niedziela, 17 października 2021

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2018/S 191-432578

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Głowacka
Tel.: +48 223124400
E-mail: mglowacka@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911Adresy internetowe: Główny adres: www.szrm.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno – budowlanej – dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej ul. Targowa 80a i Inżynierska 3 Warszawa

Numer referencyjny: RZP-II-WI/12/DZP-1/2018

II.1.2)Główny kod CPV

71221000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno – budowlanej- dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, w tym: koncepcja pokonkursowa uwzględniająca opinie i zalecenia Sądu Konkursowego oraz zalecenia Zamawiającego a także Konserwatora Zabytków; materiały wyjściowe do projektowania; programy prac konserwatorskich dla budynku przy ul. Targowej 80a; programy prac konserwatorskich dla budynku przy ul. Inżynierskiej 3; wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; wykonanie scenariusza pożarowego; wykonanie projektów wykonawczych; oraz wykonanie: STWiOR-ów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia oraz nadzór autorski.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 496 218.79 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000
71248000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno – budowlanej- dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, w tym: koncepcja pokonkursowa uwzględniająca opinie i zalecenia Sądu Konkursowego oraz zalecenia Zamawiającego a także Konserwatora Zabytków; materiały wyjściowe do projektowania; programy prac konserwatorskich dla budynku przy ul. Targowej 80a; programy prac konserwatorskich dla budynku przy ul. Inżynierskiej 3; wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; wykonanie scenariusza pożarowego; wykonanie projektów wykonawczych; oraz wykonanie: STWiOR-ów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia oraz nadzór autorski. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, umożliwiających m.in. uzyskanie wszelkich decyzji poprzedzających uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów jeżeli zajdzie taka konieczność.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. (Dz.U. 2012, poz. 1169 z dnia 25.10.2012 r.).

Wymagany termin wykonania całego zamówienia: do dnia 30.11.2022 r., w tym:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 480 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:

a) koncepcja, materiały wyjściowe do projektowania, programy prac konserwatorskich w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy,

b) projekt budowlany, scenariusz pożarowy w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy,

c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w terminie do 480 dni od dnia zawarcia umowy.

2) Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 30.11.2022 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opracowanie programów prac konserwatorskich (jako jeden z elementów zamówienia) będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 20.8.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej, prowadzonego przez Miasto st. Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, w wyniku którego I nagrodę otrzymała Tektura Pracownia Architektoniczna Tomasz Ginter i Łukasz Katarzyński Spółka Cywilna.

W treści ogłoszenia o konkursie (2017/S 242-504031) oraz w treści Regulaminu Konkursu (rozdział VI punkt 1.2.), Zamawiający – Organizator Konkursu przewidział w ramach pierwszej nagrody oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 50 000,00 PLN brutto zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, autora wybranej pracy konkursowej, tj. Uczestnika Konkursu, który otrzyma pierwszą nagrodę.

Wobec powyższego, udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (autorowi wybranej koncepcji, o którym mowa powyżej), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2) znajduje zarówno uzasadnienie w okolicznościach faktycznych jak i prawnych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno – budowlanej – dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej ul. Targowa 80a i Inżynierska 3 Warszawa

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

02/10/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Trektura Pracownia Architektoniczna Tomasz Ginter Łukasz Katarzyński Spółka cywilna
Pl. Przymierza 3/4
Warszawa
03-944
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 496 218.79 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w Sekcji II pkt II.1.1 w rubryce „Nazwa” oraz w Sekcji V „Nazwa” ograniczył się do podania skróconej nazwy przedmiotu zamówienia, przy czym już w pkt. II.1.4 w rubryce „Krótki opis” wskazał pełną nazwę przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245877801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179 – 198 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/10/2018
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych
/-/
Jan Leśniewski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2018/S 219-501817

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Głowacka
Tel.: +48 223124400
E-mail: mglowacka@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911Adresy internetowe:

Główny adres: www.szrm.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno-budowlanej – dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej ul. Targowa 80a i Inżynierska 3 Warszawa

