środa, 1 grudnia 2021

Projekt pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6” został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6
Numer ogłoszenia: 97398 – 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: Roboty budowlane (z wyłączeniem pierwszego wyposażenia w tym w szczególności: mebli, sprzętu biurowego, sprzętu AGD) polegające na wykonaniu budynku biurowo-usługowego wraz z infrastrukturą i przebudową drogi dojazdowej na dz.o nr Ew. 108, 105 i 103 w obrębie 5-04-07.

Parametry techniczne obiektu: Powierzchnia zabudowy ok. 500 m2 Powierzchnia użytkowa budynku ok. 1 100 m2 Powierzchnia całkowita – ok. 1 400 m2 Kubatura – ok. 4 900 m3 Powierzchnia działki – 1754 m2

Zakres robót do wykonania:
1.Rozbiórka istniejącego budynku wraz z fundamentami, z pominięciem murowanych ścian zewnętrznych od strony północnej i wschodniej, stanowiących bazę nowej struktury budynku,
2.Budowa nowego budynku, zaprojektowanego w konstrukcji mieszanej żelbetowo-murowanej, trzykondygnacyjnego niepodpiwniczonego. Stropy przewidziano jako płyty wylewane, żelbetowe. Ściany murowane wykonane w systemie ścian wentylowanych ocieplanych. Konstrukcja dachu dwuspadowego zaprojektowana jest jako drewniana. Dach płaski, żelbetowy, kryty papą, a następnie żwirem płukanym,
3.Wykonanie instalacji dla obiektu, w tym:
a)instalacje elektryczne,
b)instalacje teletechniczne,
c)instalacja c.o. wraz z kotłownią,
d)instalacja gazowa,
e)instalacja wod-kan,
f)instalacja wentylacji mechanicznej,
g)instalacja ciepła technologicznego,
4.Zagospodarowanie terenu wraz z zabezpieczeniem skarpy, ogrodzeniem i odprowadzeniem wody opadowej,
5.Wykonanie drogi dojazdowej,
6.Wykonanie i przebudowa przyłączy:
a)wod.-kan,
b)teletechnicznych,
c)gazowych,
d)elektrycznych,
7.Zagospodarowanie zieleni.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:

1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2)Wykazu robót budowlanych, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie** budynku użyteczności publicznej*** o wartości zamówienia co najmniej 8.000.000 zł. (słownie złotych: osiem milionów) brutto****, o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2.
Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** Przez budowę należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.
*** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,
**** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 29 kwietnia 2011 r.

3)dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ,z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2)Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Sekcji III.4.1. w wierszu drugim, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: – dysponowaniem osobami wyznaczonymi do sprawowania funkcji:
a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – w specjalności telekomunikacji przewodowej,
e) kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – w specjalności drogowej.
Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o którym mowa w Sekcji III.4.1. w wierszu trzecim, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.
4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ – w formie papierowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys euro.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22.).
Opłata za SIWZ wynosi 978,06 zł brutto
Nr konta: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.05.2011 godzina 11:30,
miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:
a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) FINANSOWANIE: Projekt pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

SIWZ wraz z załącznikami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Zał Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – Pobierz

Zał Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art 22 – Pobierz

Zał Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych – Pobierz

Zał Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz

Zał Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie że osoby posiadają uprawnienia – Pobierz

Zał Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie z art 24 – Pobierz

Zał Nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy – Pobierz

Zał Nr 8 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca – Pobierz

Zał Nr 9 do SIWZ – Decyzja Nr 134 Ś 2011 – Pobierz

Zał Nr 10 do SIWZ – Decyzja Nr 10 Ś 2011 – Pobierz

Zał Nr 11 do SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY – Pobierz

Załączniki od Nr 12 do Nr 28 do SIWZ – PROJEKTY WYKONAWCZE

Zał Nr 12 do SIWZ – ROBOTY ROZBIÓRKOWE – Pobierz

Zał Nr 13 do SIWZ – ZAGOSPODAROWANIE TERENU – Pobierz

Zał Nr 14 do SIWZ – ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI – Pobierz

