wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie nr 318783 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 15.09.2016 r., polegające na: wymianie 2 drzwi w elewacji J, wykonaniu instalacji sanitarnej zewnętrznej, montażu siatek zabezpieczających na rynny.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, państwo , woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 15.09.2016 r., polegające na: wymianie 2 drzwi w elewacji J, wykonaniu instalacji sanitarnej zewnętrznej, montażu siatek zabezpieczających na rynny.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 15.09.2016 r., polegające na: wymianie 2 drzwi w elewacji J, wykonaniu instalacji sanitarnej zewnętrznej, montażu siatek zabezpieczających na rynny.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2016
IV.2 Szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT25202.59
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,  ,  ul. Staroopatowska Nr 24 lok. 52,  26-600,  Radom,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30999.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W trakcie wykonywania robót budowlanych, po zdemontowaniu przez Wykonawcę 2 szt. drzwi w elewacji J, (celem poprawy obróbek tynkarskich przed pracami dociepleniwymi), okazało się, że są one w złym stanie technicznym i nie nadają się do ponownego montażu. W związku z powyższym zachodzi konieczność montażu nowych drzwi w miejsce istniejących, nie przewidzianych do naprawy. W trakcie wykonywania robót związanych z odwodnieniem doświetleń piwnicznych przy budynkach C i D od strony elewacji J – 3 szt. i elewacji I – 2 szt. stwierdzono, że istniejące studnie odwadniające, do których miały być podłączone ww. odwodnienia doświetleń, znajdują się w złym stanie technicznym, co uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie (po odkrywce okazało się, że nie posiadają podłoża betonowego, a cegła z której są wybudowane uległa zmurszeniu i się rozsypuje). W związku z powyższym zaprojektowano odwodnienie z rur PCV-U Dn160 i studni PCV 425 mm, z podłączeniem do istniejących rur spustowych deszczowych, przebiegających pod budynkami C i D. Do nowo zaprojektowanej kanalizacji podłączone zostanie również odwodnienie z dachu budynku C elewacja J, odwodnienie z podestu wejścia do budynku C elewacja J, oraz odwodnienie z dachu budynku C elewacja I. Po sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w dniu 14.03.2016 r. została wydana decyzja zezwalająca na wykonanie robót budowlanych. W decyzji tej nakazano wykonanie ekspertyzy ornitologicznej stwierdzającej obecność lub brak chronionych gatunków ptaków. Po sporządzeniu ekspertyzy okazało się, iż w budynku i jego otoczeniu występują bardzo liczne siedziska i gniazda jeżyków i wróbli, które mogą zanieczyszczać rynny i powodować ich zapychanie. W związku z powyższym konieczne jest zamontowanie siatek ochronnych, które zapobiegają temu zjawisku. Projektant nie mógł przewidzieć tej sytuacji na etapie projektowania, bowiem występowanie dużych skupisk ptaków w rejonie Zespołu Placówek wykazała dopiero ekspertyza ornitologiczna. Ww. zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Mając na uwadze, że ww. roboty dodatkowe spełniają przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy prawo zamówień publicznych przed nowelizacją z dnia 22.06.2016 r. w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia poprzez wprowadzenie zmian do zawartej umowy.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 18 października 2016 godz 11:29
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 12:58