środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN.
Numer ogłoszenia: 76272 – 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dokumentacja projektowa i przetargowa powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z koncepcją programową zaopatrzenia w media obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki opracowaną przez Burohappold Engineering. Przewidziana budowa kolektora kanalizacji sanitarnej ma obejmować swoim zakresem działki nr ew. 23/89 oraz 24/31 w obrębie: 50209, tj. na odcinku od istniejącej komory K2 (od strony ulicy Świętokrzyskiej) do istniejącej komory S4 (od strony Al. Jerozolimskie). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 6 egz., w tym: a) mapy geodezyjne do celów projektowych, b) badania gruntu w zakresie niezbędnym dla posadowienia kolektora, c) ekspertyzy techniczne istniejących komór przyłączeniowych, d) inwentaryzacja zieleni, e) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji, 2)Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz., w tym: a) projekt nowego kolektora kanalizacji ogólnospławnej, b) projekt przebudowy i włączenia istniejących przyłączy, c) projekt konstrukcyjny nowych komór, d) projekt przełączeń kolektora, e) projekt zabezpieczenia istniejących kolidujących sieci, g) projekt rozbiórki istniejącego kolektora, h) projekt zieleni, i) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, j) opracowania branżowe usunięcia ewentualnych kolizji z projektowanym kolektorem, 3)Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., 4)Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., 5)Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz., 6)Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie ewentualnych decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 7)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw., 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), c) STWiOR w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2)Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 280 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)Projekt budowlany wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, b)Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 280 dni od dnia zawarcia umowy, 3)Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 31.05.2017 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny sprawdzenia ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu wykonanych głównych usług – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a)wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** lub przebudowę*** kolektora sanitarnego o średnicy co najmniej 1200 mm, b) wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** lub przebudowę*** kolektora sanitarnego o wartości zamówienia co najmniej 200.000 zł brutto**** (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.** Przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.*** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.**** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/ Podmiotem a Zamawiającym/ Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 03.04.2015 r. 3) Dowodów dotyczących głównych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Za główne usługi Zamawiający rozumie te, które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej,b)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,d)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,e)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzenia inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającą wykształcenie w zakresie Architektury Krajobrazu.Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujących wspólnie.(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby wykonania zamówienia, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.Za główne usługi Zamawiający rozumie te, które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.3)Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa wyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3)Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 77904 – 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76272 – 2015 data 03.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokumentacja projektowa i przetargowa powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z koncepcją programową zaopatrzenia w media obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki opracowaną przez Burohappold Engineering. Przewidziana budowa kolektora kanalizacji sanitarnej ma obejmować swoim zakresem działki nr ew. 23/89 oraz 24/31 w obrębie: 50209, tj. na odcinku od istniejącej komory K2 (od strony ulicy Świętokrzyskiej) do istniejącej komory S4 (od strony Al. Jerozolimskie). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 6 egz., w tym: a) mapy geodezyjne do celów projektowych, b) badania gruntu w zakresie niezbędnym dla posadowienia kolektora, c) ekspertyzy techniczne istniejących komór przyłączeniowych, d) inwentaryzacja zieleni, e) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji, 2)Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz., w tym: a) projekt nowego kolektora kanalizacji ogólnospławnej, b) projekt przebudowy i włączenia istniejących przyłączy, c) projekt konstrukcyjny nowych komór, d) projekt przełączeń kolektora, e) projekt zabezpieczenia istniejących kolidujących sieci, g) projekt rozbiórki istniejącego kolektora, h) projekt zieleni, i) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, j) opracowania branżowe usunięcia ewentualnych kolizji z projektowanym kolektorem, 3)Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., 4)Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., 5)Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz., 6)Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie ewentualnych decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 7)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw., 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), c) STWiOR w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2)Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 280 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)Projekt budowlany wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, b)Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 280 dni od dnia zawarcia umowy, 3)Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 31.05.2017 r.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokumentacja projektowa i przetargowa powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z koncepcją programową zaopatrzenia w media obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki opracowaną przez Burohappold Engineering. Przewidziana budowa kolektora kanalizacji sanitarnej ma obejmować swoim zakresem działki nr ew. 23/89 oraz 24/31 w obrębie: 50309, tj. na odcinku od istniejącej komory K2 (od strony ulicy Świętokrzyskiej) do istniejącej komory S4 (od strony Al. Jerozolimskie). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 6 egz., w tym: a) mapy geodezyjne do celów projektowych, b) badania gruntu w zakresie niezbędnym dla posadowienia kolektora, c) ekspertyzy techniczne istniejących komór przyłączeniowych, d) inwentaryzacja zieleni, e) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji, 2)Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz., w tym: a) projekt nowego kolektora kanalizacji ogólnospławnej, b) projekt przebudowy i włączenia istniejących przyłączy, c) projekt konstrukcyjny nowych komór, d) projekt przełączeń kolektora, e) projekt zabezpieczenia istniejących kolidujących sieci, f) projekt rozbiórki istniejącego kolektora, g) projekt zieleni, h) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, i) opracowania branżowe usunięcia ewentualnych kolizji z projektowanym kolektorem, 3)Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., 4)Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., 5)Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz., 6)Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie ewentualnych decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 7)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw., 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), c) STWiOR w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2)Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 280 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)Projekt budowlany wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, b)Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 280 dni od dnia zawarcia umowy, 3)Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 31.05.2017 r.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art.24 ust.1 – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ -Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (…) albo informacja o tym, ze podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Koncepcja programowa zaopatrzenia w media obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w zakresie projektowanej trasy kanalizacji ogólnospławnej – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 8.04.2015 r. – pobierz

