wtorek, 7 grudnia 2021
Ogłoszenie nr 339816 – 2016 z dnia 2016-11-09 r.
Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail , faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.szrm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: pocztowy: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Numer referencyjny: RZP-II-WI/26/|DZP-1/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Charakterystyka obiektu Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego położony jest przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 i przeznaczony do pełnienia funkcji edukacyjnej (szkoła i przedszkole), internatu i administracyjno – biurowej. Budynek Instytutu powstał na początku XIX w. W czasie II Wojny Światowej został całkowicie zniszczony i po 1945 r. odbudowany. Obiekt Instytutu jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków m.st. Warszawy pod numerem A- 587/1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1965 r. Ponadto obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-586. Budynek Instytutu Głuchoniemych składa się z czterech segmentów, oznaczonych jako A, B, C i D. Wyposażone są one w: instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną zewnętrznie, elektroenergetyczną, teletechniczną, instalację gazową zasilającą kuchnię, wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną: w auli (Części C budynku IG) i podziemiach Części D, instalację odgromową, instalację hydrantową w Części D i fragmentarycznie w Części C i A, klimatyzację, oświetlenie awaryjne w Części D, C i fragmentarycznie w A, monitoring budynku. W roku 2013 w Części D zakończono roboty budowlane obejmujące m.in. przebudowę studzienek doświetlających, remont wszystkich pomieszczeń, wymianę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, teletechnicznej, budowę wiatrołapu od strony podwórka. W Części C – remont auli obejmujący m.in. wymianę podłóg i drzwi, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.t, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i instalacji SAP i oddymiania. W roku 2014 zakończono roboty obejmujące m.in. izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych w Częściach A, B, C, remont murków oporowych i studzienek doświetlających przy Częściach A, B, C, remont instalacji wentylacji piwnic w Części D, przebudowę schodów do piwnicy w Części A, wykonanie modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę instalacji hydrantowej, wykonanie obudowy ognioodpornej zestawu hydroforowego wraz z agregatem prądotwórczym, przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w piwnicach. Ponadto wykonano remont poddasza Części C – internat dla chłopców, remont poddasza w Części B – internat dla dziewcząt, remont łazienek w Części C, remont łazienek w parterze obiektu, remont poddasza w Części A – sala + część toalet. Podstawowe informacje wynikające z organizacji Instytutu Głuchoniemych w roku szkolnym 2016/17 i kolejnych – wstępne wytyczne – stanowią załącznik Nr 10 do SIWZ. 3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku Instytutu Głuchoniemych: a/ Część główna A: Część budynku równoległa do linii zabudowy Pl. Trzech Krzyży z poddaszem nieużytkowym (poddasze w trakcie adaptacji na cele edukacyjne), podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 450 m2 – pow. wewnętrzna – ok. 1.300 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 4 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 b/ Część B Segment przylegający do części A od strony północnej, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 450 m2 – pow. wewnętrzna – ok. 1.200 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 c/ Część C Segment przylegający do części A od strony południowej z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 600 m2 – pow. wewnętrzna – ok. 1.900 m2 – Ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – Ilość kondygnacji podziemnych – 1 d/ Część D – nie stanowi przedmiotu opracowania, jedynie w zakresie zintegrowania wszystkich instalacji. Część D stanowi przedłużenie Części C wzdłuż wschodniej pierzei Placu Trzech Krzyży, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 300 m2 – pow. wewnętrzna – ok. 900 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie wielobranżowej koncepcji zmian – 6 egz., obejmującej m.in.: a) koncepcję architektoniczną uwzględniającą dostosowanie obiektu Instytutu Głuchoniemych dla osób niepełnosprawnych oraz wymaganych powiązań funkcjonalnych, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w Ekspertyzie Pożarowej i postanowieniach Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz zaleceniach konserwatorskich; b) opis koncepcji warunków ochrony p.poż.; c) opis wraz ze schematycznymi rysunkami podstawowych rozwiązań dla branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej; d) ekspertyzę konstrukcyjną; e) analizę możliwości etapowania realizacji inwestycji z przedstawieniem wariantów podziału robót, zakresów rzeczowych, uwzględniając ramy czasowe. 2) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych w Ekspertyzie Pożarowej i postanowieniach Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz zaleceniach konserwatorskich – w 6 egz., obejmującego: a) projekt zagospodarowania całego terenu zawierający m.in. projekt zieleni i gospodarki zielenią istniejącą i projektowaną, chodniki i drogę wewnętrzną pożarową zapewniającą rozwiązanie typu „T” umożliwiające manewrowanie pojazdów gaśniczych, oświetlenie zewnętrzne; b) projekt architektoniczno – budowlany Części A, B, C w tym: • projekt architektoniczny zawierający m.in.: podział budynku na strefy pożarowe, wyjścia ewakuacyjne, przebieg dróg ewakuacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów p.poż. oraz innych obowiązujących przepisów, projekt wymiany parkietów/podłóg, remont/przebudowa sanitariatów w niezbędnym zakresie, stolarkę drzwiową i okienną (p.poż.), • projekt konstrukcyjny, • projekt instalacji sanitarnych, w tym m.in.: instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji hydrantowej, instalacji c.o., instalacji wentylacji