niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 346529 – 2016 z dnia 2016-11-18 r.

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail , faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.szrm.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.szrm.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod pocztowy: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/27/DZP-1/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku wraz z wymianą instalacji sanitarnych wewnętrznych: co, cw, wod-kan, wentylacji mechanicznej i gazowej, 2) wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 3) wykonanie robót budowlanych w istniejącym węźle cieplnym, 4) wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, 5) wykonanie nowego przyłącza sieci cieplnej, 6) wykonanie przyłącza wody wraz z wodomierzem, 7) wykonanie nowego budynku przedszkolnego wraz z łącznikiem, 8) zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonych, ogrodzenia terenu, 9) rozbiórka Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty: 1) Projekty Budowlane; 2) Projekty Wykonawcze; 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 4) Przedmiary Robót; 5) Decyzja Nr 82/2016 z dnia 07.06.2016 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na rozbudowę; 6) Decyzja Nr 83/2016 z dnia 07.06.2016 r. – udzielenie pozwolenia na rozbiórkę istniejącej Sali gimnastycznej; 7) Decyzja Nr 520/2016/PE-ZD-II z dnia 19.08.2016 r. – zgoda na wycinkę drzew; 8) Decyzja Nr 147/2016 z dnia 06.10.2016 r. – pozwolenie na rozbudowę,, budowę przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przekładkę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz ze zbiornikiem retencyjnym”, na terenie przy ul. Tarchomińskiej 4 w Warszawie; 9) Decyzja NR 27/WIR/ZT/2016; 10) Decyzja NR ZDM/ZUWD/PN/POST/133/2016.

II.5) Główny kod CPV: 45214230-1
Dodatkowe kody CPV:45214200-2, 45262690-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 15/02/2017 data zakończenia: 17/07/2018
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. sytuacją finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 17.11.2016 r.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie** lub przebudowie*** obiektu użyteczności publicznej**** o wartości zamówienia co najmniej 9.000.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów złotych)*****. 2) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie** lub przebudowie*** obiektu użyteczności publicznej**** o powierzchni użytkowej co najmniej 1400 m2. Uwaga: * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. *** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. **** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, ***** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 17.11.2016 r. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: – do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, – do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, – do sprawowania funkcji kierownika robót zieleniarskich, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu, która wykaże się odbyciem co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią albo wykształcenie średnie kierunkowe: tereny zielone, która wykaże się odbyciem co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią, Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 9.000.000,00 zł – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.” 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXV SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres rękojmi 20
Termin wykonania zamówienia 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 12 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/12/2016, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3), powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4) , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 352131 – 2016 z dnia 2016-11-25 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 346529
Data: 18/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): szrm@szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku wraz z wymianą instalacji sanitarnych wewnętrznych: co, cw, wod-kan, wentylacji mechanicznej i gazowej, 2) wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 3) wykonanie robót budowlanych w istniejącym węźle cieplnym, 4) wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, 5) wykonanie nowego przyłącza sieci cieplnej, 6) wykonanie przyłącza wody wraz z wodomierzem, 7) wykonanie nowego budynku przedszkolnego wraz z łącznikiem, 8) zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonych, ogrodzenia terenu, 9) rozbiórka Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty: 1) Projekty Budowlane; 2) Projekty Wykonawcze; 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 4) Przedmiary Robót; 5) Decyzja Nr 82/2016 z dnia 07.06.2016 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na rozbudowę; 6) Decyzja Nr 83/2016 z dnia 07.06.2016 r. – udzielenie pozwolenia na rozbiórkę istniejącej Sali gimnastycznej; 7) Decyzja Nr 520/2016/PE-ZD-II z dnia 19.08.2016 r. – zgoda na wycinkę drzew; 8) Decyzja Nr 147/2016 z dnia 06.10.2016 r. – pozwolenie na rozbudowę,, budowę przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przekładkę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz ze zbiornikiem retencyjnym”, na terenie przy ul. Tarchomińskiej 4 w Warszawie; 9) Decyzja NR 27/WIR/ZT/2016; 10) Decyzja NR ZDM/ZUWD/PN/POST/133/2016.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku wraz z wymianą instalacji sanitarnych wewnętrznych: co, cw, wod-kan, wentylacji mechanicznej i gazowej, 2) wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 3) wykonanie robót budowlanych w istniejącym węźle cieplnym, 4) wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, 5) wykonanie nowego przyłącza sieci cieplnej, 6) wykonanie przyłącza wody wraz z wodomierzem, 7) wykonanie nowego budynku przedszkolnego wraz z łącznikiem, 8) zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonych, ogrodzenia terenu, 9) rozbiórka Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty: 1) Projekty Budowlane; 2) Projekty Wykonawcze; 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 4) Przedmiary Robót; 5) Decyzja Nr 82/2016 z dnia 07.06.2016 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na rozbudowę; 6) Decyzja Nr 83/2016 z dnia 07.06.2016 r. – udzielenie pozwolenia na rozbiórkę istniejącej Sali gimnastycznej; 7) Decyzja Nr 520/2016/PE-ZD-II z dnia 19.08.2016 r. – zgoda na wycinkę drzew; 8) Decyzja Nr 147/2016 z dnia 06.10.2016 r. – pozwolenie na rozbudowę,, budowę przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przekładkę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz ze zbiornikiem retencyjnym”, na terenie przy ul. Tarchomińskiej 4 w Warszawie; 9) Decyzja NR 27/WIR/ZT/2016; 10) Decyzja NR ZDM/ZUWD/PN/POST/133/2016. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: – roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez brukarza, cieślę, dekarza, glazurnika, majstra, malarza, murarza, tynkarza, stolarza, montera, operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy); – roboty elektryczne/teletechniczne: w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji); – roboty sanitarne, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji); – roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym w szczególności roboty w zakresie zieleni. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 9.000.000,00 zł – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)
W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 06/12/2016, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09/12/2016, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załączniki od Nr 9 do Nr 14 – Decyzje – pobierz