Pismo z dnia 13.04.2015 r. – pobierz

Załączniki do pisma z dnia 13.04.2015 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/5/DZP-1/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                28 kwietnia 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – TREMEND  Sp. z o.o., ul. Rosy 39 A, 02-996 Warszawa – za cenę brutto 177.858,01 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15 kwietnia 2015 r. do godz. 11:30 zostały złożone 3 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)    TREMEND Sp. z o.o., ul. Rosy 39 A, 02-996 Warszawa (Oferta Nr 1),

2)    Biuro Techniczno-Handlowe Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji „CEWOK” Sp. z o.o., ul. Floriańska 2, 03-707 Warszawa (Oferta Nr 2),

3)    Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe SOMEX – Spółka Jawna Joniewicz, Ziemniewicz, Brodzik, ul. Zgrupowania Żmija 1/54, 01-875 Warszawa (Oferta Nr 3),

przy czym:

Oferta Nr 2, 3 – zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz  „Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej”

Razem
1 177.858,01

—————  x 90 = 90,0

177.858,01

270

————-  x 10 = 10,0

270

100,0

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN
Numer ogłoszenia: 110746 – 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76272 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa i przetargowa powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z koncepcją programową zaopatrzenia w media obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki opracowaną przez Burohappold Engineering. Przewidziana budowa kolektora kanalizacji sanitarnej ma obejmować swoim zakresem działki nr ew. 23/89 oraz 24/31 w obrębie: 50309, tj. na odcinku od istniejącej komory K2 (od strony ulicy Świętokrzyskiej) do istniejącej komory S4 (od strony Al. Jerozolimskie). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 6 egz., w tym: a) mapy geodezyjne do celów projektowych, b) badania gruntu w zakresie niezbędnym dla posadowienia kolektora, c) ekspertyzy techniczne istniejących komór przyłączeniowych, d) inwentaryzacja zieleni, e) inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji, 2)Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz., w tym: a) projekt nowego kolektora kanalizacji ogólnospławnej, b) projekt przebudowy i włączenia istniejących przyłączy, c) projekt konstrukcyjny nowych komór, d) projekt przełączeń kolektora, e) projekt zabezpieczenia istniejących kolidujących sieci, f) projekt rozbiórki istniejącego kolektora, g) projekt zieleni, h) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, i) opracowania branżowe usunięcia ewentualnych kolizji z projektowanym kolektorem, 3)Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., 4)Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., 5)Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz., 6)Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie ewentualnych decyzji na usunięcie drzew i krzewów, 7)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw., 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) projekt budowlany wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), c) STWiOR w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem Umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2)Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 280 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)Projekt budowlany wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania – w terminie nie krótszym niż 200 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 210 dni od dnia zawarcia umowy, b)Projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie – w terminie nie krótszym niż 270 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 280 dni od dnia zawarcia umowy, 3)Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 31.05.2017 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TREMEND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Rosy 39A, 02-996 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 181412,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 177858,01
 • Oferta z najniższą ceną: 177858,01 / Oferta z najwyższą ceną: 403132,50
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 3 kwietnia 2015 godz 11:02
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:32