środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odwodnienie ulicy przy budynku A, 2) wykonanie dodatkowej studni kanalizacyjnej w łączniku pomiędzy budynkami A i D, 3) roboty rozbiórkowe w budynku B, 4) roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130083 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 14 z dnia 28.03.2010 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odwodnienie ulicy przy budynku A, 2) wykonanie dodatkowej studni kanalizacyjnej w łączniku pomiędzy budynkami A i D, 3) roboty rozbiórkowe w budynku B, 4) roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe w budynku A, 5) zabezpieczenie skarpy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.23.13.00-8, 45.11.27.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: Grupa 3J Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, ul. Żegańska Nr 19, 04-713 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS Spółka Akcyjna, ul. Szewska Nr 3, 50-053 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 571726,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 644000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 644000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 644000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie trybu udzielenia zamówienia: Ad.Sekcja II.3) pkt 1. W związku z nasilającymi się nawałnicowymi opadami atmosferycznymi, które występowały w trakcie realizacji robót, okazało się, że dotychczas zaprojektowane odwodnienie terenu objętego realizacja inwestycji Alzheimera nie jest wystarczające do odprowadzenia wód deszczowych z tego nawałnic. Mając na uwadze powyższe Projektant zalecił wykonanie dodatkowych wpustów deszczowych w drodze wokół budynku A i odwodnienia liniowego w rejonie wejścia do budynku A. Konieczność wykonania ww. robót dodatkowych wynika z obawy o możliwość zalania piwnic budynku A podczas nawałnicowych deszczów gdyż dotychczas zaprojektowane rozwiązanie nie umożliwi dostatecznie szybkiego odpływu wody opadowej z drogi wokół budynku A a tym samym umożliwi jej spiętrzenie i ewentualne przelanie w kierunku budynku A (możliwość zalania piwnic). Wcześniej nie można było przewidzieć konieczności wykonania ww. robot dodatkowych, ponieważ ww. zakres nie wynikał z dokumentacji projektowej a dopiero wystąpienie nawałnic w okresie realizacji, spowodowało zalecenie Projektanta w zakresie odwodnienia. Wykonanie ww. robót jest konieczne do prawidłowego zakończenia realizacji zamówienia podstawowego, ponieważ brak wykonania dodatkowych wpustów oraz odwodnienia liniowego w rejonie wejścia do budynku może spowodować przy kolejnej nawałnicy zalewanie budynków oraz uszkodzenia obiektu. Ad.Sekcja II. 3) pkt 2. Zmiana podłączenia poziomów kanalizacji sanitarnych w budynkach A i D z wybudowaną kanalizacją sanitarną na odcinku studnie S2-S1. Z uwagi na zmianę rzędnej istniejącej studni kanalizacyjnej S1istn. o około 50cm, jest ona wyżej niż wynikało z inwentaryzacji geodezyjnej, a znajdującej się na terenie budowanej kanalizacji sanitarnej, do której odprowadzane są ścieki z budynków realizowanych w II etapie, zaszła konieczność zmiany sposobu podłączenia podposadzkowej kanalizacji sanitarnej przebiegającej pod łącznikiem budynków D i A. Ścieki sanitarne z pionów K13-K12 zamiast bezpośrednio do studni S2 znajdującej się poza budynkiem A i D zostaną skierowane do dodatkowej studni rewizyjnej o wymiarach 2m x 3m, zlokalizowanej w łączniku budynku A i D, a następnie do studni S1istn. . Wykonanie dodatkowej studni kanalizacyjnej nie było przedmiotem zamówienia podstawowego, a jest niezbędne do wykonania z uwagi na konieczność odprowadzania ścieków z pionów K13 – K12. W/w robot dodatkowych nie można było przewidzieć wcześniej, gdyż rzędna studni istniejącej znajdującej się