Załączniki od Nr 15 do Nr 20 – Projekty Budowlane – pobierz

Załączniki od Nr 21 do Nr 40 – Projekty wykonawcze – pobierz

Załączniki od Nr 41 do Nr 48 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – pobierz

Załączniki od Nr 49 do Nr 56 – Przedmiary robót – pobierz

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA)

Pismo z dnia 25.11.2016r – Pobierz

Zmodyfikowany w dniu 25.11.2016 r. Wzór umowy – pobierz

Zalacznik Nr 4 do Wzoru umowy – Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te czynności – pobierz

Pismo z dnia 30.11.2016 r. – pobierz

Pismo z dnia 05.12.2016 r. – pobierz

dot. Pisma z dnia 05.12.2016 r. – Załączniki od Nr 1 do Nr 7 do SIWZ (w tym zmodyfikowany w dniu 05.12.2016 r. druk Oferta) – w wersji edytowalnej – pobierz

dot. Pisma z dnia 05.12.2016 r. – Projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia – pobierz

dot. Pisma z dnia 05.12.2016 r. – Załączniki od Nr 49 do Nr 56 do SIWZ – przedmiary robot w formacie .ath – pobierz

Pismo z dnia 06.12.2016 r. – pobierz

Pismo z dnia 07.12.2016 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

DZP-1.260.56.2016. … DK                                                                                                                                                   09 grudnia 2016 r.

RZP-II-WI/27/DZP-1/2016

L.dz. ………  /2016                                                                                                                      …………………………….

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – informuje, iż w dniu 09.12.2016 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 11 178 771,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto, okres rękojmi oraz  termin wykonania zamówienia zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wyszczególnienie

 

Cena zł brutto

 

Okres rękojmi Termin wykonania zamówienia
1. „MERX” Sp. z o. o.

ul. Bukowskiego 1/40

15-066 Białystok

8 491 026,48 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

17.05.2018 r.
2. Konsorcjum Firm:

1)     Rob-Bud Robert Matuszak – Lider konsorcjum

ul. Benedykta z Koźmina 2

63-720 Koźmin Wielkopolski

2)     Zakład Ogólnobudowlany Henryk Matuszak – Partner konsorcjum

ul. Orla 13

63-720 Koźmin Wielkopolski

3)     Firma Handlowo-Usługowa Gotolet – Joanna Trzaska – Partner konsorcjum

Jasienica ul. Wołomińska 18a

05-240 Tłuszcz

11 664 437,24 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

17.05.2018 r.
3.  DORBUD S.A.

ul. Zagnańska 153

25-563 Kielce

 

11 290 209,72 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

17.05.2018 r.
4. Konsorcjum Firm:

1)   Firma Remontowo-Budowlana MAL-POL Krzysztof Wasilewski – Lider

ul. Brzeska 179

08-110 Siedlce

2)   P.P.H.U. IRMA I mgr Marzena Załęska – Członek konsorcjum

ul. Pogorzel 5

08-300 Sokołów

13 085 277,51 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

17.06.2018 r.
5.  MK MODERN Sp. z o. o.

Al. Bohaterów Września 9 lok. 135

02-389 Warszawa

10 391 142,00 55 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

17.06.2018 r.
6. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

ul. Nowosielecka 14a lok. 3

00-466 Warszawa

 

10 765 577,90 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

17.05.2018 r.
7. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o. o.

ul. Dominikańska 9

02-738 Warszawa

 

10 427 426,92 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

17.05.2018 r.
8. A-PROJEKT Sp. z o. o.

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

15 384 112,18 60 miesięcy

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

17.05.2018 r.

 

 Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamówienia.

