niedziela, 17 października 2021

Przedmiotem działalności Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

jest zastępcza obsługa inwestorska na rzecz Urzędu m.st. Warszawy.

  Obsługa inwestorska obejmuje całokształt zagadnień i spraw związanych z:

  1. Pozyskiwaniem niezbędnych ekspertyz i opinii technicznych oraz niezbędnych danych i materiałów do projektowania inwestycji.
  2. Pozyskiwaniem dokumentacji projektowej (na drodze przetargu lub konkursu ofert).
  3. Zapewnieniem nadzoru autorskiego jednostki projektowej i egzekwowanie obowiązków w tym zakresie.
  4. Pozyskiwaniem w razie potrzeby zapewnień bądź opinii służb miejskich w przedmiocie korzystania z mediów niezbędnych do prowadzenia inwestycji.
  5. Przygotowaniem niezbędnych materiałów pozwalających na uzyskanie pozwolenia na budowę.
  6. Przygotowaniem i prowadzeniem przetargu – konkursu ofert dla wyboru wykonawców robót, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  7. Negocjowaniem właściwych umów z wykonawcami robót i usług w sposób gwarantujący zabezpieczenie interesów inwestora.
  8. Prowadzeniem kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
  9. Bieżącą kontrolą finansową i rzeczową realizacją inwestycji.
  10. Uzgadnianiem wynagrodzeń i prowadzeniem rozliczeń za roboty i inne usługi będące przedmiotem inwestycji.
  11. Odbiorem wykonanej inwestycji z równoczesnym przekazaniem jej w użytkowanie.
  12. Rozliczeniem końcowym kosztów inwestycji będącej w naszym nadzorze inwestorskim.