środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności Nr 1/2016 z dnia 21.10.2016 r. w tym: a) ułożenie dodatkowej warstw folii PE gr. 0,2 mm, b) ułożenie dodatkowej warstw wełny mineralnej gr. 10 cm, c) wymiana gruzu zalegającego pod posadzką w poziomie piwnicy – w miejscach prowadzonych instalacji sanitarnych podposadzkowych – na zagęszczoną obsypkę piaskową.” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
    Adres strony internetowej (URL): szrm@szrm.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności Nr 1/2016 z dnia 21.10.2016 r. w tym: a) ułożenie dodatkowej warstw folii PE gr. 0,2 mm, b) ułożenie dodatkowej warstw wełny mineralnej gr. 10 cm, c) wymiana gruzu zalegającego pod posadzką w poziomie piwnicy – w miejscach prowadzonych instalacji sanitarnych podposadzkowych – na zagęszczoną obsypkę piaskową.”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

  1. ułożenie dodatkowej warstw folii PE gr. 0,2 mm, 2. ułożenie dodatkowej warstw wełny mineralnej gr. 10 cm, 3. wymiana gruzu zalegającego pod posadzką w poziomie piwnicy – w miejscach prowadzonych instalacji sanitarnych podposadzkowych – na zagęszczoną obsypkę piaskową.”

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT49709.97
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
A-Projekt Sp. z o.o.,  ,  ul. Sarmacka 5G,  02-972,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 61143.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej reki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 lit.b  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
W trakcie realizacji robót budowlano – rozbiórkowych prowadzonych przez generalnego wykonawcę stwierdzono, że warstwa istniejącej izolacji termicznej na przeważającej powierzchni stropodachu (stropu nad II piętrem) tj. ok. 90% powierzchni nie jest odizolowana przeciwilgociowo od istniejącego stropu i ma grubość 5cm co odbiega znacznie od pomiarów wykonanych podczas miejscowych odkrywek inwentaryzacyjnych, które wskazywały na grubość izolacji 20cm. Po konsultacji pomiędzy projektantem i nadzorem inwestorskim w obecności generalnego wykonawcy, projektant dokonał wpisu w dzienniku budowy odnośnie zaistniałej potrzeby, że należy wykonać dodatkową warstwę izolacji termicznej w postaci wełny mineralnej grubości 10cm. Rozwiązanie to pozwoli zachować zaprojektowane parametry termiczne zgodne z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo aby zapobiec ryzyku zawilgocenia wełny mineralnej od spodu, należy wykonać warstwę paroizolacji w postaci folii PE g 0,2mm ułożonej pomiędzy istniejącym stropem a wełną mineralną. W trakcie prowadzenia robót związanych z wykopami pod kanalizację sanitarną podposadzkową w poziomie piwnicy stwierdzono występowanie gruzu i gruntów nasypowych niekontrolowanych, które nie nadają się do ponownego wykorzystania jako obsypki wykonanych instalacji. Po dokonaniu wizji w obecności nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy podjęto decyzję o wykonaniu obsypek zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, tj. obsypkami piaskowymi zagęszczonymi na głębokości od spodu rury do poziomu posadowienia projektowanych warstw posadzkowych. Wydobyty urobek, nienadający się do wbudowania należy usunąć i zutylizować. Konieczność wykonania powyższego zakresu robót dodatkowych ujawniła się po wykonaniu przez generalnego wykonawcę prac rozbiórkowych i nie była do przewidzenia na etapie projektowania i przygotowania inwestycji. Wyżej wymienione roboty są konieczne do wykonania w celu zapewnienia prawidłowej realizacji robót podstawowych. Mając na uwadze, że ww. roboty dodatkowe spełniają przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 lit. b ustawy prawo zamówień publicznych przed nowelizacją z dnia 22.06.2016 r.w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający na podstawie art.19 ust.3 pkt 2 lit. a ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych, udzielił zamówienia poprzez wprowadzenie zmian do zawartej umowy.

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 21 listopada 2016 godz 14:47
Ostatnia aktualizacja: szrm - 25 listopada 2016 godz 14:32