Zał Nr 15 do SIWZ – ARCHITEKTURA – Pobierz

Zał Nr 16 do SIWZ – ARANZACJA WNĘTRZ – Pobierz

Zał Nr 17 do SIWZ – KONSTRUKCJE – Pobierz

Zał Nr 18 do SIWZ – ELEKTRYKA – Pobierz

Zał Nr 19 do SIWZ – TELETECHNIKA – Pobierz

Zał Nr 20 do SIWZ – TELEKOMUNIKACJA – Pobierz

Zał Nr 21 do SIWZ – przył. wod-kan – Pobierz

Zał Nr 22 do SIWZ – inst . wod-kan – Pobierz

Zał Nr 23 do SIWZ – inst. WM – Pobierz

Zał Nr 24 do SIWZ – co – Pobierz

Zał Nr 25 do SIWZ – ct – Pobierz

Zał Nr 26 do SIWZ – kotłownia – Pobierz

Zał Nr 27 do SIWZ – gaz – Pobierz

Zał Nr 28 do SIWZ – DROGI – Pobierz

Zał od Nr 29 do Nr 46 do SIWZ – PRZEDMIARY ROBÓT – Pobierz

Zał od Nr 47 do Nr 64 do SIWZ – STWiOR – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 13.05.2011 r. – Pobierz

Zał od Nr 38 do Nr 45 do SIWZ w wersji ath programu Norma Pro – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Warszawa, dn.  30  maja 2011 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna
– Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez KONSORCJUM: Lider Konsorcjum – ROSA-BUD Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600),ul. Gazowa 5/7, Uczestnik Konsorcjum – P.P.H.U. „RO.SA.-BUD” Roman Jan Saczywko, z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), ul. Ptasia 14.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18 maja 2011 r. do godz. 11:30 zostały złożone dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta Nr 1 – AMP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972), ul. Sarmacka 5 G;

Oferta Nr 2 – KONSORCJUM: Lider Konsorcjum – ROSA-BUD Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), ul. Gazowa 5/7, Uczestnik Konsorcjum – P.P.H.U. „RO.SA.-BUD” Roman Jan Saczywko,  z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), ul. Ptasia 14;

Oferty: Nr 1 i Nr 2 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1 i Nr 2, w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:
Cena
Razem
1  6 560 933,20
  ______________     x 100 = pkt. 68,4
9 595 475,36
68,4
2  6 560 933,20
______________      x 100 = pkt. 100,0
6 560 933,20
100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6.

Numer ogłoszenia: 154979 – 2011; data zamieszczenia: 02.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97398 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Roboty budowlane (z wyłączeniem pierwszego wyposażenia w tym w szczególności: mebli, sprzętu biurowego, sprzętu AGD) polegające na wykonaniu budynku biurowo-usługowego wraz z infrastrukturą i przebudową drogi dojazdowej na dz.o nr Ew. 108, 105 i 103 w obrębie 5-04-07. Parametry techniczne obiektu: Powierzchnia zabudowy ok. 500 m2 Powierzchnia użytkowa budynku ok. 1 100 m2 Powierzchnia całkowita – ok. 1 400 m2 Kubatura – ok. 4 900 m3 Powierzchnia działki – 1754 m2 Zakres robót do wykonania: 1.Rozbiórka istniejącego budynku wraz z fundamentami, z pominięciem murowanych ścian zewnętrznych od strony północnej i wschodniej, stanowiących bazę nowej struktury budynku, 2.Budowa nowego budynku, zaprojektowanego w konstrukcji mieszanej żelbetowo-murowanej, trzykondygnacyjnego niepodpiwniczonego. Stropy przewidziano jako płyty wylewane, żelbetowe. Ściany murowane wykonane w systemie ścian wentylowanych ocieplanych. Konstrukcja dachu dwuspadowego zaprojektowana jest jako drewniana. Dach płaski, żelbetowy, kryty papą, a następnie żwirem płukanym, 3.Wykonanie instalacji dla obiektu, w tym: a)instalacje elektryczne, b)instalacje teletechniczne, c)instalacja c.o. wraz z kotłownią, d)instalacja gazowa, e)instalacja wod-kan, f)instalacja wentylacji mechanicznej, g)instalacja ciepła technologicznego, 4.Zagospodarowanie terenu wraz z zabezpieczeniem skarpy, ogrodzeniem i odprowadzeniem wody opadowej, 5.Wykonanie drogi dojazdowej, 6.Wykonanie i przebudowa przyłączy: a)wod.-kan, b)teletechnicznych, c)gazowych, d)elektrycznych, 7.Zagospodarowanie zieleni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: ROSA-BUD SPÓŁKA AKCYJNA – Lider Konsorcjum, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

Saczywko Roman RO.SA.-BUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe -Uczestnik Konsorcjum, ul. Ptasia 14, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7604104,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6560933,20

Oferta z najniższą ceną: 6560933,20 / Oferta z najwyższą ceną: 9595475,36

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 29 kwietnia 2011 godz 14:25
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:41