oraz instalacji wykrywającej wypływ gazu i uruchamiającej alarm akustyczny i zawór odcinający dopływ gazu do budynku, • projekt instalacji elektrycznych w tym m.in.: oświetlenia i gniazd wtykowych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, • projekt instalacji teletechnicznych, w tym m.in.: instalacji SSP wraz z jej podłączeniem do monitoringu pożarowego PSP, sygnalizacji akustyczno – optycznej, instalacji sterującej klapami pożarowymi i sygnalizacji akustyczno – optycznej dzwonków szkolnych. Zintegrowanie systemów pożarowych Części A, B i C z wykonanymi systemami w Części D. Instalacja CCTV, sieć strukturalna zgodnie z Wytycznymi Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji w zakresie realizacji łącz dostępowych na potrzeby podłączania placówek oświatowych, stanowiącymi załącznik Nr 11 do SIWZ, c) projekt drogowy – w tym projekt przebudowy konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem jej nośności do wymagań wynikających z przepisów technicznych i p.poż. wraz z ustaleniem warunków geotechnicznych oraz projekt odwodnienia terenu wraz z wpięciem w sieć kanalizacji deszczowej, d) projekt przyłącza światłowodowego teletechnicznego, e) projekt oświetlenia zewnętrznego, f) informację dotyczącą BIOZ. Uwaga: Zintegrowanie wszystkich instalacji z wykonanymi w Części D. 3) Wykonanie projektów wykonawczych robót w Części A, B ,C z uwzględnie
niem zaleceń zawartych w Ekspertyzie Pożarowej i postanowieniach Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz zaleceniach konserwatorskich – w 6 egz. w zakresie: a) projekt zagospodarowania całego terenu zawierający m.in. projekt zieleni i gospodarki zielenią istniejącą i projektowaną, chodniki i drogę wewnętrzną pożarową zapewniającą rozwiązanie typu „T”, umożliwiające manewrowanie pojazdów gaśniczych, oświetlenie zewnętrzne; b) projekt architektoniczny zawierający m.in.: podział budynku na strefy pożarowe, wyjścia ewakuacyjne, przebieg dróg ewakuacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów p.poż. oraz innych obowiązujących przepisów, projekt wymiany parkietów/podłóg, remont/przebudowa sanitariatów w niezbędnym zakresie, stolarkę drzwiową i okienną (p.poż.), c) projekt konstrukcyjny, d) projekt instalacji sanitarnych, w tym m.in.: instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji hydrantowej, instalacji c.o., instalacji wentylacji oraz instalacji wykrywającej wypływ gazu i uruchamiającej alarm akustyczny i zawór odcinający dopływ gazu do budynku, e) projekt instalacji elektrycznych w tym m.in.: oświetlenia i gniazd wtykowych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, f) projekt instalacji teletechnicznych, w tym m.in.: instalacji SSP wraz z jej podłączeniem do monitoringu pożarowego PSP, sygnalizacji akustyczno – optycznej, instalacji sterującej klapami pożarowymi i sygnalizacji akustyczno – optycznej dzwonków szkolnych. Zintegrowanie systemów pożarowych Części A, B i C z wykonanymi systemami w Części D. Instalacja CCTV, sieć strukturalna zgodnie z Wytycznymi Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji w zakresie realizacji łącz dostępowych na potrzeby podłączania placówek oświatowych, stanowiącymi załącznik Nr 11 do SIWZ, pętle indukcyjne we wskazanych przez Użytkownika pomieszczeniach (ok. 7 pomieszczeń), g) projekt drogowy – w tym projekt przebudowy konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem jej nośności do wymagań wynikających z przepisów technicznych i p.poż., wraz z ustaleniem warunków geotechnicznych oraz projekt odwodnienia terenu wraz z wpięciem do sieci kanalizacji deszczowej; h) projekt przyłącza światłowodowego teletechnicznego, i) projekt oświetlenia zewnętrznego, j) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunku pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872) wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Uwaga: Zintegrowanie wszystkich instalacji z wykonanymi w Części D 4) Wykonanie scenariusza pożarowego – 6 egz. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 2 egz. 6) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną wyposażenia – 2 egz. 7) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, Stołecznego Konserwatora Zabytków, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót i dostaw objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 5. Dokumentacje projektowo – przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 5 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) wielobranżowa koncepcja zmian, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), c) scenariusz pożarowy, STWiOR, szacunkowa wycena wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę. 6. Termin wykonania zamówienia: 1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 180 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 220 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) wielobranżowa koncepcja zmian – w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 140 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 160 dni od dnia zawarcia umowy, c) Projekty wykonawcze, scenariusz pożarowy, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 180 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 220 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 15.12.2018 r.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-8