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                               Nr sprawy: RZP-II-WI/27/DZP-1/2016                                                 09 stycznia 2017 r.

                                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, (kod: 02-738) Warszawa  –  za cenę brutto 10 427 426,91 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.12.2016 r. do godz. 11:30 zostało złożonych
8 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • „MERX” Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 1/40, 15-066 Białystok (Oferta Nr 1);
 • Konsorcjum Firm: Rob-Bud Robert Matuszak – Lider konsorcjum, ul. Benedykta z Koźmina 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Zakład Ogólnobudowlany Henryk Matuszak – Partner konsorcjum, ul. Orla 13, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Firma Handlowo-Usługowa Gotolet – Joanna Trzaska – Partner konsorcjum, Jasienica ul. Wołomińska 18a, 05-240 Tłuszcz (Oferta Nr 2),
 • DORBUD S.A., ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce (Oferta Nr 3);
 • Konsorcjum Firm: Firma Remontowo-Budowlana MAL-POL Krzysztof Wasilewski – Lider,
  Brzeska 179, 08-110 Siedlce, P.P.H.U. IRMA I mgr Marzena Załęska – Członek konsorcjum, ul. Pogorzel 5, 08-300 Sokołów (Oferta Nr 4);
 • MK MODERN Sp. z o.o., Al. Bohaterów Września 9 lok. 135, 02-389 Warszawa (Oferta Nr 5);
 • ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14a lok. 3, 00-466 Warszawa (Oferta Nr 6);
 • Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, 02-738 Warszawa (Oferta Nr 7);
 • A-PROJEKT Sp. z o. o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa (Oferta Nr 8);

  

przy czym:

–  Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) oraz na podstawie art.  90 ust. 3) Ustawy;

–  Oferta Nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Ustawy;

– Oferta Nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Ustawy.

Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 5, Oferta Nr 7 i Oferta Nr 8 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 5, Ofercie
Nr 7 i  Ofercie Nr 8 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres rękojmi”, „Termin wykonania zamówienia” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

Liczba pkt w kryterium „Termin wykonania zamówienia” Razem
7 10 391 142,00

——————  x 60 = 59,8

10 427 426,91

 

    60

—-  x 20 = 20,0

60

 

17.05.2018 r. = 20,0

 

99,8
3 10 391 142,00

——————  x 60 = 55,2

11 290 209,71

 

    60

—-  x 20 = 20,0

60

 

17.05.2018 r. = 20,0

 

95,2
2 10 391 142,00

——————  x 60 = 53,5

11 664 438,06

 

    60

—-  x 20 = 20,0

60

 

17.05.2018 r. = 20,0

 

93,5
5 10 391 142,00

——————  x 60 = 60,0

10 391 142,00

 

    55

—-  x 20 = 18,3

60

 

17.06.2018 r. = 10,0

 

88,3
8 10 391 142,00

——————  x 60 = 40,5

15 384 112,18

 

    60

—-  x 20 = 20,0

60

 

17.05.2018 r. = 20,0

 

80,5

 

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie nr 11793 – 2017 z dnia 2017-01-20 r.

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 346529-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 352131-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku wraz z wymianą instalacji sanitarnych wewnętrznych: co, cw, wod-kan, wentylacji mechanicznej i gazowej, 2) wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 3) wykonanie robót budowlanych w istniejącym węźle cieplnym, 4) wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, 5) wykonanie nowego przyłącza sieci cieplnej, 6) wykonanie przyłącza wody wraz z wodomierzem, 7) wykonanie nowego budynku przedszkolnego wraz z łącznikiem, 8) zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonych, ogrodzenia terenu, 9) rozbiórka Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty: 1) Projekty Budowlane; 2) Projekty Wykonawcze; 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 4) Przedmiary Robót; 5) Decyzja Nr 82/2016 z dnia 07.06.2016 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na rozbudowę; 6) Decyzja Nr 83/2016 z dnia 07.06.2016 r. – udzielenie pozwolenia na rozbiórkę istniejącej Sali gimnastycznej; 7) Decyzja Nr 520/2016/PE-ZD-II z dnia 19.08.2016 r. – zgoda na wycinkę drzew; 8) Decyzja Nr 147/2016 z dnia 06.10.2016 r. – pozwolenie na rozbudowę,, budowę przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przekładkę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz ze zbiornikiem retencyjnym”, na terenie przy ul. Tarchomińskiej 4 w Warszawie; 9) Decyzja NR 27/WIR/ZT/2016; 10) Decyzja NR ZDM/ZUWD/PN/POST/133/2016.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45214230-1
Dodatkowe kody CPV: 45214200-2, 45262690-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT9220699.13
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert8
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o.,  ,  ul. Dominikańska 9,  02-738,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10427426,91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8491026,48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15384112,18
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 18 listopada 2016 godz 12:54
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 20 stycznia 2017 godz 13:36