wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Zaprojektowanie technologii zbiornika paludaryjnego i wykonanie przebudowy obiektu na potrzeby paludarium w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

Numer ogłoszenia: 77677 – 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie technologii zbiornika paludaryjnego i wykonanie przebudowy obiektu na potrzeby paludarium w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Opracowanie Opinii technicznej – Ocena stanu technicznego konstrukcji całego budynku wraz ze wskazaniem sposobu naprawy oraz sposobu zabezpieczenia konstrukcji budynku przed wodą i wilgocią.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

a) Projektu wykonawczego technologii zbiornika paludaryjnego.

b) Kosztorysu robót budowlanych.

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

3. Roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji istniejącego budynku na potrzeby paludarium, w tym:

a) Wykonanie monolitycznego zbiornika żelbetowego w pomieszczeniu paludarium.

b) Wykonanie nasadzeń roślinnych wokół zbiornika paludaryjnego oraz na ścianie za zbiornikiem.

c) Wykonanie instalacji sanitarnych dla adaptowanego budynku w tym:

– instalacja wod.-kan.;

– instalacja c.o.;

– instalacja elektryczna;

– instalacja wentylacji.

d) Wykonanie przyłączy do adaptowanego budynku:

– przyłącze kanalizacyjne;

– linia kablowa zasilająca rozdzielnicę w budynku paludarium.

e) Wykonanie robót budowlanych technologii zbiornika paludaryjnego.

Robotom budowlanym podlegać będą:

– pomieszczenia socjalne (przedsionek – 8,3 m2; wc – 1.3 m2; pomieszczenie socjalne – 17,6 m2);

– część klatki wewnętrznej (pomieszczenie małp – 35,0 m2; pomieszczenie porządkowe – 6,9 m2; komunikacja – 20,7 m2 );

– część klatki zewnętrznej – 32,1 m2; Łącznie powierzchnia obiektu przed adaptacją: 121,9 m2.

Dane obiektu po adaptacji:

– część socjalna (przedsionek – 5,0 m2; łazienka – 4,5 m2; pomieszczenie socjalne – 15,4 m2);

– część klatki wewnętrznej (śluza – 1,6 m2; pomieszczenie całoroczne małp – 27,4 m2; klatka wewnętrzna – 5,2 m2);

– część paludarium (pomieszczenie akwarium – 66,1 m2 ).

Łącznie powierzchnia obiektu po adaptacji: 120,0 m2. 4.

Opracowania, o których mowa w pkt 1 i 2, należy wykonać w formie:

1) papierowej w następującej ilości:

a) Projekt wykonawczy technologii zbiornika paludaryjnego – 4 egz.;

b) Kosztorys robót budowlanych – 2 egz.;

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 4 egz.

d) Opinia techniczna – 4 egz.

2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

a) Projekt wykonawczy technologii zbiornika paludaryjnego – w formacie dwg/dxt oraz PDF;

b) Kosztorys robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath);

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Opinia techniczna – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań, która będzie zgodna z ich formą papierową, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ), dokumentacja projektowa, Decyzja Nr 113/2009 z dnia 31.07.2009 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Decyzja Nr 1239N/09 z dnia 29.07.2009 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Założenia projektowe Użytkownika tj. Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (Załączniki od Nr 9 do Nr 31 do SIWZ).

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 02.11.2011 r., w tym:

a) Opinia techniczna – w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy;

b) projekt wykonawczy technologii zbiornika paludaryjnego, kosztorys robót budowlanych, STWiOR – do dnia 15.06.2011 r.;

c) roboty budowlane – do dnia 02.11.2011 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zaprojektowania i wykonania zabezpieczenia i naprawy elementów konstrukcji budynku.

 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7,

45.20.00.00-9,

45.31.10.00-0,

71.22.10.00-3,

71.32.00.00-7,

71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.11.2011.

  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Sekcji III.4.1) w wierszu pierwszym, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu budowy** lub przebudowy*** budynku o wartości zamówienia co najmniej 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) brutto****.;

Uwaga!

– W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót budowlanych musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

– W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

**Przez budowę należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.

*** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

****W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 09.03.2011 r.

3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w Sekcji III.4.1) w wierszu drugim, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Uwaga!

a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 3, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ).

3) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną (z wyłączeniem kosztorysu robót budowlanych technologii zbiornika paludaryjnego), zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIV SIWZ – w formie papierowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (§ 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys euro.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

SZRM, Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

Opłata za SIWZ wynosi 744,43 zł brutto

Nr konta: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

29.03.2011 godzina 11:30,

miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22).