Dodatkowe kody CPV:71221000-3, 71248000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień „uzupełniających”, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla sali gimnastycznej, w skład której wejdą: Koncepcja architektoniczna (2 warianty) wraz z szacunkową wyceną kosztów, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Kosztorys inwestorski, STWiOR, Scenariusz pożarowy, Przedmiar robót, oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych i dokumentów. Warunki dotyczące odbioru zamówienia „uzupełniającego”, sposób jego rozliczenia, obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego wysokość będą analogiczne jak w umowie dotyczącej zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. sytuacją finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 22.11.2016 r.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu* dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** lub remont*** obiektu zabytkowego**** użyteczności publicznej***** o powierzchni użytkowej co najmniej 1500 m2 każdy, 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: – do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej , – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, – do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej, – do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, która wykaże się odbyciem co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone, która wykaże się odbyciem co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający, w celu dokonania oceny ofert, będzie oceniał kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na podstawie zrealizowanych przez te osoby zamówień, polegających na opracowaniu projektów w odpowiednio nw. branżach dotyczących obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2, w tym: – kwalifikacje zawodowe i doświadczenie projektanta – architekta – w opracowaniu projektu architektonicznego w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska projektanta, jego kwalifikacji zawodowych/uprawnień, nazwy i adresu firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę projektanta architekta przy obiekcie zabytkowym o charakterze użyteczności publicznej wraz ze wskazaniem projektowanej powierzchni użytkowej, a także wykaz zrealizowanych zamówień związanych z opracowaniem projektu przy obiekcie zabytkowym o charakterze użyteczności publicznej wraz z podaniem powierzchni użytkowej obiektu, dla którego był wykonany projekt oraz Nr rejestru zabytków. – kwalifikacje zawodowe i doświadczenie projektanta – w branży sanitarnej – w opracowaniu projektu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska projektanta, jego kwalifikacji zawodowych/uprawnień, oraz nazwy i adresu firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę projektanta branży sanitarnej przy obiekcie zabytkowym o charakterze użyteczności publicznej wraz ze wskazaniem projektowanej powierzchni użytkowej, a także wykaz zrealizowanych zamówień związanych z opracowaniem projektu przy obiekcie zabytkowym o charakterze użyteczności publicznej wraz z podaniem powierzchni użytkowej obiektu, dla którego był wykonany projekt oraz Nr rejestru zabytków. – kwalifikacje zawodowe i doświadczenie projektanta – w branży teletechnicznej – w opracowaniu projektu w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o charakterze użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska projektanta, jego kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz nazwy i adresu firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę projektanta branży teletechnicznej przy obiekcie zabytkowym o charakterze użyteczności publicznej wraz ze wskazaniem projektowanej powierzchni użytkowej, a także wykaz zrealizowanych zamówień związanych z opracowaniem projektu przy obiekcie zabytkowym o charakterze użyteczności publicznej wraz z podaniem powierzchni użytkowej obiektu, dla którego był wykonany projekt oraz Nr rejestru zabytków. 2. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) pkt 1 Uwaga: * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. *** Przez remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; **** Przez „obiekt zabytkowy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ***** Przez budynek „użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. 3. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) pkt 2 Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 100.000,00 zł – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi, zostały wykonane (zwanym w SIWZ Wykazem usług – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3) Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4) Informacja dotycząca osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – w celu dokonania oceny ofert – zgodna w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 5) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy i 00/100)zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XV SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 55
Termin wykonania wielobranżowej koncepcji zmian 10
Termin wykonania projektu budowlanego 10
Termin wykonania projektów wykonawczych, scenariusza pożarowego, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną wyposażenia 10
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/11/2016, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a)oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) w zakresie niepodlegania wykluczeniu, powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4), musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. e) Zamawiający informuje, że zebranie wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. o godz. 11:00.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ -Informacja dotycząca osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – w celu dokonania oceny ofert – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Podstawowe informacje wynikające z organizacji Instytutu Głuchoniemych w roku szkolnym 2016/17 i kolejnych – wstępne wytyczne – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wytyczne Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji w zakresie realizacji łącz dostępowych na potrzeby podłączania placówek oświatowych oraz jednostek miejskich na terenie dzielnicy – pobierz
Zał. Nr 13 do SIWZ – Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwożarowej IG – pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Postanowienie WZ.5560.167.1.2015 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12.10.2015 r. – pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – Postanowienie WZ.5595.370.1.2015 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12.10.2015 r. – pobierz
Załącznik Nr 16 do SIWZ – Zalecenia konserwatorskie – pismo z dnia 07.11.2016 r. Nr KZ.IAU.4120.2816.2016.DSZ(3)

