środa, 4 sierpnia 2021

Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placówki dla osób bezdomnych przy ul. Nieświeskiej” wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich oraz budowa nowego budynku noclegowni z ogrzewalnią dla osób bezdomnych z towarzyszącą zabudową i zagospodarowaniem terenu.
Placówka zostanie podzielona na dwie części i pomieści łącznie 150 osób. Budynek noclegowni przeznaczony będzie dla 100 osób – 20 kobiet, 80 mężczyzn oraz dla 50 osób w części ogrzewalni. Zakresem objęte jest również zagospodarowanie terenu tj. budowa dojść i dojazdów do budynku, parking, wiata, altana śmietnikowa, ogrodzenie terenu, urządzenie zieleni oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w.u, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, elektryczną oraz niskoprądową. Obiekt zostanie przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne w oparciu o wymagania określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” a także „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”.

Całkowita powierzchnia użytkowa to 997,20 m².

Termin składania ofert upływa 18 marca 2021 r.

Projekt 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0001241601 z dnia 2021.03.02

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Aleksandra Bondyra - 16 marca 2021 godz 15:21
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Bondyra - 24 marca 2021 godz 12:02