na mapie geodezyjnej jest inna niż w rzeczywistości, po dokonaniu odkrywki przez wykonawcę stwierdzono, że studnia S1istn. jest o 50cm wyżej niż wynikało z inwentaryzacji geodezyjnej. Ad. Sekcja II.3) pkt 3. Roboty rozbiórkowe w budynku B a) W czasie prowadzenia robót budowlanych w budynku B stwierdzono konieczność rozbiórki dodatkowych stropów typu Kleina nad piwnicą oraz stropów nad parterem typu DZ. Po dokonaniu prac rozbiórkowych (skucie tynków ze ścian i stropów) oraz wyburzeniu stropów zgodnie z projektem rozbiórek dokonano wizji lokalnej z udziałem inspektora nadzoru budowlanego, projektanta konstrukcji oraz kierownika budowy. Stwierdzono brak możliwości technologicznego wykonania nowej klatki schodowej bez dodatkowego rozebrania w/w stropów. Stropy zostaną odtworzone w technologii żelbetowej po otrzymaniu od projektanta dodatkowego projektu konstrukcji. Konieczność przeprowadzenia prac rozbiórkowych i odtworzeniowych została potwierdzona wpisem do dziennika budowy. b) Roboty rozbiórkowe 4 kolumn ceglanych. Podczas wykonywania prac ziemnych odsłaniających fundamenty budynku w celu wykonania nowej izolacji oraz ocieplenia fundamentu, stwierdzono, że fundamenty istniejących kolumn nie zostały powiązane ze ścianami fundamentowymi budynku oraz fundamenty kolumn zostały posadowione wyżej około 0,7m. Uniemożliwia to odsłonięcie całościowe ścian fundamentowych budynku, a zatem brak możliwości prawidłowego wykonania izolacji zewnętrznej. W związku z tym należy rozebrać istniejące kolumny i odtworzyć je z innych materiałów niż tradycyjne (styropian) (w załączeniu pismo DT 0016/11). Ad. Sekcja II. 3) pkt 4. Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe w budynku A i D a) Po skuciu tynków na stropach stwierdzono uszkodzenia zbrojenia żeber stropów typu Akermana (pręty zbrojeniowe zostały przecięte w celu prowadzenia instalacji sanitarnych) w poprzednich latach. Pozostałe stropy zostały przeznaczone do rozbiórki ze względu na ich zły stan techniczny- stan przedawaryjny (korozja zbrojenia). Stropy zostaną odtworzone, jako stropy żelbetowe zgodnie z dodatkowym projektem przedstawionym przez projektanta konstrukcji. Dodatkowo po skuciu tynków na stropach stwierdzono ubytki pustaków stropowych oraz żeber stropów, które należy naprawić poprzez zalanie ubytków betonem. Stwierdzono również znaczne zniszczenia podciągów żelbetowych (odłupana otulina prętów zbrojeniowych oraz korozja prętów). Zniszczenia te wymagają wykonania naprawy podciągów poprzez odkucie luźnych fragmentów betonu wyczyszczenia stali zbrojeniowej oraz wypełnienia ubytków, a w pozostałych przypadkach wymian lub dodatkowych podparć stalowymi nadprożami. b) Po skuciu tynków na stropie oraz ścianach w starym węźle cieplnym w budynku A stwierdzono uszkodzenie stropu żelbetowego (odłupana otulina prętów zbrojeniowych oraz korozja prętów). Strop oraz ściany w stanie przedawaryjnym przeznaczone zostały do rozbiórki zgodnie z wpisem do dziennika budowy dokonanym przez projektanta konstrukcji. Ściany i strop należy odtworzyć przedłużając ściany oraz strop budynku D (łącznik podziemny). c) W czasie rozbiórek warstw posadzkowych na kondygnacji 1 (parter) stwierdzono konieczność rozebrania części ścian murowanych z cegieł, które wymurowane były na posadzce cementowej, a nie jak zakładał projekt na stropie. Posadzki zgodnie z projektem były przeznaczone do rozbiórki w związku, z czym w celu umożliwienia prawidłowej i bezpiecznej realizacji w/ w rozbiórki posadzki konieczne jest rozebranie przedmiotowych ścian wykonanych niezgodnie ze sztuką budowlaną. Ściany działowe na kondygnacji 01 (piwnica) również wymurowane zostały na posadzce cementowej, która wg projektu przeznaczona jest do rozbiórki. W celu prowadzenia prac wyburzeniowych posadzki cementowej i