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W CELU WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DZP-1.260.44.2016……..MW

Nr sprawy: RZP-II-WI/26/DZP-1/2016                                                    dnia 09 listopada 2016 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
W CELU WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, że

zebranie wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. o godz. 11:00.

Zebranie Wykonawców: przy wejściu głównym (parter) do budynku Instytutu Głuchoniemych, przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – hol główny.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

INFORMACJA   Z   ZEBRANIA   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW W   CELU   WYJAŚNIENIA   WĄTPLIWOŚCI   DOTYCZĄCYCH   TREŚCI   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

DZP-1.260.44.2016……..MW

Nr sprawy: RZP-II-WI/26/DZP-1/2016                                                            15 listopada 2016 r.

 

 

INFORMACJA   Z   ZEBRANIA   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW
W   CELU   WYJAŚNIENIA   WĄTPLIWOŚCI   DOTYCZĄCYCH
TREŚCI   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 11:00 – w budynku Instytutu Głuchoniemych, przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie – odbyło się zebranie wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podczas ww. zebrania nie dokonano żadnych wyjaśnień w zakresie treści SIWZ, ponieważ nie stawili się Wykonawcy zainteresowani udziałem w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA)

Pismo z dnia 18.11.2016 r. – pobierz

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

DZP-1.260.44.2016. … MW                                                                                22 listopada 2016 r.

RZP-II-WI/26/DZP-1/2016

L.dz. ………  /2016

 

………………………….

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – informuje, iż w dniu 22.11.2016 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 340.840,75 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej zaoferowane przez Wykonawców.

 

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Termin wykonania wielobranżowej koncepcji zmian Termin wykonania projektu budowlanego Termin wykonania projektów wykonawczych, scenariusza pożarowego, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną wyposażenia kwalifikacje zawodowe i doświadczenie projektanta – architekta (…) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie projektanta – w branży sanitarnej (…) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie projektanta – w branży teletechnicznej
1. GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.

