środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 67110-2011 z dnia 2011-04-06 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie instalacji elektrycznej w celu ogrzewania rynien i rur spustowych w okresie zimowym; 2. Obudowa instalacji z paneli siatkowych w pomieszczeniu -1.2.1 w piwnicy; 3. Dodatkowe zabezpieczenia ppoż.; 4….

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie, zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych nr 30 z dnia 18.03.2011 r
Numer ogłoszenia: 90288 – 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67110 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie, zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych nr 30 z dnia 18.03.2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Wykonanie instalacji elektrycznej w celu ogrzewania rynien i rur spustowych w okresie zimowym; 2. Obudowa instalacji z paneli siatkowych w pomieszczeniu -1.2.1 w piwnicy; 3. Dodatkowe zabezpieczenia ppoż.; 4. Rynny i rury spustowe na dachu odkrytej kaponiery w amfiteatrze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PBM Południe S.A., Baśniowa 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88494,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 114000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 114000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ad 1. Sekcji II . 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, tj. po zamontowaniu rynien i rur spustowych oraz obserwacji funkcjonowania instalacji odwadniającej dach w okresie zimowym. Dlatego też zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. Stwierdzono, że w czasie ujemnych temperatur występuje zjawisko stopniowego obladzania rynien i rur spustowych znajdujących się w dziedzińcu budynku głównego. Powoduje to niedrożność koszy i rur spustowych, a tym samym brak możliwości odprowadzenia wody z dachu do kanalizacji deszczowej. Spływająca woda z instalacji odwadniającej nasyp ziemny dachu Fortu oraz spływająca woda z zadaszenia szklanego dziedzina zamarza, przez co na zewnętrznych powierzchniach obróbek i na ścianach budynku powstają oblodzenia. Prowadzi to do zawilgocenia i niszczenia zabytkowej – odnowionej elewacji w dziedzińcu. Oblodzenia rynien i rur spustowych mogą też spowodować rozszczelnienia obróbek blacharskich, koszy i rur spustowych, łącznie z oberwaniem się rur. Zastosowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych, zapewni w okresie zimowym drożność i prawidłowe funkcjonowanie instalacji odwadniającej dach, Ad 2. Sekcji II . 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po stwierdzeniu braku możliwości ukrycia ciągów instalacyjnych w zabytkowych ścianach. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. W związku z brakiem możliwości poprowadzenia ciągów instalacyjnych, w tym m.in. instalacji wentylacji mechanicznej w ścianach w pomieszczeniu -1.2.1 z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, istniejące sklepienia i wynikające z tego powodu kolizje, konieczne było poprowadzenie instalacji sanitarnych jako widocznych po ścianach. Obiekt Fortu Sokolnickiego po przeprowadzonej adaptacji i remoncie ma pełnić funkcje placówki kultury. Jako obiekt użyteczności publicznej będzie się tu znajdował miedzy innymi teatr i dwie kawiarnie. W związku z bezpieczeństwem użytkowania obiektu, BHP, koniecznością oddzielenia powierzchni instalacyjnych od powierzchni wystawowych i komercyjnych oraz w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniami, konieczne stało się obudowanie widocznych instalacji w pomieszczeniu -1.2.1. Jest to niezbędne także z punktu widzenia estetyki obiektu, Ad 3. Sekcji II . 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, podczas opracowania i analizy przez Rzeczoznawcę ppoż. scenariusza pożarowego. Wykonanie prac jest konieczne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu wynikające z przepisów Państwowej Straży Pożarnej. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. Po szczegółowej analizie projektu przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. okazało się, iż w celu wydzielenia pożarowego klatek schodowych, niezbędne jest zamontowanie żaluzji ppoż. dla okna podawczego do zaplecza kuchni kawiarni literackiej oraz dodatkowych zaworów ppoż. w przepustach wentylacyjnych. Po analizie dróg ewakuacyjnych okazało się również, że dla bezpieczeństwa osób stanowiących widownię w salach: teatralnej, koncertowej i literackiej, konieczne jest również zabezpieczenie drewnianych scen środkami ogniochronnymi. W związku z powyższym konieczne i niezbędne stało się wykonanie dodatkowych zabezpieczeń ppoż., co jest m.in. warunkiem odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną i warunkiem dopuszczenia do użytkowania Fortu Sokolnickiego po przeprowadzonym remoncie, Ad 4. Sekcji II . 3) Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie budynku. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac, po przebytym okresie zimowym i stwierdzeniu, że odkryte zabytkowe ściany mogą być niszczone przez wodę opadową oraz wodę z topniejącego śniegu i lodu. Zamówienie dodatkowe jest następstwem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia. Z uwagi na brak rynien i rur spustowych na odkrytej części kaponiery środkowej zaobserwowano, że brak elementów odprowadzających wodę z dachu powoduje zamakanie ścian i może być przyczyną destrukcji zabytkowej cegły. Zjawisko to uwidoczniło się po okresie zimowym, podczas roztopów śniegu i opadów atmosferycznych. Stwierdzono, że warunkiem koniecznym do ochrony zabytkowych ścian fortyfikacji jest wykonanie odprowadzenia wody z dachu korytarza kaponiery poprzez zastosowanie rynien i rur spustowych.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 kwietnia 2011 godz 12:07
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:36