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

SIWZ wraz z załącznikami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (Część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Założenia projektowe Użytkownika, tj Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Decyzja Nr 113/2009 z dnia 31.07.2009r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowe – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja Nr 1239N/09 z dnia 29.07.2009r.  Stołecznego Konserwatora Zabytków – Pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Projekt budowlany

Załączniki od Nr 13 do Nr 20 Projekty wykonawcze – Pobierz – spakowane zip

Załączniki od Nr 21 do Nr 27 do SIWZ – Przedmiary robót – Pobierz – spakowane w zip

Załączniki od Nr 28 do Nr 31 – STWiOR – Pobierz – spakowane w zip

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 23.03.2011r – Pytania i odpowiedzi – Pobierz

Załączniki do Pisma SZRM z dnia 23.03.2011 – Pobierz

Pismo SZRM z dnia 25.03.2011 r. – Pytanie i odpowiedź – Pobierz

Pismo SZRM z dnia 28.03.2011 r. – Pytanie i odpowiedź – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                          Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie technologii zbiornika paludaryjnego i wykonanie przebudowy obiektu na potrzeby paludarium w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę –
AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972), przy ul. Sarmackiej 5 G.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29 marca 2011 r. do godz. 11:30 zostały złożone dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta Nr 1 – „FADBET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-182), przy ul. 27 Lipca 60;

Oferta Nr 2 – AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972), przy ul. Sarmackiej 5 G.

 

przy czym:

Oferty Nr 1 i Nr 2 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1 i Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:
Cena

Razem

1 2.028.744,05
________________    x 100 = 74,6
2.720.760,00
74,6 pkt
2 2.028.744,05
________________    x 100 = 100,0
2.028.744,05
100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Zaprojektowanie technologii zbiornika paludaryjnego i wykonanie przebudowy obiektu na potrzeby paludarium w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
Numer ogłoszenia: 94284 – 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77677 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie technologii zbiornika paludaryjnego i wykonanie przebudowy obiektu na potrzeby paludarium w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie Opinii technicznej – Ocena stanu technicznego konstrukcji całego budynku wraz ze wskazaniem sposobu naprawy oraz sposobu zabezpieczenia konstrukcji budynku przed wodą i wilgocią. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: a) Projektu wykonawczego technologii zbiornika paludaryjnego. b) Kosztorysu robót budowlanych. c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 3. Roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji istniejącego budynku na potrzeby paludarium, w tym: a) Wykonanie monolitycznego zbiornika żelbetowego w pomieszczeniu paludarium. b) Wykonanie nasadzeń roślinnych wokół zbiornika paludaryjnego oraz na ścianie za zbiornikiem. c) Wykonanie instalacji sanitarnych dla adaptowanego budynku w tym: – instalacja wod.-kan.; – instalacja c.o.; – instalacja elektryczna; – instalacja wentylacji. d) Wykonanie przyłączy do adaptowanego budynku: – przyłącze kanalizacyjne; – linia kablowa zasilająca rozdzielnicę w budynku paludarium. e) Wykonanie robót budowlanych technologii zbiornika paludaryjnego. Robotom budowlanym podlegać będą: – pomieszczenia socjalne (przedsionek – 8,3 m2; wc – 1.3 m2; pomieszczenie socjalne – 17,6 m2); – część klatki wewnętrznej (pomieszczenie małp – 35,0 m2; pomieszczenie porządkowe – 6,9 m2; komunikacja – 20,7 m2 ); – część klatki zewnętrznej – 32,1 m2; Łącznie powierzchnia obiektu przed adaptacją: 121,9 m2. Dane obiektu po adaptacji: – część socjalna (przedsionek – 5,0 m2; łazienka – 4,5 m2; pomieszczenie socjalne – 15,4 m2); – część klatki wewnętrznej (śluza – 1,6 m2; pomieszczenie całoroczne małp – 27,4 m2; klatka wewnętrzna – 5,2 m2); – część paludarium (pomieszczenie akwarium – 66,1 m2 ). Łącznie powierzchnia obiektu po adaptacji: 120,0 m2. 4. Opracowania, o których mowa w pkt 1 i 2, należy wykonać w formie: 1) papierowej w następującej ilości: a) Projekt wykonawczy technologii zbiornika paludaryjnego – 4 egz.; b) Kosztorys robót budowlanych – 2 egz.; c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 4 egz. d) Opinia techniczna – 4 egz. 2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) Projekt wykonawczy technologii zbiornika paludaryjnego – w formacie dwg/dxt oraz PDF; b) Kosztorys robót budowlanych – w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath); c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Opinia techniczna – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań, która będzie zgodna z ich formą papierową, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ), dokumentacja projektowa, Decyzja Nr 113/2009 z dnia 31.07.2009 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Decyzja Nr 1239N/09 z dnia 29.07.2009 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Założenia projektowe Użytkownika tj. Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (Załączniki od Nr 9 do Nr 31 do SIWZ). Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 02.11.2011 r., w tym: a) Opinia techniczna – w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy; b) projekt wykonawczy technologii zbiornika paludaryjnego, kosztorys robót budowlanych, STWiOR – do dnia 15.06.2011 r.; c) roboty budowlane – do dnia 02.11.2011 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.31.10.00-0, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 5 G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1713836,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2028744,05

Oferta z najniższą ceną: 2028744,05 / Oferta z najwyższą ceną: 2720760,00

Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 9 marca 2011 godz 14:00
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:41