T. Białoszewski, G. Pacer

ul. Pamiątkowa 2/37

61-512 Poznań

356.454,00 zł 180 dni 5 projektów 5 projektów 5 projektów
30 dni 140 dni 180 dni
2. ARCHICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Garncarska 5

70-377 Szczecin

516.575,40 zł 180 dni 6 projektów 3 projekty 3 projekty
30 dni 140 dni 180 dni
3. Studio Budowlane „UNITY” s.c.

Małgorzata Tischner, Damian Cyrta

ul. Kędzierskiego 2/66

01-493 Warszawa

678.960,00 zł 220 dni 5 projektów 5 projektów 5 projektów
60 dni 160 dni 220 dni

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/26/DZP-1/2016                                                                        09 grudnia 2016 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer, ul. Pamiątkowa 2/37, (kod: 61-512) Poznań –  za cenę brutto 356.454,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22.11.2016 r. do godz. 11:30 zostały złożone 3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:
1) GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer, ul. Pamiątkowa 2/37 (kod: 61-512) Poznań (Oferta Nr 1);
2) ARCHICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Garncarska 5, (kod: 70-377) Szczecin (Oferta Nr 2),
3) Studio Budowlane „UNITY” s.c., Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul. Kędzierskiego 2/66, (kod: 01-493) Warszawa (Oferta Nr 3);
przy czym:
Oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy;
Oferta Nr 1, Oferta Nr 2 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Termin wykonania wielobranżowej koncepcji zmian”, „Termin wykonania projektu budowlanego”, „Termin wykonania projektów wykonawczych, scenariusza pożarowego, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną wyposażenia” i „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania wielobranżowej koncepcji zmian”

Liczba pkt w kryterium „Termin wykonania projektu budowlanego” Liczba pkt w kryterium „Termin wykonania projektów wykonawczych, scenariusza pożarowego, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną wyposażenia” Liczba pkt w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Razem
1 356.454,00

————–  x 55 = 55,0

356.454,00

 

 30

—-  x 10 = 10,0

30

 140

—— x 10 = 10,0

140

180

—— x 10 = 10,0

180

15 100,0
2 356.454,00

—————-  x 55 = 38,0

516.575,40

 30

—-  x 10 = 10,0

30

140

—— x 10 = 10,0

140

180

—— x 10 = 10,0

180

12,6 80,6

 

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 370802 – 2016 z dnia 2016-12-20 r.

