niedziela, 17 października 2021

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie – przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 97302 – 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie – przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę obiektu użyteczności publicznej, tj. roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pełnym zakresie oraz usunięcie drzewa kolidującego z wyjściem ewakuacyjnym. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma wykonać instalacje wentylacyjne łącznie z okapami kuchennymi ujętymi w dokumentacji projektowej oraz zamontować baterie/armaturę sanitarną (z wyłączeniem baterii montowanych na elementach technologicznych kuchni). Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – przewidywany termin rozpoczęcia to 01.09.2016 r., z zastrzeżeniem, że ww. termin nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, – zakończenie – w terminie nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia robót, jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres robót uzupełniających – dostosowanie pomieszczenia klubokawiarni oraz sali multimedialnej dla osób niepełnosprawnych/niedosłyszących (system nagłośnienia klubokawiarni, pętla indukcyjna wspomagająca dla niedosłyszących w klubokawiarni, okablowanie HDMI+VGA+sieć strukturalna dla projektora w klubokawiarni oraz sali multimedialnej).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.30.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp., z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;2)Wykazu robót budowlanych, w którym Wykonawca wykaże się:a)Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie** budynku użyteczności publicznej*** o wartości zamówienia co najmniej 8.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: osiem milionów)**** każda,oraz b) Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie** budynku użyteczności publicznej*** o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000 m2 każda.* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. *** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,**** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 19.04.2016 r. 3)dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp., z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym Wykonawca wykaże się: a)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – bez ograniczeń – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,c)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – bez ograniczeń – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4.1), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców. 4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania zamówienia – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22. Opłata za SIWZ: 3.821,00 zł brutto; 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) Ogłoszenia musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 113566 – 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 97302 – 2016 data 19.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych – pok. Nr 22.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierxz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja Nr 21/N/2016 z dnia 03.02.2016 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – P.B. – Część 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – P.B. Część 2 – Projekt architektoniczno-budowlany – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – P.W. Architektura wraz z zagospodarowaniem – pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ – P.W. Konstrukcja – pobierz

Załącznik Nr 16 do SIWZ – P.W Sanitarna wraz z zestawieniem materiałów – pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ – P.W. Sanitarna – projekt przyłącza wody i kanalizacji – pobierz

Załącznik Nr 18 do SIWZ – P.W. Instalacje elektryczne – pobierz

Załącznik Nr 19 do SIWZ – P.W. – Instalacje elektryczne – instalacje systemu sygnalizacji pożaru oraz układów sterowania systemami oddymiania – pobierz

Załącznik Nr 20 do SIWZ – P.W. Instalacje elektryczne – instalacje systemu okablowania strukturalnego – pobierz

Załącznik Nr 21 do SIWZ – P.W. węzła cieplnego – instalacje elektryczne – pobierz

Załącznik Nr 22 do SIWZ – P. W. węzła cieplnego – technologia i automatyka – pobierz

Załączniki od Nr 23 do Nr 27 do SIWZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – pobierz

Załączniki od Nr 28 do Nr 35 do SIWZ – Przedmiary Robót

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego

Pismo z dnia 26.04.2016 r. – pobierz

Pismo z dnia 28.04.2016 r. – pobierz

Pismo z dnia 06.05.2016 r. – pobierz

dot. pisma z dnia 06.05.2016 r. – Zal. Nr 28 do 35 do SIWZ – Przedmiar robót z rozszerzeniem .ath

Pismo z dnia 13.05.2016 r. – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZP-1.260.11.2016.73.JP 16 czerwca  2016 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/8/DZP-1/2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót   budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum   Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie““ – przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Wyboru najkorzystniejszej Oferty Nr 1 Wykonawcy – A-Projekt  Sp. z o.o. , ul. Sarmacka 5G,  02-972 Warszawa  – za cenę brutto  8.263.315,85 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17 maja 2016 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 5 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Oferta Nr 1 – A-Projekt  Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa

2)      Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe  „IZOLBUD” Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, 02-738 Warszawa

3)      Oferta Nr 3 – Konsorcjum firm: MERX Sp. z o.o. Sp. k. – Lider, ul. Św. Wincentego 124/57, 03-291 Warszawa i MERX Sp. z o.o. – Partner, ul. Bukowskiego 1/40, 15-066 Białystok

4)      Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO” s.c. Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski, ul. J. Kochanowskiego 60, 96-500 Sochaczew

5)      Oferta Nr 5 – Erekta Budownictwo Sp. z o.o., ul. Stanisława Kostki Potockiego 2B lok. 39, 02-958 Warszawa

przy czym:

Oferta Nr  2 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta Nr 3 – została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5)  w związku z art. 24 ust. 4 i   art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Oferty Nr 1 i 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i 5 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz  „Termin wykonania zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania zamówienia”

Razem

1

8.263.315,85

—————-  x 90 = 90,0

8.263.315,85

9

——-  x 10 = 10,0

9

100,0

5

8.263.315,85

—————–  x 90 = 85,7

8.679.813,73

9

——-  x 10 = 10,0

9

95,7

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie – przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie
Numer ogłoszenia: 108143 – 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97302 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie – przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę obiektu użyteczności publicznej, tj. roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pełnym zakresie oraz usunięcie drzewa kolidującego z wyjściem ewakuacyjnym. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma wykonać instalacje wentylacyjne łącznie z okapami kuchennymi ujętymi w dokumentacji projektowej oraz zamontować baterie/armaturę sanitarną (z wyłączeniem baterii montowanych na elementach technologicznych kuchni). Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie – przewidywany termin rozpoczęcia to 01.09.2016 r., z zastrzeżeniem, że ww. termin nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, – zakończenie – w terminie nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia robót, jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.30.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sarmacka nr 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7093162,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8263315,85
 • Oferta z najniższą ceną: 5165170,98 / Oferta z najwyższą ceną: 9270000,00
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 19 kwietnia 2016 godz 14:43
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 2 grudnia 2016 godz 8:12