środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 117041-2011 z dnia 2011-04-15 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w obrębie wentylatorni, w tym m.in. wykonanie żelbetowego muru oporowego od strony ul. Boleść oraz wzmocnienie ścianką berlińską istniejącego muru oporowego

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 10 z dnia 01 lutego 2011 r
Numer ogłoszenia: 122383 – 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117041 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 10 z dnia 01 lutego 2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w obrębie wentylatorni, w tym m.in. wykonanie żelbetowego muru oporowego od strony ul. Boleść oraz wzmocnienie ścianką berlińską istniejącego muru oporowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PBM Południe S.A., ul. Baśniowa Nr 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 168248,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 218000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 218000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 218000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotowe zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Wykonanie zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem dodatkowym jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, co oznacza, że nie ma możliwości kontynuowania dalszych robot wynikających z zamówienia podstawowego bez wykonania przedmiotowego zamówienia. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia przedmiotowego zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. Stwierdzenie konieczności wykonania niniejszego zamówienia dodatkowego było możliwe dopiero po rozpoczęciu robót ziemnych – co było niemożliwe wcześniej do przewidzenia. Uzasadnienie konieczności wykonania nw. robót dodatkowych : W trakcie wykonywania robót ziemnych w miejscu projektowanej wentylatorni i zewnętrznych kanałów wentylacyjnych stwierdzono niestabilne grunty oraz utrzymujący się wysoki poziom wody gruntowej. Woda w wykopie utrzymuje się na średnim poziomie ok.20-30 cm powyżej projektowanej posadzki. Ponadto stwierdzono, iż osłonięty istniejący, ceglany mur oporowy jest w bardzo złym stanie technicznym i nie zapewni dostatecznego bezpieczeństwa użytkowania ul. Boleść oraz bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych w tym rejonie (napór gruntu, możliwość osunięcia się skarpy od strony ulicy). Dlatego też należało przeprojektować wentylatornię i zewnętrzne kanały wentylacyjne w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zabezpieczenie przed naporem wody gruntowej. Ponadto zaprojektowano żelbetowy mur oporowy (ściana i dodatkowa płyta stanowiąca jednocześnie dodatkowy element posadowienia wentylatorni), wzmocnienie ścianką berlińską istniejącego, ceglanego muru oporowego, a także niewielkie elementy architektoniczne, które będą nawiązywać do elementów architektonicznych najbliższego otoczenia. W związku z powyższym należy na podstawie ww. opracowań technicznych zrealizować konieczne prace budowlane wynikające z zaistniałej, nie dającej się wcześniej przewidzieć sytuacji. Powyższe roboty zostaną zlecone PBM Południe S.A., z siedzibą w Warszawie (02-349), przy ul. Baśniowej Nr 3, który jest Wykonawcą robót budowlanych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 kwietnia 2011 godz 13:07
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:36