wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa mebli dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.
Numer ogłoszenia: 82583 – 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz do dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania wyposażenia (wymienionego w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 39.14.10.00-2, 39.14.31.10-0, 38.62.20.00-1, 34.92.84.80-6, 31.52.11.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2)Wykazu wykonanych dostaw, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy mebli o wartości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto**. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę; dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 12 kwietnia 2012 r. 3)dokumentu (np. referencji) potwierdzającego, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

– aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

– wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3)Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; Kataolg: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I pietro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I pietro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

SIWZ – pobierz 

Zał. Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Zał. Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art. 22 ust. 1 – pobierz

Zał. Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw – pobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 – pobierz 

Zał. Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Zał. Nr 6 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca – pobierz 

Zał. Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Zał. Nr 8 do SIWZ – rysunek Nr 04 – Aranżacja wnętrz całego budynku – pobierz 

Zał. Nr 9 do SIWZ – rysunek z wymiarami i konstrukcją blatu monotwanego do ściany – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

 

Pismo z dnia 20.04.2012 r. wraz z modyfikacją Załącznika Nr 5 do SIWZ – pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/9/DZP-1/2012                                                                                                                       29 maja 2012 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

 Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-374), ul. Wierzbowa 3.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26 kwietnia 2012 r. do godz. 11:30 zostało złożonych trzynaście Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.      ZAKŁAD STOLARSKI „BRANDT” s.c. A. Brandt, S. Brandt, N. Brandt-Bąkowska z siedzibą w Bobowie (kod: 83-212), Dąbrówka Starogardzka 11 (Oferta Nr 1); 

2.      Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MEBLOSTAL” Michał Baczewicz,
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (kod: 83-200), ul. Traugutta 56
(Oferta Nr 2); 

3.      ZPH LUMAR Jacek Ogórkiweicz, z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-374),
ul. Wierzbowa 3
(Oferta Nr 3); 

4.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REST” Andrzej Winnicki, z siedzibą
w Kobylnicy (kod: 76-251), ul. Młyńska 55 A
(Oferta Nr 4); 

5.      „STARPOL BIUROSERWIS” Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-399), ul. Handlowa 6A (Oferta Nr 5); 

6.      TOBO Datczuk Spółka Jawna, z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-589),
ul. Kuriany 104
(Oferta Nr 6); 

7.      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., z siedzibą
w Białymstoku (kod:15-751), Al. Solidarności 15
(Oferta Nr 7); 

8.      BTH SOLIDNI Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod:61-838), ul. Wrocławska 25/3 (Oferta Nr 8); 

9.      Zakład Stolarski R. i A. Janiszewscy s.c. , z siedzibą w Warszawie (kod:02-256), Al. Krakowska 110/114 (Oferta Nr 9); 

10.  ERGOSYSTEM Sp. j. R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr, z siedzibą w Warszawie (kod:01-303), ul. Połczyńska 115 B (Oferta Nr 10); 

11.  Mostostal Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie (kod:02-673),
ul. Konstruktorska 11 A
(Oferta Nr 11); 

12.  MEBLE VOX Sp. z o.o. S.K.A. JANIKOWO, z siedzibą w Kobylnicy
(kod:62-006), ul. Gnieźnieńska 26/28
(Oferta Nr 12); 

13.  Mes – ROTA, z siedzibą w Raszynie (kod:05-090), ul. Ogrodowa 2c (Oferta Nr 13); 

przy czym:

– Oferta Nr 10 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5
w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II i III niniejszego pisma);

– Oferta Nr 12 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5
w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II i III niniejszego pisma);

– Oferta Nr 13 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II niniejszego pisma);

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6, Oferta Nr 7, Oferta Nr 8, Oferta Nr 9, Oferta Nr 11 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6, Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 8, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 11 w kryterium oceny ofert: Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

1

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 98,6

380 967,90

98,6 pkt.

2

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 95,9

391 568,04

95,9 pkt.

3

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 100

375 539,15

100 pkt.

4

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 88,2

425 826,00

88,2 pkt.

5

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 69,8

538 043,82

69,8 pkt.

6

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 90,7

413 936,82

90,7 pkt.

7

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 97,8

383 897,76

97,8 pkt.

8

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 76,4

491 397,30

76,4 pkt.

9

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 77,2

486 740,52

77,2 pkt.

11

 375 539,15

______________  x 100 = pkt. 53,9

696 795,00

53,9 pkt.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Dostawa mebli dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.

Numer ogłoszenia: 205472 – 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82583 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli dla Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń oraz do dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania wyposażenia (wymienionego w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Samotnych Matek z Dziećmi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 39.14.10.00-2, 39.14.31.10-0, 38.62.20.00-1, 34.92.84.80-6, 31.52.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 730088,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 375539,15
  • Oferta z najniższą ceną: 375539,15 / Oferta z najwyższą ceną: 715434,20
  • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 12 kwietnia 2012 godz 8:16
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:23