Numer referencyjny: RZP-II-WI/12/DZP-1/2018
II.1.2)Główny kod CPV

71220000
II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno-budowlanej – dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, w tym: koncepcja pokonkursowa uwzględniająca opinie i zalecenia Sądu Konkursowego oraz zalecenia Zamawiającego a także Konserwatora Zabytków; materiały wyjściowe do projektowania; programy prac konserwatorskich dla budynku przy ul. Targowej 80 a; programy prac konserwatorskich dla budynku przy ul. Inżynierskiej 3; wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; wykonanie scenariusza pożarowego; wykonanie projektów wykonawczych; oraz wykonanie: STWiOR-ów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia oraz nadzór autorski;

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 496 218.79 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71248000
71221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno-budowlanej – dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, w tym: koncepcja pokonkursowa uwzględniająca opinie i zalecenia Sądu Konkursowego oraz zalecenia Zamawiającego a także Konserwatora Zabytków; materiały wyjściowe do projektowania; programy prac konserwatorskich dla budynku przy ul. Targowej 80 a; programy prac konserwatorskich dla budynku przy ul. Inżynierskiej 3; wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; wykonanie scenariusza pożarowego; wykonanie projektów wykonawczych; oraz wykonanie: STWiOR-ów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia oraz nadzór autorski; W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, umożliwiających m.in. uzyskanie wszelkich decyzji poprzedzających uzyskanie pozwolenia na budowę (m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy). Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, konserwatora zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów jeżeli zajdzie taka konieczność.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. (Dz. U.2012 poz.1169 z dnia 25 października 2012 r.).

Wymagany termin wykonania całego zamówienia: do dnia 30.11.2022 r., w tym:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 480 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:

a) koncepcja, materiały wyjściowe do projektowania, programy prac konserwatorskich – w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy,

b) projekt budowlany, scenariusz pożarowy – w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy;

c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz szacunk owa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie 480 dni od dnia zawarcia umowy,

2. Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – do dnia 30.11.2022 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena
II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Opracowanie programów prac konserwatorskich (jako jeden z elementów zamówienia) będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020″.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 20.8.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej, prowadzonego przez Miasto st. Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, w wyniku którego I nagrodę otrzymała Tektura Pracownia Architektoniczna Tomasz Ginter i Łukasz Katarzyński Spółka Cywilna.

W treści ogłoszenia o konkursie (2017/S 242-504031) oraz w treści Regulaminu Konkursu (rozdział VI punkt 1.2.), Zamawiający – Organizator Konkursu przewidział w ramach pierwszej nagrody oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 50 000,00 PLN brutto zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, autora wybranej pracy konkursowej, tj. Uczestnika Konkursu, który otrzyma pierwszą nagrodę.

Wobec powyższego, udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (autorowi wybranej koncepcji, o którym mowa powyżej), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2) znajduje zarówno uzasadnienie w okolicznościach faktycznych jak i prawnych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 191-432578
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 51/DZP-2/2018/SZRM
Nazwa:

Opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno-budowlanej – dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej ul. Targowa 80a i Inżynierska 3 w Warszawa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:

09/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Trektura Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Ginter Wspólnik Spółki Cywilnej
ul. pl. Przymierza nr 3 lok. 6
Warszawa
03-944
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Trektura Pracownia Architektoniczna s.c. Łukasz Katarzyński Wspólnik Spółki Cywilnej
ul. pl. Przymierza nr 3 lok. 6
Warszawa
03-944
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 496 218.79 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 750 288.16 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 50 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1. Zbigniew Ciński – projektant branży konstrukcyjno-budowlanej

2. Eligiusz Kutyna – projektant branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

3. Krzysztof Jerzykowski – projektant branży insatalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz instalacji telekomunikacyjnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w Sekcji II pkt II.1.1 w rubryce „Nazwa” oraz w Sekcji V „Nazwa” ograniczył się do podania skróconej nazwy przedmiotu zamówienia, przy czym już w pkt. II.1.4 w rubryce „Krótki opis” wskazał pełną nazwę przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245877801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179 – 198 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/11/2018

p. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barańska

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Magdalena Głowacka - 4 października 2018 godz 9:15
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Głowacka - 14 listopada 2018 godz 10:06