pogłębienia piwnic ściany działowe powinny zostać rozebrane ponieważ ich poziom posadowienia byłby wyżej niż poziom nowoprojektowanej posadzki. Dodatkowo w pomieszczeniach, w których zostały wyburzone stropy z powodu ich złego stanu technicznego zostaną wyburzone ścianki działowe. W/w ścianki zostaną odtworzone jako ścianki murowane. d) Po skuciu tynków na belkach zewnętrznych klatek schodowych stwierdzono znaczną korozję prętów zbrojeniowych. Ze względu na zły stan techniczny belek projektant konstrukcji podjął decyzję o rozbiórce powyższych elementów konstrukcyjnych i ich wykonania, jako belki żelbetowe wg dodatkowego projektu. e) Na poddaszu budynku A stwierdzono, że istniejące ścianki działowe zostały wykonane z dwóch warstw desek wypełnionych wiórami obite trzciną i otynkowane. Ścianki te zgodnie z protokołem konieczności nr 12 zostały rozebrane. W/w ścianki działowe zgodnie z zapisem general
nego projektanta w dzienniku budowy należy odtworzyć, jako ścianki systemowe z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu z profili stalowych. f) W celu polepszenia komfortu użytkowania i zwiększenia sztywności ścianek działowych na kondygnacji parteru i 1-go piętra zaprojektowanych, jako ścianki z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu z profili stalowych, płytowanych pojedynczo dwustronnie należy wykonać dodatkowe płytowanie ścian z jednej warstwy płyty g-k, z każdej strony (w załączeniu kopia wpisu generalnego projektanta do dziennika budowy). g) Po dokonaniu odkrywek podczas izolacji pionowej ściany budynku A odkryto, że murowane z cegieł fundamenty schodów terenowych w dziedzińcu są w złym stanie technicznym i kwalifikują się do rozbiórki. Rozbiórki zostały wykonane zgodnie z protokołem konieczności nr 12. Schody zewnętrzne należy odtworzyć wg rysunków inwentaryzacji. h) W zawiązku ze stwierdzeniem różnicy wysokości pomiędzy warstwami posadzki na poddaszu a stanem faktycznym należy przywrócić warstwy posadzkowe do wysokości montowanych murłat poprzez dodanie warstw styropianowych EPS 200. Dołożenie niezbędnych warstw styropianu pozwoli wykluczyć przyszłe spękania posadzki betonowej przenikającej przez murłaty konstrukcji drewnianej, wyeliminuje wszystkie progi, które powstałyby pomiędzy pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi a korytarzem, a także zapewni utrzymanie szczelności pomiędzy poddaszem a pomieszczeniami poniżej oraz poprawi termoizolacyjność przegrody stropowej pomiędzy częścią mieszkalną a techniczną. Ad.Sekcja II. 3) pkt 5. Zabezpieczenie skarpy. Podczas ponadnormatywnych opadów deszczu w miesiącach maj, sierpień 2010 roku doszło do skoncentrowanych spływów powierzchniowych wody powodujących wymywanie cząstek gruntu ze strefy korzeniowej, a tym samym doprowadziło to do powstawania kanałów erozyjnych oraz zniszczenia pokrycia ochronnego skarpy. Skutkiem tego było wymycie mas ziemnych i osunięcie się ich w dół skarpy w kilku miejscach. Aby naprawić zbocze skarpy należy je wyprofilować oraz uszkodzone partie wypełnić materiałem przepuszczalnym. W celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości należy skarpę odpowiednio zabezpieczyć. Zabezpieczenie skarpy należy wykonać poprzez zastosowanie komórkowego systemu Geoweb, polegającego na rozciągnięciu siatki, zakotwieniu jej w zboczu skarpy oraz wypełnieniu przestrzeni komórek siatki materiałem wegetatywnym. W poprzednich latach nie miała miejsca podobna sytuacja, która poprzez anomalia pogodowe w 2010 roku spowodowała zniszczenia powierzchni skarpy. Powyższe prace nie były objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i są niezbędne do wykonania w celu prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 20 maja 2011 godz 7:56
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:36