska 12A

02-673 Warszawa

25.690.800,27 zł 24 miesiące 60 miesięcy
2. MIRMEX

Mirosław Klimkowski

ul. Małachowskiego 4/25

05-270 Marki

19.044.900,00 zł 24 miesiące 60 miesięcy
3. Konsorcjum firm:

1.  T4B Budownictwo Sp. z o.o.

al. Stanów Zjednoczonych 32/U15

04-036 Warszawa – Lider

2.  T4B Sp. z o.o.

al. Stanów Zjednoczonych 32/U15

04-036 Warszawa – Partner

25.089.750,00 zł 24 miesiące 60 miesięcy
4. WARBUD S.A.

ul. Domaniewska 32

02-672 Warszawa

44.094.300,00 zł 24 miesiące 60 miesięcy
5. Konsorcjum firm:

1.  Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

ul. Kostki Potockiego 2B/39

02-958 Warszawa

2.  Erekta Budownictwo Sp. z o .o.
(Członek Konsorcjum)

ul. Kostki Potockiego 2B/39

02-958 Warszawa

26.730.003,00 zł 24 miesiące 60 miesięcy

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/29/DZP-1/2016                                                                        13 lutego 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

 

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

  1. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: 1. T4B Budownictwo Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, (kod: 04-036) Warszawa – Lider, 2. T4B Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, (kod: 04-036) Warszawa – Partner –  za cenę brutto 25.089.750,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.01.2017 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 5 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

  1. Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A (kod: 02-673) Warszawa (Oferta Nr 1),
  2. MIRMEX Mirosław Klimkowski, ul. Małachowskiego 4/25, (kod: 05-270) Marki (Oferta Nr 2),
  3. Konsorcjum firm: 1. T4B Budownictwo Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, (kod: 04-036) Warszawa – Lider, 2. T4B Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 32/U15,
    (kod: 04-036) Warszawa – Partner – (Oferta Nr 3),
  4. WARBUD S.A., ul. Domaniewska 32, (kod: 02-672) Warszawa (Oferta Nr 4),
  5. Konsorcjum firm: 1. Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Kostki Potockiego 2B/39 (kod: 02-958) Warszawa, 2. Erekta Budownictwo Sp. z o .o. (Członek Konsorcjum), ul. Kostki Potockiego 2B/39, (kod: 02-958) Warszawa – (Oferta Nr 5),

przy czym:

Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie:

  1. 90 ust. 3 Ustawy;
  2. 89 ust. 1 pkt 7a) Ustawy;

Oferta Nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Ustawy;

Oferta Nr 5 została odrzucona na podstawie:

1)    art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy,

2)    art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 Ustawy,

Oferta Nr 1, Oferta Nr 3 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Termin wykonania zamówienia”, „Okres rękojmi zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania zamówienia”

Liczba pkt w kryterium
„Okres rękojmi zamówienia”
Razem
3 25.089.750,00

——————  x 60 = 60,0

25.089.750,00

 

 20

—-  x 20 = 20,0

20

 20

—— x 20 = 20,0

20

100,0
1 25.089.750,00

——————  x 60 = 58,6

25.690.800,27

 20

—-  x 20 = 20,0

20

20

—— x 20 = 20,0

20

98,60

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 31942 – 2017 z dnia 2017-02-24 r.

Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 367942 – 2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 727 – 2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/29/DZP-1/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Charakterystyczne parametry: -pow. działki – 4.200 m2 -pow. zabudowy – 1.077,07 m2 -liczba kondygnacji – 6 -wysokość budynku – 24,50 m -pow. całkowita – 6.645,30 m2 -pow. netto – 4.003,54 m2 -kubatura brutto – 20.058,00 m3 Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-916 decyzją z dnia 24.05.2010 r. Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje: – przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; – wykonanie robót budowlanych; – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Efektem zrealizowanych robót budowlanych będzie przystosowanie obiektu do potrzeb Teatru Baj i Przedszkola nr 183. 1.2. W zakres dokumentacji projektowej wchodzą m.in.: – wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; – projekt wyburzeń oraz projekt rozbiórki dachu; – uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę; – wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami. 1.3. W zakres prac budowlanych wchodzą m.in.: – przebudowa istniejącego budynku, wpisanego do Centralnego Rejestru Zabytków; – wymiana konstrukcji więźby dachowej oraz materiału wykończeniowego na dachówkę ceramiczną; – remont elewacji budynku z przywróceniem historycznego detalu architektonicznego; – wymiana posadzek nawierzchni utwardzonych oraz zagospodarowanie terenów zielonych; w tym nasadzenia roślinne; – przebudowa instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego w budynku, zainstalowanie oddzielnych wodomierzy dla części przedszkola i teatru; – przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie niezależnych przyłączy dla części przedszkola i teatru; – przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej; – roboty odgrzybieniowe i izolacyjne piwnic. 1.4. W zakres urządzeń i wyposażenia funkcjonalnego wchodzą m.in.: – wyposażenie technologiczne widowni; – projektory i urządzenia multimedialne; – wyposażenie sceniczne (zapadnie sceniczne, oświetlenie, system elektroakustyczny, cyfrowy system komunikacji, system wsparcia akustyki, system dźwięku 3D, system wsparcia osób niedosłyszących, system wsparcia osób niedowidzących i niewidzących, efekty specjalne dla osób niewidomych; – wyposażenie sal kameralnych (ruszt technologiczny i kurtyny, oświetlenie, elementy nastawczo-regulacyjne, system elektroakustyczny, system podglądu akcji scenicznej); – wyposażenie łazienek (z uwzględnieniem specyfiki łazienek dziecięcych i łazienek dla niepełnosprawnych); – elementy wyposażenie podestów technicznych; Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostaw wyposażenia ruchomego z wyłączeniem wyposażenia, o którym mowa w pkt. 1.4. 2. W ramach przedmiotu zamówienia w szczególności należy wykonać: 2.1. Dokumentację projektową, w tym: 1) Projekt budowlany wielobranżowy z niezbędnymi uzgodnieniami – 5 egz. 2) Projekt i program prac konserwatorskich z uzgodnieniem przez – 4 egz. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i uzyskaniem pozwolenia na realizację prac objętych programem 3) Projekty wykonawcze wielobranżowe uszczegółowiające projekt budowlany – 4 egz. w tym: a) Zagospodarowanie terenu: – zagospodarowanie terenu, zieleń z gospodarką drzewostanem, – mała architektura. b) Architektura: – przebudowa budynku, – aranżacja wnętrz z opisem i wykazem. c) Konstrukcja. d) Instalacje sanitarne: – c.o. wraz z przebudową węzła cieplnego, wod-kan, c.w.u., instalacja hydrantowa wewnętrzna, instalacja tryskaczowa, wentylacja i klimatyzacja. e) Instalacje elektryczne: – oświetlenia podstawowego, zewnętrzne, awaryjne, bezpieczeństwa i ewakuacji, – gniazd wtykowych i siły, – odgromowa. f) Instalacje niskoprądowe: – telekomunikacyjne i informatyczne, serwerownia, – SSWiN, kontrola dostępu, przyzywowa, – system alarmu pożaru (SAP), oddymianie, – telewizja dozorowa (CCTV), – RTV (AZART). g) Instalacje technologiczne: – technologia: kuchni przedszkola, – technologia teatralna, w tym m. in.: scena główna, galerie techniczne, strop techniczny, sztankiety, nagłośnienie, akustyka, interkom, oświetlenie technologiczne, widownia, sala edukacyjna, sala kameralna (mała scena). 4) Kosztorysy wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót – 4 egz. 2.2. Roboty budowlane. Szczegółowy opis dokumentacji projektowej i robót budowlanych tzn. wymagania i zakres realizacji opisane są w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz parametrach technicznych urządzeń przeznaczonych do wyposażenia scen Teatru Baj. 2.3. Dokumentacja winna być sporządzona w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej – po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany, projekt i program prac konserwatorskich, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) kosztorysy w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath) oraz (*.pdf), c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową. Forma elektroniczna musi zawierać strony dokumentacji projektowej z podpisami i pieczątkami właściwych osób i organów urzędowych, umieszczone w trakcie opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania ww. opracowań. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – roboty ogólnobudowlane w tym w szczególności wykonywane przez brukarza, cieślę, blacharza, dekarza, malarza, tynkarza, stolarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy); – roboty elektryczne/teletechniczne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji); – roboty sanitarne w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji). 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.” 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nie wcześniej niż od dnia 1 września 2017 r., 2) Zakończenie – w terminie nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) wykonanie dokumentacji projektowej: w terminie do 10 miesięcy dni od dnia zawarcia umowy, w tym; – projekt budowlany, projekt i program prac konserwatorskich: w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy; – projekty wykonawcze, STWiOR, kosztorysy – w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) wykonanie robót budowlanych: w terminie nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45111300-1, 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT17335580.65
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, (04-036) Warszawa – Lider, T4B Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 32/U15 (04-036) Warszawa – Partner ,  ,  Aleja Stanów Zjednoczonych Nr 32 lok. U15,  04-036,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25089750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19044900.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44094300.00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 15 grudnia 2016 godz 14:48
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wicik - 24 lutego 2017 godz 14:13