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 339816-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska , 00099 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/26/DZP-1/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Charakterystyka obiektu Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego położony jest przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 i przeznaczony do pełnienia funkcji edukacyjnej (szkoła i przedszkole), internatu i administracyjno – biurowej. Budynek Instytutu powstał na początku XIX w. W czasie II Wojny Światowej został całkowicie zniszczony i po 1945 r. odbudowany. Obiekt Instytutu jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków m.st. Warszawy pod numerem A- 587/1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1965 r. Ponadto obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-586. Budynek Instytutu Głuchoniemych składa się z czterech segmentów, oznaczonych jako A, B, C i D. Wyposażone są one w: instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną zewnętrznie, elektroenergetyczną, teletechniczną, instalację gazową zasilającą kuchnię, wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną: w auli (Części C budynku IG) i podziemiach Części D, instalację odgromową, instalację hydrantową w Części D i fragmentarycznie w Części C i A, klimatyzację, oświetlenie awaryjne w Części D, C i fragmentarycznie w A, monitoring budynku. W roku 2013 w Części D zakończono roboty budowlane obejmujące m.in. przebudowę studzienek doświetlających, remont wszystkich pomieszczeń, wymianę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, teletechnicznej, budowę wiatrołapu od strony podwórka. W Części C – remont auli obejmujący m.in. wymianę podłóg i drzwi, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.t, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i instalacji SAP i oddymiania. W roku 2014 zakończono roboty obejmujące m.in. izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych w Częściach A, B, C, remont murków oporowych i studzienek doświetlających przy Częściach A, B, C, remont instalacji wentylacji piwnic w Części D, przebudowę schodów do piwnicy w Części A, wykonanie modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę instalacji hydrantowej, wykonanie obudowy ognioodpornej zestawu hydroforowego wraz z agregatem prądotwórczym, przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w piwnicach. Ponadto wykonano remont poddasza Części C – internat dla chłopców, remont poddasza w Części B – internat dla dziewcząt, remont łazienek w Części C, remont łazienek w parterze obiektu, remont poddasza w Części A – sala + część toalet. Podstawowe informacje wynikające z organizacji Instytutu Głuchoniemych w roku szkolnym 2016/17 i kolejnych – wstępne wytyczne – stanowią załącznik Nr 10 do SIWZ. 3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku Instytutu Głuchoniemych: a/ Część główna A: Część budynku równoległa do linii zabudowy Pl. Trzech Krzyży z poddaszem nieużytkowym (poddasze w trakcie adaptacji na cele edukacyjne), podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 450 m2 – pow. wewnętrzna – ok. 1.300 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 4 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 b/ Część B Segment przylegający do części A od strony północnej, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 450 m2 – pow. wewnętrzna – ok. 1.200 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 c/ Część C Segment przylegający do części A od strony południowej z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 600 m2 – pow. wewnętrzna – ok. 1.900 m2 – Ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – Ilość kondygnacji podziemnych – 1 d/ Część D – nie stanowi przedmiotu opracowania, jedynie w zakresie zintegrowania wszystkich instalacji. Część D stanowi przedłużenie Części C wzdłuż wschodniej pierzei Placu Trzech Krzyży, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. – pow. zabudowy – ok. 300 m2 – pow. wewnętrzna – ok. 900 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych – 3 – ilość kondygnacji podziemnych – 1 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie wielobranżowej koncepcji zmian – 6 egz., obejmującej m.in.: a) koncepcję architektoniczną uwzględniającą dostosowanie obiektu Instytutu Głuchoniemych dla osób niepełnosprawnych oraz wymaganych powiązań funkcjonalnych, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w Ekspertyzie Pożarowej i postanowieniach Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz zaleceniach konserwatorskich; b) opis koncepcji warunków ochrony p.poż.; c) opis wraz ze schematycznymi rysunkami podstawowych rozwiązań dla branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej; d) ekspertyzę konstrukcyjną; e) analizę możliwości etapowania realizacji inwestycji z przedstawieniem wariantów podziału robót, zakresów rzeczowych, uwzględniając ramy czasowe. 2) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych w Ekspertyzie Pożarowej i postanowieniach Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz zaleceniach konserwatorskich – w 6 egz., obejmującego: a) projekt zagospodarowania całego terenu zawierający m.in. projekt zieleni i gospodarki zielenią istniejącą i projektowaną, chodniki i drogę wewnętrzną pożarową zapewniającą rozwiązanie typu „T” umożliwiające manewrowanie pojazdów gaśniczych, oświetlenie zewnętrzne; b) projekt architektoniczno – budowlany Części A, B, C w tym: • projekt architektoniczny zawierający m.in.: podział budynku na strefy pożarowe, wyjścia ewakuacyjne, przebieg dróg ewakuacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów p.poż. oraz innych obowiązujących przepisów, projekt wymiany parkietów/podłóg, remont/przebudowa sanitariatów w niezbędnym zakresie, stolarkę drzwiową i okienną (p.poż.), • projekt konstrukcyjny, • projekt instalacji sanitarnych, w tym m.in.: instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji hydrantowej, instalacji c.o., instalacji wentylacji oraz instalacji wykrywającej