wtorek, 20 kwietnia 2021

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy w ogłoszonym dziś tj. 2 września br. postępowaniu, poszukuje partnera prywatnego, który wykona prace: projektowe, remontowe i modernizacyjne oraz docelowo zajmie się utrzymaniem i zarządzaniem wschodniej Hali Mirowskiej tzw. Hali Gwardii. Powstanie tam nowoczesna hala targowa, która jednocześnie będzie pełnić funkcję centrum aktywności lokalnej. 

Miasto chce przywrócić Hali Gwardii jej historyczną funkcję handlowo usługową. Głównym kierunkiem działań będzie zatem rewaloryzacja gwarantująca zachowanie wartości kulturowych obiektu i ciągłości jego użytkowania.  Poza funkcją handlową, wyremontowany budynek, ma pełnić także rolę ponadlokalnego centrum integrującego mieszkańców. Co ważne, zakładana koncepcja nie dopuszcza handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego. Istotnym elementem planów miasta będzie także upamiętnienie Feliksa Stamma, założyciela tzw. Polskiej Szkoły Boksu poprzez wygospodarowanie we wnętrzu hali powierzchni o funkcji kulturalnej. Ostateczny sposób i rozmieszczenie funkcji w obiekcie będą przedmiotem negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi.

Ze względu na wartości historyczne budynku prace projektowe i realizacyjne będą prowadzone w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Zachowane detale architektoniczne, dopełniające wystrój elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne) zostaną poddane pracom polegającym na wzmocnieniu, oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz odtworzeniu w oparciu o materiały archiwalne. Wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zachowane i zakonserwowane.

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje kompleksową rewaloryzację obiektu, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma on prawo do eksploatacji całego obiektu.

Harmonogram prac przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w grudniu 2021 roku. Postępowanie na wybór partnera prywatnego do projektu składa się z kilku etapów, pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczne, ekonomiczne i prawne.

W toku negocjacji zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Po podpisaniu umowy, partner będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. Oddanie do użytku warszawiakom Hali Gwardii przewidziane jest na I połowę 2023 r.

Z uwagi na bieżącą sytuację i utrudnienia w działaniu firm, miasto przyjmuje dłuższy czas na składanie dokumentacji dopuszczającej do postępowania – do 27 października 2020 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządu

W obecnej sytuacji budżetowej, tj. po  ograniczeniu napływu środków unijnych oraz w warunkach pogłębiającego się kryzysu miasto poszukuje nowych rozwiązań pozwalających na realizację inwestycji spełniających potrzeby mieszkańców.  Model PPP pozwala z sukcesem realizować zaplanowane przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że postępowanie dot. Hali Gwardii, to kolejny w ostatnim czasie projekt realizowany w ramach formuły PPP. Od grudnia 2019 r. Centrum Kreatywności Targowa ma nowego operatora – to Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). W marcu w formule koncesji stolica podpisała umowę na projekt i budowę nowoczesnego parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy. Z kolei w II połowie sierpnia aż 5 firm złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w procesie negocjacji w postępowaniu którego przedmiotem jest budowa Pawilonu Nowa Emilia.

Trochę historii

Hale Mirowskie zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku i do 1944 r. były największym wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w stolicy (kubatura budynku łącznie z podziemiami wynosi 60.000m³). Sprzedawano tu głównie mięso, ryby, pieczywo oraz świeże warzywa. W czasie II wojny światowej hala wschodnia została poważnie uszkodzona i wypalona, jednakże zachowały się mury magistralne oraz metalowa konstrukcja. Znacznemu uszkodzeniu uległy dekoracje rzeźbiarskie i attyki. W 1950 roku podjęto decyzję o adaptacji hali wschodniej na siedzibę Milicyjnego Klubu Sportowego „Gwardia” (stąd przyjęła się potoczna nazwa Hala Gwardii). Jedynie halę zachodnią przeznaczono wówczas na funkcję handlową. Przestrzeń hali targowej wykorzystano na salę widowiskową, wykonano antresolę oraz trybunę. Przebudowano również piwnice zamieniając je na cele sportowe tj. sale gimnastyczne, strzelnice, łazienki, itp. W latach 90-tych XX wieku przywrócono funkcje obiektu handlowego. Obecnie wykorzystywana jest na cele kulturalno-handlowe.

Archiwalne zdjęcia Hali Gwardii

Ogłoszenie o zamówieniu na stronie SZRM:

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 170-410536 z dnia 02.09.2020 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 2 września 2020 godz 14:45
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 2 września 2020 godz 15:36