niedziela, 17 października 2021
Ogłoszenie nr 333460 – 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Warszawa: Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta położonych Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, państwo , woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta położonych Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192.
Numer referencyjny RZP-II-WB/2/DZP-1/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta położonych Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192. Dane techniczne poboru energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31: Przewidywane zużycie energii na lata 2017 – 2019 wynosi ok. 400 000 kWh. Urządzenia pomiarowe – dwa układy pomiarowo – rozliczeniowe trójfazowe. Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 200 A. Moc przyłączeniowa: Przyłącze podstawowe – 80 kW Przyłącze rezerwowe – 80 kW Moc umowna: Przyłącze podstawowe – 40 kW Przyłącze rezerwowe – 40 kW Energia bierna pojemnościowa całodobowa – 38.000 kvarh Energia bierna pojemnościowa całodobowa – dot. przyłącza rezerwowego – 13 kvarh Dane techniczne poboru energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Sytej 192: Przewidywane zużycie energii na lata 2017 – 2019 wynosi ok. 5 000 kWh. Urządzenie pomiarowe – jeden układ pomiarowo – rozliczeniowy trójfazowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 25 A. Moc przyłączeniowa – 7 kW Moc umowna: – 7 kW Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 roku.
II.5) Główny kod CPV): 65310000-9,
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 66 w zwiazku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Innogy Stoen Operator jako jedyny Operator Systemu Dystrybucji na terenie m. st. Warszawy świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/41/13824/W/2/2007/BT, wydanej przez Prezesa „Urzędu Regulacji Energetyki” (dalej „URE”) w dniu 29 maja 2007 r. Komunikat z dnia 24 kwietnia 2008 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanowi, iż brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, ponieważ przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i w takiej sytuacji podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych udzielają zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji energii elektrycznej.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,  ,  ul. Piękna 46,  00-672,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

p.o Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 353128 – 2016 z dnia 2016-11-28

Warszawa: Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta położonych Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 333460-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta położonych Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP-II-WB/2/DZP-1/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta położonych Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192. Dane techniczne poboru energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31: Przewidywane zużycie energii na lata 2017 – 2019 wynosi ok. 400 000 kWh. Urządzenia pomiarowe – dwa układy pomiarowo – rozliczeniowe trójfazowe. Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 200 A. Moc przyłączeniowa: Przyłącze podstawowe – 80 kW Przyłącze rezerwowe – 80 kW Moc umowna: Przyłącze podstawowe – 40 kW Przyłącze rezerwowe – 40 kW Energia bierna pojemnościowa całodobowa – 38.000 kvarh Energia bierna pojemnościowa całodobowa – dot. przyłącza rezerwowego – 13 kvarh Dane techniczne poboru energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Sytej 192: Przewidywane zużycie energii na lata 2017 – 2019 wynosi ok. 5 000 kWh. Urządzenie pomiarowe – jeden układ pomiarowo – rozliczeniowy trójfazowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe – 3 x 25 A. Moc przyłączeniowa – 7 kW Moc umowna: – 7 kW Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT154620.24
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,  operator@innogy.com,  ul. Piękna 46,  00-672,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 133966.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 133966.94
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 133966.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Innogy Stoen Operator jako jedyny Operator Systemu Dystrybucji na terenie m. st. Warszawy świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/41/13824/W/2/2007/BT, wydanej przez Prezesa „Urzędu Regulacji Energetyki” (dalej „URE”) w dniu 29 maja 2007 r. Komunikat z dnia 24 kwietnia 2008 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanowi, iż brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, ponieważ przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i w takiej sytuacji podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych udzielają zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji energii elektrycznej.


p.o Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 28 października 2016 godz 14:22
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 8:58