wypływ gazu i uruchamiającej alarm akustyczny i zawór odcinający dopływ gazu do budynku, • projekt instalacji elektrycznych w tym m.in.: oświetlenia i gniazd wtykowych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, • projekt instalacji teletechnicznych, w tym m.in.: instalacji SSP wraz z jej podłączeniem do monitoringu pożarowego PSP, sygnalizacji akustyczno – optycznej, instalacji sterującej klapami pożarowymi i sygnalizacji akustyczno – optycznej dzwonków szkolnych. Zintegrowanie systemów pożarowych Części A, B i C z wykonanymi systemami w Części D. Instalacja CCTV, sieć strukturalna zgodnie z Wytycznymi Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji w zakresie realizacji łącz dostępowych na potrzeby podłączania placówek oświatowych, stanowiącymi załącznik Nr 11 do SIWZ, c) projekt drogowy – w tym projekt przebudowy konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem jej nośności do wymagań wynikających z przepisów technicznych i p.poż. wraz z ustaleniem warunków geotechnicznych oraz projekt odwodnienia terenu wraz z wpięciem w sieć kanalizacji deszczowej, d) projekt przyłącza światłowodowego teletechnicznego, e) projekt oświetlenia zewnętrznego, f) informację dotyczącą BIOZ. Uwaga: Zintegrowanie wszystkich instalacji z wykonanymi w Części D. 3) Wykonanie projektów wykonawczych robót w Części A, B ,C z uwzględnieniem zaleceń zawartych w Ekspertyzie Pożarowej i postanowieniach Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz zaleceniach konserwatorskich – w 6 egz. w zakresie: a) projekt zagospodarowania całego terenu zawierający m.in. projekt zieleni i gospodarki zielenią istniejącą i projektowaną, chodniki i drogę wewnętrzną pożarową zapewniającą rozwiązanie typu „T”, umożliwiające manewrowanie pojazdów gaśniczych, oświetlenie zewnętrzne; b) projekt architektoniczny zawierający m.in.: podział budynku na strefy pożarowe, wyjścia ewakuacyjne, przebieg dróg ewakuacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów p.poż. oraz innych obowiązujących przepisów, projekt wymiany parkietów/podłóg, remont/przebudowa sanitariatów w niezbędnym zakresie, stolarkę drzwiową i okienną (p.poż.), c) projekt konstrukcyjny, d) projekt instalacji sanitarnych, w tym m.in.: instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji hydrantowej, instalacji c.o., instalacji wentylacji oraz instalacji wykrywającej wypływ gazu i uruchamiającej alarm akustyczny i zawór odcinający dopływ gazu do budynku, e) projekt instalacji elektrycznych w tym m.in.: oświetlenia i gniazd wtykowych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, f) projekt instalacji teletechnicznych, w tym m.in.: instalacji SSP wraz z jej podłączeniem do monitoringu pożarowego PSP, sygnalizacji akustyczno – optycznej, instalacji sterującej klapami pożarowymi i sygnalizacji akustyczno – optycznej dzwonków szkolnych. Zintegrowanie systemów pożarowych Części A, B i C z wykonanymi systemami w Części D. Instalacja CCTV, sieć strukturalna zgodnie z Wytycznymi Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji w zakresie realizacji łącz dostępowych na potrzeby podłączania placówek oświatowych, stanowiącymi załącznik Nr 11 do SIWZ, pętle indukcyjne we wskazanych przez Użytkownika pomieszczeniach (ok. 7 pomieszczeń), g) projekt drogowy – w tym projekt przebudowy konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem jej nośności do wymagań wynikających z przepisów technicznych i p.poż., wraz z ustaleniem warunków geotechnicznych oraz projekt odwodnienia terenu wraz z wpięciem do sieci kanalizacji deszczowej; h) projekt przyłącza światłowodowego teletechnicznego, i) projekt oświetlenia zewnętrznego, j) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunku pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872) wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Uwaga: Zintegrowanie wszystkich instalacji z wykonanymi w Części D 4) Wykonanie scenariusza pożarowego – 6 egz. 5) Wykonanie przedmiarów robót – 2 egz. 6) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną wyposażenia – 2 egz. 7) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz. 8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, Stołecznego Konserwatora Zabytków, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 9) Nadzór autorski – nad realizacją robót i dostaw objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 5. Dokumentacje projektowo – przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 5 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) wielobranżowa koncepcja zmian, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), c) scenariusz pożarowy, STWiOR, szacunkowa wycena wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę. 6. Termin wykonania zamówienia: 1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 180 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 220 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) wielobranżowa koncepcja zmian – w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) Projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 140 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 160 dni od dnia zawarcia umowy, c) Projekty wykonawcze, scenariusz pożarowy, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 180 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 220 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 15.12.2018 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-8
Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT520496.30
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
„GPVT” PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c.Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer , , ul. Pamiątkowa 2 lok. 37, 61-512, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 356454,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 356454,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 678960,00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 9 listopada 2016 godz 13:33
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 20 grudnia 2016 godz 14:43